Generalforsamling – 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022 kan ses her

Dagorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om tiden siden den seneste GF
3. Godkendelse af ny kordirigent jf. §11
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget for 2022-23 samt fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
     – på valg er Kristian Østergaard, Lissi Hyldgaard og Trine Kastrup Dalsgaard
8. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent

 • Ulla Pedersen vælges som dirigent
 • Claus Vesterholt vælges som referent
 • Generalforsamling er indkaldt retmæssigt efter vedtægterne
 • Dagsorden er godkendt

2. Bestyrelsens beretning om tiden siden den seneste GF

 • Formanden aflagde beretning, (se bilag)
 • Beretningen godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af ny kordirigent jf. §11

 • Søren Rasmussen er godkendt som ny dirigent enstemmigt fra generalforsamlingen (25 stemmer, alle for)
 • Kassereren redegjorde for aftalen med LOF, hvorigennem den nye dirigent bliver ansat
 • Det blev bemærket at passussen om 3 måneders opsigelsesvarsel til dirigent i nuværende vedtægter skal afklares (herunder vendes med LOF) og revideres, blev besluttet udskudt til næste generalforsamling

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab (se bilag)

 • Kassereren uddybede regnskabet der blev godkendt uden anmærkninger med et overskud på ca. 4000 kr.
 • Regnskabet er godkendt og underskrevet af foreningens valgte revisor

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag (se bilag)

 • 3 forslag er indsendt rettidigt:
 • Indledning og afslutning om vedtægternes historik bliver slettet; fremover fremgår kun dato for vedtægternes underskrift i aktuel form, dette vedtages uden indsigelser
 • Ændringsforslag til paragraf 9 (2 forskellige forslag stillet): ingen forslag kan opnå flertal og begge forkastes dermed; begge forslag opnår kun 10 stemmer hver, dermed må en eventuel ændring komme på en ny generalforsamling
 • Ændringsforslag til paragraf 10: forslag fra bestyrelsen er vedtaget med 14 stemmer for

6. Forelæggelse af budget for 2022-23 samt fastlæggelse af kontingent (se bilag)

 • Budget og kontingent er enstemmigt vedtaget
 • Kontingentet bliver fremover per sæson: 450 kr. (pensionister)/650 kr. (ikke pensionister) til LOF (anslået beløb til betaling af dirigent) og derudover 350 kr. per sæson til foreningens drift

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant – på valg er Kristian Østergaard, Lissi Hyldgaard og Trine Kastrup Dalsgaard

 • Alle bliver genvalgt

8. Eventuelt

 • Opfordring til bestyrelsen om at ændre korstart til kl. 19 – dette skal undersøges yderligere, specielt afklares med dirigenten
 • Opfordring til at udsende medlemsliste – dette vil blive gjort af bestyrelsen snarest

Bilag:

Formandsberetning for 2021-2022 (punkt 2 på dagsorden) kan ses her

Referat af generalforsamlingen med dirigentens underskrift kan ses her

Indkomne forslag (punkt 5 på dagsorden) kan ses her og her

Regnskab for 2021-22 (punkt 4 på dagsorden) og budget for 2022-23 (punkt 6 på dagsorden) kan ses her