Generalforsamling – 2015

Indkaldelse

 

til generalforsamling i Skørping sangforening – Skørping sangkor.

Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00

 

Vi mødes hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10.

Generalforsamlingen vil derefter foregå i Sognegården.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson
  3.   Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af budget 2015-16 samt kontingent        
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                 Mia Korsdal Stensballe, sekretær er på valg

     Lise Westergaard, 1. suppleant – PR – er på valg

     Berit Kastrup Krogh, 2. suppleant ønsker ikke genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (Syngemesteren er fast medlem).

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.      

Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal – Runa Lauritzen og Dennis Nyboe er pt. revisor og revisor suppleant.

Ethvert medlem af sangforeningen kan vælges til bestyrelsen. Det er alene sangforeningens opgave at vælge sin bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

 

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad.
– husk tilmelding til mad – senest 1. maj til Anders Hagemann 
– Husk selv at medbringe drikkevarer – tallerkener, glas, bestik – Pris: ca. 70.- kr.

Der bliver også tid til diverse indslag.

 

Skørping den 11. april 2015.

Jørgen Dolmer fmd.

Præstegårdsheden 8, 9520 Skørping

 

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2014-2015

ved generalforsamlingen torsdag d. 7. maj 2015

i Skørping sognegård

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år 2014 blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Jørgen Dolmer blev genvalgt som formand, Anders Hagemann blev genvalgt som kasserer og Karin Hagemann blev genvalgt som 2. suppleant

Desværre ønskede Jannicke Arnbak at ophøre som mangeårig korsanger. – Claus Vesterholt, Eva Flinch, Thor Bjørn Kjeldbjerg samt Lene Holt Nielsen og Jørn Iversen har ønsket pause fra koret. – Heldigvis har vi i årets løb fået nye sangere i koret: Henning Abrahamsen, samt Marianne og Mogens Fog.

 

Vi har i årets løb haft mange spændende, krævende, udbytterige og store oplevelser, ikke mindst i kraft af vores dygtige syngemester.

 

Efteråret 2014:

1  Korstart: torsdag d. 4. september i sognegården som midlertidigt også fungerer som kirkerum indtil påsken 2015. Annoncens overskrift lød:  ”Rigtige mænd og kvinder synger i kor”. – 

 

2  Den 12. september. Koret vedvirker ved indvielsen af Bogby1920 i Jyllandsgade, hvor også kulturminister Marianne Jelved deltager

 

3  NOFO (Nordjyske Folkekor) stævnet i Dronninglund lørdag d. 1. november. Erling Lindgren, organist ved Lemvig kirke står for en fin kordag. Programmet er EL’s kantate Jeg drømmer en drøm, komponeret til Danske Folkekors landsstævne i 2012. Kantaten opføres til slut i Dronninglund Slotskirke. (Vores kor deltager med 11 sangere)

 

4  Tirsdag 2. december synger koret på KulturStationen i forbindelse med seniorbiografens juleafslutning.

 

5       Årets julekoncert søndag 14. december er i år – pga. restaurering af Skørping Nykirke – flyttet til Suldrupkirke.

6       Vanen tro synger koret om eftermiddagen på plejecenteret Teglgårdsminde – bla. Svend Såbys  potpourri Nu er det jul igen – og kendte julesange og salmer. Bodil Tvedegård læser en fortælling.
Temaet for den vellykkede julekoncert i Suldrup kirke er ”Kimer i klokker – De ni læsninger”. Vi starter selvfølgelig med lys og ’gamle Beate’. Medvirkende er: Operasanger Annette Dahl, organist Heidi Bunk Sørensen og læsere fra Suldrup-Sønderup menigheder. 
Efter koncerten havde vi en festlig afslutning på Suldrup skole med Lissys dejlige mad.

 

Foråret 2015

 

6  Tirsdag d.6. januar Hellig tre konger gentager koret i store træk julekoncerten (Suldrup kirke) i Torup kirke.

 

7  Korstart er torsdag d. 8. januar i Sognegården.

 

8  Søndag 18. januar afholder koret en vellykket Wieneraften på Kulturstationen – med fyldt sal. Billetsalget:  100 kr. foregår over ’Himmerlandsbilletten’. Medvirkende er Hjørring klavertrio, Bente Frendrup, klaver og operasanger Annette Dahl, samt Niels Bundgård der instruerer lanciers. Koret synger bl.a. tre Kai Norman Andersen sange og syngemesteren synger ’Glunterne’ sammen med Morten Byrialsen.

 

9  Operagalla 2015 med koncert i Musikkens Hus i Ålborg fredag d. 13. marts sammen med Ålborg Symfoniorkester, dir. Ondrej Olos bliver årets store begivenhed for koret. Koncertens solister: Sofie Elkjær Jensen, sopran og Adam Frandsen, tenor. Ca. 150 sangere fra K72 og Danske Folkekor medvirker. Vores kor er stamkor – de fleste fra koret deltog – Inden koncerten er der  tre øvedage i Musikkens Hus v. Søren Birch.
Det blev en rigtig stor, spændende og udfordrende oplevelse.

 

10  Tirsdag 14. april var vi i Aarestrup forsamlingshus  for at synge ved Signe og Henning Quists guldbryllup.

 

11  Forårskoncert søndag 26. april i Skørping Nykirke, der igen er åbnet efter restaureringen. Koncerten blev meget vellykket med fyldt kirke. Der er en fin omtale af koncerten i Rold Skov Bladet.
Temaet for koncerten er Carl Nielsen’s 150 års fødsel. Medvirkende er Peter Andersson, orgel, Gitte Engen, mezzosopran, Bo Juel Christiansen, Tværfløjte, Susanne Sangill, oplæsning. Menighedsrådet yder ikke mere økonomisk støtte til vores koncerter i kirken. – Det er dog korets håb og ønske at vi kan fortsætte traditionen med at holde julekoncert i NyKirken 3. søndag i advent.

 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen herunder også syngemesteren for et godt,positivt og konstruktivt samarbejde.

 

På vegne af bestyrelsen

Jørgen Dolmer, formand.

 

Runa Lauritzen blev 75 år d. 27. sept. 2014 og hun udnævnes i aften til Skørpingkorets første æresmedlem med blomster og diplom 8 (v. Ulla Pedersen)
 
Begrundelse (v. Kristen Hansen):

Sammen med syngemesteren SSN var Runa den drivende kraft ved oprettelsen af Skørping Sang- og Musikforening i 1982. Hun var foreningens formand i samfulde 16 år, nemlig fra 1982-98. Hun bidrog i allerhøjeste grad til at fremme interessen for den klassiske sang og musik i vor region.

Samtidig gjorde hun foreningen landskendt ved at blive medlem af Danske Folkekors hovedbestyrelse fra 1995-2003 – de sidste 5 år som næstformand.
I 1992 overtog hun formandsposten i Nordjyske Folkekor efter Gunnar Kragelund. Den post bestred hun i 10 år frem til 2002.

Fra 1998 blev Runa og Maria Ohrt-Nissen ansvarshavende redaktører af Danske Folkekors medlemsblad Samklang i en årrække.

 

Søren Steen Nielsen overrækkes korets pengegave.

 

 

Referat af Skørping Sangforenings generalforsamling 2015

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

 

Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson  2013-2014

 

Aflæggelse af regnskab 2013-2014

 

Behandling af rettidigt indkomne forslag

 

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2014-2015

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Mia Korsdal Stensballe, sekretær, er på valg.

Lise Westergaard, PR-ansvarlig, er på valg.

Berit Kastrup Krogh, 2.suppleant, er på valg og ønsker ikke genvalg.

Valg af revisor og revisor suppleant.

 

Eventuelt.

 

Valg af dirigent.

 

Ulla Bidstrup foreslås og godkendes som dirigent.

 

Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen vil efterfølgende være at finde på hjemmesiden.

 

Birgit kommenterer på manglende økonomisk hjælp fra menighedsrådet. Hvem, eller hvordan, aflønner for eftertiden solister mm? Svaret fra syngemesteren er, at vi skal søge penge andet sted fra, fx. banken. Eller betale af egen kasse. Til forårskoncerten har syngemesteren lavet en særaftale på symbolske beløb og gaver. Formanden har ikke opgivet at få samarbejdet med menighedsrådet op at køre igen.

 

Lissi fortæller at hun nok skal lave pålægsfad til juleafslutning for fremtiden.

 

Runa bliver tildelt et æresmedlemskab af koret for hendes store indsats gennem årene.

 

Kasseren overrækker syngemesteren hans årlige gave.

 

Aflæggelse af regnskab.

 

Kasseren aflægger regnskab for året 2014-2015. 

Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

 

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

 

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2015-2016.

 

Budget er ikke lavet, men kasseren lover at får et lavet og sendt ud ASAP.

Der kommer forslag om kontingent stigning, og det vedtages at fra næste sæson er det 300,- to gange årligt.

 

Valg til bestyrelsen.

 

Mia Korsdal Stensballe og Lise Westergaard er begge på valg. Begge vil gerne fortsættes og genvælges.

 

Berit Kastrup Krogh ønsker ikke genvalg som 2. suppleant. Anders foreslår Lissi Hyldgaard, som accepterer.

 

Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes hos Karin og Anders Hagemann d. 21. maj.

 

Valg af revisor og revisor suppleant.

Både revisor og revisor suppleant genopstiller og genvælges. (Runa Lauritzen og Dennis Nyboe).

 

Eventuelt.

 

Nofo har sendt indbydelse til stævne i Aalborg d. 24/10-2015 hvor der skal synges Les Miserable.

 

Syngemesteren fortæller at julerepertoiret endnu ikke er på plads. Og hvis Nykirken ikke vil have os, hvad gør koret så? Der snakkes om andre mulige kirker, evt. 2 steder.

 

Seniorbio har spurgt ind til vores lille bidrag til deres julekomsammen. Vil meget gerne have en fast aftale de de sætter stor pris på lidt sang.

              

Lise Østergaard giver en lille en da hun har fødselsdag

 

Referent: Mia Steensballe