Generalforsamling – 2021

SKØRPING- SANGFORENING AF 1895

 

Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Sangforening

Skørpingkoret

 

Torsdag den 9. september 2021, kl. 19.00 i sognegården, efterfulgt af korprøve.

Generalforsamlingen (GF) indkaldes hermed med ca. 14 dages varsel.

Citat fra korets love: “Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”. Grundet den nuværende situation, skal evt. forslag sendes til næst formanden som er fungerende formand indtil generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valgaf dirigent
 2. Bestyrelsensberetning om tiden siden den seneste GF.
 3. Aflæggelseaf det reviderede regnskab
 4. Behandlingaf rettidigt indkomne forslag.
 5. Forelæggelseaf budget for 2021-22 samt fastlæggelse af  kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg er Karin Hageman og Mia Korsdal Stensballe, Karin og Mia ønsker ikke genvalg. Desuden skal der vælges yderligere en pga Annes sygdom.
 1. Valgaf revisor og revisorsuppleant (kun i ulige år).
 2. Eventuelt

 

Her følger den sygdomsramte formand Anne Holt Thomsens beretning:

Jeg takker af hjertet for tilliden til mig som formand.

Intentionerne fejlede ingenting og målet var klar; vi skal kæmpe for at bevare Skørping sangforening, hvilket tildels er opfyldt. Mit mål er også at vi skal synge vores nationalsange og bevare dem.

Det har været mig en stor glæde at ringe til jer, og jeg har fået mange hyggelige stunder når jeg har besøgt jer på korets vegne.

D. 3. maj var Knud og jeg på havearbejde om morgenen. Jeg faldt om på vejen og slog baghovedet. Bevidstløs blev jeg kørt i ambulance til Aalborg og blev scannet. En stor blodprop i højre side, som blev tømt. Har lammelse i venstre arm og ben, og kan ikke længere gå. Blev overflyttet til Frederikshavn sygehus, og da der blev plads i Brønderslev blev jeg flyttet dertil. Jeg græd mange timer, men trøstede mig ved at synge.

Med træning, da mit intellekt ikke har taget skade, og i forståelse med Søren, vil jeg pausere som formand og fra koret. Indtil jeg forhåbentlig bliver rask.

Min mand Knus har været enestående og vort 50 års ægteskab har bevist sin styrke. Jeg sender en inderlig tak til alle jer der har sendt mig hilsener og besøgt mig i min ensomhed. Det er meget værdigfuldt.

Tak for tillid og støtte. Nu er det op til jer at vælge en god formand, der vil opfylde mine intentioner og ønsker for vort dejllige kor.

Jeg glæder mig til at vende tilbage og sender jeg varme tanker, og hilsener og ønsker.

Anne

Referat af generalforsamling i Skørping Sangforening torsdag den 9. september 2021.


Generalforsamlingen fandt sted i sognegården ved Skørping kirke

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent: Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun påpegede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var blevet fremskudt med en halv time efter fristens udløb, hvilket kunne være medvirkende til et mindre fremmøde. To trediedel af koristerne var mødt op. Der blev dog set bort herfra, idet medlemmerne var oplyst om ændringen, så hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning: Mia (konstitueret formand under Annes sygdom) læste et brev op fra Anne. Det bliver lagt på hjemmesiden under “generalforsamlinger”.
  På grund af restriktionerne vedrørende korsang under Corona tiden har der ikke været megen aktivitet. I efterårssæsonen påbegyndes instuderingen af Händels Messias, der skal afsluttes med 3 koncerter sammen med to andre kor.
  Beretningen blev herefter godkendt
 3. Regnskab og budget: Der er 12.735kr på foreningens konto. Det fremgår af regnskabet, at der er et underskud på ca.9.000kr. som skyldes restancer vedrørende kontingentbetaling for efteråret 2020.
  Der blev diskuteret, om restancerne skulle indkræves, eller om vi ville refundere de betalte kontingenter. Vi var enige om, at vi nok kunne få brug for pengene til de uforudsete udgifter som f.eks. en fremtidig dirigentaflønning. Der var bred enighed om at opkræve de manglende indbetalinger af kontingenterne fra efteråret 2020.
  Regnskab og budget blev herefter godkendt.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til bestyrelsen nyvalgtes Claus Vesterholt, Lisbeth Stenstrup og Jette König.
  Trine Kastrup, Lissi Hyldgaard, Søren Steen og Kristian Østergaard var ikke på valg.
  Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde med formand, kasserer, PR-ansvarlig og suppleanter.
 6. Valg af revisor: Runa Lauritzen blev genvalgt. Som revisorsuppleant genvalgtes Thor Bjørn Kjeldberg.
 7. Eventuelt: Der var en omtale af de to korforeninger NoFo og Kor72
  Der er kun få medlemskor under NoFo og derfor heller ikke mange stævner. Kor72 har mange kor tilsluttet, og derfor også bedre mulighed for at tiltrække dirigenter til spændende stævner. Der henstilles til vores nye bestyrelse, at de overvejer at flytte vores kor over til Kor72.
  Bestyrelsen opfordres til at opdatere medlemslisten.