SKØRPING SANGFORENING  AF 1895

 

 

 

 

2020 bm1 bm2 bm3

2019 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2018 bm1 bm2 bm3 bm4

2017 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2016 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2015 bm1 bm2 bm3 bm4

2014  bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2013  bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2012  bm1 bm2 bm3 bm4

2011  bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2010  bm1 bm2 bm3 bm4 bm5 bm6 bm7

2009  bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2008 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5 bm6 bm7 bm8

2007 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5

2006 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5 bm6 bm7 bm8

2005 bm1 bm2 bm3 bm4 bm5 bm6 bm7 bm8

2004 bm1 bm2 bm3 bm4


 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth

Referat fra sidste møde er godkendt

1: Program for foråret

Opdatering fra Per:
Koret synger ved alsang i Bakkerne 8.maj kl. 15 Vi bruger samme program som det var planlagt til i 2020.  Morten, Peter og Per spiller til. De praktiske ting omkring bakkerne (bookning, el, fællessange tryk m.m.) klarer foreningen “Besættelsestiden i Rebild”. FÆLLESSANGE Himmerlandssang, Noget om helte, Nu lyser løv, Kom maj, En lærke letted, Frihedens lysdøgn. KORSATSER Last post – Johanne/Peter, Det haver så nyligen, Hvor smiler fager, Lysfyldt morgen.

Vi arbejder på en workshop med en ekstern dirigent efter nytår. Derudover vil vi gerne have et jubilæumsarrangement i efteråret i anledning af korets 40-års jubilæum.

2: Opfølgning på dirigent

LOF har givet det bedste tilbud på optagelse af Skørping Sangkor, bringer kontingent stort set på niveau med det, vi betaler nu. Kristian og formanden går videre med sagen.

 

3: Hjemmeside

Claus snakker med Kresten om overtagelse af hjemmesiden, bliver i første omgang kørt videre ”status quo” dvs. alt er stadigt tilgængeligt, men nyt indhold vil kun blive tilføjet i begrænset omfang. På sigt vil bestyrelsen overveje et skift til anden platform eks. Facebook eller Google Groups. I forbindelse med overdragelse af hjemmesiden fra Kristen til Claus, undersøger Claus muligheden for at finde en billigere leverandør til at understøtte hjemmesiden. 

 

4: NOFO-medlemsskab

Bestyrelsen har besluttet at vi melder os ud af NoFo og søger optagelse i Kor72. Det vurderes at der er for få kor i NoFo og Kor72 vurderes mere levedygtigt fremadrettet/vil kunne tilbyde flere aktiviteter. Trine snakker med Birgit, som er korets repræsentant i NoFo.

 

5: Opfølgning på 100 salen

Se separat opsamling fra Lisbeth, fra dialogmøde afholdt 31. oktober (bilag).

 

6: PR Messias

Opslag delt på Facebook via Det sker i Skørping (2500 følgere), Kulturstationen (1000 følgere) og via mange andre kanaler. Der er nu udsolgt til koncerten i Skørping.

 

7: Fundraising

Fundraisings teamet har søgt Spar Nord fonden om midler til koret. Derudover søger teamet Jutlander om midler til anskaffelse af et el-piano til koret. Ligeledes søges der i samarbejde med Cafépavillonen om 100 højskolesangbøger, som skal kunne bruges bredt af kulturinstitutionerne i Skørping. De får nok ophold i 100 salen.

 

8: Fanen

Vi spørger menighedsrådet om de kan hjælpe med at opbevare vores fane i sognegården

 

 

9: Noder

Noderne står i øjeblikket hos Mia. Kristian vil godt overtager nodearkivet og scanne det ind, der giver mening. Kopiering kører videre med nuværende ordning med menighedsrådet, hvor vi mod at betale 500 kr. kan kopiere i Sognegården.

 

10: Fødselsdage

Der er ingen kommende runde fødselsdage.

 

11: Eventuelt

Stoleopsætning til koncerten den 5. december, klares den 4. december om aftenen

 

Næste møde bliver den 13. januar kl. 18 i Sognegården

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth og Per

Referat fra sidste møde er godkendt

1: Program for foråret

Alsang i samarbejde med besættelsesforeningen er udsat til den 8. maj 2022. Program vil være klart fra korstart efter nytår, som bliver den 13. januar. Per Bach lægger i samarbejde med Peter Borup programmet.

 

2: Dirigent

Dirigentkandidat blev diskuteret på mødet – koret har modtaget motiveret ansøgning. Af hensyn til at henvendelsen skal tages fortroligt, blev der ikke taget yderligere referat til dette punkt. Per Bach vil gerne fortsat være assisterende dirigent.

 

Kristian har undersøgt hvad det koster at få koret optaget under AOF, den samlede pris er 55.350 kr. per år, hvilket giver et halvårligt kontingent på 950 kr. per medlem, for 30 sangere.

 

3: Hjemmeside

Kristen har efter 20 års tro tjeneste opsagt sit tillidserhverv som web-master pr. 1 januar. Anden løsning søges. Udskudt til næste møde pga. tidsmangel.

 

4: NOFO

Udskudt til næste gang pga. af tidsmangel.

 

5: PR-Messias

Lisbeth har sendt forslag ud til PR-materiale (til bestyrelsen) – som er godkendt

Artikel til Rold Skov bladet vil blive lavet baseret på PR-materiale

Koncerten arrangeres af menighedsrådet - der søges, både til koncerten og helt generelt, et øget samarbejde med menighedsrådet. Per foreslog, at et kormedlem stiller op til menighedsrådet.

Til Messias-koncerten forventer vi, at der bliver plads til 100-150 personer – publikum – i salen til koncerten.

Vi forsøger, at arrangere et møde med Rold Skov Bladet uge 41 og et foto af koret uge 43. Dette er efter kontakt med Rold Skov Bladet ændret til d. 14/10, hvor Lisbeths mand vil tage billedet, e-mail sendt ud herom. Koret møder derfor op i kordragt denne torsdag.

 

6: Fødselsdage

Lissi oplyser at fødselsdagsgaver er planlagt for resten af året.

 

7: Eventuelt

100-salen: Vi har modtaget invitation til at deltage på møde den 31. oktober 2021 kl. 16, hvor alle fremtidige brugere af den nye sal samles og diskuterer brugen af den nye sal samt fremtidig PR og fundraising. Lisbeth deltager for Skørpingkoret.

 

Næste møde bliver den 11. november kl. 18

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 15. september 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Mia, Karin, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth

 

1: Valg af ordstyrer:

Kristian

 

2: Valg af referent:

Lisbeth

 

3: Gennemgang af vedtægter:

Suppleanternes rolle diskuteres. Suppleant Lissi vil fortsat styre fødselsdagslisten og tager ud med gaver.

Suppleanternes opgave er i øvrigt at være kontaktpersoner for nye medlemmer.

 

4: Konstituering af bestyrelse:

Bestyrelsen konstituerer sig således:

 

Formand: Trine Kastrup Dalsgaard

Næstformand / PR-ansvarlig: Lisbeth Stenstrop Jensen

Kasserer: Kristian Østergård

Sekretær: Claus Vesterholt

Suppleant: Lissi Hyldgaard

Suppleant: Jette König

 

Syngemester (født medlem): Søren Steen Nielsen

 

Hjemmeside og nodearkiv:

Webmaster: Kristen Hansen

Nodearkiv: Mia Korsdal Stensballe

 

5: Gennemgang af regnskab og budget:

Vedr. budgettet er det svært at gennemskue, hvilke udgifter, der kommer.

Udgiften til Website undersøges af Kristian.

Fondsmidler søges evt. hos Sparekassen Danmark (tidligere Jutlander Bank)

DAFO har opkrævet ½ års kontingent af os. Overvejelser om evt. udmeldelse af DAFO og indmeldelse i KOR 72 i stedet programsættes til næste bestyrelsesmøde.

Til MESSIAS-koncerten skal der synges efter originalt nodehæfte, som evt. købes af kormedlemmerne selv. Kristian følger op på dette.

 

6: Korets økonomiske status:

Der er tilstrækkeligt med penge på foreningskontoen, når de sidste kontingenter kommer ind for efteråret 2020. Gavekassen er ligeledes under opbygning. Evt kan de 2 konti lægges sammen af hensyn til bankgebyrer.

 

Medlemslisten revideret til 32 kormedlemmer.

 

 

7: PR-strategi:

Vedr. annoncering af Aftensangskoncerten torsdag den 23/9 kan vi nå at annoncere den på Facebook under forskellige platforme, der vedrører Skørping. Lisbeth følger op.

Vedrørende annoncering af MESSIAS-koncerten:

Lisbeth kontakter Per Bach for koordinering af PR-strategi og billetsalg

(Prisen bliver 100,-kr pr. billet, der bliver ca. 100-120 pladser)

Evt. annonceres i Magasinet ”derudad”, der udkommer i uge 41 (deadline 19/9)

 

8: Status vedr. dirigent:

Intet nyt.

 

9: Evt.:

Karin efterspørger et nyt ”hjem” til korets fane samt kortørklæder og –slips.

Der er enighed om, at ovenstående rekvisitter skal opbevares af et bestyrelsesmedlem.

 

Mia opbevarer nodearkiv i sin kælder. Der forefindes 2 ringbind, der rummer korets fulde standardrepertoire.

 

Bestyrelsen har endnu ikke fastsat næste møde.

 

 

Efter mødet var der velkomst-/afskedsmiddag for nye/afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

MVH

Lisbeth

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 12.  august 2021 kl. 19.00 i sognegården ved Skørping Nykirke.

-  Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2021:

-    Til stede: Søren Steen Nielsen, Mia K Stensballe, Lissi Hyldgaard, Kristian Østergaard, Trine Kastrup Dalsgaard og Karin Hagemann.

-     Dagsorden:

-    1Siden sidst: På grund af coronarestriktionerne har korets aktiviteter ligget stille. Mia er midlertidig formand for koret indtil generalforsamlingen.

-    Planer for efteråret 2021: Der øves Messias og Standard repertoire. Per Bach instuderer Messias og Søren tager sig af standardrepertoiret.

-    Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes den 9. september 2021 kl 19.00. Der udsendes varsling herom 14 dage i forvejen.

-    Mia og Karin ønsker ikke genvalg. Der skal vælges tre medlemmer ind til bestyrelsen.

-    Vi serverer en øl eller vand til mødet. Efter mødet er der alm. korsang.

-    Dirigent: Vi har foreløbig “klaret” dirigentproblemet ved hjælp af Søren Steen og Per Bach for efterår 2021og forår 2022. Vi spørger i første omgang dem, vi kender: Lissi vil spørge sin dirigent i Nr. Sundby. Kristian spørger Jacob Højlund. Søren vil henvende sig til Søren Birch, om han har nogle kontakter. Karin vil kontakte Helle Winther.

-  Evt. Vi har fået et tilbud om en Aftenfred-koncert, der skal afholdes i  Rebild  Bakker. Vi skal betale et administrationsgebyr på 4000 kr. Honorarer til de 4 sangere er betalt. Koncerten vil finde sted den 26. august kl. 19.30, og vi vil deltage med nogle aftensange. I tilfælde af dårligt vejr afholdes koncerten Spillemands -museet. 

I forbindelse med Messias koncerten i Skørping i begyndelsen af december får vi brug for mange hænder til hjælp med bl.a. stoleopsætning, scene og diverse andre gøremål. Vi spørger koret, når vi nærmer os.

Ref.

Karin

Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 hos Mia               
Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Karin, Per og Mia.

1.              Siden sidst: Der har ikke været mulighed for at afholde de                              sædvanlige korprøver pga. Coronaen. En enkelt koraften blev det
                 til den 27. maj. Vi forventer at starte igen den 12. august 2021.
                 Der afholdes generalforsamling den 9. september 2021. Kristian
                 sætter et link vedrørende tidspunkterne på hjemmesiden.

2.              Økonomi: Der er tilstrækkelig med penge i foreningskassen, men                  gavekassen er tom på grund af de mange runde fødselsdage og                  andre mærkedage. I forbindelse med kontingentopkrævningen vil    vi  

                bede om 50 kr.
                

                Der er for øjeblikket 30 medlemmer i koret.

 

3.              Dirigent: Vi har ikke fundet en ny dirigent endnu, men foreløbig                  har Per og Søren stillet sig til rådighed for den kommende sæson,
                 hvor vi skal arbejde med Messias og standardrepertoire.

 

                Vi leverer ikke en julekoncert i kirken, som vi plejer, men vi
                 forventer at synge julen ind den 12. december, som vi plejer på                  plejehjemmet i Skørping. Herefter afslutter vi sæsonen i                                    sognegården med den sædvanlige julehygge.
                

                I forårssæsonen skal der arbejdes på Alsang. Per indøver sangene 
                 og Morten vil dirigere til opførelsen.
                

                Således er vores dirigentproblem midlertidigt løst, men vi må bede                  kormedlemmerne om hjælp til at finde en afløser til at dirigere
                 vores kor.

 

4, 5, 6.      Er indeholdt i punkt 3

 

7.              Nodearkiv: Der er ca. 5 hyldemeter noder (ifølge Kristen). Mia har                  tilbudt husly for noderne i hendes kælder.

 

8.              NoFo: Antallet af kor, der er tilsluttet NoFo er på nedadgående.                  Der er mulighed for at tilslutte sig Kor 72, hvis NoFo nedlægges.

 

9.              Generalforsamling: Foreløbig dato er 9. september 2021.
                 Mia sender indkaldelsen hertil senest 14 dage før.


Evt.           Næste møde: Før korstart 12. august kl. 18.00. (Lissi tager mad med)               Referent: Karin

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/12-2020

 

Afholdt hos Anne. Tilstede var Søren, Anne, Kristian, Lissi, Trine og Mia.

 

Koret har sunget opdelt i mænd og damer, og dette fortsættes indtil næste Corono udmelding d. 13/12.

 

Hvis der er nok tilslutning blandt korets medelmmer, afholder vi en mini koncert lørdag d. 19/12 kl. 14 på plænen ved Fakta. Kristian har sendt mail rundt vedr. dette.

 

Kristian Østergård er i process med at få adgang til korets konto nu hvor han har overtaget kasser posten. Der står pt. godt 20.000,- hvilket jo bl.a. skyldes at vi ingen udgifter har haft pga Corona nedlukningen.

 

Per Bach fortsætter med at hjælpe til som dirigent hen over foråret. Alsang som jo blev aflyst i år, forventes afholdt søndag d. 2. maj 2021.

 

Opstart efter jul bliver d. 14 januar, hvor vi fortsætter med samme repetoire, herunder Messias.

 

Bestyrelsen har ikke aftalt en ny mødedato, da vi lige vil afvente Corona situationen.

 

 

Kære alle 

 

1. Kristian  skal have fuldmagt til korets bankkonti  . ( forslag , at Kristian får kopier af kørekort /sygesikring og udarbejder en fælles formular  til banken ) .  Kristian finder ud af om, det gælder suppleanter også . 

 

2. Kontigentforhøjelse  og  fremtidigt dirigenthonorar var en del af vedtagelse på GF og skal vedtages  der . 

 

3. Søren forsøger at finde ny dirigent . Indtil da må vi afvente om, vi skal annoncere . 

 

4 . Afventer restriktioner  vedr. Corona  som aftalt i Bestyrelsen til efter d. 22.11.  (Søren har modtager  mail fra Nofo )  . 

 

5 .  I december har 2 medlemmer  runde fødselsdage : 

Claus  d 16.12, og Jørgen Munk d 19.12 .  .

 

Når vi får mere nyt vedr. Corona  regner jeg med at indkalde til bestyrelsesmøde . 

Desværre  er min hotmail  stadig “ gået ned “  og må beklage , at min “ mors”  operation , flytning til plejehjem  har taget min tid . 

Samtidig  må jeg opfordre , at mail vedr. korproblemer /spørgsmål  bliver sendt på “ fællesmail “ , så jeg ikke på “ hjemmesiden”  skal se ændringer  . 

Jeg kan godt forstå  medlemmernes  afsavn  , men vi skal/bør overholde  restriktionerne  .

 

Pas fortsat godt på hinanden .

Kærlig hilsen

Anne 

 

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening onsdag den 7. oktober hos Lissi

Til stede: Søren, Anne, Lissi, Kristian, Mia, Trine, Anders og Karin

 

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se Bestyrelsen på denne hjemmeside

 

2. …evt.: Nogle kormedlemmer har ønsket at være passive medlemmer indtil videre p.gr.a. Corona/Covid-19. Vi diskuterer en måde at opstille stolene på, så der bliver 2 kvadratmeter per sanger. Det vil vise sig, om det er en god løsning.

 

Vi snakkede om problemet med at finde en dirigent til at overtage dirigentstokken, og det er jo ikke nogen nem opgave. Indtil jul deler Søren og Per arbejdet med at dirigere.

 

3: Derefter var der velkomst/afskedsmiddag for nye/afgående bestyrelsesmedlemmer.

Mvh Karin

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juli 2020 hos Lissi

Til stede: Søren, Mia, Anne, Anders, Karin og Lissi

Siden sidst: Der er nok ingen, der har været i tvivl om, at der
har været og stadig er en coronakrise, der har spændt ben for
al aktivitet, hvad angår korsang. Alsangstævnet og vores                  generalforsamling blev derfor aflyst, og bestyrelsen har i lighed med andre kor måttet afvente udviklingen af covid-19 og regeringens dekreter.

 

Generalforsamling: fastsættelse af dato, lokale m.m.:
Da der i sognegården er et afstandskrav på 2 m mellem hver
sanger, kan vi ikke være der. Vi har aftalt at spørge Spillemandsmuseet, og der kan vi afholde generalforsamlingen og korprøver for 150 kr pr. gang.

               

Generalforsamlingen kan afholdes torsdag den 24. sept. kl. 19.30. Indkaldelse til generalforsamlingen skal være kormedlemmerne i hænde

senest den 10. sept. Detailplanlægningen klarer vi ved næste bestyrelsesmøde.

 

Korets fremtid: Problemet med et øvested er således løst for den
nærmeste fremtid, men vi mangler stadig en dirigent. Søren har
spurgt rundt omkring uden resultat. Han vil ikke selv være bundet  

 af at dirigere koret hver torsdag, men i samarbejde med Per Bach sammensætte og fordele korprøverne i efteråret Vi arbejder videre på   at løse problemet.
                

Koret er inviteret til at synge søndag den 6. dec. i Musikkens Hus.

 

Økonomi:

Der har ikke været mange udgifter i den forgangne tid, så derfor serøkonomien

godt ud. Der er ca. 12.000 kr på kontoen. Gavekassen klarer sig med ca. 1.000 kr.

.               

Kommende fødselarer: Der er to fødselarer i december: Jørgen Munk og Klaus Westerholt.

.               

Kontaktperson til NoFo: Agnete Bjerg har bedt om en kontaktperson fra vores kor til NoFo. Det har hidtil været Birgit Gros. Vi spørger, om hun vil fortsætte.

 

Evt. og næste møde: Næste møde er den 18. august kl. 19 hos Mia.

 

Referent: Karin

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 6. februar 2020.

Referat:

1.      Siden sidst:
Julekoncerten gik godt. Der er også tilfredshed med besøg på plejehjemmet.
Koret ledes nu af Johanne Grønkjær, og det går rigtig godt. Korledelse er en
del af hendes musikuddannelse, og vi forventer, at hun fortsætter med at svinge
pinden indtil sommerferien.

2.       Alsang 2020, opgaver:
Vi er stamkor og skal derfor kunne sangene godt. Der kommer eventuelt sangere fra andre kor for at være med ved vore almindelige koraftener. De er velkomne.
Der er en fællesprøve den 25. april kl. 10.00 -14.30 på Kulturstationen. Selve projekt
Alsang 2020 afholdes i Rebild Bakker den 3. maj kl. 15.00 - 16.30.
Der er tale om at gentage projektet den 9. august kl. 13.00 ved
Opera i Rebild.

3.       Aktivitetsliste:
Aktiviteterne er opført på hjemmesiden. Efter Alsang den 3. maj (kl. ca. 17.) holder vi generalforsamling og sommerafslutning i Sognegården.

4.      Fordeling af opgaver:
Afbud skal meldes til Johanne.
Lissi har kontakten til Per Bach.
Denis har nøglen til Sognegården indtil sommerferien, og vi behøver ikke en nøgle til kirken. Birgit har indtil videre kontakten til NoFo.

5.      Kommende NoFo stævne:
Der er uddelt et ark med alle nødvendige oplysninger til stævnet den 21. marts i Sognegården, hvor vi er værtskor.
Kormedlemmerne melder sig selv til. NoFo sørger for kaffe, te, øl og vand.

6.      Økonomi:
De fleste kontingenter er kommet ind, så der er ingen finansielle problemer for øjeblikket. Johanne skal have “løn” for sit arbejde med koret.

7.      Kommende aktiviteter:
Der bliver ingen forårskoncert i år. Alsangsprojektet træder i stedet for.
21. marts: NoFo stævne i Sognegården, hvor vi er værtskor.
25. april: fællesprøve på Alsang kl. 10.00 - 14.30 på Kulturstationen.
3. maj: Alsang i Rebild Bakker. Derefter er der generalforsamling i Sognegården efterfulgt af fællesspisning og dermed afslutning på korsæsonen.

8.       Evt. og næste møde:
Vi mødes i Sognegården den 2. april kl. 17.3o.

Venlig hilsen Karin

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2019 i Sognegården.

 

Til Stede: Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K. Steensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

 

Referat fra den 5. sept. 2019: Ingen kommentarer.

 

Siden sidst: Stor tilfredshed med afviklingen af I det Fri sammen med Frederikshavn Bykor.

 

Con Amore Prisen blev overrakt Rebild kommune den 13. september 2019 i byrådssalen ledsaget af taler, vin og kager. De tre foreninger, der havde indstillet kommunen fik 3000 kr. hver. Vi kvitterede med to sange.

 

Jørgen Dolmer har ønsket at udtræde af koret. Bodil er sygemeldt og ønsker at holde pause fra koret ind til videre.

 

Korledelse: Søren arbejder på at afvikle sin dirigentpost i løbet af denne korsæson. Johanne Grønkjær Lorenzen vil dirigere koret fra januar og foreløbig til og med forårskoncerten og ALSANG projektet den 3. maj 2020. Der er endnu ikke aftalt noget honorar for Johannes artbejde for vores kor, da dette forløb er en del af hendes uddannelse.

 

Bestyrelse: Vi har besluttet at have en kollektiv bestyrelse ind til genralforsamlingn til foråret. Der kan derfor ikke træffes beslutninger, uden at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Det er aftalt med Per Bach, at Denis har nøglen til Sogegården og venligst vil låse os ind..

 

Vi spørker Birgit, om hun vil være kontaktperson til NOFO og DAFO.

 

Økonomi: NemKonto er oprettet, men kan ikke bruges udes uden et CVR nummer. Vi ønsker ikke at søge om dette på nuværende tidspunkt.

 

Julekoncerten: Temaet er DANSK JUL, og der bliver ikke sangsolister i år, men Susanne Sangill vil læse Grantræet. Der er aftalt indkøb af gaver. Der annonceres i kirkebladet, de små aviser og Nordjyske.

 

Besøg på Teglgårsminde afvikles som vanlig, med start kl. 15.00. Søren tager kontakt hertil. Vi spørger i koret, om nogen kunne tænke sig at læse en lille hoistoie. Kl. ca. 18.00 er der generalprøve i kirken.

 

Juleafslutning: Bordopstilling og pynt klares efter besøget på Tgelgårdsminde. Lissi sørger som sædvanlig or maden. Vi sender i god tid en tilmeldingsseddel rundt.

 

Forårsprgram; Forårskoncert og ALSANG den 3. maj 2010.

 

Evt. Søren deltager i netværksmødet på Kuturstationen den 6 november.

 

Der er generalprøve på ALSANG den 25. april kl. 10.00-14.30.

 

Måske kan vi hole geralforsamlingen den 3 maj – efter ALSANG.

Kommende fødselar: Else 80 år.

 

Næste møde: 16. januar 2020 kl. 17.30 i sognegården.

 

Venlig hilsen Karin.

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping den 5.

september 2019.

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

 

1. Con Amore Prisen: Prisen vil blive overrakt Rebild kommune den 30.

september kl. 18.30 ved et arrangement i byrådssalen. Skørping Sangkor skal

dele 8000 kr med to andre foreninger i kommunen. Ved overrækkelsen synger vi

Himmerland og et par andre sange.

 

2. Planlægning af fælleskoncerten “I det Fri”: Den 18. Sept. 18 - 21 er der

fællesprøve i Sognegården med Bykoret og Erling Kullberg. Vi sørger for kage og

kaffe. Den 19. sept. mødes korene kl. 16.30 til øvning først i Sognegården og

siden i kirken. Koncerten er kl. 19.30. Der serveres sandwich og kaffe med kage

inden koncerten.

 

Vi sørger for elklaver, da vi ikke har et flygel, og der arbejdes på at fremskaffe et

podie. Der skal købes 3 buketter blomster à 200 kr. Efter koncerten serverer vi et

glas vin eller sodavand og lidt frugt.

Der skal laves ca. 150 programmer, som Søren trykker. Bodil har lavet plakat, og

de skal sættes op relevante steder i Skørping og Terndrup.

 

3. PR: Der annonceres i Der.udad og Vores Avis samt i kirkebladet. Der sendes en

foromtale til Nordjyske.

 

4. Økonomi: Vi har besluttet at oprette en NEM-KONTO til koret.

 

5. NOFO stævne den 26. oktober: Der er udsendt invitation til operakoret med

Søren Birch. Kormedlemmerne melder sig selv til og betaler stævnegebyret.

 

6. Søren arbejder med repertoiret til julekoncerten, som i år vil finde sted den 15.

december. Temaet skal være “jul i Danmark”.

Susanne Sangill læser op af H.C.Andersens “Grantræet”, og der bliver sunget

sange og salmer indimellem. Der er endnu ikke taget stilling til, om vi skal have

solister.

 

7. “Byen synger”: Der er sendt invitation ud til at deltage i et musikalsk

arrangement i Skørping i forbindelse med Skørping bys 150års fødselsdag. Det

bliver den 12. september kl. 10.30 på Kulturstationen.

 

8. Fødselarer: Runa bliver 80 den 27. sept, og der bliver som sædvanligt sørget for blomst og godter. Søren holder tale.

 

9. Evt.: Kristen fortsætter indtil videre med at passe noderne. Bodil klarer

Facebooksiderne. 75års dagen for Danmarks befrielse mindes den 4. maj med

nogle sange af Kaj Munk. Vi har sæsonafslutning den 7. maj 2020.

 

Næste møde: 31. oktober 2019 kl. 17.30 i Sognegården.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping

den 5.september 2019.

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

1. Con Amore Prisen: Prisen vil blive overrakt Rebild kommune den 30.

september kl. 18.30 ved et arrangement i byrådssalen. Skørping Sangkor skal

dele 8000 kr med to andre foreninger i kommunen. Ved overrækkelsen synger vi

Himmerland og et par andre sange.

2. Planlægning af fælleskoncerten “I det Fri”: Den 18. Sept. 18 - 21 er der

fællesprøve i Sognegården med Bykoret og Erling Kullberg. Vi sørger for kage og

kaffe. Den 19. sept. mødes korene kl. 16.30 til øvning først i Sognegården og

siden i kirken. Koncerten er kl. 19.30. Der serveres sandwich og kaffe med kage

inden koncerten.

Vi sørger for elklaver, da vi ikke har et flygel, og der arbejdes på at fremskaffe et

podie. Der skal købes 3 buketter blomster à 200 kr. Efter koncerten serverer vi et

glas vin eller sodavand og lidt frugt.

Der skal laves ca. 150 programmer, som Søren trykker. Bodil har lavet plakat, og

de skal sættes op relevante steder i Skørping og Terndrup.

3. PR: Der annonceres i Der.udad og Vores Avis samt i kirkebladet. Der sendes en

foromtale til Nordjyske.

4. Økonomi: Vi har besluttet at oprette en NEM-KONTO til koret.

5. NOFO stævne den 26. oktober: Der er udsendt invitation til operakoret med

Søren Birch. Kormedlemmerne melder sig selv til og betaler stævnegebyret.

6. Søren arbejder med repertoiret til julekoncerten, som i år vil finde sted den 15.

december. Temaet skal være “jul i Danmark”.

Susanne Sangill læser op af H.C.Andersens “Grantræet”, og der bliver sunget

sange og salmer indimellem. Der er endnu ikke taget stilling til, om vi skal have

solister.

7. “Byen synger”: Der er sendt invitation ud til at deltage i et musikalsk

arrangement i Skørping i forbindelse med Skørping bys 150års fødselsdag. Det

bliver den 12. september kl. 10.30 på Kulturstationen.

8. Fødselarer: Runa bliver 80 den 27. sept, og der bliver som sædvanligt sørget for

blomst og godter. Søren holder tale.

$1

fredag den 6. september 2019

9. Evt.: Kristen fortsætter indtil videre med at passe noderne. Bodil klarer

Facebooksiderne. 75års dagen for Danmarks befrielse mindes den 4. maj med

nogle sange af Kaj Munk. Vi har sæsonafslutning den 7. maj 2020.

Næste møde: 31. oktober 2019 kl. 17.30 i Sognegården.

$

 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping

Sangforening den 21. maj 2019.

Mødet fandt sted hos Lissi Hyldgaard.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Mia K. Stensballe, Anders og

Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard, Anne Thomsen og Anne Marie Svendsen.

 

Referat:

1. Konstituering af den nye bestyrelse

Formand: Bodil Tvedegaard

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Karin Hagemann

Pressedækning: Mia K. Stensballe

Musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

Suppleanter: Lissi Hyldgaard og Anne Thomsen

Revisor: Runa Lauritzen

Revisorsuppleant: Thor Bjørn Kjeldbjerg

 

2. Budget for året 2019/2020

Budgettet blev udarbejdet af bestyrelsen i fællesskab. Se vedlagt fil.

 

3. Planlægning af fælleskoncerten “I det fri”

18. september kl. 18 - 21: Fællesprøve i Sognegaarden med Bykoret

og Erling Kullberg. Vi serverer kaffe og kage.

19. september mødes korene kl. 16.30 til øvning, og koncerten er kl.

19.30. Vi står for det kulinariske.

Vi har fået 1000 kr af Danske Folkekor og 9000 kr af Rebild

Kommune. Søren holder kontakten til Bykoret.

Den detaljerede planlægning af hele forløbet udsættes til

bestyrelsesmødet den 5.september.

 

4. Con Amore Prisen

Con Amore prisen er en kulturpris der gives til den kommune, der

har det bedste kulturliv og giver opbakning og støtte til

amatørkulturen. Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille

kommunen. Søren har indstillet Rebild kommune til denne pris.

 

5. Evt.

Koret starter efter sommerferien den 5 september.

Næste bestyrelsesmøde er den 5.september kl. 17.30 i

Sognegården.

 

Referent: Karin Hagemann

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping den 11.04.2019.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin Hagemann

_______________________________________________________________

1. “I det Fri”: Vi samarbejder med Bykoret i Frederikshavn om opførelsen af Erling Kullbergs korværk I det Fri. Koncerten vil finde sted den 27. april i

Abildgård kirke. Den 24. april øver vi sammen med Bykoret i Frederikshavn,

hvor vi også er budt på kaffe og kage. Et lignende arrangement er den

25. april hos os i Sognegården, hvor vi sørger for det kulinariske.

 

Koncertdagen

den 27. april starter kl. 10 med fælles øvning frem mod opførelsen kl.

16. Erling Kullberg vil selv dirigere værket. Hvert kor vil desuden synge et

par sange. Bykoret sørger for frokost.

 

Øveforløbet har været tilfredsstillende. Dog ville det have været godt med en pianist til støtte for dirigenten.

 

2. Pressedækning: Der er lavet en fin omtale med billeder, der kommer i

Vores Avis tirsdag den 23. april.

 

3. Kommende fødselarer i forår og sommer: Vi har 5 kormedlemmer, der

fylder “rundt” i denne sæson. De vil blive fejret som sædvanligt lige efter afslutningen

af generalforsamlingen med gaver og fødselsdagssang.

 

4. Økonomi: Kassereren sørger for regnskab og budget. Vi får et tilskud på

1000 kr fra Danske Folkekor, men det bliver først udbetalt efter koncerten og afrapportering i maj måned. Vores ansøgning om tilskud fra Kulturrådet i

Rebild Kommune til opførelsen af I det Fri i Skørping til september får vi svarpå sidst i april.

 

Vi skal betale halvdelen af udgifterne vedr. koncerten i Frederikshavn.

 

5. Rebild Kulturuger uge 37 og 38: Vores bidrag til kulturugerne vil være

“I det Fri”, som så skal opføres den 19.9 i Nykirken i Skørping. Det endelige

program for dagen er endnu ikke på plads. Søren vil evt. deltage i et møde

herom på Museum Rebild den 7. maj.

 

6. Planlægning af generalforsamlingen den 2. maj 2019: Vi mødes hos Søren kl. 18.30 medbringende fanen, og vi synger et par sommersange. Derefter går vi til Sognegården ca. kl. 19.00 for at begynde på generalfor-samlingen.

 

Vi foreslår Ulla Bidstrup som ordstyrer. Bodil læser korets beretning. Anders

fremlægger korets regnskab og budget. Vi foreslår uændret kontingent for

næste sæson.

 

På valg er Mia, Anne Marie og Lissi (suppleant). Mia og Lissi er villige til

genvalg.

 

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt hyggeligt samvær med mad til 75 kr p/person.

 

7. Evt. og dato for næste møde: Den næste sæson starter den 5. september, og der er bestyrelsesmøde samme dag kl. 18 i Sognegården.

 

Dato og sted for det konstituerende bestyrelsesmøde bestemmes efter valg

af den nye bestyrelse.

 

Referent: Karin Hagemann

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognegården den 7. februar 2019

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Anne Marie Svendsen, Mia K. Stensballe, Anders og Karin Hagemann.

 

1. Referat fra møde den 8.11.2018. Eventuelle bemærkninger.

Dette punkt udgår ved fremtidige referater fra bestyrelsesmøder. I øvrigt ingen kommentarer.

 

2. Medlemmer på pause.

Bodil tager kontakt til de medlemmer, der har været på pause i mere end et år. Hvis et medlem ønsker at gå ud af koret, skal der afleveres noder og tørklæde eller slips.

 

3. Evaluering af julearrangementerne: Plejehjemmet, Julekoncerten i Nykirken, Julefesten.

De er glade for, at vi kommer på plejehjemmet og synger lidt julesange for og med beboerne. Derefter gik turen til sognegården, hvor der blev pyntet op til svensk jul.

 

Koncerten gik godt. Der var stor tilfredshed med vore solister og de nye el-lys. Flere af tilhørerne gav udtryk for, at de var glade for vores svenske juletema.

 

4. Salmesangsarrangementet den 24.1.2019 i Sognegården.

Et godt arrangement, men desværre var der ikke så meget publikum. Vi stiller gerne op til et lignende arrangement en anden gang, og måske kan vi hjælpe Per ved planlægningen.

 

5. I det Fri, i samarbejde med Bykoret i Frederikshavn forår og i efteråret i Skørping. Økonomi/ansøgninger. Det praktiske herom.

Prøveaftener. Onsdag den 24.4 kl. 19 i Frederikshavn

Torsdag den 25.4 kl. 19 i Skørping. Frederikshavnerne detager.

Koncert og prøve lørdag den 27.4 i Frederikshavn – hele dagen.

Ved prøver og koncert i Frederikshavn arrangerer vi samkørsel.

 

Erling Kullberg kommer til vores prøve den 25.4 i Skørping og dirigerer ved koncerten i Frederikshavn.

 

Der vil være et lignende forløb til efteråret i Skørping, hvor Erling Kullberg også dirigerer.

 

Koncerten bliver den 19. september på KulturStationen. Planlægning af dette er henlagt til næste bestyrelsesmøde. Vi har fået 1000 kr. fra Danske Folkekor, og vi vil søge Rebild kommunes Kulturråd om hjælp til dækning af udgifterne.

 

Frederikshavnerne betaler halvdelen ved opførelsen i Frederikshavn.

 

6. NOFO stævnet “Kai Norman Andersen” den 9.3.2019 Sognehuset ved Vejgård kirke. Efterårets NOFO stævne.

Kormedlemmerne melder selv til og betaler.

 

7. Danske Folkekor: Danmarksstævne 2019, 5. juni 2019. Stævnet foregår i Fredericia, og der er forprøver 5 steder i landet. Det er nykomponeret musik, der ledes af dirigent Theis Lyng Reinvang. Vi har ingen forpligtelser i forbindelse med dette arrangement.

 

8. Økonomi, korkasse, og gavekasse.

Der er 10.900 kr. i korkassen og 2.500 kr. i gavekassen.

 

9. Kommende fødselarer:

Der er mange fødselarer i denne sæson: Ulla B, Mette A, Anne Th, Lise W, og Berit. De vil blive fejret i forbindelse med generalforsamlingen i lighed med sidste år.

 

10. Kommende pressedækning.

Søren deltager i et møde om det nye ”Kulturen” den 11.2

Vi sætter en bekendtgørelse i Vores Avis om vores opførelse af ”I det Fri” sammen med Bykoret i Frederikshavn.

 

Vi vil arbejde på at få et nyt fotografi af koret i efteråret 2019.

 

11. Evt. og næste møde:

Koret er blevet tilbudt noder fra det nu nedlagte Bælum Kor. Søren finder ud af, hvad han mener kunne være relevant for os.

 

Næste møde i Sognegården den 11. april kl. 18. Bodil tager mad med.

 

Referent: Karin Hagemann

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

 

Referat fra bestyrelsesmødet hos Søren den 6. november 2018

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia

K. Stensballe, og Anne Marie Svendsen.

 

1. Referat fra møde den 19. september:

Ingen bemærkninger.

 

2. Siden sidst:

Kristian Østergaard synger tenor, ikke bas. Et kormedlem holder

pause p.gr.a. sygdom. Syngemesterens fødselsdag blev afholdt i

Spillemandsmuseet med fuld musik, taler og mange gaver.

 

3. NoFo stævnet den 27. 10 i Sognegården:

Stævnet gav et lille overskud på ca. 300kr til gavekassen. Der var

tilfredshed med dirigent og repertoire. Det store kagebord blev også

rost. Opførelsen i kirken gik som ofte knap så godt.

 

4. Økonomi, korkasse og gavekasse:

Der er 13.010kr i korets kasse til dækning af bl.a. udgifter i

forbindelse med julekoncerten: noder, annoncer, musikere, solister

og gaver. Gavekassen indeholder 2.376kr til brug ved fejringen af de

mange fødselarer til foråret.

 

5. Julekoncerten:

Solister og musikere: Helle Thun (specialist i svensk folkemusik), Bo

Juel Christiansen på fløjte, Lene Holt på cello, og Per Bach ved

orgelet. Desuden Susanne Sangill med en historie.

 

6. Korets juleafslutning i sognegården:

Der er endnu ikke truffet aftale med plejehjemmet om en koncert om

eftermiddagen, men formodentlig synger vi der kl. 15 og går derefter

til Sognegården, hvor vi gør klar til aftenens julefest. Generalprøven

er kl. 18.00 i kirken.

 

7. 2019 Vinter- og forårsprogram og arrangementer:

Der er planlagt en koncert sammen med Frederikshavn Bykor i

Abildgårdskirken den 27. april. Øvedage med frederikshavnerkoret

er endnu ikke fastsat. Vores generalforsamling afholdes den 2. maj.

 

8. Kommende pressedækning: Det er beklageligt, hvis Kulturen

ophører. Der skal laves en annonce vedrørende julekoncerten. Per

Bach vil måske skrive noget og hjælpe med plakat.

 

9. Evt. og næste møde: Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)

har udsendt et spørgeskema. De ønsker oplysninger om

amatørmusikalske begivenheder i vores område. Der er mulighed for

at vinde 5000kr til f.eks. en workshop. Bodil udfylder skemaet på

korets vegne.

 

Korstart efter jul er den 10. januar.

Per vil gerne have korets hjælp til en salmesangsaften evt. torsdag den 24. jan.

 

Næste møde er den 7. februar kl. 18. i Sognegården.

 

Referent Karin Hagemann 

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde hos Anders og Karin

Hagemann den 19. September 2018

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,

Mia K. Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin

Hagemann.

 

1. Referat fra konstituerende møde den 24. 5. 2018

Ingen bemærkninger

 

2. Siden sidst: Vi har fået en ny tenor, Kristian Østergaard. Vi venter at høre fra dekormedlemmer, der er på pause og kontakter dem i begyndelsen af det nye år,hvis vi ikke har hørt fra dem.

 

3. Kommende fødselarer: Vi har 1 fødselar i dette efterår - syngemesteren, der vilfejre sin runde dag med koret. Da det er en dag, hvor vi ikke kan være isognegården, er korprøven henlagt til Museum Rebild.Vi kan se frem til mange fødselarer i den kommende forårssæson.

 

4. Økonomi: Kontingenter til korkassen og gavekassen er godt på vej, og der skulle være tilstrækkelige midler til at klare udgifterne frem til jul.

 

5. NoFo-stævne den 27. oktober: Mange har tilmeldt sig. Vi er værtskor, så der bliver fordelt nogle praktiske opgaver: opstilling af stole, kaffebrygning, indkøb af øl og vand til salg og kager til kaffen. Mødetiden er kl. 8.30.

 

6. Juleprogram: Titlen er Svensk julemusik. Vi bruger sange fra Øhrwall´s hæftesamt nogle svenske julesalmer, vi tidligere har brugt. Koncerten er den 16. december. Solister er Helle Thun, der er specialist i svensk folkemusik, Bo Juul Kristiansen med fløjte, evt. Lene Holt Nielsen på cello samt oplæsning ved skuespiller Susanne Sangill. Honorarer, transport, annoncer m.m. er budgetteret til ca. 6000 kr. Søren kontakter Tina Lauritsen Rasmussen, udviklings- og

kulturkonsulent i Rebild kommune vedr. støtte til arrangementer i 2018 og 2019.

 

7. 2019 vinter og forår: Per har sendt en invitation til “Salmesangsaften” en torsdag i januar 2019. Den er besvaret bekræftende og der er foreslået den 24. januar. Vi vil synge et par korsatser fra vores repertoire og Annette Bo Nielsen vil supplere med lidt solosang.

 

Vi har også fået en invitation fra Frederikshavn Bykor til et “stævne” i

Frederikshavn sidst på foråret, evt. den 27. april. Vi vil arbejde med Erling Kullbergs i det fri. Planen er, at vi efterfølgende kan opføre værket i Skørping i september 2019, måske i forbindelse med Skørpings 150 års jubilæum. Generalforsamlingen bliver den 2. maj.

 

8. Kommende pressedækning: Der bruges mange penge på annoncering. Vi diskuterede, om vi kan undvære at annoncere korstart i de små aviser. Vi enedes om, at vi bliver nødt til at fortsætte med at annoncere (som alle de andre kor), hvis vi vil gøre os håb om nye korsangere til vores kor. Anne Marie kontakter Per Bach vedr. annoncering og plakat til vores julekoncert.

 

9. Evt. Der er opstilling af kandidater til kulturrådet. Der er ingen i bestyrelsen, der ønsker at lade sig opstille. Det bliver også fremlagt i koret.

 

Næste møde hos Bodil den 8. nov. kl. 17.30. Der købes sand-.

wiches

 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 24. maj 2018 hos Lissi Hyldgaard

Til stede: Lissi Hyldgaard, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal, Anne

Marie Svendsen, Bodil Tvedegaard, Anders og Karin Hagemann

Referat

1. Referat fra sidste møde den 4. april 2018

Ingen bemærkninger.

2. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Bodil Tvedegaard

Sekretær: Karin Hagemann

PR: Anne Marie Svendsen

Kasserer: Anders Hagemann

Musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

Medlem uden portefølje: Mia Korsdal Stensballe

Suppleanter: Lissi Hyldgaard og Karin Hagemann

3. Orientering, alle kan bidrage med det, der ønskes debatteret:

Vi vil benytte kirken som øvested for koret, når vi ikke kan være i sognegården.

Efterårets NoFo stævne den 27. okt. skal afholdes i Skørping. Der bliver lidt planlægning i forbindelse med det

Det er ønskeligt at have en langsigtet plan for repertoire og koncerter, så den kan afstemmes med økonomi og øvning. Den kommende julekoncert vil have emnet svensk jul med kendte og ukendte salmer og eventuelt spillemandsmusik

Der er mulighed for at søge penge til et arrangement, når man benytter professionelle musikere.

Vi ønsker os bedre mødedisciplin i den kommende sæson.

4. Evt:

Det vil være en god idé at samle Elses mange sange i et hæfte, der så kan bruges ved forskellige lejligheder.

5. Næste møde:

Onsdag, den 19. september kl. 19.00 hos Anders og Karin.

Referent: Karin Hagemann

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 4. april 2018

 

Referat fra bestyrelsesmødet hos Bodil Tvedegaard den 4. april 2018

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin Hagemann.

 

1. Referat fra mødet den 8.2.2018: Ingen bemærkninger

 

2. Siden sidst: Betaling på plads vedr. koncerten i Thorup kirke. For eftertiden skal vi sørge for at have en fast (evt.skriftlig) aftale om pris og honorar på forhånd.

 

Der var stor tilfredshed med Lisbeth Smedegaard Andersens arrange- ment. Det var godt, at koret havde øvet salmerne på forhånd.

 

Syv korsangere deltog i NOFO stævnet den 10. marts med emnet: Folkeviser i rytmiske toner. Det var en meget dygtig og inspirerende instruktør.

 

NOFOs generalforsamling blev afholdt i pausen. Der blev bl.a. diskuteret muligheden for en sammenlægning af samtlige korforeninger. Der var delte meninger om det. Det er et problem, at der er et faldende antal deltagere til stævnerne.

 

Vise-verse aftenen blev afviklet i fin stil med Per Bach ved roret samt et akkompagnement med trompet af Per Iversen.

 

Vores lokaleproblem er ikke løst, men indtil videre må vi øve i kirken, når sognegården er optaget.

 

Der er ikke planlagt noget vedr. byjubilæet på nuværende tidspunkt.

 

3. Kommende fødselarer: Vi har 4 korsangere, der fylder “rundt” i denkommende tid. De vil blive fejret med sang og gaver ved spisningen efter vores generalforsamling.

 

4. Økonomi: Der er penge på kontoen, så vi kan betale for solister til vores

forårskoncert. Gavekassen nærmer sig stærkt nulpunktet, da vi har haft mange runde fødselsdage og desværre også sygeramte, der så har fået en lille opmuntring. Regnskab og budget bliver lavet klar i passende tid inden generalforsamlingen. Vi foreslår en forhøjelse af kontingentet med 50 kr pr. år.

 

5. Forårskoncerten: Emnet er værker af Peter Heise med solo, kor og

fællessange. Britta Krarup Møller er solist og vil blive akkompagneret af Lilli Olesen ved flygelet. Der synges nogle uddrag af Drot og Marsk. Per Bach akkompagnerer ved flygelet, og Per Iversen deltager også. Søren kæder det hele sammen. Menighedsrådet har bedt om, at vi afholder koncerten i sognegården i stedet for i kirken som annonceret p.g.a. konfirmationer. Det gør vi så.

 

6. Kommende pressedækning: Der kommer annonce og omtale i Vores Avis tirsdagen før koncerten.

 

Program og plakater fremstilles i samarbejde med Per Bach. Plakaterne

hænges op i byen, hvor det er muligt. Vi beder korsangere om hjælp til det.

 

7. KODA: Der er kommet nye regler. Vi overlader det til kassereren at sætte sig ind i reglerne og klare det fornødne i den anledning.

 

8. Planlægning af generalforsamling den 3.5.2018: Indkaldelse til

generalforsamlingen er sendt ud til medlemmerne. Vi skal mødes ved

Rebildporten kl. 19. Vi synger Danmark nu blunder den lyse nat, Jylland mellem tvende have og I skovens dybe stille ro ved indgangen til bakkerne, hvis vejret er til det. Derefter afholder vi generalforsamlingen i Museum Rebild, (se indkaldelsen).

 

Vi foreslår en vedtægtsændring angående tidspunkt for afholdelse af

generalforsamling: Den skal afholdes i perioden april-maj.

Dagen afsluttes på sædvanlig, festlig vis med mad, vin, gaveuddeling og sange.

 

9. Evt. og næste møde: 24. maj kl. 18.30 hos Lissi.

 

Referent: Karin Hagemann

$

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2018 hos Bodil Tvedegaard.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia

K Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og Karin

 

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.2017: Ingen bemærkninger.

 

2. Siden sidst: Besøget på plejehjemmet gik godt, selv om vi ikke var

så mange. Julekoncerten blev afviklet tilfredsstillende og med en fuld

kirke som tilhørere. Den efterfølgende samling i sognegården var som

sædvanligt meget hyggelig.

Der er opstået et problem med brugen af sognegården til korets

øveaftener. Det viser sig, at menighedsrådet ofte har møde om

torsdagen, og koret må så flytte til et andet sted. Bodil tager kontakt til

menighedsrådet, så vi derefter kan tage stilling til, om vi skal finde et

andet sted til at øve i. Der er flere muligheder, men vi afventer besked

fra menighedsrådet.

Koncerten i Thorup og arrangementet med Lisbeth Smedegaard

Andersen gik også fint.

 

3. Kommende fødselarer: Der er mange runde fødselsdage i denne

sæson. Lissi holder øje med listen.

 

4. Økonomi: Alle kontingenter er kommet ind, og der er ca. 7500kr på

kontoen. Alle har også betalt til gavekassen.

 

5. Forårets repertoire: Programmet til forårskoncerten kommer til at

byde på diverse sange af Heise, bl.a. sange med tekst af Shakespeare i

en førsteopførelse for kor arrangeret af Bjarne Martin. Noder hertil vil

blive trykt.

 

6. Budgetter for kommende koncerter i 2018: Der skal bruges penge

til noder, solister, blomster og vingaver.

Til den kommende vise-vers aften vil vi gerne gøre brug af en

trompetsolist. Søren tager kontakt til vedkommende og aftaler honorar.

Til forårskoncerten skal der nok også bruges en solist. Der er foreslået

Britta Karup Møller. Bjarne Martin vil måske spille klaver til sit værk, og

Per vil stå for orgelmusik.

Punktet tages op ved næste møde.

#1

søndag den 11. februar 2018

 

7. Pressedækning: Vores Avis bliver omdelt i et stort område, så vi vil

fortsætte med at annoncere i den, selv om der ikke var helt tilfredshed

med prisen. Der bliver også annonceret i Kulturen - denne gang uden

billede. Der skal laves en plakat til forårskoncerten. Hvis Per ikke har tid,tager Anne Marie og Bodil sig af det.

 

8. NOFO-stævner: Det første stævne er den 10. marts.

Kormedlemmerne skal selv melde sig til, og vi håber, mange vil deltage.Det næste stævne bliver den 27. oktober, hvor vi skal være værter. Sognegården er reserveret hertil. Emnet bliver nyere danske salmer.

 

9. Skørpings 150års jubilæum: Bodil har deltaget i et foreløbigt ide/

planlægningsmøde. Alle foreninger ønsker at deltage med et eller andet.

 

Foreløbig skal der dannes en arbejdsgruppe på tværs af foreningerne.

Da der vil blive rigtig mange arrangementer, kan der være tale om at

gøre 2019 til et totalt jubilæumsår. Der kan evt. søges penge til

arrangementerne.

 

10. Evt. Ingen punkter.

 

11. Næste møde: Onsdag den 4. april kl. 19.00 hos Søre

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

23. november 2017

Til stede var: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,Mia K. Stensballe,  Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og Karin Hagemann.

 

Referat

- 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.2017

 

- 2. Siden sidst: Ansøgning til Fonden for Sparekassen Himmerland om støtte til vores julekoncert blev imødekommet med 4.000 kr.

 

Ved NOFO-stævnet i oktober var vi ca. 20 deltagere. Et nyt stævne til efteråret, den 27. okt. 2018, skal formodentlig placeres i Skørping med emnet: Nye salmer. Instruktør er Morten Ahti Lyng.

 

Elverskud: Der var stor tilfredshed med arrangementet. Koret sang godt og der var mange tilhørere ved koncerten.

 

Fødselsdagslisten. Den næste fødselsdag er den 13. dec. Lissi køber gave og Søren siger et par bevingede ord.

 

- 3. Kommende arrangementer: den 4. dec. kl. 16 synger vi Saabys julepotpourri i

Seniorbiografen. Fællessang bliver En stjerne skinner i natt.

 

Den 17. dec. synger vi i Teglgårdsminde kl. 15. Programmet bliver et udpluk fra vores julekoncertprogram, og Kristen fortæller. Derefter er der kaffe og kringle.

 

Julekoncert i Nykirken: Ved sidste bedeslag går vi op syngende Alta Beata; når vi er på plads, synger vi Mit hjerte altid vanker, Julen har englelyd og Vær velkommen. Resten af koncerten (Nordisk julestemning) afvikles med indslag fra Susanne Sangill og sopranen Lea Quortrop. Christian Helmer Pedersen, Søren Høj, Per Bach og Lea Quortrop medvirker desuden i Celebrate. Koncerten slutter med Dejlig er jorden.

 

Thorup kirke den 7. jan: Der er generalprøve kl.18 og derefter koncert. Ny organist ved kirken er Martin Bruun. Vi får 4000 kr. for koncerten. Den afvikles uden solister.

 

- 4. Juleafslutning i Sognegården: Lissi sørger for brød og pålæg. Solister er velkomne til spisning. Bodil køber gavekurv til Susanne Sangill og Per Bach, og Anders køber 3 buketter til Lea og de to musikere. Buketterne overrækkes i kirken og øvrige gaver gives i Sognegården.

Drikkevarer, tallerkener, glas og bestik medtages af kormedlemmerne som vanligt.

 

- 5. Økonomi: Vi har fået 4000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland som tilskud til vores julekoncert. Dermed er der dækning for vore udgifter.

 

- 6. Pressedækning: Anne Marie tager sig af annonceringen vedrørende julekoncerten. Vi får 300 kr. hertil fra Jutlander Bank. I annoncen skal der stå, at vi er støttet af Jutlander Bank.

Der sendes omtale til Rold Skov bladet og Vores avis.

Fremover vil vi bruge Vores Avis til annonceringer.

Per Bach laver plakat og program til koncerten.

Hvad angår annoncering vedrørende koncert i Thorup kirke, beder vi Anne Marie lave en aftale med Maria.

 

- 7. Arrangement den 24. Januar: Vi deltager i et arrangement med forfatteren og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen onsdag den 24. januar. Emnet er nye salmer. Vores koraften om torsdagen er derfor i den uge aflyst.

 

- 8. Gavekasse: Vi opretter en gavekasse til dækning af udgifter ved runde fødselsdage m.m. Der oprettes en ny konto til dette formål og vi foreslår, at medlemmerne hver især indsætter 50 kr. nu og i fremtiden, når bestyrelsen beder om det.

 

- 9. Evt. Koret skal som byens ældste forening deltage ved Skørpings 150års jubilæum i september 2019.

Vi deltager i vise-vers-aften fredag den 16. marts.

 

- 10. Næste møde og korstart: Næste møde er torsdag den 8. februar 2018 kl. 18 i  sognegården. Lissi tager mad med.

Korstart efter juleferien er torsdag den 11. januar.

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Oktober 2017

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,

Mia K. Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og

Karin Hagemann.

Referat

 

- 1. Referat fra konstituerende møde den 6. 6. 2017: Intet at bemærke

 

- 2. Siden sidst: Nogle få kormedlemmer deltog sammen med Per Bach i byfesten i Skørping iklædt munkekostume. Der er desværre ikke kommet nye medlemmer til koret i løbet af sommeren.

 

Lise Østergaard er sygemeldt.

 

Lissi passer fødselsdagsliste.

 

- 3. Efterårets program: Første programpunkt er NoFo-stævnet den 28. oktober. 22 kormedlemmer deltager. Noder og lydfiler til stævnet ligger på nettet (koretshjemmeside). Vi har ingen forpligtelser i forbindelse med stævnet. Søren regner med at kunne bruge en del af julemusikken til vores julekoncert. Vi skal muligvis være værtskor ved det næste stævne med et folkeviseemne.

 

Andet programpunkt er Elverskud den 11.-12. november. Vi regner med en deltagelse af 60 sangere og 50 musikere? Vi har ingen økonomiske forpligtelser til dette arrangement, da Hobro Kammerorkester står som arrangør. Vi øver flittigt på værket indtil da. Per Bach har lovet at komme til et par prøver, og formodentlig

kommer Claus også og hjælper på tenorsiden. Foruden vores del-tagelse i Elverskud opfører vi selv Solnedgang.

 

Til vores kommende julekoncert (med temaet “Nordisk julestemning”) skal der bruges nogle musikere og en solist. Der er foreslået Christian Helmer Pedersen på saxofon, Søren Høj på elbas eller contrabas og Per Bach ved keyboardet. Solist kan evt. være Lea Quortrop. Vi er afhængige af et økonomisk bidrag, hvis dette skal kunne lade sig gøre, og der søges tilskud hos Jutlander Bank til musik og annoncering. Bodil tager kontakt til banken.

 

- 4. Presse: Anne Marie tager sig af annoncering til julekoncerten. Der skal annonce i kirkebladet. Per Bach kan måske klare det. Annonce i Vores Avis skal i tirsdag før den 12. dec.

 

- 5. Økonomi: Anders bliver som kasserer indtil næste generalforsamling. Alle har betalt kontingent, og vi har 9000 kr på kontoen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække de ovenstående ønsker. Igen: Vi søger derfor tilskud.$1. Aflønning af solister sker enten kontant eller via bankoverførsel. Dags dato blanketter kan bruges som kvittering.

 

- 6 Arrangement med Lisbeth Smedegaard Andersen torsdag, den 24. januar:

Vi viser vores gode vilje og flytter koraftenen fra torsdag til onsdag for at kunne deltage i dette arrangement.

 

Vi deltager ikke i arrangementer i forbindelse med Reformationen men kopierer noderne, der er lagt ud på nettet til senere brug.

 

- 7 Evt: Bodil får flere tilbud på deltagelse i stævner, festivaler og andet forskellige steder. Diverse tilbud bliver lagt frem på bordet til orientering for dem, der måtte have lyst hertil.

 

- 8 Næste møde: 23. november i sognegården kl. 18.00

Der bliver indkøbt en sandwich til egen betaling.

 

Referent: Karin Hagemann

 

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i                        

                 Skørping Sangforening,

tirsdag d. 6.6. 2017

 

 

Tilstede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Anders Hagemann,Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard, Lise Westergaard, Anne Marie Svendsen og Mia Korsdal Stensballe.

 

 

 

Siden sidst:

Forårskoncerten gik fint, det var en god koncert. Dog var ”Som markens blomst henvisner fage” for høj til gæsterne. Det var spændende med Bjarne Truelsens fortælling. Der er bred enighed om, at have et tema over en komponist, som i år hvor vi havde om Carl Nielsen, er en rigtig god måde at afvikle en koncert på.

 

Alsang i Gl. Skørping gik rigtig fint, med stort fremmøde af både korets medlemmer og menigheden. Sanne Birkely’s input var rigtig gode som samling af arrangemantet.

 

Generalforsamling: Se udsendte referat. Dog nævnes det gode mad fra Krastrup Søgård, som nok er en tradition der er kommet for at blive. Og ikke mindst Lissi’s lækre kager J

 

Landstævne i Herning var en stor oplevelse for de 8 kormedlemmer der deltog. Der var uropførelse at værket Runeskrift, som er digte af Rune T. Kidde med musik af Jakob Høgsbro. Komponisten selv indstuderede værket. Desuden indstuderedes og opførtes der ”Syng Danske Korperler” under ledelse af Jakob Grove Jørgensen. Til aftenunderholdning var der til lejligheden lavet et sanghæfte, ”Sange fra Jylland”. Der deltog 160-170 sangere fra hele landet.

 

 

Konstituering af bestyrelsen:                          

Formand: Bodil Tvedegaard

Sekretær: Karin Hagemann

PR: Anne Marie Svendsen

Kassér: Anders Hagemann

Musik ansvarlig: Søren Steen Nielsen

Nodearkivar og hjemmeside: Kristen

Suppleanter: Lissi Hyldgård og Karin Hagemann

Medlem uden portefølje: Mia Korsdal Stensballe

 

 

Efterårets program:

Koropstart torsdag d. 7/9-17.

Vi laver Elverskud d. 11.-12. november 2017 i Hobro, hvor vi skal synge sammen med Als-Øster Hurup kirkekor under ledelse af Troels Kold og med Hobro Kammerorkester. Kammerorkesteret får musikalsk hjælp, og deres bestyrelse sørger for det økonomiske, dvs de søger penge og sørger for presse omtale.

 

Per har foreslået at vi skubber vores Reformations Jubilæums arrangement til Januar 2018 hvilket vi har accepteret.

 

NOFO stævne d. 28/10-17 i Vejgård, hvor der skal synges Julestemning.

 

Julekoncert 3. søndag i advent som vanligt, muligvis bruger vi noget fra NOFO stævnet. Søren har talt med Anne Sofie Steen Sørensen om hun muligvis kunne være solist.

 

PR til kommende sæson:

Første presse er ved koropstart. Lise er behjælpelig mht overdragelsen af PR posten til Anne Marie.

 

Elverskud skal vi selv sørge for at få annonceret lokalt i bl.a. Kulturen.

 

Økonomi:

Koret har dags dato et overskud på ca. 3000,-

 

Næste møde:

Onsdag d. 20. september 2017 hos Mia på Skrænten 9, kl. 19.30

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

 

Mandag den 17.4. 2017 kl. 19.00  hos Bodil Tvedegaard, Egehusvej  2, Skørping

 

Tilstede: Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegaard, 

Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergård og Mia K. Stensballe.

 

 

 

Referatet fra sidste møde d. 14.2. 2017

Ingen bemærkninger.

 

 

Siden sidst.

Formanden får en del tilbud fra forskellige grupper der fx gerne vil komme og give koncerter. Der bliver sorteret og slettet alt efter relevans.

DAFO nyhedsbreve kommer nu kun elektronisk. For eftertiden skal alle programmer vedr. vores koncerter sendes til sekretær Mia K. Stensballe således at KODA kan få oplyst hvad vi bruger af musik.

Korets 35 års fødselsdag blev fejret med lækre lagkager lavet af Lissi.

Kirsten Munk fyldte 75 år og gav i den anledning flødeboller og fik flasker overrakt.

Formanden har opdaget en ny portal, www.forening.rebild.dk, hvor Lise får koret oprettet så vi for eftertiden kan reklamere for vores koncerter og andre arrengementer.

 

     

Korets økonomi – v. Anders.

Der er pt. 37 aktive sangere og 3 på orlov.

Der er et overskud på ca. 1300,- hvilket betyder at vores kontingent har et passende niveau, med korets aktuelle aktivitet. Alligevel forslår bestyrelsen en forhøjelse på 25,- pr. sæson.

Regnskabet er klar til godkendelse ved revisor, og bliver fremlagt til generalforsamlingen.

Budget overslag for kommende sæson laves klar til generalforsamlingen.

Formanden får fuldmagt til sangforeningens konti.

Forårsskoncerten 27.04.2017.

Per Bach laver plakat til forårskoncerten. Lise har lavet presse omtale og annonce. Desuden står det på kulturens hjemmeside.

Solist bliver Thomas Rewes og han har en pianist med der hedder Lise Gam-Jensen.

Vi er nødt til at leje klaver til koncerten, hvilket koster 2500,- for levering og stemning. Udgiften deles mellem koret og menighedsrådet efter aftale med Per.

Vi skal mødes kl. 18.00 i Nykirken til generalprøve. Koncerten starter kl. 19.30.

Alsangsarrangmentet d. 4. maj kl. 17.00 i Skørping Kirke, Gl. Skørping.

Koret mødes i sognegården kl. 16 til fælles opvarmning og efterfølgende samkørsel til Gl. Skørping. Koret synger Den danske sang, Som en rejselysten flåde og I Danmark er jeg født.

Fotograf Kjeld Thomsen kommer og beretter om hændelser fra 2. verdenskrig og befrielsen.

Planlægning af generalforsamling 4.5.2017.

Efter alsangsarrangement kører vi tilbage til sognegården til generalforsamling. Da der er lang tid til maden, skal folk huske lidt at spise og drikke.

Der bestilles igen i år mad ved Krastrupsøgaard så der skal betales 60,- til maden, som Karin sørger for at bestille. Drikkelse medbringer vi selv, foruden tallerkner, bestik mm.

Ulla B. har sagt ja til at være dirigent.

 

 

PR for kommende arrangementer.

Det har Lise styr på.

 

 

Efterårets repertoire og refomationsjubilæet.

Nofo stævne d. 28. oktober i Vejgaard.

Julekoncert den 3. søndag i advent. Søren foreslår at vi gentager Celebrate, da det har en god længde og godt indhold, og kan kombineres med andre ting, som fx engelske christmas carols.

Reformationsjubilæet fejres med 5 sange i uge 43.

 

 

Evt.

Søren gør opmærksom på, at ved Oprea i Rebild d. 13. august får man rabat hvis man er 10 eller flere der køber billet sammen.

Laura Håkonson vil muligvis lave et ad hoc kor til Skørping Byfest.

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag den 14.2. 2017 kl. 19.30  hos Lise Westergaard,      Hanebakken 17, Skørping

Tilstede: Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Lise Westergård og Mia K. Stensballe.

 

 

 

1.    Referatet fra sidste møde d. 16.11. 2016

Ingen bemærkninger.

 

 

2.    Siden sidst:

Julekoncerterne 11.12.2016 og Hellig Trekongers koncerten i Thorup Kirke 06.01.2017 gik rigtig godt.

Nodearkivet er indtil videre ok.

 

     

3.                            Korets økonomi – v. Anders.

Alle har betalt kontingent, så der er pt. ca 9000,- på korets konto.

Der bliver en udgift på max. 3500,- til solist og evt. pianist, men ingen indtægter, i forbindelse med forårets koncert.

At lave et budget kan godt give lidt udfordringer, da der tit kommer udgifter i sidste øjeblik til fx. solister og/eller musikere og gaver. Vores juleafslutning, gaver til bl.a. syngemester og klaverstemning er dog faste udgifter som vi regner med hvert år. Kasseren vil lave et overslag klar til generalforsamlingen.

 

 

4.                            Julerepertoire, ændringer/tilføjelser.

Gemmes til næste møde, og Søren påtager sig at lave et udkast til julerepertoire, som vi kan forholde os til ved næste møde.

 

      

5.                            Forårets koncerter.

Forårskoncerten er d. 27. april i Nykirken kl 19.30. Repetoiret er klar. Der skal en solist med, og muligvis også en pianist.

4. maj koncerten starter kl. 17.00 i Skørping kirke i Gl. Skørping, og styres af Per Bach. Der skal findes en person der kan fortælle lidt om historien. Koret skal stille med ca. 10-12 min indslag, som skal passe til dagens tema.

Generalforsamlingen som jo også er d. 4. maj, starter kl. 19.00 som vanligt, da koncerten slutter kl. 18.00.

 

 

Oplægget fra Sangens Hus vedr. Reformationsjubilæet.

Fra Sangens Hus i Herning, arrangeres der lørdag den 28. oktober 2017 en national fællessangsbegivenhed for at fejre 500 året for Reformationen. De opfordrer kor i hele landet til at deltage denne dag. Bestyrelsen vælger at takke ja, og så finder vi ud af, på hvilken måde vi skal deltage. Vi er efterfølgende kommet i tanke om NOFO stævnet som ligger denne lørdag. Efter forespørgsel, er der givet grønt lys for at vi kan lægge arrengementet en anden dag. Så vores eget Reformationsarrengement kommer formentlig til at ligger i en af ugerne op til d. 28. oktober.

 

 

6.                            PR for næste periode.

Lise laver PR til forårskoncerten i de sædvanlige medier.

 

 

7.                            Eventuelt.

Det vedtages at Per Bach får et par flasker som tak for hjælpen, når han vikarierer for Søren.

 

8.                            Næste møde.

Holdes hos Bodil Tvedegaard tirsdag d. 4. april kl. 19.00.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 16. november 2016 hos Mia Korsdal Steensballe

 

Til stede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Lissi Hyldgaard, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise R. Westergård og Mia K. Stensballe.

9.    Referatet fra sidste møde d. 21. september 2016:

Ingen kommentarer.

 

10.                   Siden sidst:

Musikkens hus, hvor koret gav koncert d. 2/10-2016, var en god oplevelse for koret, og de har allerede givet tilsagn om at vi er inviteret til næste år.

NOFO stævne d. 29/10 gik fint og det var en hyggelig dag.

Nodearkivet er pt nedlagt i sognegården, så korets noder står hhv hos Kristen (nodearkivar) og Bodil (formand). Der arbejdes på en løsning.

Fødselsdagslisten: Der er 2 halvrunde og 3 runde fødselsdage i 2017, hvilket bestyrelsen snakker om ved næste møde.

 

11.                       Korets økonomi – v. Anders.

Koret har pt en formue på ca. 12600,- heraf går nogen til honorar til solist og musikere  (3. personer) til julekoncerten, 2000,- pr person. Der er en udgift til PR til julekoncerten på ca. 500,- Desuden skal Christine Hjort Bjerre have honorar for Thorup Kirke, hvor vi dog får et honorar på 4000,-

Udgift til mad til juleafslutning ligger på ca. 1000,- Igen i år vil Lissi sørge for brød og pålæg. Desuden vil der være udgifter til gaver.

 

12.                       Standardrepertoire:

Vi har i bestyrelsen revideret korets repertoire, nogle er taget ud, og andre er kommet til. Kristen sørger for at lægge det nye op på hjemmesiden.

Separat julerepertoire laves til foråret.

 

13.                       Koncerter jul og nytår:

Søndag d. 11 dec. starter vi på Teglgårdsminde kl. 15.00 (mødes 14.50) og derefter i Nykirken kl 19.30. Vi går i sognegården ca. Kl. 17.00 hvor der dækkes bord og gøres klar, inden der er prøve i kirken kl. 18.00.

Susanne Sangill har sagt ja til at læse op som sidste år. Program følger, men består af koret med bla. Celebrate, Christine synger fra Messias og der bliver fællessange.

Vi synger i Thorup Kirke til Hellig Tre Konger, torsdag d. 5 januar 2017.

                                                              

14.                      PR for næste periode:

Koncerten i Thorup kirke annonceres af dem selv. Lise sørger for annoncer i forbindelse med julekoncerten.

                

15.                      Juleafslutning i sognegården:

HUSK, man medbringer selv service og drikkevarer.

Der må meget gerne medbringes pynt til bordene. Ægtefæller der kommer til koncerten er velkomne til spisning efter koncerten. Lise sørger for indkøb af de gaver bestyrelsen har aftalt.

 

16.                      Eventuelt:

 

17.                      Næste møde og korstart:

Torsdag d. 5 jan mødes vi i Thorup kirke kl. 18.00 til generalprøve, og så er året i gang J

 

Næste møde bliver tirsdag d. 14 februar kl. 19.30 hos Lise Westergaard, Hanebakken 17, Skørping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 21. sept. kl. 19.30 hos Søren Steen Nielsen

 

Til stede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Lissi Hyldgaard, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise R. Westergård og Mia K. Stensballe.

18.  Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan laves når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

 

19.                               Siden sidst:

Opera I Rebild: Det var en god oplevelse.

Kunne koret høres? Der er flere publikums tilbagemeldinger om at det gik fint igennem. En stor oplevelse at synge med ungdomssymfoniorkesteret.

 

Nye kormedlemmer: Elisabeth og Solveig mødte op til 1. koraften, og der kommer en Mette Bach Nielsen og prøver torsdag d. 22/9.

Eva Flink og Henning Quist er stoppet og Jørgen Munch holder pause.

 

 Nodeskabet i Sognegården: Formanden, syngemesteren og

nodearkivaren har tømt skabet for noder, som nu står hos  formanden.  Tilføjelse til referat: Dagen efter bestyrelsesmødet blev  

formanden kontaktet af formanden for Fræer Menighedsråd,, 

der på begge råds vegne  bad os fjerne det resterende 

nodemateriale. Formanden anså det derfor for formålsløst at 

skrive brev desangående til de to menighedsråd. Vi prøver at  finde en konstruktiv løsning.

 

Standardrepetoire: Jørgen Dolmer har fremsendt forslag om

 lidt ændringer i korets standard repetoire. Det bliver et punkt  på næste bestyrelsesmøde.

 

Opdatering af hjemmeside: Der ligger mange gamle billeder, hvilket er fint, der skal bare opdateres, så tidligere medlemmer ikke står nævnt som om de stadig er med.

 

20.                              eferatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan lavesR når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan laves når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

 

 

21.                               Siden sidst:

 

Opera I Rebild: Det var en god oplevelse.

Kunne koret høres? Der er flere publikums tilbagemeldinger om at det gik fint igennem. En stor oplevelse at synge med ungdomssymfoniorkesteret.

Nye kormedlemmer: Elisabeth og Solveig mødte op til 1. koraften, og der kommer en Mette Bach Nielsen og prøver torsdag d. 22/9.

Eva Flink og Henning Quist er stoppet og Jørgen Munch holder pause.

 

Nodeskabet i Sognegården: Formanden, syngemesteren og

nodearkivaren har tømt skabet for noder, som nu står hos formanden.

Tilføjelse til referat: Dagen efter bestyrelsesmødet blev  

formanden kontaktet af formanden for Fræer Menighedsråd,, 

der på begge råds vegne  bad os fjerne det resterende 

nodemateriale. Formanden anså det derfor for formålsløst at 

skrive brev desangående til de to menighedsråd. Vi prøver at finde en konstruktiv løsning.

 

Standardrepetoire: Jørgen Dolmer har fremsendt forslag om

 lidt ændringer i korets standard repetoire. Det bliver et punkt

på næste bestyrelsesmøde.

 

Opdatering af hjemmeside: Der ligger mange gamle billeder, hvilket er fint, der skal bare opdateres, så tidligere medlemmer ikke står nævnt som om de stadig er med.

 

 

Korets økonomi – v. Anders. Der er ikke noget nyt. Der er en del penge på kontoen, men det skyldes også NOFO stævnet i oktober.

 

Korets arrangementer i efteråret:

Musikkens Hus den 2.okt. 2016. Lise sørger for at få en

føromtale med i Nordjyske, og på korets facebook side. Vi skal møde kl. 13.00 i foyeren. Der vil være et rum til os hvor der er sørget for kaffe og vand. Der er prøve kl. 13.30-14.30. Koncerten starter kl. 15.00. Pause kl. 15.30 til 15.55. Slutter kl. 16.30 Repetoire: I skovens dybe stille ro – kor.Den danske sang – kor og tilhørere Himmerlandssangen – kor og tilhørere Sensommervise – kor og tilhørere Skoven er så underfuld – kor og tilhørere. Underlige aftenlufte – kor (tekst på hjemmesiden) PAUSE. Denne morgens mulighed – kor og tilhørere. Svantes lykkelige dag – kor og tilhørere. Hvor klart dog stjernen ses i nat – kor. Jeg er havren – alle synger unisont. Som en rejselysten flåde – kor og tilhørere. Oh what a day – kor

 

NOFO stævne 29. oktober kl. 9.30-16. 30 i Skørping:  

 I sognegården, vi er værtskor, og har opgaver i den forbindelse. Der skal gøres klar, sættes stole frem mm. Der skal sælges øl og vand, og vi serverer kaffe og kage i eftermiddagspausen. Anders og Karin sørger for øl og vand, Lissi sørger for kaffe, te, sukker, mælk og servietter. Kagebagning, opsætning og andre praktiske ting

uddelegeres torsdag d. 13/10.

                 

Julekoncerter:

 Søndag 11. december: Teglgårdsminde og julekoncert i Nykirken. Vi laver Celebrate. Per Bach akkompagnerer, Kristine Hjort Bjerre vil gerne være solist og Lasse spørges om han vil spille bas.

                       

Efter forespørgsel, udskifte Såbys potpourri med et potpourri af Jul på slottet af Bodil Heister, som også er et 4 stemmigt potpourri.

Eventuelt: Fremover skal der være et fast punkt på dagsordenen  vedr. PR. Bestyrelsen har vedtaget at korets medlemmer får en erkendtlighed ved runde fødselsdag fra 50 år. Der sendes en liste rundt så medlemmer kan notere deres fødselsdage og år.

Næste møde.  Onsdag d. 16 november kl. 19.30 hos Mia K. Stensballe på Skrænten 9, 

                Skørping.

 

 

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag 17. maj kl. 19.00

 

 

         

 

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Lise Westergaard, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegård og Mia K. Stensballe

 

 

1.

Siden sidst

Forårskoncerten i Sognegården 28. april gik fint trods bange anelser og en nervøs dirigent. Der var et pænt fremmøde.

Generalforsamlingen d. 12. maj – se seperat referat. Men vejret var godt, det var som altid hyggeligt og god mad fra Krastrup Søgård, suppleret med Lissi’s gode kage.


Praksis vedr. runde fødselsdag. Bestyrelsen aftalter at der ved 50, 60, 70, 80 og 85 gives en erkendtlighed.

Drøftelse af nodearkivets placering. Menighedsrådet vil gerne have arkivskabet i sognegården. Måske kan koret selv invistere i et skab der kan sættes op.

 

2.

Konstituering af bestyrelsen
Jørgen Dolmer ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen længere. Bodil Tvedegård er nyt medlem, og hun har sagt ja til formandsposten. Så bestyrelsen er som følger:

Formand – Bodil tvedegård

Kasserer– Anders Hagemann

Sekretær – Mia Korsdal Stensballe

PR – Lise Westergård

Suppleanter og mentor for nye – Karin Hagemann og Lissi Hyldgård.

 

3

 


Opera i Rebild

Koret får gratis billetter da vi medvirker. Hvis man kan samle mindst 10 personer, kan man købe fælles til 195,-

Anders rundsender mail ang. dette. Frist bliver 1. juli og købte billetter udlevers til generalprøven.

Torsdag 11.aug. kl. 19.30 øve aften i Sognegården. Tekst og noder læres UDENAD til  ”Himmerlandssangen” og ”Som en rejselysten flåde”

Søndag 14. aug. møder til prøve kl. ? Tidspunktet udmeldes senere.

Påklædning denne dag er hvidt foroven og sort forneden, både for mænd og kvinder.

4.

Korstart torsdag d. 8 sep.

Første koraften efter sommerferien i Sognegården Kl. 19.30 Lise sørger for annonce herom. Bent Hvilshøj har givet tilsagn om at fortsætte J 
Denne første øvegang går med noder til Musikkens hus d. 2/10. Vi mødes kl. 13.00.Her skal vi synge i foyen, fællessange og eget program.


5.

NOFO stævne 29. oktober

I i Skørping Sognegård - Tema ”Landsby” v. Per  Drud Nielsen. Kl. 10-17 og NOFO står for annoncering og indbydelse.

Værtskoret, altså os, står for kaffe og kage.

 

 

6.

 

 

 

Eventuelt.

Formanden har en nøgle til sognegården. Bodil får den af Jørgen og sørger for at det bliver registreret.

Næste møde.  Næste ordinere møde bliver onsdag d. 21. sep kl. 19.30 ved Søren

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag 12. april. kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann       

 

 

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1

Siden sidst.

Gallaaften på KS var en god aften som koret gerne gentager. Selvfølgelig afhængig af at økonomien hænger sammen. Anders mangler at mødes med borgerforeningen ang. Økonomien for aftenen. Koret har haft en netto udgift på 10.854,50, og borgerforeningen har lovet at koret ikke får underskud ud af aftenen.

Der var gæster som på aftenen havde givet udtryk for at de synes Niels Bundgård var overflødig når det var vals og polka der blev spillet op til.

 

2

Korets medlemmer.

Der er 4 som fortsætter på orlov, 2 har meldt sig ud, og 2 er tilbage efter orlov.

 

3

 


Forårskoncert torsdag d. 28. april i sognegården.

Koncerten starter kl. 19.30. Per Bach spiller til. Programmet ses på hjemmesiden og består af:

Les Miserable (hele hæftet)

En forårsbuket af Dansk mm

Fællessange med publikum

 

Der bliver annonceret i Rold Skov bladet og på KS’s skærm

 

4

Generalforsamling torsdag d. 12. maj.

Vi starter på Sørens terrasse kl. 19.00. Anders medbringer fanen.

Herrene stiller borde op kl. 18.00. Som sidste år bestilles der mad fra Krastrupsøgaard, hvilket Karin sørger for. Brød sørger vi selv for og Lissi bager lidt kage til os J

Ordstyrer/dirigent for aftenen er Ulla Bidstrup.

Vores formand, Jørgen Dolmer, genopstiller IKKE. Så der skal vælges mindst et nyt medlem til bestyrelsen. Anders og Karin er på valg, begge fortsætter gerne.

 

5

.

 

 

 

Opera i Rebild, søndag d. 14. august.

 

Koret medvirker i 1. afdeling, kl. 13-13.45. Vi skal synge Som en rejselysten flåde og Himmerland, Himmerland sammen med Ungdomssymfoniorkesteret. Da der ikke er meget plads på scenen foran orkesteret, vil det ikke være at stå med noder. Teksterne skal derfor læres udenad!

 

Der vil være generalprøve lørdag d. 13. august. Tidspunktet vides endnu ikke.

 

 

Husk… Koret er vært ved NOFO stævnet d. 29/10 på kulturstationen.

 


Næste bestyrelsesmøde er det konstituerende møde. Såfremt nye medlemmer også kan, bliver det onsdag d. 18. maj kl. 19.00 hos Lissi .

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 19.30

Hos Søren Steen Nielsen

 

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Siden sidst.

Lysets utålmodighed, sangaften v. Per Bach var en god aften. En udstrakt hånd fra Per, som meget gerne vil samarbejde. 3. juledag havde Per Bach inviteret koret til at deltage ved gudstjenesten, her deltog Kristen H og Gerhardt K. med flere.

Seniorbio’s julefrokost 9. dec gik fint, og Erling Junker, seniorbiografen, har allerede bedt om korets deltagelse igen i år.

Julekoncerten d. 13. dec. Startede som vanen tro på Teglgårdsminde, som altid hyggeligt. Dog har de spurgt om muligheden for et andet repertoire, da de syndes de har hørt Svend Saaby’s potpourri mange gange. Bodil Tvedegaard undersøger hvad der findes af andre potpourrier.

I Nykirken om aftenen var der fyldt op og der kom efterfølgende en god respons fra tilhørerne. En vellykket koncert. Charlotte Hjørringgaard Larsen sang igen utrolig smukt og der var endvidere et festlig oplæsnings indslag af Susanne Sangild.

Vi havde en god afslutning, hvor det var dejligt at solister m. påhæng også deltog.

Igen havde Lissi brilleret med dejlig mad J

6. Jan i Torup kirke. Egentlig en god koncert, dog oplevede mændene problemer med at høre. Kirkens indretning er ikke så god, størrelsen er et problem. De (?)  har også bedt om vores deltagelse igen i 2017.

 

2.

Økonomi.

Der er 3 på orlov, hvilket resulterer i 35 medlemmer.

Vi havde i dec. et forbrug på 6800,- kr. på honorarer, gaver og mad. Der er pt en kasse beholdning på 2600,-

 

3

 


Sangaften 12. jan.

Per Bach har igen inviteret til sangaften. Det er helt frivilligt at deltage. Han vil bl.a. indøve Lisbeth Smedegaard Andersens nye salme digtet til Nykirken glas altervæg.

 

4.

Wieneraften = Galaaften.

Wieneraften er flyttet til tirsdag d. 2. feb. Koret er gået sammen med borgerforeningen, da der ellers var 2 arrangementer meget tæt på hinanden. Borgerforeningen sørger (nu) for annoncering.

Der bliver deltagelse af Hobro kammerensemble, Hjørring kammerorkester, Charlotte Hjørringaard og Per Bach, og Niels Bundgård er danse mester igen i år.

Hobro kammerensemble holder generalprøve indtil dørene åbnes kl. 18.45, hvor der er en velkomstdrink. Selve aftenen starter kl. 19.00 – 23.00. Bestyrelsen drøftede det praktiske arrangement af aftenen – Borgerforeningen har tilbud at hjælpe med bordopstillingen.

Korets medlemmer kan købe billet for 50,- som betales på kontoen sammen med kontingent. Evt. pårørende der gerne vil med skal købe billet på Himmerlandsbilletten.

5.

 

 

 

NOFO stævne d. 5. marts:

”Landsby” lyriske sange med Per Drud Nielsen, lørdag d. 5. marts kl. 9.30 – 16.30 i Brovst sognegård.

Her er der individuel tilmelding.

6. Forårskoncert.

Torsdag d. 28. april afholder vi forårskoncerten.

 

7. Generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver holdt torsdag d. 12. maj hvorefter koret holder sommerferie.

 

8. Næste møde.

Bliver tirsdag d. 12. april kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann.

 

9. Eventuelt.

D. 29. oktober er der NOFO stævne i Skørping med julemusik.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag 18. nov. kl. 19.30 hos Jørgen  Dolmer.

 

 

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Siden sidst.

NOFO stævnet 24. oktober ved Mikkel Rønnow hvor Les Miserable var på programmet. Her deltog 13 fra koret, og der var bred enighed om at det var super godt og meget inspirerende.

 

Der har været lidt uro vedr. koret brug at kopier i sognegården. Koret sørger selv for papir, og Kristen sørger for kopier ved nye noder.

Man kan IKKE få en ny kopi fordi man har glemt en node en aften. Så må man se ved naboen, eller synge udenad J

 

2.

Økonomi.

Der er i efteråret 2015 35 betalende medlemmer. Runa er æresmedlem, og med Søren er vi oppe på 37. Gunilla og Eva holder orlov.

Vi ved flg. udgifter til årets julekoncert: Solist Charlotte Hjørringgård, oplæser Susanne Sangild, mad til korets juleaflutning.

Der kommer så 1000,- ind fra seniorbiografen og 3000,- fra Torup Kirke.

 

3

 


Sangaften 24. nov.

Per Bach, organist i Skørping, står for en sangaften tirsdag d. 24. november kl. 19-21.30. Der synges fra Lysets utålmodighed, koret synger Vi drømmer en drøm og Denne morgens mulighed.

 

4.

Lise Nedergårds afsked.

Lise holder afskedsgudstjeneste søndag d. 29 nov. kl. 10.30 med efterfølgende reception. Koret giver en gave.

 

5.

 

 

 

Seniorbio.

Onsdag d. 9. december kl. 16.00 synger vi til seniorbiografens julefrokost. Vi går ind til Sikken voldsom trængsel og alarm, og synger Vær velkommen herrens år og Såbys julepotpouri. Per Bach spiller til.

Julekoncerten.

Søndag 13. december

Teglgårdsminde, kl. 15.30, vi mødes kl. 15.15

Bodil læser op fra Peters jul, Jørgen finder 3 fælles salmer, og vi synger Såbys julepotpouri.

Nykirken. Vi mødes i sognegården ca. 17.00 og dækker bord og pynter op. Generalprøve kl. 18.00.

Koncerten starter kl. 19.30. Koret står klar oppe ved alteret. Charlotte Hjørringård synger 1. vers af Mit hjerte altid vanker solo mens hun går ind. Damerne er med fra 2.vers. Herefter Alta Beata og Vær velkommen herrens år, og videre efter programmet.

3. juledag kl. 10.30:

Per Bach invitere korsangere der har lyst til at komme, og der må gerne synges flerstemmigt på de salmer hvor man kan det.

6. januar 2016.

Hellig tre kongers aften i Torup Kirke. Generalprøve kl. 18 og koncert kl. 19.30.  Programmet findes på hjemmesiden.

 Sangaften i sognegården.

    12. januar inviterer Per Bach igen til sangaften kl. 19.00

    Første korprøve.

 

    Er torsdag d. 14. januar kl. 19.30

Wieneraften lørdag d. 30. jan. kl. 19-23

Per Bach har lovet at spille. Charlotte Hjørringård er solist, wienertrion fra Hjørring som spillede sidste år kommer igen. Lissi vil igen sørge for forplejningen til en fornuftig pris. Og koret synger 2 satser fra Les Miserable.

    

Lissi undersøger om Niels Bundgård vil være danse instuktør, i år satse på wienervals og en polka. Priser bliver 130,- og sælges via himmerlandsbilletten.

    

NYT I år betaler korets medlemmer 50,- for aftenen, og skal huske at evt. pårørende som gerne vil med, selv skal købe billet via himmerlandsbilletten.

 

Det undersøges om Jutlander bank evt. vil støtte arrangementet økonomisk.

 

PR

Vi regner med at kirken sørger for annoncering af julekoncerten. Wieneraftenen annonceres efter jul, i Kulturen, aviser og på netttet.

 

Evt.

Kirken sekretæren vil gerne have plan for foråret. Vi starter efter jul d. 14. jan 2016, holder vinterferie i uge 8, og fri i påsken. Forårskoncert bliver søndag d. 1. maj og der sluttes af med generalforsamling torsdag d. 12. maj.

 

Næste møde bliver torsdag d. 7 januar 2016 hos Syngemesteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.  Tirsdag 15. sept. kl. 19.30 hos Lissi Hyldgaard.         

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 21. maj

Ingen bemærkninger.

 

2.

Siden sidst.

Positivt brev fra organist Per Bach. Han spiller gerne til vores julekoncert, og ønsker meget gerne et samarbejde fremover. Fx sangaften d. 11/11. Der er flere ting i spil (bl.a. gudtjenester), hvor vi må sige at korets medlemmer selv må tage stilling til evt. deltagelse.

Ved korprøven torsdag 17.sept undersøges om koret vil/kan medvirke med 'Les Miserables' ved Per Bachs salmesangsaften d. 11. nov.

I øvrigt skriver bestyrelsen til organist Per Bach og udtrykker korets glæde over hans imødekommenhed - og tilsiger medlemmernes tilsagn om positivt samarbejde for fremtiden

Nye kormedlemmer. Torben – tenor, og Birte – 2. sopran.

 

3

 


Korets økonomi – v. Anders.

Der er dd 19 medlemmer der har betalt kontingent, hvilket giver 5700,-

Der skal indkøbes noder til bl.a Schuberts Deutche Messe og betales for klaverstemning.

 

4.

NOFO stævne 24. oktober: kl. 10-17 på DKs Pædagogiske Universitet (seminariet) i Aalborg

– ’Les Miserables’ med Mikkel Rønnow som instruktør.

– Individuel tilmelding. Deadline var mandag. 14/9.

 

5.

 

 

6.

Seniorbio: Onsdag d. 9/12 ca. kl. 16.00 Søren kontakter Junker Hoklst fra Seniorbio og spørger Per Bach om han vil akkompagnere. Og de ønsker samme repertoire som sidste år. 

Julekoncerter:

Søndag 13. december

Teglgårdsminde, kl. 15.00

Nykirken, kl. 19.30, program bl.a. ”Schuberts Deutsche Messe” – Generalprøve kl. 18.00. Søren har spurgt Charlotte Hjørringgaard om hun vil være solist. Søren vil høre om Susanne Sangill vil læse noget op.

Onsdag d. 6 januar 2016, Thorup kirke

7. Lørdag 30. januar 2016 Wieneraften på KS: Billetprisen sættes op til 125,- og korets medlemmer skal give 50,-

Dette skulle kunne sikre at der ikke bliver underskud som sidste år.

Ideen er folkedans eller wienervals. Der skal være fællessange. Og maden skal serveres. Tidligere på aftenen end sidste år.

 Der skal være møde ang. planlægningen af wieneraftenen.

8. Eventuelt:

NOFO stævne 5/3-16 med Per Drud Nielsen

9. Næste møde:

 

Hos Jørgen Dolmer, onsdag d. 18/11-15 kl. 19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, torsdag d. 21. maj 2015.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Referatet fra sidste møde d. 24.3 samt generalforsamlingen d. 7.5

Ingen har kommentarer til referatet.

 

Siden sidst:

Forårskoncerten i Nykirken d. 26. april gik rigtig fint. Flere publikummer har efterfølgende sagt at det var en formidabel oplevelse. Korets egen opfattelse var ligeledes en god oplevelse.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

Suppleanter er Lissi Hyldgaard og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

 

Korets økonomi:

Pt har vi 942,- i banken. Det var en dyr sæson for koret, med mange udgifter.

 

Der kommer en indtægt på ca 21.000,- i form af kontingent og  vi ved der er for 5500,- faste udgifter. Det endelige budget mangler, da kasseren ikke kan lægge det før de endelige planer for 2015/2016 er lagt. Så snart syngemesteren ar programmet klar for næste sæson, kan kasseren lægge et budget.

 

Wieneraften skal have en højere billetpris så koret ikke får for store udgifter på dette arrangement. Desuden skal korets egen medlemmer nok have en mindre egenbetaling hertil.

 

Korets planer for det kommende år:

Koret starter op d. 3 september.

 

Der er stævne d. 24/10-2015 i Aalborg med Mikkel Rønnow, hvor der synges Les Miserable.

 

Der er Kor72 stævne d. 12/12-2016 ved Søren Birch hvor der synges julemusik.

 

Det ser ud til at der igen i år bliver julekoncert 3. søndag i advent i Nykirken. Dog får vi ikke en økonomisk hjælp fra menighedsrådet. Det bliver muligvis Schuberts Deutche Messe med organist der opføres. Og det undersøges om vi evt. kan synge i en anden kirke også, hvor der så kan komme en indtægt fra. Syngemesteren vil kontakte Maria Ohrt-Nissen.

 

Vi skal selvfølgelig også synge på Teglgårdsminde som vanligt.

Salen på kulturstationen er booket lørdag d. 31 januar 2016 til wieneraften. Så sæt kryds i kalenderen J

 

Der er et NOFO stævne d. 5/3-2016 med Per Drud Nielsen hvor der skal synges film musik.

 

Og selvfølgelig afsluttes kor året med en forårskoncert.

 

D. 3. december holder senior bio deres julekomsammen, hvor de igen i år har bedt koret komme og underholde. Dette har syngemesteren givet tilsagn om.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 15 sep. kl. 19.30, hos Lissi Hyldgaard.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 24/3 2015 hos Anders og Karin.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Karin og Anders Hagemann.

Afbud: Berit Kastrup Krogh

 

Opera i kor:  J Det var en god opevelse, både med Søren Birch som dirigent af koret og selve koncerten med den sprudlende dirigent. Der manglede dog lidt til koret i pausen, især fredag aften som var lang. Dette skulle måske være lagt ud til kor72 og NOFO, når det er arrangeret som et stævne. Dog skal man nok melde tilbage, at der en anden gang skal reduceres i antal. Det var ikke optimalt at sopraner og alter stod på fløjen. Der var IKKE en omtale i Nordjydske, men en fin omtale i Midtvest avisen, hvor der var ros til koret.

 

Forårskoncert 26. april i Nykirken: Et møde med Carl Nielsen. Søren vil prøve at komme omkring hele hans virke, så man kan se hvor stor en komponist han var. Der er lavet en aftale med organist Peter Anderson, som også kan spille klaver akkompanement. Hans kone er solist og kommer med, samlet skal de have 2500,-. Bo juel Christiansen som er solo fløjtenist er også på programmet, han skal have 1000,-.

Af musik bliver der en del for Skørping koret, en del for solister og en del for børnekor. Der bliver også oplæsning, desværre har Mogens Yde meldt afbud.

Kirken har haft en annonce i menighedsbladet, men ellers skal vi nok selv lave pr.

 

Generalforsamling torsdag d. 7 maj: Start på Sørens terasse kl. 19.00. Ulla B. spørges om hun vil være dirigent. På valg er Lise, Mia og Berit. Vi undersøger muligheder for mad, i samme stil som tidlgere, dog ikke gennem Lissi. Man tager selv drikkevarer med og sørger også selv for service.

 

Julemusik v. Søren Birch d. 12 dec.: Stævne som foregår i Kedelhallen på Nordkraft i kor72 regi.

 

Julekoncert i Nykirken 13. dec + Teglgårdsminde: Vi håber på at alt falder på plads med meinghedsrådet, så koncerten kan forgå i Nykirken. Senest frist må være inden sommerferien, så vi kan finde alternativer hvis det ikke bliver til noget.

 

Eventuelt: Koret er inviteret til kursus d. 30 maj, men da koret er gået på sommerferie, meldes der tilbage at det ikke kan lade sig gøre.

 

Næste møde:

Bliver konstituerende bestyrelses møde som holdes hos Anders og Karin, torsdag d. 21 maj kl. 18.30. Nærmere oplysning følger når bestyrelsen er sat.

 

 

 

Referat fra bestyrelsens evaluerings møde i Skørping Sangforening, d. 22/1 2015 i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Berit Krastrup Krogh, Karin og Anders Hagemann.

 

Søndag d. 18. jan 2015  - Wieneraften:

Økonomien gennemgås, aftenen ender med et underskud på 6473,99 kr. En af posterne der blev for stor, er annonceringen i de lokale blade. Det kan gøres på flere måder og der er her stor forskel på priserne.

 

For eftertiden sørger bestyrelsen for at der foreligger et budget for større arrangementer i god tid. Dette føres til protokols i bestyrelsens arbejdsopgaver. Den PR ansvarlige skal for eftertiden først annoncere når der er et budget, og skal så kun annonceres for det beløb der er til rådighed. Hvis der ikke er penge nok til samtlige lokale aviser, må der prioriteres.

 

Selve aftenen var en succes. Billetterne var revet væk, så prisen skal nok være lidt højere (150,-) hvis det skal gentages. Korets medlemmer skal nok også betale, fx 50,00 Der skal nok også være dress code, for at gøre det festligt. Og få det arrangeret en fredag eller lørdag, så man ikke skal tænke på næste dag J

 

Musikerne og solisterne var uovertrufne. Man skal måske nok ikke danse alle 5 lancier ture, men nøjes med fx 3 af dem, som man så kan godt.

 

Berit har skrevet en efteromtale som ligger på www.roldskov.nu

 

Næste møde: Tirsdag d. 24/3-2015 hos Karin og Anders kl. 19.30

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 8/1 2015 hos i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Karin og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Juleafslutning for seniobio var en succes, og de har betalt 1000,- for det. Har ønsket at vi gentager det i 2015, holder arrangement d. 7,8,9 og 10 dec., hvor Søren har sagt ja til et arrangement. Den endelige dato er ikke aftalt endnu.

 

Julekoncerten på Teglgårdsminde gik som vanligt fint.

I Suldrup Kirke gik koncerten også fint, og juleafslutningen på skolen var vellykket.

6. jan 2015 i Thorup kirke gik godt og der får koret 2500,- i honorar.

 

Søndag d. 18. jan 2015  - Wieneraften:

Musikken leveres af Hjørring kammertrio som skal honoreres med 6000,-

 

Aftenen starter med et glas aperitif kl. 19.00. Kl. 21.00 er der buffet som Lissi har lovet at stå for, ost og lidt pålæg samt vin, kaffe og te. Susanne Bevense har indvilliget i at være toastmaster.

 

Koret synger Kai Norman Andersen; Musens sang, Alle går rundt og forelsker sig og Den allersidste dans.

Bente Frendrup (organist), Niels Bundgaard (spillemandsmuseet), Morten Byrialdsen (tenor - jydske opera) og Annette Dahl (sopran – jydske opera) får alle en gavekurv som tak for deres hjælp til hhv. musik, lanciers og sang.

 

Der er praktiske opgaver som korets medlemmer skal hjælpe til med, se liste. Bordopstilling og borddækning. Karin undersøger leje af duge. Jørgen og Anders sørger for bordopstilling og finder et par mere i herregruppen til at hjælpe. Opstart kl. 17.00.

Oprydning bagefter, her hjælper alle i koret til.

 

Opera i kor: Der er plads til og tilmeldt 35 fra koret.

 

Forårskoncert torsdag d. 30 april: Søren tænker lidt over om der skal være forårskoncert i år, grundet Opera i kor og Carl Nielsen stævne i Odense til maj.

 

Gereralforsamling torsdag d. 7. maj:

 

Eventuelt: Birgit har indkøbt kormapper.

 

Næste møde: Torsdag d. 15 jan kl 18.30

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 18/11 2014 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Karin og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Nofo stævne d. 1 november i Dronninglund, der deltog 11 fra koret, som havde en god dag.

 

Tirsdag 2. dec. Kl. 16.30 Koret synger på KS i forb. med juleafslutning for seniorbiografen:

Koret mødes kl. 16.00. Vi synger Vær velkommen og Såbys potpourri og slutter af med julen har englelyd. Koret får 1000,- for ulejligheden.

 

Julekoncert 14. december i Suldrup kirke kl. 19.30 – 9 læsninger:

Dagen starter på Teglgårdsminde kl. 15.00 hvorefter vi hygger lidt inden der køres til Suldrup Kirke. Jørgen har lavet programmet. Hygge efter koncerten er ikke helt på plads. Der er tradition for æbleskiver i sognegården i Suldrup, men koret har fået lov at være på skolen, hvor vi kan have vores juleafslutning.

Koret får 5000,- i honorar og solisten skal have 3000,-

 

Korstart 2015:

Torsdag d. 8 januar kl. 19.30 er der opstart.

Tirsdag d. 6 januar kl. 19.30 skal koret synge i Thorup Kirke, til dels gentages julekoncerten. Dog uden solist. Koret mødes kl. 18.00 til opvarmning og generalprøve.

 

Wieneraften Søndag d. 18. januar kl. 19.00-22.00:

Søren har hyret musikere fra Hjørring, Hjørring Klavertrio (6000,-), og fået Niels Bundgård til at undervise i lanciers. Der tages entre på 100,- dog kommer korets medlemmer gratis ind. Der serveres et let traktement og sælges drikkevarer.

Programmet bliver Den allersidste dans og Alle går rundt og forelsker sig og nogle fællessange. Søren udfærdiger et program for aftenen.

Der findes en i koret til at være toastmaster.

 

Opera i kor:

Øvedage i klassisk sal i Musikkens hus: søndag 1. feb. og søndag 8. marts kl. 10-16 og Torsdag d.12. marts kl. 18-20.

Koncert i Musikkens Hus fredag d. 13. marts

Nodehæfte laves af Aalborg symfoniorkester og kommer til at koste 25,-

Al information er lagt ud på korets hjemmeside.

 

Forårskoncert:

Torsdag d. 30. april i sognegården.

 

Generalforsamling:

Torsdag d. 7. maj i sognegården.

 

Økonomi ved Anders H:

Koret har ikke haft de store udgifter i efteråret. Vi får honorar for julekoncerten i Suldrup, for koncerten i Thorup så der er et pænt overskud. Vi får til gengæld lidt udgifter i forbindelse med Wieneraftenen.

Koret har fået 2 nye medlemmer, Mogens og Marianne. Pt er der 35 aktive medlemmer.

 

Kormapper, og slips og tørklæder v. Anders H:

Karin og Anders har undersøgt muligheden for ens kormapper. Karin har fundet en sort model som kan bruges. Det undersøges hvor mange der mangler.

Der er stadig et slips og et tørklæde i omløb, der gøres et forsøg på at inddrage dem.

 

Eventuelt:

Anders påtaler nodernes kvalitet. Dette efterår er det især The Angel Gabriel der giver problemer.

 

 

Næste møde:

Torsdag d. 8 januar mødes bestyrelsen i sognegården kl. 18.30 – dvs. 1 time før første korprøve.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag d. 16.september 2014 kl. 19.30

hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10

 

     Til stede:

Søren Steen Nielsen, Jørgen Dolmer, Anders og Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard

Afbud fra: Mia Stensballe

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. maj

Ingen bemærkninger

1. Siden sidst

Bogby9520 – 12. sept 2014

Gik fint – men et presset program og en skam at der ikke var tænkt på mikrofonopstilling. Der har efterfølgende været en fin omtale i Nordjyske Stiftidende.

Stadig ingen nye medlemmer – ærgeligt…

Medlemmer, der holder pause: Henning (er på Grønland), Eva F.?, Jørn og Lene(kommer tidligst til foråret)

Medlemmer, der er stoppet: Jannike, Olga (vi mangler tørklæde), Claus?,

Jørgen D. tager kontakt til dem, vi er i tvivl om. 

     2. Korets planer 2014/2015

Korstemmens dag lørdag 20. sept (K72) – Hvor og hvornår?

Det vides stadig ikke, hvor det foregår henne, men tilmeldingsfristen er overskredet, så det er irrelevant p.t.  

NOFO stævne i Dronninglund d. 1. november 2014 med Erling Lindgren. Ca 22-23 tilmeldinger – fint fremmøde.

 

Julekoncert 14. december i Suldrup kirke – 9 læsninger – økonomi.

 

Heidi, organisten i Suldrup, har givet grønt lys for at vi får 5000,- kr for at synge.

 

Anette Dahl, Operasanger ved den jyske opera, medvirker ved julekoncerten og honoraret til hende er 3000,- kr.

Koncerten bliver kl. 19.30 ,- generalprøve kl. 18 samme dag. Der skal opføres de 9 læsninger og Søren S. og Jørgen D koordinerer med hensyn til programmet.

 

Juleafslutning for koret efterfølgende? Jørgen D. undersøger, om vi kan låne sognegården i Suldrup og holde afslutningen efter. Lizzie vil gerne være behjælpelig med mad, som sammen med nogle frivillige kan rette an.  Hvis ikke det er muligt at låne sognegården, kan vi evt. låne et lokale på skolen, så som skolecafeen? Det vil Berit undersøge i så fald.

 

Lise W. sørger for annoncering i både Folkebladet og Rold Skovbladet. M.h.t. annoncering i Kulturen kommer Søren S. forholdsvis hurtigt med et udkast og sender til Lise W., således at julekoncerterne i Suldrup og evt. Skibsted kirke kan komme med i næste nummer af Kulturen, hvor der er deadline d. 29/9 – 14.

Vedr. koncerten på Teglgårdsminde ( som i øvrigt bliver kl 15.00) vil Søren S. forhøre sig hos Bodil, om hun kunne være interesseret i at gentage succeen fra sidste år med historiefortælling som et opmuntrende indslag.

Skal vi have endnu en julekoncert torsdag d. 11. december i Skibsted kirke?

 

Bestyrelsen blev enige om at vi gerne vil lave 2 julekoncerter i år og Søren vurderer at vi også har repertoire til det. Julekoncerten i Skibsted kirke vil i så fald blive uden solist.

Jørgen D kontakter præsten i Skibsted kirke, om de er interesseret. Forslag til honorar er 2500,- kr.

OBS! Efter mødets afslutning: Der bliver desværre ikke en julekoncert i Skibsted kirke alligevel.

 

2015…..

 

Wieneraftenen d. 18/1 - 2014:

Søren har fået engageret nogle supergode professionelle musikere fra Hjørring  – honorar 6000,- kr. (Hobro har nemlig aflyst )

 

Undervisere til Lancier mangler – Lise W. vil undersøge, om der er nogle lærere på skolen som kunne være interesseret i at undervise – alternativt evt. Støvring gymnasium.

Der er enighed om at der skal tages entre til aftenen – evt. gennem himmerlandsbilletten, hvor der kan være inkluderet kaffe/the el. vin + kage på billetten.Der skal laves program

 

Tages op igen på bestyrelsesmøde i november, hvor det færdigplanlægges. Hvorefter der udarbejdes et program, som skal offentliggøres. Efterfølgende skal der evt. laves en gruppe af de andre kormedlemmer, der kan hjælpe med det praktiske til dagen.

 

Obs! At der kommer en foreløbig ”appetitvækker” med i Kulturen – igen her deadline 29. sept. (Lise W.)

 

Opera i Kor:

Forprøver bliver

Søndag d. 1/2 : kl. 10 – 16 (endnu ukendt med lokalitet)

Søndag d. 8/3 : kl. 10 – 16 (endnu ukendt med lokalitet)

Torsdag d. 12/3 : generalprøve om aftenen i Musikkens hus

Fredag d. 13/3 : koncert kl. 19.30 i Musikkens Hus

 

1.     Økonomi ved Anders H.

    Det ser fornuftigt ud med økonomien, ikke alle har indbetalt     

     kontingent endnu, men det kommer forhåbentlig. Nuværende           

     formue er ca. 2500,- kr.

 

     Antal af kormedlemmer (nye  / udmeldte). Ca. 38 – Anders     

     laver en ny kormedlemsliste og sender ud.

 

2.     Stort restoplag af DAM-bladet

     Folk tager ikke DAM-bladet med hjem,- kormedlemmerne    

     opfordres til at tage det med hjem, da der er mange    

     spændende informationer i det.

 

Kormapper

Alle kormedlemmer skal til koncerter have sorte kormapper og det kunne være en god ide at have nogle på lager i koret – Anders undersøger muligheder og priser. Kormedlemmerne vil så kunne købe en mappe af koret.

 

Slips og tørklæder

P.t. 2 slipse og 4 tørklæder på lager, men skal have afklaret om der evt. kommer flere ind grundet udmeldelser, se pkt. 2.

 

3.    Eventuelt

Jørgen og Søren ser på lokaliteterne i Suldrup og Skibsted kirke snarest muligt.

Snak omkring facebookside vedr. koret og dets aktiviteter – superfin profilering, men det vil kræve kontinerlig opdatering og justering, hvilket kræver en del arbejde.

 

4.    Næste møde

18.november kl. 19.30 bestyrelsesmøde hos Jørgen Dolmer

 

Referent

Lise Westergaard

 

 

                 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, torsdag d. 22. maj 2014.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh og Mia Korsdal Stensballe.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

 

Suppleanter er Berit Kastrup Krogh og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

 

Referatet fra sidste møde d. 10.4. samt generalforsamlingen d. 8.5

Ingen har kommentarer til referatet.

Siden sidst:

Forårskoncerten d. 3.maj med Støvring koret gik rigtig fint. Det samme gjorde generalforsamlingen d. 8. maj hvor vi, desværre for sidste gang, nød Lizzi´s mad.

 

Korets planer for det kommende år:

Koret starter op den første torsdag i september.

 

Første arrangement er fredag d. 12 september kl. 15.00. Koret er inviteret til at synge til kulturministerens besøg til Bogby 9520.

D. 25. oktober 2014 er der Nofo stævne i Dronnignlund med Erling Lindgren.

 

Koret laver en wiener aften i lørdag d. 18. januar 2015 salen på kulturstationen er booket og musikerne kan. Man kunne fx danse lanchiers. Søren har kontakt til et wieneransamble i Hobro.

 

Skørping Sangforening bliver igen stamkor for Opera i Kor sammen med Hjørring Kammerkor i 2015. Koncerten finder sted fredag den 13. marts i Musikkens Hus sammen med Aalborg Symfoniorkester.

 

Der bliver prøver således:

Søndag den 1.februar på Nørresundby Gym.

Søndag den 8. marts på Nørresundby Gym

Torsdag den 12. marts i Musikkens Hus

 

Julekoncerten/Teglgårdsminde:

”Koncerten” på Teglgårsdsminde finder sted som vanligt.

Derudover overvejes en julekoncert på kulturstationen. En julekoncert i Terndrup kirke er at foretrække, der forespørges om 3.søndag i advent (14. dec.), men intet er på nuværende tidspunkt afklaret. Begge dele bliver dog ikke aktuelt da der bliver for meget indstudering.

 

Drøftelse af korets kultur:

Vi skal alle huske at tage godt imod potentielle nye kormedlemmer. Fx sørge for at nye bliver placeret mellem garvede sangere så der er støtte at få.

 

Vi skal generelt være bedre til at byde nye medlemmer velkomne.

 

Vi skal blive bedre til at synge uden noder, så vi kan koncentrere os om at se på dirigenten. Samt have ens kormapper, så det ser bedre ud ved koncerter, dvs. sorte mapper.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 16. sept. kl. 19.30 ved Søren

 

Referent

Mia Steensballe

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 10/4 2014 i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Berit Kastrup Krogh, Karin og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Opera i kor gik rigtig fint. De fra bestyrelsen som var med, havde alle en god oplevelse.

 

Det er som optakt til operafestival 2015 i Musikkens Hus i Aalborg. Der skal være en evaluering før det besluttes om koret stiller op som stamkor til næste år.

 

Kirkens 100 års fødselsdag: Korets optræden gik fint, med hjælp fra eksterne mands stemmer J

 

Forårskoncert på KS lørdag d. 3 maj kl. 16.00:

Afholdes sammen med Støvring koret. Sidste koraften før koncerten er d. 1. maj, her flytter vi sidste øve time over til Støvring.

 

På dagen (3. maj) starter vi kl. 12.00, der holdes pause inden koncerten hvor vi forsøger at arrangere kaffe og kage.

 

Koret skal finde sange der kan synges med 3 stemmer til koncerten, da tenor gruppen er tvivlsom.

 

Oh what a day og Anemone sangen er et par af dem vi kan synge.

 

Generalforsamling torsdag d. 8 maj:

Vi mødes på Sørens terasse kl. 19.00 som vanligt. Bordopstilling står herrene for, Lissi sørger for mad til 65,- pr person som betales på dagen.

 

På valg er: Jørgen Dolmer (formand) (fortsætter én 2 årige periode mere, som bliver hans sidste). Karin (suppleant) og Anders Hagemann (kasser) er begge på valg, men fortsætter begge gerne.

 

Næste møde:

Torsdag d. 22. maj afholdes konstituerende bestyrelses møde. Nærmere oplysning følger når bestyrelsen er sat.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 15/1-14 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann og Lise Westergaard.

Fraværende: Mia Korsdal Stensballe, Berit Kastrup Krogh

 

1.     Siden sidst:

Evaluering af musikgudstjenesten 2013: Var meget kort. Havde måske nok en forventning om at præsten ville bruge noget mere tid.

En musikgudstjeneste og en julekoncert er 2 forskellige ting og vi i bestyrelsen må beslutte hvad vi fremover ønsker for koret m.h.t. julekoncerten.

Planen er således, at Søren/Jørgen tager kontakt til menighedsrådet for at arrangere et møde, hvor punktet skal på dagsorden. Bestyrelsen holder fast i, at vi gerne vil arrangere en koncert jævnfør  brugeraftalen med menighedsrådet vedr. lån af sognegården:  pkt. 2: ”Som modydelse arrangerer Skørpingkoret en årlig koncert vederlagsfrit i Nykirken. Det er normalt julekoncerten. Ekstra større udgifter til solister o.a. aftales med menighedsrådene i god tid forinden. Kirkens organist er ikke forpligtet til at medvirke ved koncerterne.”

Denne koncert må gerne være en julekoncert, hvor vi stadigvæk gerne vil inddrage præsten, men det kunne også være en anden koncert i løbet af året i stedet for.

Desuden er det vigtigt for os at vide, hvad økonomien til en sådan koncert er, således at vi ved, hvad vi har med at gøre, når vi planlægger med solister o.a.

Til næste år kan vi af gode grunde ikke være i Skørping Nykirke pga renovation, men der er måske mulighed for at være i Skørping Kirke i stedet for.

Skørping Nykirke har 100 års fødselsdag d. 6/4 – 2014 og Lise Nedergaard har forespurgt, om vi kunne være interesseret i at deltage i den henseende. Det vil vi højst sandsynlig gerne, men afventer videre henvendelse.

Yderligere julekoncerter i december måned? Ja, det er en god ide, men så skulle det være en torsdag (øveaften)  før 3. søndag i advent, da vi ikke kan forvente at ”stjæle” mere tid i december måned fra kormedlemmerne. Søren arbejder videre med det….

2.     Mariagerfjord kammerkor:

Søren har talt med formanden og det står selvfølgelig folk frit for at deltage i vores kor, hvis de mener,  at det kunne være noget for dem.

 

3.     Opera i kor:

Søren deltager på mandag i et møde med Kor 72 om repertoiret, hvor det endelig besluttes. Vi starter så småt i morgen med de danske korværker. Anders laver en tilmeldingsliste, og det skal pointeres, at det er vederlagsfrit for os i koret at deltage, da vi er stamkor. Programmet kommer snarest muligt.

 

4.     Vise-Verse aften d. 26/3-14:

Da Søren ikke har mulighed for at være vores dirigent på selve aftenen, da han er optaget til anden side - og vi desuden har været til Opera i kor weekenden før,  vælger vi at takke nej til Susanne denne gang.

 

5.     Forårskoncert med Støvring koret d. 3/5-14:

Planen er, at vi alle mødes kl. 12.00, hvor vi øver indtil kl. 16.00, hvor koncerten skal være. Til selve koncerten opfører vi både værker hver for sig og sammen (højst sandsynlig noget fra  Les Miserable)

 

6.     Evt.:

Korets generalforsamling bliver torsdag d. 8.maj 2014 og ikke som anført på hjemmesiden d. 22/5 – 14. herefter holder koret sommerferie!

NOFO: Der kommer et stævne i Dronninglund med Erling Lindgren ”Jeg drømmer en drøm” til november.

Søren har været til Musikudvalgsmøde med Danske Folkekor. Det er besluttet,  at Danske Folkekor vil lave en Danmarkspremiere på ”The Armed Man”, som skal opføres i København d. 5.okt. 2014. Der vil være prøve d. 13. sept. og d. 4. okt.

 

7.     Næste møde:

23. april kl. 19.30 hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10 i Skørping

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 5/11-13 hos Berit Kastrup Krogh.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Siden sidst: Naturtur lørdag d. 14/9-13 v. Rebild porten gik rigtig fint. Berlevåg mandskor, fin koncert med et festligt mandskor.

Søndag d. 15/9-13, fin koncert på Kultur stationen.

Nofo stævnet i Vejgård gik godt, med en dygtig dirigent.

Problemer med menighedsrådet vedr. julekoncerten 15. dec.: Der blev søgt penge til solist honoraer mm til julekoncerten, men givet afslag. Søren har talt med Lise Nedergård som har prøvet at snakke med menighedsrådet, uden held. Dette betyder at koret ikke kan opføre Celebrate i år, men laver en musikgudstjeneste uden solister og musikere. Der skal en dialog i gang med menighedsrådet, om hvad det er, de forventer fra koret som modydelse for lån af sognegården. Der står nedskrevet, at vi skal give en koncert, som normalt er julekoncerten, hvilket ikke er sådan det ser ud lige pt. Vi afventer lige nu, og tager et møde i det nye år hvor vi kan få drøftet, hvad de forventer/forlanger af koret.

Julekoncertens ændrede program v. Søren Steen Nielsen: Vi starter på plejehjemmet kl. 15.30. Herefter er der generalprøve kl. 18.00, og musikgudstjenesten starter kl. 19.30 hvor Peter Hansen står for gudstjenesten, og organist bliver Robert Uhrenholdt. Koret synger Christmas Carols og der bliver fælles sange. Søren forhører sig med menighedsrådet om de selv sørger for at annoncere.

Aftenen slutter som vanligt af med fælles hygge i sognegården, mændene dækker bord, sopraner stiller mad an og alterne rydder op. Alle tager eget service og drikkevarer med.

Økonomien v. Anders H.: Vi har skiftet pengeinstitut til Sparekassen Himmerland pr. 15/9-13, konto nr.: 9812 2071551213. Økonomien ser fornuftig ud pt.

2014: Koret starter op efter juleferien torsdag d. 9/1-14.

Koret er udvalgt til at være stamkor til Opera i kor d. 22-23 marts i Aalborg. Skørping koret kommer derfor med vederlagsfrit. Der afsluttes med en koncert i Kedelhallen kl. 14.30.

Der er lavet en aftale om en fælles koncert med Støvring-koret til foråret, som skal afholdes på kulturstationen.

Evt.: Søren Steen holder fri fra korprøven d. 21. november.

Næste møde: Aftales i bestyrelsen i det nye år, til afholdelse før en korprøve.

Referent: Mia Steensballe

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 5/9-13 i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Nye medlemmer/gæster: Så vidt vides ingen nye medlemmer. Der er gæster fra Bælum landsbykor ifb. Kultur ugerne.

Siden sidst: Jørgen er kontaktet af menighedsråds formanden vedr. koordinationsmøde mellem koret og dem, med henblik på bedre planlægning af fx koncerter. Jørgen arbejder videre med det. Søren har fået afslag på fondsmidler til udgivelse af cd, så projektet er udsat indtil videre.

Ekstra kor/orkester prøve søndag d. 8/9 kl. 14.00-17.00: Vi mødes 15 min før for opvarmning af stemmer. Vi medbringer selv den forplejning man har brug for denne eftermiddag.

 

Rebild Kulturuger 14-15 sep.: Naturtur med Søren Riisborg lørdag kl. 13.00 v. Rebild Porten og koncert med Berlevåg mandskor kl. 15.00. Filmen ”Heftig og begejstret” vises kl. 17.00 i Kinorevuen. Koret synger Det lysner over Agres felt, Marken er mejet og Sensommervise undervejs. Koncert søndag kl. 17.00-18.00 på kulturstationen. Koret møder kl. 14.10. Koret hjælper med stoleopsætning i pausen. Koret synger Himmerlandskantaten og Himmerlandsfrisen.

 

NOFO stævne 5/10-13 i Vejgård sognegård: Anders har ikke lukket for tilmeldingen endnu. Stævnet koster 120,- Der skal gennem kassereren lægges konto nr. på hjemmesiden, et til kontingent indbetalinger og et til stævne betalinger. (Mail er sendt ud fra kassereren vedr. nyt konto nr.).

 

Stemning af flygel: Flyglet bliver stemt d. 17/9-13 og koret betaler her i september. Seniorbiografen har et arrangement d. 30/10-13 hvor de slutter af i sognegården og skal bruge flyglet. Hvis det skal stemmes igen, må borgerforeningen ind over for betaling.

 

Ang. Kor72: Korstemmens dag i Aalborg d. 21/9-13. Messias i Aarhus 28/11-1/12, her skal man kunne noderne, altså have sunget før.

 

Næste møde: Tirsdag d. 5/11 kl. 19.30 hos Berit, Anemonevej 3, Rebild.

 

Evt.: Torsdag d. 3/10-13 aflyses da Søren skal af sted med Marionet teateret. Støvring koret har henvendt sig vedr. en fælles forårskoncert, hvilket koret gerne vil. Koncerten skal dog helst holdes her. Kassereren flytter bank til Sparekassen Himmerland.

Referent: Mia K. Steensballe

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

torsdag d. 30. maj 2013.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anny Gudum, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh og Mia Korsdal Stensballe.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

Suppleanter er Berit Kastrup Krogh og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

 

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

 

Kasseren overvejer at skifte bank, da det er blevet besværligt at komme i banken da filialer lukkes og der er store gebyrer. Kasseren får bestyrelsens opbakning til at tage beslutningen.

 

Siden sidst:

Søren er genvalgt til Nofo’s bestyrelse.

 

Jørgen Ellekilde fik 1500,- og Lene Holt Nielsen fik 2 falsker Amarone som honorar ved alsangskoncerten 2. maj 2013.

 

Præstens sekretær, Jette Græsholt, skal have besked ved korets koncerter i god tid så der ikke opstår sammenfald. Drøftelse af evt koordinations møder med menighedsrådet 1-2 gange om året for at undgå unødig konkurrence.

 

Julemusikgudstjeneste afholdes d. 15.12.13.

 

Der indbetales 1000,- til menighedsrådet nu til stemning af flygel, og for eftertiden senest 1. okt.

 

Menighedsrådet har en mindefond: Kristines Jensens mindefond til betaling af solister som kan søges. Den bestyres af Lise Nedergaard.

 

Bassernes problemer vendes, vi lader sommeren arbejde og ser hvordan situationen ser ud ved korstart. Forhåbentlig er det lykkedes at kapre nye medlemmer.

 

Korets planer for det kommende år:

Synlighed giver forhåbentlig nye medlemmer.

 

Korstart er torsdag d. 29 august.

Koncert 15 sep. Vi opfører Birte Arnback og Bystrups Himmerlands kantate. Berleburgs mandskor opfører koncert d. 14 sep. Vi skal medvirke i en eller anden form.

 

Nofo stævne i Vejgaard Sogenhus 5. okt 10-17 med Steen Lindholm, tilmelding ved Anders ved korstart.

 

Vedrørende optagelse af en cd med koret, så afventer Søren svar på ansøgning om finansiel støtte. Hvis det lykkedes så bliver det med Himmeland som tema.

 

Næste møde:

Bliver så snart at Søren hører noget vedr fondsansøgningen.

 

Eventuelt:

Bestyrelsen takker Anny Gudum for hendes tid som PR ansvarlig og byder Berit Kastrup Krogh velkommen som suppleant.

 

Referent: Mia K. Steensballe

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 1/5-13 hos Anders og Karin Hagemann.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Anders Hagemann og Karin Hagemann.

Fraværende: Anny Gudum

 

Siden sidst:

Ulla Bidstrup sørgede for varme hveder til øveaftenen dagen før Store Bededag.

 

Det er aftalt med menighedsrådene, at koret skal betale for stemning af flyglet i sognegården 1 gang om året. Der var anført to gange stemning på regningen fra Klaverstemmeren, og det er ikke aftalt. Bestyrelsen vedtog kun at betale for den ene årlige stemning. Hvilket også er blevet accepteret af Lise Nedergaard. Anders betaler til menighedsrådene, og prøver at få en aftale i stand om at vi betaler 1000,- pr år primo sept. til dem og så sørger de selv for stemning af flyglet resten af året.

Nordklang i Hamar er aflyst på grund af for få tilmeldte.

 

Forårssæson:

Onsdag 20. marts kl. 19.30 var der Vise-vers aften, i år var det ”Filmmelodier” hvor koret sang Gabriellas sang og Whishing you where somehow here again fra Phanthom of the opera.

 

D. 23. marts var der NOFO forårsstævne i Øster Hurup ved Søren Birch. Temaet var Danske sange og Nordiske viser. Deltagelsen af kormedlemmer var rigtig god. Det var et godt stævne.

 

Torsdag d. 2. maj er der Alsangskoncert i sognegården. Bestyrelsen møder 30 min før og sætter stole frem.

 

Korets Medlemmer:

Der er 39 betalende medlemmer pt. Koret har et mindre overskud, så økonomien ser fin ud.

Der er mangel på tenorer, især i perioder.

 

Generalforsamling:

Lissi sørger for mad og prisen bliver 65,- som betales på aftenen.

Herrene sørger for bordopstilling og pynt fra haven er velkommen til bordet. Vi medbringer selv service og drikkevarer. Tilmelding sker til Anders d. 2. maj.

 

Vi mødes hos Søren Steen, Egehusvej 10, på terrassen kl. 19.00 og synger Danmark nu blunder og I skovens dybe stille ro.

Ulla Bidstrup foreslås til dirigent.

 

Anny Gudum ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

 

Efterårets program:

Søren ønsker at koret starter op torsdag d. 29. august da vi skal være med i Rebild kultur uger som ligger i uge 37-38, med orkester prøve lørdag d. 14. september og koncert søndag d. 15. september.

 

Søren har ansøgt Rebild Kommunes Projektpulje til Byzonekommune om støtte til at producere en cd med koret med temaet Himmerlands dale og skove.

 

Søren ønsker at lave Celebrate til julekoncerten.

 

Den 5. oktober er der NOFO stævne i Vejgård kirkecenter.

 

Der bliver Opera i kor i foråret 2014 i samarbejde med kor72 med en svensk dirigent, som optakt til indvielsen af Musikhuset i Aalborg i 2015.

 

Erling Lindgren stævne skubbes til efteråret 2014.

Se desuden hjemmesiden www.ssmf.dk.

 

Næste møde:

Konstituering hos Jørgen, datoen er onsdag d. 29. maj.

 

Referent Mia Steensballe

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

d. 28.1-13 hos Anny Gudum.

 

Til stede: J. Dolmer, Søren S. Nielsen, Mia K. Steensballe

Lise Westergaard, Anders Hagemann og A. Gudum.

Fraværende. Karin Hagemann.

 

Siden sidst:

NOFO’s efterårsstævne den 27.10 med Julemusik ved

Kasper Beck Hemminmgsen på Aalborg seminarium

var vellykket. Halvfems var tilmeldt, men færre var til stede.

 

Ord og Toner ved Poul Arnbak på Skørping bibliotek lørdag

d. 3. okt. hvor koret sang bl.a. Himmerland, Himmerland

En god dag.

 

Julekoncerten den 16.12 gik fint som vanligt. Vi startede på Teglgaardsminde, hvor der i år var et større fremmøde af

pårørende. Sanne Birkely Sørensen holdt en fin prædiken i

Nykirken, hvor der var en rød tråd til Jeg drømmer en drøm.

Afslutningen bagefter var som vanligt hyggelig med Lissi’s

Gode boller og tilbehør.

 

Korstart, både i januar og september skal annonceres i

Lokalavisen, så evt. nye medlemmer kan finde os.

 

Vise Verse Aften på KultrurStationen:

Onsdag den 20.marts kl.19.30. I år er det Filmmelodier.

Koret synger Gabriellas sång og Wishing you were somehow

here again fra Phantom of the Opera

.

 

NOFO’ s forårsstævne I Øster Hurup,

lørdag den 23.3 kl. 10-17.

Anders skriver ud for at få et overblik over antallet af tilmeldinger

og betalinger. Værtskoret skal vi efterølgende lave forårskoncert

med. (Er siden hen blevet opgivet).

 

Stævnets tema er: Danske sange og Nordiske viser.

Da der er arrangementer den 20. og 23.3 er koraftenen den

21.3 aflyst, hvilket er meddelt på hjemmesiden.

 

Datoen for Forårskoncerten kunne være 30.4, 2.5 eller 4.5.

Det er efterfølgende besluttet, at koncerten afholdes i

Sognegården torsdag den 2. maj.

 

Generalforsamling:

Datoen er blevet torsdag den 16.5. Lissi skal spørges om det

er ok med hende, mht. maden.

 

Nordklang i Hamar, Norge 22-27. luli.

Der er vist 5, der ar meldt sig. Det gør man selv udenom koret.

 

Venskabskor.

Koret fra Norge er ikke aktuelt mere. Koret fra Ølstykke har

Fået ny dirigent, og er derfor heller ikke aktuelt.

 

Næste møde:

Onsdag den 1.maj kl.19.00 hos Karin og Anders.

 

Evt.:

Ved brug af gæstedirigent vedtages det, at der gives

en lille erkendtlighed til ca. 200 kr..

 

Referent: Mia Steensballe.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

d. 4/10-12 på kulturstationen.

 

Til stede:Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard og Anni Gudum.

Fraværende var Karin og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Koret deltog ved Merete Harbos bisættelse 18. august med sangen Venskab efter Meretes ønske.

 

Korstart d. 13. sep. Godt fremmøde med 2 nye medlemmer. Der er desværre 2 som har meldt sig ud. Anny har lavet en plan for hjælp til stoleopsætning som ligger på hjemmesiden.

 

Skumringskoncert 20 sep. Gik godt med et fint fremmøde.

 

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Anders er ikke færdig med opdatering, så det kommer senere på mail. Der mangler pt kun 6 indbetalinger.

 

Jørn og Lene har travlt pt. Men kommer igen med udgangen af oktober. Søren har kontakt til et par herrer som gerne vil hjælpe til koncerterne i løbet af året.

 

Efterårsstævne:

NOFOs efterårsstævne d. 27. oktober på Aalborg seminarium kl. 10-17, ved Kasper Beck. Her har en del allerede tilmeldt sig.

 

Lørdag d. 3. november kl. 11:

Ord og toner i Nord til Hans Nørregaard Nielsens foredrag. Arrangeret af Skørping Biblioteket. Koret deltager med sang mellem kl. 11 og 12.

 

Julekoncert søndag d. 16. dec:

Vi synger Erling Lindgrens Jeg drømte mig en drøm. Vi starter som sidste år med Hodie mens der tændes lys. Vi står oppe i koret som sidste år.

Dagen starter som vanligt på Teglgårdsminde kl. 15.00.

Og så sluttes sæsonen af med julehygge i sognegården.

 

Næste møde:

Kan laves før/under en korprøve. Det er primært en fordeling af opgaver til juleafslutning der skal tilrettelægges.

 

Bestyrelsen mødes næste gang hos Anny Gudum på Ritavej 16 mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.30.

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, mandag d. 4. juni 2012.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anny Gudum, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann og Mia Korsdal Stensballe.

 

Der tales om afbud til arrangementer, især ved generalforsamling o.lign. hvor vi får mad ved Lissi. Her aftales at man for eftertiden får en deadline, og man ved afbud senere skal betale.

 

Bestyrelsen aftaler at vi køber en buket blomster til Lissi som tak for hendes utrættelige arbejde og gode vilje når koret samles og spiser.

 

Oprydning efter fx generalforsamling går godt, der er rigeligt der bliver og hjælper, hvilket Anny siger er en stor forbedring til tidligere år.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Jørgen Dolmer

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig: Anny Gudum

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig: Kristen Hansen

 

Suppleanter er Lise Westergaard og Karin Hagemann, som for eftertiden får til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

 

Anny får til opgave at forfatte en annonce der skal ”lokke” nye medlemmer til ved start 13/9-2012. 

 

Rebild har kulturuge med temaet: Mørke og Nat i uge 37-38 hvor koret skal give koncert d. 20/9 på kulturstationen. Det nævnes så evt. interesserede kan komme og høre hvad koret kan.

 

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen har skrevet bøger om Limfjorden og kommer og holder foredrag på Skørping bibliotek lørdag d. 3. november.

 

Søren har tilbudt at koret kan komme og synge om formiddagen på kulturstationen med tema der passer til.

 

Begge koncerter kommer til at forgå på gulvet så alle kan være med. Jesper Meng adviseres i god tid så flyglet kan flytte ned fra scenen.

 

Renovering af Nykirken er udsat, så julekoncerten bliver også til noget i år. Erling Lindgrens værk Jeg drømmer en drøm, tages på programmet til jul.

 

Der er NoFo stævne på Aalborg seminarium d. 27/10-2012, emnet er julemusik og dirigent er Kasper Beck Hemmingsen.

 

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem (se bilag).

 

Næste møde:

Aftalen bliver at vi finder en dato når vi mødes i september

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 9/5-12 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Evaluering af jubilæumsdagen d. 21/4-2012. En god dag, dog med ringe fremmøde på de enkelte udenbys steder. Fra Hjørring Kunstmuseum er der dog kommet tilkendegivelse fra et bestyrelses medlem, at han ville gøre opmærksom på problemet med ringe annoncering.

 

På kulturstationen var der et fint fremmøde og det var en god afslutning på dagen. Efterfulgt af fest med Lissi’s gode mad.

 

Økonomien efter jubilæumsdagen v. Anders. Korets beholdning var før jubilæumsdagen på 6250,- og med et netto underskud på 4500,- skulle der så være et plus på knap 2000,- herefter. Koret har fået sponsor støtte fra Rebild kommune og NoFo på hhv. 5000,- og 3000,-. Formanden skriver takke mail til hhv. NoFo og Rebild Kommune for deres sponsor støtte.

 

Korets forårssæson:

Landsstævnet i Næstved 17. – 19. maj. Der er vist ikke flere end 9 fra koret der deltager, og folk finder selv ud af at komme derover.

 

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Anders vil sende den opdaterede medlemsliste ud pr. mail.

 

Stemmefordeling, her mangler især tenorer. Måske kan man flytte nogle alter over på tenor stemmen og sopraner over på alten. Vi kunne også godt bruge en bas mere. Og ellers skal vi alle have følere ude efter nye tenorer, spørg gerne blandt familie og venner J

 

Vi prøver at annoncere på Kulturen.net (ved Anny Gudum).

 

Generalforsamling torsdag 24. maj:

Indkaldelse sendes ud 10. maj. Der skal indkaldes til bordopstilling kl. 19.30.

 

Vi starter på Sørens terrasse kl. 19.00, hvor vi synger midsommeren ind. Anders har fanen og sørger for den er klar.

 

Ulla Bidstrup foreslås til ordstyrer. Formand og kassereren er på valg men fortsætter gerne. Det samme er 2. suppleanten som også gerne fortsætter.

 

Næste møde: Konstituering – hvor? Bestyrelsen som sidder efter generalforsamlingen aftaler en dato for konstituerende møde.

 

Eventuelt: Anders forsøger nu at lave korets konto til en nem-konto. Det vil lette det fremtidige arbejde med ind- og udbetaling. Formand og kassereren vil være dem som bliver tegningsberettigede.

 

NoFo stævne i Aalborg d. 27. oktober, her foreligger invitation.

 

Første øveaften efter sommerferien bliver grundet møde i sognegården først torsdag d. 13 september.

 

 

 Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 1/2-12 hos Lise Westergaard.

 

Til stede:Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anny Gudum, Lise Westergaard, Mia Korsdal Stensballe og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Evaluering af forprøve lørdag d. 5/11-2011. Deltager antal lidt lavt (ca. 30), men en god dag.

Søren Steen Nielsen startede dagen og Erling Lindgren kom over middag og overtog dirigenttjansen.

 

Julekoncerten i Nykirken d. 11/12-2011 forløb godt. God opstilling af koret. Økonomien er nu på plads mht. julekoncerten. Annoncering skal for eftertiden også i Kulturen.

 

Eftermiddagen på Teglgårdsminde gik som vanligt godt. Med hygge bagefter J

 

Juleafslutningen forløb fint. Dejligt med Lissi’s mad, det fastholdes for eftertiden. Det fungerer fint med deling af opgaverne.

 

Foto af koret:

Fotosagen er afsluttet med Anne Mette Welling. Anny har korets kopi af billedet på en cd til fremtidig annoncering.

 

Korets medlemmer har haft mulighed for at få kopier af billedet, som Anders sender til dem pr. mail. 6 stk. har fået papirbilleder lavet af Anne Mette Welling.

 

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Forslag om opdaterede medlemslister. Det vil Anders sørge for så snart kontingent er betalt.

 

Der mangler folk i både bas- og altgruppen. Søren prøver forskellige personer der måske kan være interesseret i at hjælpe, især her i jubilæumsforåret.

 

Pt er korets økonomi 3600,- når alt er betalt. Dafo skal have 2500,- årligt, betales i januar. Kontingent ligger på ca. 7500,- i alt således ender korets beholdning på ca. 8600,-

 

NOFO stævne lørdag d. 3/3-2012:

Korets medlemmer tilmelder sig selv, det koster 100,-

 

Vise / Verseaften, onsdag 28/3-2012:

Søren Steen Nielsen kan desværre ikke den dag, så koret trækker sig denne gang. Jørgen sørger for at give Susanne Bevense besked om korets manglende deltagelse.

 

Korets 30 års jubilæum 21/4-12:

Karin og Anders har skrevet en ansøgning om økonomisk støtte som sendes til forskellige instanser, bl.a. Rebild Kommunes Kulturråd.

 

Søren har foreløbig aftale om koncert på Kappelborg i Skagen, Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring og Vildmose Centret. Dagen afsluttes med koncert på Kulturstationen, efterfulgt af fest middag for koret, ægtefæller og særlig indbudte gæster. Evt. underholdning i form af f.eks. dans overvejes af jubilæumsudvalget. Aftenen betaler vi selv.

 

Pianisten Teddy Teirup og solisten Charlotte Hjørringgaard har sagt ja til at medvirke i løbet af dagen.

 

Anny sørger for annoncering i de lokale aviser, alt efter økonomien.

 

Landsstævne i Næstved 17-19. maj 2012:

Det enkelte kormedlem tilmelder sig selv. Husk også at anføre hvilken workshop man ønsker at deltage i. HUSK – senest tilmelding er 29. februar 2012.

 

Evt. overnatning sørger man selv for at booke, se fx www.visitnaestved.com

 

Næste møde:

Afholdes onsdag d. 14. marts 2012 kl. 19.30 hos Jørgen Dolmer, Præstegårdsheden 8, Skørping.

 

Referent Mia K. Steensballe.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 25/10-11 hos Anders og Karin Hageman.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe, og senere Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Anny har lavet liste til opstilling af borde, virker til at det fungerer. Der er kommet 2 nye medlemmer af koret. Begge har tidligere sunget i Fil -harmonisk kor.

 

Efterår 2011:

Lørdag d. 5 nov. Prøven starter kl. 10. Søren regner med ca. 50 deltagere, og det foregår i den store sal. Der skal bruges 7 borde med tilhørende stole som man også bruger til prøven. Frokost medbringes selv, og frokost pause afholdes ca. 12.00 hvor koret sælger øl og vand til hhv. 10 og 5 kr.. Kaffe og te laves til eftermiddagspause, også til frokost, og Nofo står for afregningen af udgifter hertil. Anny spørger korets medlemmer ang. kagebagning.

Bestyrelsen mødes kl. 9.15, og alle hjælper med oprydning. Noder udleveres til prøven. 

 

Julekoncert Nykirken den 11. december.

Bestyrelsen får af Søren udleveret det foreløbige program til julekoncerten. Det endelige program udgives, så snart det er færdigt. Alle aftaler med solister, musikere m.fl. er på plads. Mettea har sørget for kr. 2500 fra menighedsrådets koncertkasse, hvilket dog ikke er nok til at aflønne solister og musikere, da det løber op i mindst kr. 7300,-. Jørgen søger om yderligere 3000,- fra menighedsrådet. Resten må vi selv sørge for.

Den Gregorianske processionssang skal læres udenad. Lise Nedergaard spørges ang. oversættelse af de latinske tekster.

Anny snakker med menighedsrådet ang. foromtale og annoncering, og menighedsrådet plejer at stå for betalingen. Skal i avisen i uge 47. Jørgen spørger Ulla P. om hun vil lave en plakat til ophæng

Som vanligt synger vi på Teglgårdsminde kl. 15.00. Vi synger jule- potpouriet, forskellige julesalmer mm.

 

Juleafslutning i sognegården.

Sopraner sørger for servering, dvs. køber gløgg og æbleskiver. Alle rydder op. Mændene sørger for borddækning, incl. pyntning. Koret dækker selv udgifterne til julehyggen.

 

Foto af koret:

Billedet er klart. Bestyrelsen endte med at vælge et af dem der var taget i sognegården, da der ikke var stemning for ny fotografering.

 

Anne Mette Welling har sendt en faktura på et større beløb end de 1600,- hun havde oplyst Anny. Hun mener hun skal have noget for den ekstra tid hun har brugt. Søren mener hun skal tilbydes 2000,- og ellers må det returneres. Koret har handlet i god tro ud fra det tilbud hun har givet.

 

Korets medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

36 medlemmer pt., hvoraf 20 har meldt sig til forprøven 5/11. 9721,- står der pt. på korets konto, før evt. betaling af billede. Dvs. der bliver ikke meget tilbage til jubilæumsdagen. Vi prøver at søge kommunen og f.eks. Sparekassen Himmerland.

 

Korets 30 års jubilæum 21/4-12:

Jubilæumsudvalget mødes ½ time før kor aftenen d. 3/11.

 

Næste møde:

Afholdes onsdag den 25.januar 2012 kl.19.30 hos Lise Westergaard, Hanebakken 17, Skørping.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 6/9-2011 hos Mia K. Stensballe.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann,  Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe

Siden sidst:

Anny har sat annonce i Rold Skov blad vedr. korstart torsdag d. 8/9.

 

Korets nye sæson:

Tro flytter stole J   Bestyrelsen vedtager at alle hjælper til med at sætte stole op. 2 pr gang, startende hos sopraner. Ved første øvegang orienteres så evt. fritagelse kan arrangeres. Herefter laver Anny en liste og så skal man selv bytte indbyrdes i tilfælde af afbud eller sygdom.

 

På valgaftenen d. 15/9 mødes til normal tid, men pausen springes over så vi slutter kl. 21.00.

 

Det er jubelæums år, hvilket også smitter af på julekoncerten. Celebration gentages plus noget nyt, Søren har undersøgt muligheder- har flere idéer, julemusik gennem 1000 år.

Anny undersøger mulighed for yderligere julekoncert, Terndrup holder ikke en i år.

Spil dansk dagen d. 27/10-11, ikke afgjort endnu.

Der foreligger invitation til korstævne i Års d. 29-30/10-11 ved John Højby, arrangeret af Farsø koret.

Lørdag d. 5/11-11 er der forprøve til forårets landsstævne i Næstved her i Skørping på kulturstationen, hvor Skørping koret er værtskor, Søren starter dagen og efter frokost overtager Erling Lindgren. Man skal deltage i mindst 2 forprøver for at kunne deltage i landsstævnet. De praktiske ting vedr. forprøven diskuteres på et senere møde.

 

Foto af koret:

Anny er i dialog med AnneMette Welling som har mange idéer, vedr. nyt billede. Søren foreslår Rebild bakker hvor hun så står oven over os. Anny spørger om det kan lade sig gøre, evt. i løbet af dagen så lyset er ok.

 

Korets medlemmer, økonomi ved Anders:

Musikforeningens afsluttende regnskab er lavet og sendt ind. Vedhæftes referat som bilag.

Søren går i gang med at hyre solister til julekoncerten. Lise Nedergård spørges om hun vil involveres i julekoncerten.

 

Korets 30 års jubilæum, lørdag 21. april 2012:

Sørens idé er den jyske sang, hvor vi kører rundt og afholder flere koncerter, afsluttende med et festligt arrangement om aftenen, hvor også gamle/tidligere kor medlemmer inviteres. Salen på kulturstationen er reserveret.

Nordjydsk musik vælges udfra en rute hvor fx museer o.lign. kan lægge hus til koncerter. Som udgangspunkt foretrækkes Skagen og Børglum, afsluttende med Aalborg.

Der skal nedsættes et udvalg der kan undersøge, planlægge, uddelegere osv. Foreløbig består det af Kristen Hansen, Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen og Karin Hagemann.

 

Næste møde:

Afholdes tirsdag d. 25/10-2011 kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann, Tisted Holter 6, Arden.

 

                

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 16/6-2011 på Rebildhus.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Ulla Pederen, Susanne Bevensee, Bodil Tvedegaard, Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe

 

Siden sidst:

Kassereren aflægger afsluttende regnskab for SSMF – efteråret 2010 – på næste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen glæder sig over Kristen Hansens arbejde med jubilæumsskriftet.

 

Bestyrelsen konstituerer sig som flg.:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig, dirigent og næstformand: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Mia Korsdal Stensballe

PR ansvarlig: Anny Gudum

Suppleanter: Lise Westergaard (1) og Karin Hagemann (2)

På næste bestyrelsesmøde drøftes arbejdsfordelingen i bestyrelsen igen.

 

Bestyrelsen takker Bodil Tvedegaard og Susanne Bevensee for deres store indsats gennem flere år i bestyrelsen.

 

Meddelelser siden sidst:

Generalforsamlingen 2011 forløb stille og roligt. Næstformand Søren Steen Nielsen aflagde årsrapport i formandens fravær.

 

Der er pt. 35 medlemmer i koret. Flere er stoppet end startet. Der skal laves mere reklame for koret, PR evt. med Sørens 10 teser som sendes ud sidst i august, før kor start d. 8/9-2011.

 

Alle er velkomne i koret, også tidligere medlemmer der ønsker at starte igen. Dog var bestyrelsen enig med Søren Steen om, at korets medlemmer skal være indstillet på at deltage i alle korets arrangementer og koncerter.

                

Fotografiet som Anne Mette Welling tog af koret i foråret skal tages om. Det blev vurderet af daværende bestyrelse som værende for traditionelt. Ønsket var et mere spændende billede som kunne bruges bl.a. til rekruttering og PR formål.

                

Der indgået en aftale med Skørping-Fræer Menighedsråd og Skørpingkoret om brugen af Sognegården. Aftalen er underskrevet 25. januar 2011.

 

Koret:

Der er landsstævne i Næstved d. 17-19 maj 2012, hvor Erling Lindgren har komponeret et stykke til stævnet.

 

Der er fælles øvedag på Kulturstationen 5/11-2011 Søren Steen står for korprøven lørdag formiddag hvorefter Erling Lindgren tager over hvor Skørping Koret er værtskor.  Dvs. vi sørger for kaffe og kage, samt salg af øl og vand i løbet af dagen.

 

Desuden er der øvedage d. 12/11-2011 i Vildbjerg, 3/3-2012 i Kolding og 24/3-2012 i Herning. Det forventes at medlemmer som deltager i stævnet i Næstved har deltaget i mindst 2 øvedage.

                

Søren Steen planlægger at  gentage Celebration til julekoncerten 2011, denne gang med en oversættelse til publikum. Dette tages op på næste bestyrelses møde. Der skal evt. laves plakater – og en god annonce til egen julekoncert, Bodil kan muligvis være behjælpelig med trykning.

 

30 års jubilæet, lørdag den 21. april 2012 drøftes på næste bestyrelsesmøde – Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg.

 

Rebild Musikforening:

Musikforeningen er nu en selvstændig forening. Regnskabet for SSMF i efteråret 2010 – i form af en underskrevet erklæring – ( for 2010) er sendt ind til Statens Kunstråd efter de rykkede formanden.

 

Næste møde:

Afholdes tirsdag d. 6/9-2011 kl. 19.00 hos Mia K. Stensballe, Skrænten 9, Skørping.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

den 26.4. 2011 hos Ulla Pedersen

Til stede:Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders                  Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

 

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 

1.  Meddelelser siden sidst

     Kontrakt

Kontrakten vedr. brug af Skørping-Fræer Sognegårds sal som fast øvested for Skørpingkoret er nu på plads. Kontrakten er nu underskrevet af både Skørping og Fræers Menighedsråd. Kontrakten fremstår næsten som tidligere, blot er der åbnet for mulighed for tilskud fra menighedsrådene til solister o.a. ved større arrangementer.

 

NOFO stævne i Dronninglund

NOFOs stævne i Dronninglund Sognegård den 5. 3. 2011 var godt besøgt. Skørpingkoret fungerede som stamkor og deltog med ikke mindre end 22 sangere. Rammerne i Dronninglund er optimale og Dronninglund-koret var suveræne værter.

 

Med Bente Frendrup som pianist stod Erling Kullberg for indøvningen af Peter Heises ”4 forårs- og sommersange”. Vi havde nogle inspirerende og fantastiske timer i deres selskab, dog gik selve koncerten ikke optimalt, da vi i første sats ikke rigtig kom ordentlig fra start.

 

Vise-verseaften

Ved Vise-verseaftenen den 30. marts deltog koret med uddrag fra Les Misèrables og med Daniel Bevensee som solist og Poul Rasmussen som pianist.

 

Vores fremførelse gik fint, blot måtte vi konstatere at en lydprøve inden koncerten mellem kor, solist og pianist ville have hævet niveauet yderligere. Fremover må vi derfor prioritere lydprøverne højt, når solister deltager.

 

Bestyrelsen er fortsat meget positivt stemt for at deltage i Borgerforeningens og Aktive Kvinders årlige Vise-versearrangementer.

 

 

2.   Koret de kommende måneder

      Forårskoncert 2011

Vi afholder fælles forårskoncert med Støvring Sangkor torsdag den 12. maj i Stubhuset i Støvring.

Vi har en fælles del, ligesom hvert kor deltager med deres eget repertoire.

Programmet op til koncerten ser ud som følger:

 

·         Den 28. 4. fællesprøve i Sognegården. Støvring koret starter kl. 19, vi andre møder kl. 19. 30

·         Den 5. 5. fællesprøve på Karensmindeskolen kl. 19.30

·         Den 12. 5. Koncert i Stubhuset, mødetid kl. 18

 

Susanne vil tale med Støvring Sangkors formand Niels Larsen angående annoncering. Der annonceres i Rold Skov Bladet og Midthimmerlands Folkeblad, ved annoncering i begge blade kan der opnås en rabat.

 

Støvring Sangkor står for udformning af program for aftnens koncert.

 

Fotografering

Fotograf Anne Mette Welling vil torsdag den 19. maj fotografere koret. Pris 1650 Kr. Alle kormedlemmer møder i koruniform denne aften. Anny har aftalt med fotografen at kigge lidt på lokaliteten omkring sognegården, søen og præstegårdshaven. Vi har store forventninger til Anne Mette Wellings billeder, da hun er kendt som en meget dygtig fotograf. Bodil vil efterfølgende tage sig af bestilling af billeder fra kormedlemmerne.

 

St. Bededagsaften…

er også den 19. maj. Jørgen spørger Olga, om hun vil bage hveder.

Susanne bidrager med blåbærsyltetøj, og Bodil køber smør.  Kaffe medtages af hver enkelt.

 

Generalforsamling den 26. maj 2011

Som de forrige år mødes vi kl. 19 med fanen på Sørens terrasse på Egehusvej 10 i Skørping og synger sange fra vores forårsrepertoire.

Vores fane er pt. skadet, men Anders vil sørge for reparation inden da.

 

Selve generalforsamlingen foregår i Skørping-Fræers Sognegård under samme koncept som tidligere: Først generalforsamling derefter spisning. Jørgen beder Lissy levere mad. Bordopstilling, opdækning og oprydning aftales med koret den 19.5.

 

Jørgen havde sendt fil ud med bestyrelsens årsberetning til bestyrelsen; vi havde kun enkelte kommentarer hertil, der vil blive indføjet.

 

Vedr. økonomi kan Anders oplyse, at vi pt. har 35 betalende medlemmer. Han arbejder med regnskab og budget som fremlægges til generalforsamlingen.

 

Ulla Bidstrup har sagt ja til at være ordstyrer.

 

Vedr. valg til bestyrelsen.

Susanne og Bodil er på valg, der ønskes ikke genvalg

Ulla Pedersen er på valg som suppleant, der ønskes ikke genvalg

Revisor Runa Lauritzen er på valg, ligesom der også må vælges en ny revisorsuppleant efter Hanne Bach Nielsens død.

 

 

3.    Korets planer for det kommende år

    Korstart efter sommerferien er bestemt til torsdag den 8. september   

    2011

 

Forprøve til Landsstævne i Næstved.

Lørdag den 5. nov. 2011 har vi i Skørping den første forprøve til Landsstævnet i Næstved fra 17-19. maj. Skørpingkoret er værtskor ved første forprøve.

 

Vi skal synge et helt nyt, endnu ikke færdigskrevet værk af komponisten Erling Lindgren. Søren Steen Nielsen og komponisten deltager begge ved forprøven.

 

Korets 30 års jubilæum

Jubilæet afholdes lørdag den 21. april 2012.

Tidligere planer om at invitere Mixoskoret fra Ølstykke til lejligheden er nu droppet, da det ligger for tæt op af Landsstævnet i Næstved, der finder sted en måned senere.

 

Søren er fremkommet med følgende fremragende idé til et tema, som han kalder den ”Den jyske Sang”. Vi forsøger at kombinere nordjyske/ himmerlandske lokaliteter med ditto digtere og vil så i en bus køre rundt til steder i Nordjylland og afholde 4- 5 små gratis forårskoncerter, afbrudt af en god frokost og afsluttende med en jubilæumsmiddag på KulturStationen om aftenen.

 

Bestyrelsen bifalder fuldstændig idéen og vil efter sommerferien arbejde videre hermed og derefter nedsætte diverse arbejdsgrupper til udførelse af jubilæums- dagen.

 

Forårskoncerten 2012 vil formodentlig også blive afholdt som en jubilæumskoncert. Søren bringer idéen frem for koret ved generalforsamlingen.

 

 

4.  Næste møde

Finder sted som et afleverende og konstituerende møde på Rebildhus torsdag den 16.6. 2011 kl. 19. Jørgen bestiller bord

    

 

5.   Evt.

 

Referent

 Sek./Bodil Tvedegaard, den 27.4. 2011   

       

 

 

 

                                       

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag d. 1. febr. 2011 kl. 19.00

hos

Søren Steen Nielsen

Egehusvej 10, Skørping.

tlf. 9839 2362

              

 

 

Dagsorden med referat.

   

Tilstede: Anny Gudum, Jørgen Dolmer, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee.

Afbud: Bodil Tvedegaard                

 

Meddelelser - siden sidst. 

Skørpingkorets nye logo træder nu i kraft og skal sendes til Rold Skov Bladet til brug ved fremtidig annoncering (Susannes opgave).

 

Der har været forhandling med Skørping-Fræer pastorat om kontrakt ang. Sognegården. Aftalen fra tidligere fortsætter, hvilket bl.a. indebærer, at kun når KulturStationen er optaget kan koret låne Sognegården til arrangementer. Vi havde ønsket, at kunne lægge forskellige arrangementer i Sognegården. Hvis menighedsrådet selv skal bruge salen, gives om muligt besked i god tid.

 

Vi runder i den forbindelse ”kirkens” annoncering af vores julekoncert i Skørping. Der er enighed om at vi - næste år – foreslår, at vi selv står for annoncering, men at menighedsrådet betaler.

 

Det var tidligere SSMF, der stod som medlem af KulturStationen. Anders vil sørge for at SSF indmeldes.

 

Søren har modtaget en henvendelse fra Rebildselskabet om deltagelse i Rebild Festen den 4. juli 2011. Der er imidlertid en del overvejelser i forbindelse med at sige ja, som f.eks. fremmøde i ferietiden og omfanget af tid. Vi starter med at undersøge, hvor mange, der kan deltage og Søren arbejder videre derudfra.

 

Sangkoret. 

NOFOs korstævne lørdag, 5. marts kl. 10-17 i Dronninglunds Sognegård. Der er tilmeldt 22 medlemmer fra koret. Anders har betalt deltagelse og noder til alle tilmeldte, da vi er stamkor i alt kr.1920,-

 

”Syng med arrangement” – onsdag, 30. marts kl.19.30 på KulturStationen. Arrangører er Skørping Borgerforening og Aktive Kvinder. Temaet i år er Operette og Musical melodier, og der er strikket et program sammen, der spænder lige fra ”Sommer i Tyrol” til Jesus Christ Superstar. Koret synger uddrag af Les Misérables og Søren kontakter Poul Rasmussen med henblik på klaver akkompagnement.

 

Forårskoncerten afholdes sammen med Støvring Sangkor torsdag, den 12. maj i Stubhuset. Lokaleleje er kr. 1000 til deling. Dirigenterne lægger program.

 

Vi ønsker, der bliver taget et billede af koret i uniform. Det skal kunne anvendes til annoncering og reklame i forskellige sammenhæng. Fotograf Anne Mette Welling har påtaget sig opgaven. Det skal være et forårsbillede - udendørs - ved Sognegården. Pris 1.650 kr. Vi forventer, det bliver torsdag den 19. maj. Anny kontakter fotografen for nærmere aftale.

 

Den 5. maj kan Søren ikke være til stede, men det bliver sandsynligvis en øveaften med Støvring Sangkor.

 

Korets generalforsamling afholdes den 26. maj, datoen kunne evt. også være et alternativ til fotograferingsdatoen, hvis det regner den 19. maj.

 

Koret har 30 års jubilæum i februar 2012. Vi vil festligholde jubilæet ved at invitere Mixos koret fra Ølstykke den 21-22. april. Søren retter forespørgsel til Mixos for at høre om mulighed og interesse. Jørgen kontakter KulturStationen med henblik på leje af sal fra fredag. Nærmere planlægning sker efter sommer.

 

Økonomi ved Anders. – Vi har p.t. en formue på kr.13.000, når alt er betalt, og vi er 35 aktive medlemmer.

 

Musikforeningen

Samarbejdet med Støvring Musikforening omkring koncerten med ’Trio Ismena’ mandag 22. november kl. 19.30 har resulteret i forskellige misforståelser, som nu er ryddet af vejen.

Det kommunale tilskud er nu retmæssigt tilfaldet Støvring og underskuddet er delt. Skørping har betalt sin andel til Støvring på kr. 2.960,-

Regnskabet afsluttes og SSMF nedlægges ved årets udgang 2010 og overfører ca.kr. 7.500,- til Rebild Musikforening.

      

Rebild Musikforening

Der er nu 43 medlemmer i foreningen og bestyrelsen håber på flere tilmeldinger i løbet af foråret. Der er Operakoncert søndag d. 6. februar kl. 16.00 i ”Huset”, Støvring. Se lokalaviserne.

                

Næste møde

Hos Ulla Pedersen: Tirsdag den 26. april kl.19.

 

Eventuelt

Ikke noget

 

Referent: Susanne Livbjerg Bevensee 2.2.2011

 

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 15. december 2010 kl. 19.00

Hos Jørgen Dolmer

 

Til stede: Jørgen, Anders, Ulla og Susanne. Afbud fra Anny og Bodil.

 

Dagsorden med beslutningsreferat

 

  1. Drøftelse af de økonomiske mellemværender de to gamle musikforeninger imellem i Støvring og Skørping inden fusionen den 1.1. 2011 til Rebild Musikforening.

 

          Det drejer sig om udligningsordningerne i forbindelse med følgende          

          koncerter

    • Den Danske Strygekvartet den 15.11.2010
    • Randers Kammerorkester og  Malling 21.3.2010
    • Ismena Trioen den 22.11.2010

 

Anders Hagemann vil gennemgå de forskellige regnskaber. Hvordan opgøres det, om en koncert giver over- eller underskud? Hvordan kommer vi videre på den gode måde?

 

Beslutning:

  1. Vedrørende Støvrings regnskab for fælleskoncerten med Ismena savnes der på indtægtssiden en post, nemlig den forholdsmæssige andel af medlemskabet for 2010. Når den post er indlagt i regnskabet, betaler vi vores andel.

 

SSMF har hverken søgt eller fået tilskud til Ismenakoncerten fra Rebild Kommune – den skal Støvring selv søge om.

 

Anders udarbejder regnskab for for tidligere fælleskoncerter til SSMF´s eget brug

 

  1. Aflæggelser af regnskaber for de to gamle musikforeninger – senest med udgangen af januar måned 2011.

 

Beslutning: SSMF foreslår et møde mellem de to kasserere med henblik på at afstemme foreningernes regnskab inden årets udgang og inden starten på den nye Rebild Musikforening.

 

Evt.: Anders udarbejder en fælles tilmelding til Korstævnet I Nordjyske Folkekor den 5. marts 2011 i Dronninglund. Invitationen vil blive mailet til kormedlemmerne, da tilmeldingsfristen er kort tid efter korstarten den 13.1.

 

Ref. Susanne

 

Referat fra bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 9.11. 2010 hos Anny Gudum

 

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

 

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 

Meddelelser siden sidst

Korets nye logo er som aftalt udformet af Denise Bindeballe og godkendt i bestyrelsen.

 

Vedr. kontrakt med Skørping - Fræer menighedsråd ang. brug af Sognegården. Vi har endnu ikke modtaget svar vedr. denne. Vi afventer svar.

 

Søren og Jørgen har afholdt møde med leder og formand fra Støvringkoret den 26.8. 2010 vedr. korsamarbejde. Alle var positivt stemte herfor, og der er lagt op til en fælles forårskoncert i 2011. Søren aftaler den nøjagtige dato herfor med Støvringkoret.

 

Korturen til Ølstykke fra den 10.-12. sep. Alle havde en god tur og Mixoskoret havde lavet et flot program for os med fin forplejning og lancierdans til levende musik. Der var en god kemi korsangerne imellem. Der er selvfølgelig lagt op til at vi vil være vært næste gang.

Søren fandt det meget ærgerligt, at vi ikke kunne stille op som selvstændigt kor med eget repertoire, da kun 12 deltog.

 

I de to arrangementer der lå uden for korets regi i efteråret deltog 2 kormedlemmer i Korstemmens Dag den 18.9. og 6 deltog i Gospel i Vejgaard den 9.10. Ifølge vores formand var begge rigtig gode arrangementer.

 

Sangkoret

Koret starter sin nye sangsæson torsdag den 13.1. 2011

I 2012 har koret 30 års jubilæum fredag den 25. februar i uge 8. Vi begynder at overveje hvilke planer vi måtte have herfor. Søren foreslår, at vi i den anledning inviterer Mixos hertil. Ved førstkommende møde i det nye år, vil vi tage emnet op igen og få sat datoer på arrangementet. ( I 2012 har vi også Landsstævne i Kr. Himmelfartsdagene).

 

Bestyrelsen havde en drøftelse om, hvorledes vi får kormedlemmerne til at deltage i korets arrangementer. Den mundende ud i følgende: At blive ved med at gentage/ minde folk om arrangementerne og at lave skriftlige bindende tilmeldinger.

 

Vedr. tilmeldinger til vores egne koncerter, så er der ikke tilmeldinger hertil, da vi altid går ud fra, at kormedlemmerne deltager i disse.

 

Tenormanglen. Søren syntes, at det fungerer rigtig godt når alle tre tenorer er der samtidig. En ny tenor og sopran er på vej, da vores tidligere organist Lene Holt Nielsen og hendes mand Jørn vil melde sig ind i koret fra denne uge. Dog vil formanden bede alle vores kormedlemmer tænke i nye tenorer til efter nytår.

 

Vedr. føring af sangerliste (fremmødeprotokol). Da vi ikke ser et formål med at føre en sådan, droppes dette. Søren slår på, at det jo også er solidaritet og sammenhold det drejer sig om i et kor, at man er forpligtet over for hinanden og således også møder kontinuerligt op.

 

Søren modtager som syngemester afbud fra korsangerne. (Husk at rette i velkomstbrevet, da der står, at også formanden modtager afbud.) Generelt er folk dog rigtig gode til at melde afbud.

 

 

Julekoncerterne er som tidligere nævnt:

I Terndrup Kirke onsdag den 8. dec. Mødetid endnu ikke aftalt

Plejehjemmet Teglgårdsminde søndag den 12. 12. eftermiddag (er ikke helt på plads endnu)

I Skørping Nykirke søndag den 12. 12. mødetid kl. 18.

 

Programmet i kirkerne vil være:

Alta trinita beata

Vær velkommen

Celebration all in heaven

Julesang/salmer

 

På plejehjemmet:

Fælles julesange

Svend Saaby, julepotpourri

 

Musikerne til Celebration all in Heaven er nu på plads, men ikke de tre solister. Søren arbejder videre hermed. På bas vil være Lasse Tvedegaard Nyboe og på klaver Ib Buchholz. Da instrumentalisterne og sangerne er lønnede, diskuteres det finansielle heri. Fra Terndrup er vi dækket ind via vores honorar, men fra Nykirken er der ikke helt taget højde for de lønnede solister og musikere. Søren vil tage det økonomiske op med menighedsrådsformand Svend Hørsman.

 

Søren og Bodil laver program til julekoncerten i Nykirken. I Terndrup sørger menighedsrådet selv herfor. Jørgen taler annoncering af julekoncerten med sognemedhjælper Birgit Brynildsen og om opførelsen af det nye værk Celebration.

 

Julefesten i sognegården efter julekoncerten den 12.12. 2010 bliver efter samme koncept som sidste år: Alterne: Bestemmer traktementet, køber ind og forbereder traktementet Bas og tenor: Stiller borde op, dækker borde, og stiller borde på plads igen Sopranerne: Rydder op, vasker op og ordner køkken

  

Korets økonomi. Saldo på konto efter indkomne kontingenter ca. 7000 kr. Der har i efterårssæsonen bl.a. været udgifter til noder for 5300 kr., gaver til Mixoskoret, transportstøtte til Mixosturen  på 2400 kr. og annoncer ved korstart. Vi har 36 betalende medlemmer, hvoraf et par stykker dog ikke synger med i denne sæson.

 

Musikforeningen

Fra Solistforeningen har vi modtaget 2000 kr. i støtte til vores sidste to koncerter. Operakoncerten torsdag den 16. 9. 2010 med solisterne Charlotte Hjørringgaard og Ulrich Stærch var en udmærket koncert. Vi har endnu ikke modtaget de 5000 kr. i underskudsgaranti fra Rebild Kommune. Koncerten med Mundus Vocalis den 19.9. 2010 var godt besøgt med over 50 tilhørere. Eugene Mursky den 31.10. 2010 fandt sted i ”Huset” i Støvring og havde 46 tilhørere. Det var en meget flot koncert.

 

Koncerten med Trio Ismena finder sted mandag den 22. nov. 2010 i ”Huset” i Støvring og er en fælles koncert. Støvring Musikforening står for økonomi og planlægning. Anders koordinerer økonomidelen med Erland. Søren har sørget for stemning af klaver.

 

Økonomi: Anders kan meddele at vi pt. har ca. 10.000 kr. på Musikforeningens konto.

 

Rebild Musikforening

Foreningens nye hjemmeside er efter div. problemer endelig i æteren som: www.rebildmus.dk samt har fået mailadresse: rebildmusikforening@gmail.dk  Vi opfordres til at kigge på den og komme med forslag til rettelser og ændringer. Foreningens logo, udformet af Henning Appel, er også endelig udformet og i brug. Foreningen har pt. 13 medlemmer, som har meldt sig ind. Referater fra Rebild Musikforening kan ses på den nye hjemmeside. Ulla Pedersen vil lave plakater for musikforeningen indtil sommerferien.

     

Næste møde

Afholdes hos Søren Steen Nielsen Egehusvej 10, Skørping

Tirsdag den 1.2. 2011 kl. 19.00

 

Evt.

Susanne beder om oplysninger til annoncering vedr. vores julekoncert.

Susanne har et udtalt ønske om billeder af koret til pressebrug. Anny vil kontakte fotograf Anne Mette Welling og beder hende komme en koraften i den nærmeste fremtid. Kormedlemmerne skal da på det givne tidspunkt møde op i koruniform.

 

Jørgen har modtaget en invitation om at deltage i Kulturprisudelingen i Aalborg den 1.12. 2010. Hvis ingen fra bestyrelsen kan, udbydes invitationen til kormedlemmerne.

 

Kristen har sendt meddelelse ud til bestyrelsesmedlemmerne vedr. tanker og ideer til korets 30 års jubilæum. Jørgen meddeler ham bestyrelsens positive indstilling til hans videre arbejde hermed.

 

Referent

Sek./Bodil Tvedegaard, den 10.11. 2010   

      

 

Referat af bestyrelsesmødet hos Susanne Bevensee

den 10.8. 2010

Til stede:

Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

 

Mødet indledtes med at vi mindedes kormedlem Hanne Bach Nielsen, der døde den 6.8. 2010. Hanne vil blive dybt savnet, hun var med sit lyse og glade sind et elsket medlem i Skørping Sang og Musikforening. Kormedlemmerne er ved mail inviteret til at synge ved hendes bisættelse den 17.8. 2010. Der afholdes ekstra prøve i Sognegården 12. 8. 2010.

 

Anny Gudum blev herefter budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 

6.    Meddelelser siden sidst

     Vedr. kontrakt ang. brug af Sognegården. Der har endnu ikke været       

     afholdt møde herom. Jørgen aftaler møde herom inden første 

     korøvning den 2. sep. 2010

 

Nordklang i Aarhus 2010. var et yderst vellykket stævne. De fleste arrangementer var centreret omkring Musikhuset i centrum af byen. 10 medlemmer fra koret deltog.

 

Kristen har sendt brev til bestyrelsesmedlemmerne vedr. sit arbejde omkring musikforeningens historie, og havde i den forbindelse nogle spørgsmål. Søren og Anny vil sende Kristen svar vedrørende disse. Bestyrelsen enedes om, at idéen er fin med at lægge Kristens store arbejde ud på vores hjemmeside. Måske kan musikforeningens historie senere udgives i hefte eller bogform, hvis der bliver ønske herom. Jørgen vil på en koraften orientere om Kristens store og imponerende arbejde med musikforeningens nyere historie. 

 

 

7.     Sangkoret

Koret starter sin nye sæson torsdag den 2. sep. Susanne annoncerer i Rold Skovbladet samt i Kulturen vedr. korstart. Søren forfatter et indlæg til bladet vedr. glæde ved at synge i kor. Susanne og Søren koordinerer.

 

Søren har udsendt et brev til medlemmerne angående julerepertoiret samt vedr. deltagelse i kortræf med vores venskabskor Mixos i Ølstykke. Jørgen sender derfor ikke som tidligere aftalt brev ud til medlemmerne.

 

Vedr. juleprogrammet, hvor vi skal opføre det helt nye værk ”Celebrate all Heaven and Earth” af John Høybye vil indgå en solist, som kan være  såvel en dame som herrestemme, samt en trio bestående af bas, klaver og trommer. Bodil formidler musikere gennem bassist Lasse Tvedegaard Nyboe og kontakter Søren herom.

 

Samarbejde med Støvring koret: Jørgen og Søren vil aftale møde med Støvring korets dirigent og formand, gerne med henblik på et fælles projekt til foråret.

 

Korstemmens dag lørdag den 18. 9. 2010: Jørgen beder ved første koraften interesserede medlemmer om selv at tilmelde sig. Stævnet er ikke et NOFO stævne.

 

Til Gospel Kordag den 9. okt.2010 som er et NOFO stævne, vil Anders tage imod tilmeldinger.

Til begge arrangementer ligger oplysninger herom på hjemmesiden.

 

Nyt logo. Det nye logo er godkendt af bestyrelsen. Vi takker Kristen og Denise Bindeballe for arbejdet og beder Kristen om at indkøbe to flasker vin til Denise.

 

Økonomi. Saldo på konto ca. 10.000 kr.

 

 

8.    Musikforeningen

Jørgen meddeler at Statens Kunstråd har godkendt vores regnskab for 2009, og vi har herfra modtaget 10.000 kr. Bodil har ansøgt Solistforeningen om støtte til vores sidste to koncerter (den tredje står Støvring Musikforening for). Bodil har fra KODA fået musiktilladelse til afholdelse af ovennævnte koncerter i efteråret 2010. Da undertegnede er på hospitalsophold fra ca. medio sep. og nogle uger frem vil Anders tage sig af indberetning til KODA ved koncerten den 19. sep. 2010.

 

Planlægninger af efterårets koncerter:

     Operakoncerten torsdag den 16. 9. 2010 med solisterne Charlotte     

      Hjørringgaard og Ulrich  Stærch er en ekstra koncert, der ikke indgåri      

     vores koncertrække. Den afholdes i forbindelse med Kulturugerne     

     Rebild kommune. Koncerten afholdes i Huset i Støvring med en  

     billetpris på  100 kr. Da det er en koraften, aflyses denne, og

     medlemmerne opfordres til at møde op til  koncerten. Bestyrelsen  

     skal ikke deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med koncerten.

 

Kontrakten til Mundus Vocalis er på plads, og formanden rykker for at få den sidste med Eugene Mursky i hus.

 

Vedr. samarbejde mellem Susanne (presse), Ulla (plakater) og Bodil (programmer), sender Susanne sit materiale videre til Ulla og Bodil, og der korresponderes videre med materialet over e mails. Anny overtager Bodils jobs vedr. opsætning af plakater i efteråret.

 

Mundus Vocalis og Mursky koncerterne planlægges ud fra sædvanlige skema.

 

Økonomi: Anders kan meddele at vi pt. har ca. 30.000 kr. på Musikforeningens konto.

 

 

9.    Rebild Musikforening

Den nye forening gjorde opmærksom på sig selv ved Opera i Rebild Bakker den 8. august ved at udlevere materiale herom ved indgangene. Hvor mange medlemmer der blev hvervet ved lejligheden vides ikke.

 

Forslag til nyt logo, udarbejdet af Henning Appel, blev diskuteret, og bestyrelsen valgte et ud af tre, som grafikeren kunne gå videre med.

 

Næste møde i Rebild Musikforening finder sted den 24. august hos Jørgen Dolmer

 

     

10.                              Vi kuverterer

Kuverteringen af sæsonplaner og abonnementsbrev blev udsat til torsdag aften den 12. 8. 2010 i Sognegården.

 

6.     Næste møde

     Afholdes hos Anny Gudum, Ritavej 16, Skørping den 9.11. 2010 kl. 19.00

 

7.    Evt.

Forslag om at vi ved vores sidste tre koncerter i efteråret giver vores ”gamle abonnenter” i Skørping Sang og Musikforening mulighed for at købe medlemskab i den nye Rebild Musikforening til rabatpris blev diskuteret. Vi endes om at sælge medlemskabet for 290 kr. mod normal pris 320 kr. Ved koncerterne vil Anders derfor medbringe programmer for Rebild Musikforenings koncerter samt girokort hertil.

  

   Referent

   Sek./Bodil Tvedegaard, den12. 8.10

     

       

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 16.6. 2010  på Rebildhus

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee, Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

Afbud fra Anny Gudum

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 

Bestyrelsen konstituerer sig

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig, dirigent samt nyvalgt som næstformand: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Bodil Tvedegaard

PR ansvarlig: Susanne Bevensee

 

Suppleanterne, valgt ved generalforsamlingerne er: 1. suppl. Anny Gudum og 2. suppl. Ulla Pedersen.

 

Bestyrelsen takkede Elsebeth Østergaard varmt for hendes indsats som 1. suppleant i de sidste 2 år.

 

Meddelelser siden sidst

 Vedr. aftale med menighedsrådet omkring korets brug af salen i Sognegården ved korets øveaftener. Der har endnu ikke været møde herom. Bestyrelsen ønsker vores aftale genforhandlet og tilføjet relevante ændringer efter de meget sene aflysninger, desuden ønsker vi lidt mere fritstilling i forbindelse med koncertaftaler og økonomien heri. Søren og Jørgen tager sig af dette.

 

Generalforsamlingen 2010: En fin aften på såvel det organisatoriske, sociale som kulinariske plan.

 

Underskrifter på de nyvedtagne love: Lovene for Skørping Sangforening af 1895 blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Underskrevne love findes hos formanden.

 

Jørgen sender lovene til Kristen til udlæggelse på hjemmesiden, da de nu udlagte ikke er helt korrekte.

 

Regnskab til Kunststyrelsen er afsendt.