SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

Til Danske Folkekors medlemmer

 

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 27. april 2019 kl. 12.00

Kulturhuset, Skolegade 1, Korsør

 

I henhold til vedtægternes § 3 c indkaldes hermed til ordinært

repræsentantskabsmøde.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

I henhold til § 3 e skal forslag til pkt. 5 og 6, som ønskes

behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde

senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest den 16.

marts.

 

Endelig indkaldelse med dagsorden, beretning, regnskab og

tilmelding udsendes 1 måned før repræsentantskabsmødet.

Mødet indledes med en let frokost.

 

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Agnete Bjerg

23 45 43 02

formand@folkekor.dk

www.folkekor.dk

 

 

Til Danske Folkekors medlemmer

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 14. april 2018 kl. 12.00

Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

 

Ethvert medlem af Danske Folkekor kan deltage i mødet og har

taleret.

 

Stemmeret har alene 3 repræsentanter fra hvert medlemskor,

5 repræsentanter fra hver kreds, 3 repræsentanter fra de

personlige medlemmer samt hovedbestyrelsens medlemmer.

Hver stemmeberettiget har kun én stemme, og der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

 

Mødet indledes med en let frokost

 

For at kunne sikre, at afgivne stemmer er gyldige, beder vi

om, at alle stemmeberettigede tilmelder sig med angivelse

af navn og kor.

 

Da alle medlemmer er velkomne, beder vi endvidere om

tilmelding af antal af hensyn til traktementet.

 

Tilmeldingerne sendes til formand@folkekor.dk senest

tirsdag 3. april 2018

 

På bestyrelsens vegne

Agnete Bjerg

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om landsforeningens virke siden sidste ordinære

repræsentantskabsmøde

4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for Landsforeningen

5. Forslag til vedtægtsændringer. Se hovedbestyrelsens vedlagte forslag.

6. Andre indkomne forslag

7. Fremtidige aktiviteter og nedsættelse af udvalg

Musikudvalgets planer for 2018 og 19

8. Valg:

a. Landsformanden

Der skal vælges en formand.

b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

På valg: Stella Andresen (modtager ikke genvalg)

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Nuværende suppleanter er:

1. suppleant Mette Højlund (modtager ikke genvalg)

2. suppleant Poul Bent Povlsen

d. Valg af 1 revisor for 2 år

På valg Bent Påske

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Nuværende suppleant Per Fousing

f. Valg af musikudvalgsmedlem for 2 år

På valg Bent Påske

9. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter.

a. Enkeltkor (pt. kr. 65,- pr, medlem)

b. Personlige medlemmer (pt. kr. 200,- )

c. Kredsens kontingentandel (pt. kr. 1000,- pr. kreds + 15% af kredsens

kontingent)

Hovedbestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og kontingentandele.

10. Eventuelt

 

Danske Folkekors repræsentantskabsmøde

den 14. april 2018

Brogården i Middelfart.

 

Fremmødte deltagere:

Hovedbestyrelsen,:

Agnete Bjerg Konst. landsformand, Syd-Østjyske Folkekor

Marianne Nielsen Kasserer, Syd-Østjyske Folkekor,

Bent Påske Musikudvalget, Sjællandske Folkekor

Stella N. Andresen Sekretær, personligt medlem

Annette Fousing Hovedbestyrelsen, Vestjyske Folkekor

Ellinor Jensen Musikudvalget, Øster Linnet koret

Per Fousing Personligt medlem

Thyra Hansen Grænsekorene

Birgit Overgaard Sjællandske Folkekor

Bjarne Petersen Personligt medlem

Kirsten Sørensen Nordjyske Folkekor

Anne Rasmussen Broager Egnskor

Niels Bjørn Lendal Sønderjysk Folkekor

Irene Poulsen Kor Kalliope

Mariann Ottosen Sjællandske Folkekor

Peter Lodahl Vestjyske Folkekor, Stok og Steen

Connie Kjeldgaard Vestjyske Folkekor, Karolinekoret

Hanna Madsen Grænsekorene

Anna Margrethe Jørgensen Vestjyske Folkekor, Lunde Sangkor

Alle fremmødte har stemmeret.

 

Agnete startede med at byde velkommen og derefter præsenterede alle fremmødte sig selv.

 

1. Valg af ordstyrer.

Mariann Ottosen blev valgt som ordstyrer. Hun startede med at læse dagsordenen op og

konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til mødet.

 

2. Valg af stemmetællere.

Thyra Hansen og Bjarne Petersen blev valgt som stemmetællere.

 

3. Beretning om landsforeningens virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde.

Agnete fremlagde den på forhånd fremsendte beretning om det forgangne år.

Peder Lodahl: Hvor mange deltagere på Tisvilde Højskole var medlemmer af DAFO?

Bent: 95 % og de øvrige har ikke opdaget, at de ville få rabat ved at melde sig ind.

Peder: oplysninger om medlemmer på hjemmesiden – må man det (persondataloven)?

Agnete: det er meningen at oplysningerne skal ligge på en lukket side.

Birgit: gjorde opmærksom på, at man på hjemmesiden bør gøre opmærksom på at man arbejder på

at opfylde persondataloven, hvormed man er fredet for en tid.

Peder: når man skal registrere ændringer vedr. et kor på hjemmesiden, vil det være muligt at hente

en udfyldt blanket, når korets navn indtastes?

Agnete: ikke umiddelbart, men man skal kun taste korets navn, kredsen og de ændringer der skal

registreres.

 

4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for landsforeningen

Marianne fremlagde regnskabet, som udviser et godt resultat trods store udgifter til landsstævnet i

2017.

 

Fremhævede nogle poster for at tydeliggøre regnskabet.

Udgift til hovedbestyrelsen og musikudvalgets møder afhænger bl.a. af rejseudgifter, da

medlemmerne bor spredt i hele landet.

 

Gebyr til DAM og Musikmagasinet vil være fjernet i 2018 regnskabet.

PR aktiviteter, primært udgifter til opdatering af hjemmeside. Indeholder dog også trykningsudgifter

og udsendelse af Runeskrift, 1 eksemplar til hvert medlemskor. Der er givet tilskud på 124.500 til kredsaktiviteter. Stævner afholdt som nævnt i beretningen. Et tilskud måtte tilbagebetales, da indhold og dirigent var ændret i forhold til det ansøgte.

 

Diverse indtægter: er bl.a. indtægter fra Copydan.

Bent præciserede, at det drejer sig om nodehæfter udgivet i 60’erne og 70’erne af DAFO, og på

dem har vi copyright.

 

Peder: hvad med bestillingsværket – DAFO betaler komponisten?

Bent forklarer, at det er et forlag, der betaler for udgivelse, trykning, og derfor har copyright. Det

ville være for dyrt for DAFO selv at udgive værket.

 

Agnete fremhæver at udgifterne til hjemmesiden afhænger af webmasteren, som er professionel

og arbejder på vores hjemmeside, når han har tid. Han får først betaling når arbejdet er færdigt.

 

Peder spurgte om de 9.000 kr. i tilskud til Festivalkoret, da arrangementet jo blev aflyst.

Da der har været udgifter, kan disse dækkes, selv om arrangementet ikke bliver til noget.

 

5. Forslag til vedtægtsændringer.

Nuværende §8:

Landsforeningen betaler en årlig afgift til KODA, hvilket indebærer, at medlemskorene ved

afholdelse af offentlige koncerter MED KORET SOM ARRANGØR er fritaget for at indbetale

KODA-afgift på følgende betingelser:

 

Det enkelte kor eller kreds indsender program for korets/kredsens afholdte offentlige

koncert med angivelse af værkets navn, komponist, forfatter, arrangør, dato, tid og sted til

Danske Folkekor senest 8 dage efter koncertens afholdelse.

På programmet SKAL stå: MEDLEM AF DANSKE FOLKEKOR.

 

Ny §8:

Koncerter, som koret selv er arrangør af, skal indberettes til Koda. Som medlem af Danske

Folkekor har koret adgang til at oprette musikaftale med Koda til rabatpris.

§ 8 vedr. koda – ændring vedtaget, 1 medlem undlod at stemme.

 

6. Andre indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

 

7. Fremtidige aktiviteter og nedsættelse af udvalg,

Musikudvalgets planer for 2018 og 2019.

 

Bent: Der er ikke modtaget tilskud til 2 søgte inspirationsstævner, men vi vil gerne afholde dem

alligevel. Det ene forventes i efteråret i Kolding – foreslår Nordjylland – Kirsten er ikke interesseret,

da kalenderen er fuld både i 2018 og 2019. Konklusion – der afholdes kun ét stævne.

 

Projekt Kyst-puljen fra Nordea-fonden fremlægges kort. Det mindste tilskud, der kan søges, er på

100.000 kr. Der spørges om nogen vil være med i en idegruppe på 4-5 deltagere. Det vil man

tænke over i en uges tid, materialet udsendes på mandag. Ansøgningsfrist er hhv. 1. maj og 1. juli.

Send ideer til hovedbestyrelsen.

 

Annette foreslår et tiltag for at få nye (unge) sangere med et rytmisk arrangement med f.eks. Anne

Linnet. – svar – det skal i emnebunken.

 

Danmarksstævnet – uddeles til alle i papirform, er udsendt til kredsene.

Alternativ måde til samlingsstævne. Hver af de 6 kredse foreslår en komponist/tekstforfatter – ikke

de sædvanlige, nytænkning. Noget med relation til lokalområdet. Honoraridé: komponist 3.000 kr.

tekst 2.000 kr. Der har ikke været arbejdet på dette blandt de kontakter, som deltog i kontaktudvalgsmødet i januar.

 

Forår 2019 prøver regionalt, samlet stævne i juni – én søndag, med koncert.

Det vil også hjælpe med at knytte kredsene sammen.

 

Man finder generelt ideen rigtig god, men en deltager fandt det svært at finde plads i kalenderen i

2019 og frygtede for lidt opbakning på grund af mange andre arrangementer. Tidspunktet blev dog

aftalt ved kontaktudvalgsmødet, hvor man bl. a. tog hensyn Grænsekorenes genforeningsfejring i

2020 og Vestjyske Folkekors jubilæumsarrangementer i 2021. Der foreslås efterår 2020. Dette kan

dog ikke lade sig gøre praktisk med regionale optaktsprøver.

 

Birgit nævner bl.a. at kredsene tidligere har nedtonet deres aktiviteter i de år, hvor der har været

en landsdækkende aktivitet.

 

Man kunne genbruge værker fra tidligere landsstævner m.m. og flytte Danmarksstævnet til

2019/2020.

 

Kredsene skal på banen nu med emner – eller bede om hjælp hos hovedbestyrelsen / musikudvalget.

Det nævnes at evt. genbrug fra tidligere stævner også vil være nyt for mange deltagere, da de kun i

en vis grad vil være de samme. Kan arrangementet måske kombineres med Nordea-fondens?

Kirsten er bange for at andre stjæler ideen.

 

Der foretages en afstemning: 15 ja til at fortsætte planerne, 2 nej, 2 undlader at stemme.

8. Valg.

 

Da der ikke er modtaget emner til landsformandsposten, vil Agnete fortsætte som formand og

dermed bortfalder den midlertidige løsning med forretningsudvalget.

 

Det var ikke muligt at vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Personligt medlem Torben Svejstrup fra Rudkøbing har vist interesse for at indtræde i

hovedbestyrelsen, foreløbig som suppleant. Han kunne desværre ikke være til stede ved mødet i

dag. Poul Bent Povlsen, som heller ikke er til stede, forventes at fortsætte som suppleant.

 

På næste hovedbestyrelsesmøde vil man bede en af suppleanterne overtage den ledige plads i

hovedbestyrelsen og dermed holdes en suppleant plads indtil videre ledig.

 

Suppleanter deltager i alle møder og kan påtage sig opgaver for bestyrelsen.

Genvalg af revisor Bent Påske, revisorsuppleant Per Fousing samt musikudvalgsmedlem Bent Påske.

 

9. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter.

Marianne: i 2018 fastholdes udgift til hjemmesiden på 30.000 kr., da den endnu ikke er færdig og

derfor er beløbet kun 15.000 kr. i 2019. Bent mener dog at dette beløb er for lille.

 

I 2018 er der fra Statens Kunstfond modtaget 60.000 kr. til landsdækkende aktiviteter og 74.000 kr.

til kredsenes arrangementer, i alt 134.000 kr. Tilskud for 2019 kendes ikke

 

Medlemskontingentet forventes fastholdt til i alt 140.050 kr. i 2018

Herefter opstod der en del diskussion og ret stor utilfredshed, da man i korene ønsker en

kontingentnedsættelse, eftersom kodaen ikke længere bliver betalt, og Musikmagasinet er

bortfaldet.

 

Connie Kjeldgaard fra Karolinekoret under Vestjyske kreds holdt hårdt på, at kontingentet skal

nedsættes fra 65 til 50 kr. pr. medlem.

 

Flere fremmødte medlemmer gav udtryk for ønske om nedsættelse af kontingentet. Det nævntes

bl.a. at tilmeldingen til Koda for 1 koncert kun er 100 kr. billigere som medlem af DAFO og der

fremkom flere udregninger til at retfærdiggøre nedsættelsen af kontingentet, bl.a. fra Per Fousing.

Peder mente, at korene ikke får nok for de indbetalte kontingenter (i 2018 i alt 140.050 kr.), og var

ikke tilfreds med tilbagebetalingsmodellen, som den praktiseres.

 

Der nævntes også, at DAFO har et pænt overskud, hvoraf noget kunne bruges til at dække korenes

ønsker.

 

Birgit nævner dog, at tilskuddet fra Statens Kunstfond meget vel kan blive mindre end budgetteret

og det vil også mindske overskuddet.

 

Bent nævnte bl.a. at man ved tilmeldingen til Koda også får rettigheden til at lægge små lydog/

eller videoklip på korets hjemmeside, hvilket ellers ikke er lovligt. Spørgsmålet er også – skal alle

have kompensation for kodaen, mange kor har ikke tilmeldt koncerter. I 2017 er der kun modtaget

registreringer fra 23 kor (der skal dog kun betales koda, når det er koret, der er arrangør).

 

Efter en del diskussion om hhv. nedsættelse af kontingent eller betaling af kodaen, fremsætter

hovedbestyrelsen forslag om at nedsætte kontingentet fra 65 til 55 kr. pr. kormedlem i 2019, og at

DAFO i 2018 betaler gebyret hos koda for registrering af 1 koncert årligt for de kor, der registrerer

sig. Kor, der ikke selv arrangerer koncerter, skal ikke registreres, og dem skal der heller ikke betales

for fra DAFO’s side.

 

Man stemte om dette forslag: 15 ja, 2 nej, 1 undlod at stemme, 1 medlem havde forladt mødet.

Kredsenes andele vil blive taget op på kontaktudvalgsmødet i 2019 og skal behandles på et

hovedbestyrelsesmøde inden da.

 

Der stemtes om budgettet: 15 ja, 3 nej.

Budgettet konsekvensrettes og vedlægges referatet.

 

10. Eventuelt.

Birgit læste et referat fra møde i AKKS. Heraf nævnes kort, at amatørmusikken bliver nedskåret,

DAM uddelingspuljen er forsvundet. Mange ansøgninger har været for dårlige. Man arbejder på, at

penge fordeles på anden måde. Ny organisationsplan vil blive godkendt på repræsentantskabsmødet

i AKKS den 30. maj 2018.

 

Ellinor nævnte, at man på sigt kunne tænke sig, at hovedbestyrelsen består af kredsformændene. Agnete takkede Stella for deltagelsen i hovedbestyrelsens arbejde de seneste 4 år med en gave

 

Mariann Ottosen afsluttede mødet og blev takket af Agnete med en vingave.

Ref. Stella Andresen

 

Efterskrift

Om Koda-godtgørelse:

Kor, der har tegnet abonnement senest den 15. maj 2018 og rettidigt har betalt deres abonnement iflg.

faktura, får beløbet godtgjort derefter.

 

Danske Folkekors Festivalkor i samarbejde med DR Vokalensemblet

Dette punkt blev desværre glemt ved repræsentantskabsmødet, men nu har vi endelig mere på plads, så

informationen bliver bedre.

 

Arrangementet afholdes i weekenden den 27. og 28. oktober i Sorø. Forløbet bliver sådan: Lørdag øver

amatørsangerne med dirigenten. Søndag formiddag kommer en fra hver stemmegruppe i ensemblet, og de sangere vil så fungere som trænere. Efter frokost er hele koret med, og der prøves sammen.

 

Afslutningen

bliver en koncert i Sorø Klosterkirke kl. 16.00, som deles op i en afdeling med alle og en afdeling kun med

ensemblet. Yderligere info og tilmelding kommer snart på www.folkekor.dk

Budget:

I vedtagelsen af budgettet blev der ikke ændret i Note 12, hvilket betyder, at kredsenes andel af

administrationsomkostninger også omfatter det nye forhøjede koda afgift, se Note 3. Stemningen på mødet gav dog indtryk af, at det nok ikke var repræsentantskabets hensigt, så den konsekvens er ikke

indarbejdet.

 

Danske Folkekor beder om repræsentantskabets godkendelse af, at der ses bort fra denne del af

vedtagelsen.

 

På Danske Folkekors vegne

Venlig hilsen

Agnete Bjerg

Landsformand

 

KYST til KYST er en Nordea-bevilling til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.

 Og som Nordea blandt andet skriver på deres hjemmeside, skal projektet:

 • Have en stærk relation til Danmarks kyster
 • Indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller flere af følgende områder:
  Sundhed, motion, natur og kultur
 • Styrke fællesskaber i lokalsamfund
 • Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet
 • Indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange
 • Igangsættes inden for et år fra uddelingstidspunktet

Nordea lægger desuden vægt på:               

 • At projektet baserer sig på eller etablerer nye partnerskaber lokalt
 • At projektets aktiviteter bidrager til liv på kysterne hele året rundt
 • At projektet i videst muligt omfang tager hensyn til forskellige interessegruppers behov i det samme kystområde
 • Alle områder af Danmark kan søge, men projekter uden for de større byer, herunder på landets småøer, vil blive prioriteret

Det er ikke småprojekter, Nordea vi have. De skal gerne være på mindst 100.000,- , så det er bare om at tænke vilde tanker, helt ud af boksen!!

Konsulent Henning Dam Heebøll, som Dorthe har talt med, understregede, at vi især skulle vægte:

 • Hvordan vi vil få folk ud af hullerne
 • Hvordan vi vil annoncere/udbrede kendskabet til vores projekt
 • Hvordan vores projekt vil give folk et frirum og oplevelsen af, hvor fedt det er at synge og musicere sammen,
 • Hvilke andre interessenter vil vi inddrage
 • Hvordan vores projekt styrker fællesskabet i lokalområdet

LÆG HOVEDERNE I BLØD – HOLD JER IKKE TILBAGE MED SKØRE IDEER
P.S. Vi skal være i gang med projektet senest ultimo oktober 2019!!

Se mere: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/soeg-stoette-fra-kyst-puljen

 

 

Vedtægtsændringer 2018

 

Nuværende §8:

Landsforeningen betaler en årlig afgift til KODA, hvilket indebærer, at medlemskorene ved

afholdelse af offentlige koncerter MED KORET SOM ARRANGØR er fritaget for at indbetale KODAafgift

på følgende betingelser:

 

Det enkelte kor eller kreds indsender program for korets/kredsens afholdte offentlige koncert med

angivelse af værkets navn, komponist, forfatter, arrangør, dato, tid og sted til Danske Folkekor

senest 8 dage efter koncertens afholdelse.

 

På programmet SKAL stå: MEDLEM AF DANSKE FOLKEKOR.

 

Ny §8:

Koncerter, som koret selv er arrangør af, skal indberettes til Koda. Som medlem af Danske

Folkekor har koret adgang til at oprette musikaftale med Koda til rabatpris.

 

 Danske Folkekor Budget 2018 og 2019

 

 Budget for 2018 og 2019

Driftsbudget

Revideret

Budgetforslag

Regnskab

2018

2019

Noter

2017

OMKOSTNINGER:

Administrative omkostninger

1. Kontorhold, administration

2.500,00

2.500,00

1.097,70

2. Møder, bestyrelsesudgifter, musikudvalg

30.000,00

30.000,00

1

34.136,50

3. Kontingenter

1.000,00

1.000,00

2

650,00

4. Repræsentantskabsmøde

8.000,00

8.000,00

5.528,12

5. Koda-afgift

400,00

800,00

3

8.012,58

6. Forsendelsesudgifter

5.000,00

5.000,00

2.070,00

7. PR-aktiviteter, bl.a. hjemmeside

30.000,00

15.000,00

4

6.510,00

8. Forsikring

3.300,00

3.300,00

3.284,00

9. Øvrige udgifter bl.a. gaver

1.000,00

1.000,00

11.093,84

Administrative omkostninger i alt

81.200,00

66.600,00

72.382,74

Direkte aktivitetsomkostninger:

Aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond:

10. Landsdækkende aktiviteter - HB

60.000,00

100.000,00

5

145.622,20

11. Kredsaktiviteter

74.000,00

100.000,00

6

124.500,00

Aktiviteter med tilskud i alt

134.000,00

200.000,00

270.122,20

Aktiviteter uden tilskud fra Statens Kunstfond:

12. Kredstilskud, andel i kontingentindtægt

30.000,00

30.000,00

7

29.637,00

13. Særtilskud til kor - f.eks. Jubilæum

0,00

3.000,00

8

812,50

14. Øvrige aktiviteter

1.000,00

5.000,00

9

1.000,00

Øvrige aktiviteter i alt

31.000,00

38.000,00

31.449,50

Direkte aktivitetsomkostninger i alt

165.000,00

238.000,00

301.571,70

Omkostninger i alt

246.200,00

304.600,00

373.954,44

INDTÆGTER:

15. Statens Kunstfond

134.000,00

200.000,00

10

224.500,00

16. Medlemskontingenter

140.050,00

140.050,00

11

156.380,00

17. Kredsenes betaling af fællesomk.

33.000,00

33.000,00

12

29.592,00

18. Renteindtægter, netto

200,00

0,00

297,39

19. Diverse indtægter

5.500,00

500,00

13

9.531,50

Indtægter i alt

312.750,00

373.550,00

420.300,89

Resultat/overskud før hensættelser

66.550,00

68.950,00

46.346,45

20. Hensættelser

0,00

0,00

Årets over- eller underskud

66.550,00

68.950,00

46.346,45

 

 

Noter til resultatopgørelsen:

 

 

Note 1:

Til bestyrelsesmøder og møder i musikudvalget er afsat kr. 30.000 i 2018 og

 

 

2019, incl. møder i DAM, AKKS, Musik i Norden (MIN) m.fl.

 

 

Note 2:

Kontingenter til Musisk Center Danmark (i 2018 opkræves både for 2017 og 2018),

 

 

MIN og AKKS.

 

 

Note 3:

Koda-afgift aftalen ændres med virkning for 2018. Hvert kor, kredse og landsforening

 

 

skal fremover tegne abonnement for et antal koncerter pr. år

 

 

Note 4:

I 2018 afsættes kr. 30.000 til bl.a. en vedligeholdelse / udbygning af

 

 

hjemmesiden og andre tiltag for at øge kendskabet til Danske Folkekor,

 

 

herunder DAFO-prisen, som uddeles, når der er mulige kandidater

 

 

Note 5:

Der afholdes i 2018 et landsdækkende arrangement - Danske Folkekor møder

 

 

DR VokalEnsemblet

 

 

Note 6:

Af det bevilgede / forventede tilskud fra Kunstfonden udbetales derfor kr. 74.000

 

 

til kredsene og kr. 60.000 til landsdækkende arrangementer i 2018

 

 

2018

2019

 

 

Kredsaktiviteter

74.000

100.000

 

 

Landsdækkende arrangement

60.000

100.000

 

 

134.000

200.000

 

 

Note 7:

Kredsenes andel i kontingentindtægterne udbetales med kr. 1.000

 

 

pr. kreds plus 15% af kredsens medlemskontingent plus et fast tilskud på kr. 40

 

 

pr. kor pr. stævne

 

 

Note 8:

Til evt. jubilæumstilskud til kor er der i 2018 ingen ansøgninger. For 2019

 

 

budgetteres der med kr. 3.000.

 

 

Note 9:

Tilskud til særlige aktiviteter i medlemskor - jf. bestemmelser herfor

 

 

Note 10:

Der er bevilget kr.134.000 for 2018 og for 2019 kender vi endnu ikke

 

 

noget om tilskud.

 

 

Note 11:

Kontingentsatserne er budgetteret uændret i 2018 og 2019:

 

 

2019

2018

 

 

Pr. kormedlem

65

65

 

 

Pr. personlig medlem

200

200

 

 

Pr. børne- og ungdomskor

500

500

 

 

2018

2019

 

 

Ca. 63 kor, ialt 1.970 medlemmer

128.050

128.050

 

 

Ca. 0 børne- og ungdomskor

0

0

 

 

Ca. 60 personlige medlemmer

12.000

12.000

 

 

Note 12:

Der indføres en betaling af fællesomkostninger for kredsene i forhold til medlemstal.

 

 

Omkostningerne dækker over kopiering, trykning, forsendelser, KODA, udgifter til

 

 

webmaster og webredaktører, revision og forsikring.

 

 

Note 13:

Udbetaling fra Copydan m.fl.

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Landsstævnet i maj i Herning.

Der var naturligvis et længerevarende forarbejde til landsstævnet, såvel for det arrangementspraktiske

som det musikalske. Faciliteterne vi havde til rådighed på Herning Gymnasium passede fint til

arrangementet. Lokale repræsentanter fra Vestjyske Folkekor med Annette Fousing i spidsen havde

fungeret både flittigt og idérigt. Et arbejde, som naturligvis foregik i tæt kontakt med hovedbestyrelse

og musikudvalg.

 

Det musikalske indhold var traditionen tro en afdeling med danske sange ledet af en af vores fineste

dirigenter på det område, Jesper Grove Jørgensen. Dertil kom bestillingsværket ”Runeskrift”

komponeret af Jakob Høgsbro til tekster af Rune T. Kidde for kor, strygerkvintet og saxofon. Dette blev

dirigeret af komponisten selv. Den lidt nyskabende karakter faldt virkeligt i god jord.

 

Der blev afholdt forprøver flere steder i landet, så det var muligt at møde velforberedt op til

landsstævnet.

 

Efter landsstævnet kunne Danske Folkekor forære et eksemplar af ”Runeskrift” til alle medlemskorene,

for at værket kan indgå i korets idébibliotek, og hvem ved, - måske det bliver opført et utal af gange

landet over i den kommende tid?

 

Stor tak til alle, der planlagde, deltog og hjalp til ved gennemførelsen af stævnet.

Det eneste, som man kan beklage, var deltagertallet på ca. 150 sangere. Med de utallige timers arbejde

og den store investering, må man have lov at mene, at flere burde opleve det.

 

Det sætter tanker i gang, om landsstævneformen måske har overlevet sig selv, og der gøres i øjeblikket

tanker om en anden form for fælles aktivitet.

 

Danske Folkekors Festivalkor

Projektet med John Stainers oratorium ”Crucifixion” måtte desværre aflyses. En stor skam, bl. a. fordi

der var tale om et udenlandsk værk tilpasset dansk opførelse.

 

Danske Folkekor på højskole

Danske Folkekor var også på Tisvilde Højskole i uge 33. Det var 3. år, hvor vi samarbejdede med

højskolen. Denne gang var Robert Sund fra Sverige inviteret til at stå for instrueringen på dette

ugekursus. Der var korsange fra 60’erne og 70’erne på dansk og svensk. Om aftenen var der forskellige

indslag – Causeri med Robert Sund, en aften med Erik Grip, en operaaften og udflugt til Helsingør og

Gilleleje.

 

Kredsenes arrangementer

Nordjyske kreds:

Kom i julestemning i slutningen af oktober, hvor den unge dirigent Asbjørn Faleide Fristad gæstede

Vejgaard kirke. Temaet var norske og svenske julesange.

 

Vestjyske kreds:

Kredsen markerede fejringen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. 7 kommuner var gået

sammen og åbningen fandt sted i Herning i april måned. Herning kirke dannede rammen om et

arrangement, som skulle inspirere til at synge i kor. Der var fællessang og en lille koncert med Erling

Lindgren i spidsen for kor og et lille orkester. Temaet var danske sange. Arrangementet var samtidig

reklame for landsstævnet i Herning i maj måned.

 

Grænsekorene:

Generalforsamlingsstævnet i januar med Susanne Heigold. Danske sange i bl.a. dirigentens egne

arrangementer.

 

I efteråret var Jakob Høgsbro på besøg i Sønderborg med egne arrangementer til en workshop. Han

medbragte selvfølgelig sin saxofon og et lille jazzorkester, som akkompagnerede til sangene.

 

Fynske kreds:

På Fyn var temaet også jul allerede i slutningen af september i Tornbjerg Kirke. Her var det Niels

Thåstrup som havde valgt satser fra korbogen Danske Julesalmer og -sange – en bog med 50 korsange

redigeret af Bo Holten.

 

Sjællandskredsen:

I januar måned var Line Groth på besøg i Hedehusene, hvor temaet var Dansk Pop. En inspirerende dag

med rytmisk musik.

 

I oktober var kredsen vært ved et inspirationsstævne på Nykøbing Falster. Instruktøren var Jon Hollesen,

som er dirigent og sang- og talepædagog. Der blev taget udgangspunkt i Korhæftet ”Hvad skal vi synge

2”, hvor der blev gjort meget ud af stemmetræning, sangteknik, kropsholdning og sangenes udførelse.

 

KODA

For første og sidste gang skulle Danske Folkekor for 2017 direkte indberette koncerter til Koda. Før den

tid gik indberetningerne via DAM sekretariatet i Århus, og fra 2018 skal hvert enkelt kor indberette

direkte til Koda. I 2017 har 23 kor indberettet tilsammen 38 koncerter.

 

Som det er alle bekendt, har Koda pr. 1. januar 2018 opsagt den aftale, der gjorde det muligt for Danske

Folkekor at betale et samlet Koda-bidrag for samtlige medlemskor, uanset antal koncerter. Pligten til at

indberette er uændret, men nu skal afregning ske med hvert enkelt kor, info herom er udsendt primo

marts 2018.

 

Medlemmer

I 2017 bestod Danske Folkekor af 68 kor med 2172 medlemmer plus 82 personlige medlemmer.

 

Særtilskud til kor

Padborg Sangkor havde 75-års jubilæum, og Herlufsholmkoret havde en kursusdag med fremmed

instruktør.

 

Efter DAM

Efter at DAM blev nedlagt pr. 31. december 2016 har der været stor aktivitet hos organisationerne for at

finde et muligt afløsernetværk. I første omgang har AKKS (Amatørernes Kunst- og Kultur Samråd)

påtaget sig opgaven. AKKS’ primære opgave er af kulturpolitisk karakter. Den er rettet mod at styrke

amatørkulturens placering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og dermed sikre rammerne for,

at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Det er et meget smukt og

alsidigt formål, som også favner bredt i medlemsskaren.

 

Kororganisationerne har dog følt et behov for et nært netværk til at tage sig af korenes specielle

opgaver, både som talerør og som et netværk, man kan henvende sig til. Det arbejdes der på for tiden.

 

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond er gået ind i en ny periode med ny folk på de fleste positioner. Det betyder

sandsynligvis ændringer i fx ansøgningsproceduren, om det bliver allerede fra denne sommer, kan ikke

siges. I 2017 blev der afholdt et kursus i at formulere ansøgninger på den mest hensigtsmæssige måde.

Deltagere havde stor glæde deraf, men det bliver måske lavet om igen. Vi får se.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er under ny konstruktion, og når den er færdig, forventer vi, at den også indeholder en

database med oplysninger på kor og personlige medlemmer. Indtil den er klar, fortsætter den på den

kendte facon med informationer og tilmeldinger til stævner, med adresselister og anden info om

korene. Vi beder om, at alle ændringer indsendes via formularen, for derved dokumentere. Systemet

gemmer indsendelserne, hvis vi andre glemmer dem.

 

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har i den forløbne sæson været ledet af et forretningsudvalg på formandsfunktionen.

Vi håber, bestyrelsen kan blive fuldtallig, og beder alle overveje, om de kan finde personer, der vil gå ind

i et inspirerende arbejde med at udvikle Danske Folkekor til glæde for medlemmerne.

 

Jo flere, vi kan sidde samlet og udveksle ideer og erfaringer, jo bedre resultater af møderne.

 

Tak

Der skal her lyde en stor tak til mine kolleger i hovedbestyrelsen, til musikudvalget og til kredsenes

bestyrelser – og ikke mindst til alle jer i korene for jeres indsats gennem året.

Uden jer intet Danske Folkekor!

 

På bestyrelsens vegne

Agnete Bjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden