SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

Til Danske Folkekors medlemmer 13.7 2012.

Til kor, enkeltmedlemmer, kredsbestyrelser, hovedbestyrelse og musikudvalg.

 

Hermed referat fra Danske Folkekors digitale repræsentantskabsmøde.

 

Organisationen er i en krise, da det ikke er muligt at finde kandidater nok til at udfylde bestyrelses- og suppleantposter. 

 

Desuden måtte repræsentantskabet godkende, at vores landsformandspost er ubesat, da vi ikke kunne blive ved at bede Agnete Bjerg tage endnu en tørn, og ingen andre ville stille op.

 

Der er, som det ses, brug for at finde interesserede personer, så der kan være nogen til en kontinuerlig videreførelse af arbejdet. 

 

Vi vil bede alle om at sikre, at referat og denne meddelelse kommer ud til alle medlemmer. 

 

Ligeledes vil vi bede om, at I har øjne og ører åbne til spejden efter emner. 

 

Hvis nogen har interessen, er det en mulighed uden at være valgt at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, digitalt eller senere evt. fysisk, så der er mulighed for at orientere sig om arbejdet.

 

Vi ønsker alle en god sommer.

 

På vegne af hovedbestyrelsen

 

Mange hilsener

Marianne Nielsen

kasserer i Danske Folkekor

mail. kasserer@folkekor.dk

 

 

 

Ordinært repræsentantskabsmøde

Lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 på Teams

 

Referat

Mødedeltagere:

Agnete Bjerg, formand

Marianne Nielsen, kasserer

Poul Bent, bestyrelsen, Grænsekorene

Margrethe Iversen, bestyrelsen, Midtalskoret

Bent Påske, Musikudvalget, Slagelsekoret

Thyra Hansen, Grænsekorene, Broager Egnskor

Torben Johnsen

Niels Bjørn Lendal, Sønderjysk Folkekor

Irene Hjermind, Midtjysk kor

Kirsten Sørensen, Nordjyske Folkekor

Mariann Ottosen, Sjællandske Folkekor

Elsebeth Stenbæk, Sjællandske Folkekor

Jytte Fogelberg, Holbæk Sangkor

 

Efter lidt tekniske udfordringer præsenterede deltagerne sig, og mødet gik i gang.

 

1. Valg af ordstyrer. Marianne

 

2. Valg af stemmetællere. Thyra og Marianne Det godkendtes at foretage afstemning ved håndsoprækning.

 

3. Beretning om landsforeningens virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde. Beretningen var udsendt på forhånd. Tilføjelser: Landsforeningen forventer at gennemføre The Armed Man i 2022 Grænsekorenes genforeningsstævne forventes afviklet i 2021. Vestjyske Folkekors jubilæum er udsat til 2022.

 

Tak til de kor, der svarede med beskrivelser af deres forhold under corona. Slagelse korets julekoncert blev indspillet på CD, og 900 eks. blev delt ud til plejehjem, varmestuer, organisationer og enlige i Slagelse kommune. Hør den på YouTube under titlen Slagelsekorets julekoncert 2020. Beretningen godkendt

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet var udsendt på forhånd. Marianne orienterede om stævner fra 2020, som er udskudt til 2021.

 

Regnskabet godkendt.

 

5. Forslag til vedtægtsændringer. Ingen forslag.

 

6. Andre indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

 

7. Fremtidige aktiviteter og nedsættelse af udvalg. Bent Påske fremlagde musikudvalgets forslag om at udgive et nodehæfte med julesange for SAB, nye sange af den yngre generation af komponister og forfattere, inspireret af bl.a. den nye Højskolesangbog. Hæftet tænkes uddelt til medlemmerne ved begyndelsen af korsæsonen.

                                             

8. Valg:

 

a. Valg af landsformand På valg: Agnete Bjerg (modtager ikke genvalg) Formanden skal vælges i lige år. Hovedbestyrelsen udpeger en kontaktperson og fordeler opgaverne imellem sig, indtil et formandsemne viser sig.

                                             

b. Valg af landskasserer Marianne Nielsen er på valg. Genvalgt.

 

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg i 2020: Torben Svejstrup (modtager ikke genvalg) Margrethe Iversen er trådt ind i 2020 og er på valg igen i 2022 På valg i 2021: Poul Bent Povlsen Genvalgt. Vakant Fortsat vakant

                                             

d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Nuværende suppleanter er: Margrethe Iversen Vakant Vakant Fortsat vakant.

                                             

e. Valg af 1 revisor for 2 år På valg i 2020: Bent Påske Genvalgt På valg i 2021: Erling Larsen Genvalgt

                                             

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år Nuværende suppleant Per Fousing Genvalgt

                                             

g. Valg af musikudvalgsmedlem for 2 år På valg i 2020: Bent Påske Genvalgt På valg i 2021: Ramunas Styra Genvalgt En vakant plads i Musikudvalget søges besat. Medlemmerne opfordres indtrængende til at finde personer til at gå ind i arbejdet med at lede Danske Folkekor. Bedes ”støvsuge” deres bagland hen over sommeren.

                                             

 

 

 

 

Tilbage til forsiden