SKØRPING SANG & MUSIKFORENING AF 1895

 

 

 

                  Foreningens historie - i glimt.

Den jyske længdebanes nordlige del fra Randers til Aalborg blev anlagt i 1860´erne. Man vedtog at der skulle bygges en jernbanestation ved landsbyen Sveriggaard, der var beliggende et par kilometer øst for Rebild Bakker og i tilsvarende afstand fra kirkebyen Skørping. Kun fire gårde var placeret ved stationen, da den blev indviet i 1869.

 

Sangforeningen af 1895.     Den nye forening Klik her

Da stedets sangforening blev stiftet i 1895 havde  Skørping stationsby mere end 300 indbyggere.

 

    Her ses 13 kormedlemmer i Rebild Bakker i 1916.

Kræn Wollesen er forrest i billedet med højre hånd i lommen.

        Alle bærer hvide huer med blåt bånd.

 

 

Som det fremgår af ovenstående foto var Sangforeningens Kor sammensat af selvbevidste hanskønsvæsener, hvoraf de 12 medlemmer var aktive og de 6 passive.

 

Foreningens bestyrelse lagde ud med 5 medlemmer. Den fremmeste blandt disse skulle blive træhandler A. Christensen, der blev så stort et aktiv for foreningen, at denne ved Christensens død i 1925 rejste en mindesten for ham på Skørping kirkegård, nærmest korfløjen. Stenen, der kan ses endnu, er prydet med et kors og foreningens logo – lyren.

 

De andre bestyrelsesmedlemmer var købmand Knap, urmager Sørensen, skrædder Jensen og skomager Petersen.

 

                

 

Som det fremgår af ovenstående kvittering var det årlige medlems- gebyr på kr. 3.00. Omregnet i nutidspenge var det meget overkommeligt. Det viste indskud på 50 ører kan være gået til den fælleskasse, der dækkede udgifterne til koret og dets families udflugt til Madum sø og til den årlige juletræsfest.

 

Se eksempler på, hvad koret sang her

 

 

            

              Kræn Wollesens orkester ved en børnefest i 1905.

                                   Kræn er nummer tre fra venstre

 

 

Chresten Ole Johansen

Kræn Wollesen

 

 

Orkestret.

I 1895 flyttede en anden kendt person til byen, nemlig Chresten Ole Johansen, der var murermester. Han var tillige meget musikalsk og havde lært violinspil i Skive hos den kendte musikdirektør, violinist og komponist CC Møller.

 

I daglig tale hed Chresten blot Kræn med tilnavnet Wollesen. Kræn blev mest kendt for det orkester, han startede og som udfoldede sig over det ganske Østhimmerland.

 

Medlemmerne var en blanding af professionelle og dygtige amatører. Instrumentbesætningen vekslede med tiden. Det kunne være et rent brassband, eller noget i retning af et harmoniorkester. Adskillige medlemmer mestrede flere instrumenter.

 

Hilbert Johansen

 

Efter 29 år som orkesterleder, overdrog han posten til sønnen Hilbert. Orkesterbesætningen tog en anden drejning. Det blev også til et populært danseorkester med Hilbert på violin, fru Bruun ved klaveret, Svendsen på trommer,  Johansen på trompet og Pedersen på klarinet.

 

Sønnen Vebert har berettet meget mere herom i Barn af Himmerland bind VIII, 1994.

 

Sangkoret

Kræn blev snart medlem af mandskoret og dets bestyrelse.   I 1914 overtog han dirigentposten efter lærer Møller.

 

Nu kom der for alvor gang i løjerne med masser af optræden i diverse sammenhænge, som ved Rebildfesterne, Sct. Hans- stævnerne og de mange fester i borger- og hånd- værkerforeningerne.

 

Koret blev aldrig medlem af nogen kororganisation, men der blev alligevel afholdt mange korkoncerter sammen med andre kor i Østhimmerland, fra Hadsund til Kongerslev.

 

Det sociale aspekt blev vægtet højt. Således foretog man årlige udflugter til Madum sø eller Mosskovsø (Store Øksø), hvor hele familien deltog med madkurv, øller og drammer. Det var absolut ikke nogen afholdsforening.

 

Andespil og julestræsfester indgik også i repertoiret, og – ikke at forglemme - årets dilettantkomedie. Sangforeningen og orkestret var blevet en vigtig del af byens og egnens kulturliv.

 

Efter 11 år på posten overdrog Kræn i 1925 korledelsen til Hilbert, der skulle opleve 50-års jubilæet den 5. maj 1945.

 

Vebert Johansen – søn af Hilbert

 

I den anledning var der indkaldt til fest på hotellet, men en anden historisk begivenhed kom til at overskygge jubilæet. På befrielsesaftenen udstedte modstandsbevægelsen af uransalige grunde et udgangsforbud, så – ifølge Vebert Johansen - midt under festmiddagen blev de forsamlede deltagere beordret hjem.

 

Således løb den fest ud i sandet, men det vigtigste var dog også, at man fra nu af kunne synge i et frit Danmark.  

 

I 1945 var der 20 aktive sangere og 150 foreningsmedlemmer, men det skulle ikke vare ved.

 

Sangkoret smuldrer.

I 10-året fra midten af 50`erne da et stigende antal borgere blev tryllebundne af det nymodens fjernsyn, og da flere kormedlemmer, enten var døde eller havde nået en alder, hvor stemmen svigter, besluttede man at indlemme egnede

kvinder.

 

Lige meget hjalp det. Sangforeningen sygnede hen og afgik ved en stille død. Heller ikke orkesteret overlevede tidens tand.

 

I 70-erne henvendte det, i 2008 afdøde  kormedlem, Vebert Johansen (søn af Hilbert) sig til Søren Steen Nielsen for at bede ham om at tage initiativet til at videreføre den gamle sangforening, der var én af landets ældste uden for de større byer.

Den nye forening af 1982

En ildsjæl flytter til byen

I 1966 blev der ved Skørping skole ansat en ung, dynamisk og visionær lærer. Det var netop Søren Steen Nielsen. Hans fag blev historien og gymnastikken, men hans hang var til sangen og musikken. I barndommen havde han været medlem af Københavns drengekor.

 

En sanger, en musikskoleleder og en syngemester

Seks år senere, i 1972 blev han leder af den nyoprettede Skørping Kommunes Musikskole, der var Nordjyllands første af slagsen. Da var han så småt ved at afslutte den 6 år varende uddannelse som klassisk sanger ved Det Nordjyske Konservatorium.

 

Samtidig havde han for alvor fået sat gang i korvirksomheden i Skørping. Det startede i slutningen af tresserne med et hurtigt voksende skolekor, der sang tidens populære pop- og rockmelodier.

 

Det endte i løbet af halvfjerdserne med et blandet voksenkor, som fik navnet Skørping sangkor, og hvis repertoire først og fremmest var klassisk, med veneration for den danske sangskat.

 

Dirigenten ville fra nu af helst benævnes syngemester. Han var nu også selv sanger. Som sådan blev han en efterspurgt   solist i mange sammenhænge.

 

I firserne skulle han igen blive medlem af et kendt kor, nemlig Operakoret ved Den Jyske Opera i Århus.

 

I 1882 blev det besluttet at oprette en støtteforening for  den musikskole, der da havde fungeret i 10 år. Det skulle blive til en forlængelse af den gamle korforening af 1895.

Skørping Sang- og Musikforenings fødsel.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Rebild Park hotel den 25. februar 1982.

 

Blandt de fremmødte var flere medlemmer af den gamle forening. De medbragte nostalgisk materiale – således den gamle fane og den medalje, som Chresten Ole Johansen havde modtaget, da han blev æresmedlem for år tilbage.

 

Den nyvalgte bestyrelse vedtog at overtage og videreføre den gamle forenings vedtægter. I § 1 lyder det: At Skørping Sangforening skal … varetage sang- og musikarrangementer i Skørping Kommune.

 

Hermed var der belæg for at danne en supplerende musikforening. Det blev til Skørping Sang- og Musikforening af 1895.

 

En sådan konstruktion, med en udøvende sang- og en arrangerende musikafdeling er nok usædvanlig. Den stiller under alle omstændigheder store krav til den fælles bestyrelse.

 

I det følgende vil der blive givet en oversigt over foreningens kerneydelser, medens de mange aktiviteter, langt hen ad vejen er tilgængelig på indholds(indeks)siden.

 

En markant bestyrelsesformand

Foreningens første formand blev en anden ildsjæl, Runa Lauritzen, der på fornemmeste vis varetog formandsposten i de følgende 16 år. Hun blev siden hen et skattet medlem af landsorganisationen Danske Folkekors bestyrelse og dennes nordjyske afdeling. I 2015 blev Runa udnævnt til Skørping Sangforenings første æresmedlem.

 

De andre bestyrelsesmedlemmer blev Søren Steen Nielsen, Niels Jacob Gudum og Finn Feldvoss.

 

Musikforeningen

Musikforeningens formål var, at udbyde en række klassiske koncerter med professionelle kunstnere. Til disse koncerter kunne man tegne et abonnement med en indbygget rabatordning. Nu kan man oven i købet opnå gratis adgang til  5 af regionens foreningskoncerter, såfremt man er med- lem af blot én forening

 

Den første koncert blev afholdt allerede den 28.3 1982 i Skørpinghallen med Thomas Jensen i spidsen for Aalborg Symfoniorkester og med de store klassiske komponister fra Wienertiden på programmet Også violinelever fra musikskolen medvirkede i en Suzuki-afdeling.

 

Siden da er der udbudt talrige koncerter, der især omfatter kammermusik, men også symfoni- og korkoncerter, samt kammeroperaer. Endelig en årlig koncert med unge sangstuderende fra Det Nordjyske Musikkonservatorium.

 

Her finder du de allerfleste koncerter, der er afholdt siden 1982.

Klik  her

 

Ve udgangen af efterårssæsonen 2010 opløses den koncert-

arrangerende del af Skørping Sang- og musikforening. Det er planen at etablere en selvstændig musikforening for hele den nye Rebild kommune.

 

Sangforeningen – Skørpingkoret.

Den nye sangforening fik hurtig vind i sejlene. Det blev besluttet at tilmelde sig den landsdækkende kororganisation Danske Folkekor* (DAFO) og dermed dennes Nordjyske Kreds* (NOFO) hvis mangeårige repræsentant var ungdoms- skolelederen Gunnar Kragelund fra Bælum. Med ham havde Søren Steen i forvejen et godt samarbejde.

 

Samarbejdet blev udbygget. Sammen tilrettelagde de den første såkaldte Rådhuskoncert for kor, der skulle blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Da Skørping fik sin KuturStation i 1977 blev koncerterne afhold her. Det er blevet til den årlige Forårskoncert.

 

*Læs DAFOs og NOFOs historie ved at klikke på indekssiden.

 

Rådhus- Forårskoncerterne

Den første koncert blev intet mindre end Carl Nielsens Fynsk Forår med deltagelse af Bælum, Skørping og Gistrup sangkor, et orkester og med Søren Steen Nielsen som solist, medens Kragelund stod på dirigentpodiet. I de følgende år blev Landsbykoret fra St. Brøndum medinddraget. Klik på koncerterne på indekssiden.

 

Julekoncerterne

Ved den første julekoncert i Skørping Nykirke i 1979 sang det blandede voksenkor fra Skørping sammen med kirkekoret de traditionelle julesalmer og sange, med Axsel Pedersen ved orglet. Endvidere medvirkede musikskolens orkester under ledelse af violinisten Dora Jensen.

 

I 1982 blev der sunget uddrag af Händels Judas Maccabæus og året efter hele Schuberts Deutsche Messe. Således er julekoncerterne fortsat år efter år. Klik på indekssiden.

 

Det daglige slid

Kun øvelse gør mester. Det gælder ikke mindst i korsammenhæng. I alle årene har koret haft mindst én ugentlig øveaften i forårs- og efterårssæsonen. De første 5 år var det på Skørping skole. De næste 10 år i det gamle medborgerhus og de sidste 10 år på henholdsvis KulturStatuionen og i den nye Sognegård.

 

 

Foreningens logo

I 1989 fik Skørping Sang- og Musikforening det velkendte, smukke logo, tegnet af Denise Bindeballe, inspireret af JS Bach

 

Korstævner

I kororganisationen Danske Folkekors regi har der været afholdt, såvel årlige regionale korstævner som sporadiske landsdækkende stævner, samt de egentlige landsstævner, der afholdes hvert femte år. Som regel har Skørpingkoret deltaget med den største andel af koret i sammenligning med andre kor.

 

Det første store landstævne i den nye forenings tid var i Tivoli i hovedstaden i 1992 Siden hen fulgte de store stævnet i Holstebro i 1997, DAFO`100-års jubilæumsstævne i Odense i 2002 og landsstævnet i Tønder i 2007 – de sidste to gange med uropførelse af store korværker skrevet til lejligheden. Begge uropførelser er udsendt over Danmarks Radio. Klik på indekssiden.

 

Endelig skal nævnes de store koncerter, der har været afholdt i et samarbejde med andre af regionens kor. Her skal fremhæves opførelsen af Haydns Skabelsen, Mendelssohns oratorium Elias, Faurés Rekviem og Schuberts Messe i G-Dur.

 

Primo oktober 2009 opføres Haydns Skabelsen i Viborg Domkirke med solister, orkester og 130 sangere, blandt disse medlemmer af Skørpingkoret. Koncerten er arrangeret af Danske Folkekor.

 

De berømte operakor har altid været populære. De var på programmet i Holstebro i 1987. Siden 2002 har Aalborg Operafestival været en årlig tilvendende begivenhed. I forbindelse hermed har der samtidig været en afdeling med operakor for amatører med Erling Kullberg som instruktør. Også her har Skørpingkoret bidraget i rigt mål.

 

Nordklang er en stor nordisk korfestival, der afholdes hvert tredje år på skift i et af de nordiske lande.

 

Venskabskor

I omkring 1992 annoncerede et norsk sangkor fra Båstad, Trøgstad kommune i Østfold i det sydlige Norge om et venskabskor i Danmark. Båstadkoret har mange år på bagen og kunne således fejre sit 100-års jubilæum i 2002.

 

Skørpingkoret reagerede prompte. I Maj 1993 fandt det første sammentræf sted i Skørping med privat indkvartering, sang i Skørping Nykirke, udflugt til Rebild Bakker og Tingbæk kalkminer samt Jesperhus Blomsterpark.

 

I 1996 fandt et oplevelsesrigt og hjertevarmt genbesøg sted i Båstad. Venskabet er varet ved siden da. Desværre opløstes Båstadkoret i 2009.

 

Vil du se korbilleder fra nyere tid, så klik  Her

 

Afslutningen på en æra og starten på en ny

Femogtyve års skiftende bestyrelser og kormedlemmer har sat deres præg på foreningens blomstrende liv. Af korets nuværende medlemmer har syv været med i samfulde 25 år.

 

Igangsætteren, syngemesteren Søren Steen Nielsen har i alle årene været foreningens bærende kraft. Bortset fra donationen af de udviklingsfremmende dirigentkurser, har han ydet sin store indsats vederlagsfrit.

 

Foreningen har nået en milepæl. Fremtiden vil blive præget af ændrede samarbejdsmuligheder i den nye storkommune, Rebild.

 

I anledning af foreningens 100-år jubilæum blev der udgivet et festskrift forfattet af Helge V Qvisttorff under titlen Tidsbilleder, der synger. Heri kan man læse meget mere om Skørping bys udvikling og især om den gamle sangforening af 1895.

 

Endvidere kan henvises til: Vebert JoHansen: Kræn Wollesens Orkester. Barn af Himmerland VIII. Udgivet af Lions Clubber i Himmerland 1994, side 67-75.

 

Kristen Hansen

Juni 2009