Musikken i Skørping

Fra sekstur til Chopins valse

 

Skørping har igennem en lang årrække været kendt for sit blomstrende kulturliv, ikke mindst når det handler om sang og musik. Lad os indledningsvis anskue udviklingen i et lidt videre perspektiv.

 

Byens beliggenhed ved hovedbanen, dens omkransning af skoven, egnens heder, kilder og søer, gjorde sit til at denne stationsby og dens omgivelser blev et attraktivt rekreativt område. Således ferierede i hine tider mange prominente personligheder på Gæstgivergaarden (bygget i 1872). eller i stedets pensionater. Adskillige tilhørte den kulturelle elite, som for eksempel Herman Bang og de tre Sofus`er – Scharndorph, Clausen og Bauditz.

 

I 1906 blev det store tuberkulosesanatorium indviet, i en tid da sygdommen hærgede befolkningen. Området kom for alvor på Danmarks- og verdenskortet, da dansk-amerikanerne påbegyndte de årlige 4. julifester i Rebild Bakker i 1912. Nu til

 

Den tidlige musik.

Allerede i 1895 fik Skørping et amatørorkester, der blev dannet af den da 30-årige murermester Chresten Ole Johansen, i daglig tale kaldet Kræn Wollesen. Han havde i sin barndom fået undervisning i violinspil hos den kendte violinist og komponist C.C. Møller i Skive.

 

Orkestrets medlemmer (mest messingblæsere) var alle dygtige musikere, der spillede efter noder. Aktiviteterne var vidtstrakte, fra private fester og foreningsfester i nærområdet, til grundlovsfesterne i Terndruplund, høstfesterne på Lindenborg gods og til borgerforeningens fester i Hobro.

 

Til grundlovsfesten i Terndrup mødte man kl. 16.00. Der blev så spillet til sangene, mellem talerne og til sidst ved kroballet, der sluttede mellem klokken et og to. Så var det på gåben - og siden hen på cykel tilbage til hjemmet.


Repertoiret var kvadriller, sekstur, vals, polka og tango. Noderne var håndskrevne og flere af musikstykkerne var selvkomponerede. De findes arkiveret på Spillemandsmuseet i Rebild til glæde for eftertiden.

 

Efter 29 år som orkesterleder overdrog Kræn Wollesen posten til sønnen Hilbert Johansen (1895-1993). Det var i midten af 20´erne, da jazz, tango, charleston og foxtrot gjorde deres indtog.

 

Også Hilbert blev musiker, med violinen som det foretrukne instrument, men han kunne ikke leve af musikken alene, selv om han havde mange elever. Blandt de fremmeste var Evald Thomsen, der siden hen bidrog til at genoplive folkemusikken, samtidig med at han var en ihærdig folkemindesamler. Han blev medstifter af Rebild Spillemandsmuseum. Spillemandsmusikken i Rebild trives fortsat i bedste velgående. Se her. Læremesteren, Hilbert Johansen, etablerede sig som en af byens malermestre.

 

På posten som orkesterleder blev han efterfulgt af den professionelle musiker Børge Knudsen. Den instrumentelle besætning ændredes endnu engang. Tiden var blevet en anden, blandt andet takket være fjernsynets udbredelse i slutningen 50´erne. Orkestret afgik tilsyneladende ved en stille død.

 

Nogle af orkestermusikerne var også medlemmer af det på egnen så populære Skørping Mandskor. Koret stiftede en forening, nemlig Skørping Sangforening af 1895. Læs mere her. Det gjorde orkestret ikke. Der eksisterede altså ingen musikforening i Skørping, før et nyt sangkor blev dannet i slutningen af 70`erne.

 

Skørping Sang- og Musikforening.

Det var musikskoleleder Søren Steen Nielsen, som sammensatte det blandede sangkor, der i 1982 etablerede sig som en ny forening. Denne videreførte den gamle sangforenings vedtægter, dog med den tilføjelse, at den nye forening også skulle varetage musikarrangementer i Skørping kommune. Dermed var Skørping Sang- og Musikforening en realitet.

 

Det blev vedtaget at vælge musikforeningens bestyrelse blandt sangkorets medlemmer. De første seks år blev der kun afholdt fra 1-2 koncerter årligt, da støttemulighederne var sparsomme. Det var uholdbart. Derfor besluttede man i 1988 at indføre den nu gældende abonnementsordning, der trådte i kraft fra samme års efterårssæson.

 

Det er klart, at en så lille klassisk musikforening med de 35 og 50 abonnenter, der var det almindelige og et, som regel mindre antal ikke-abonnenter, havde behov for pekuniær opbakning. Nu var der heldigvis hjælp at hente fra stat, amt og kommune, såfremt visse betingelser var opfyldt. Disse var først og fremmest, at der skulle afholdes mindst 4 årlige koncerter og at de udøvende skulle være professionelle.

 

Spillesteder

Ind til abonnementsordningen trådte i kraft blev arrangementerne afholdt på kommunens rådhus og fra efteråret 1987 i Skørping Medborgerhus, der var indviet samme forår. Begge steder tillod den begrænsede plads kun opførelsen af kammermusik. Større koncerter blev henlagt til Skørpinghallen og fra 1988 til det nybyggede Hotel og Konferencecenter i Rebild, nu Comwell Kongrescenter. I 1997 åbnede endelig byens KulturStation med en sal, der kan rumme omkring 300 tilhørere.

 

Forud for amternes nedlæggelse var det Amtsmusikudvalget der afgav indstilling til Amtsrådet og Statens Musikråd om støtte til såvel klassiske som rytmiske koncerter. Fra Skørping kommune opnåede man som regel et tilskud eller en underskudsgaranti. Foreningen opnåede kun ganske få sponsoraftaler. I almindelighed har indtægter fra abonnenter og løssalg udgjort mindre end halvdelen af de samlede indtægter.

 

Arrangørlaget

Det har været den til enhver tid siddende bestyrelse, der har fortaget udvælgelsen og tilrettelæggelsen af sæsonens koncerter. Arbejdet hermed har været begunstiget af en usædvanlig kontinuitet, idet det blev vedtaget, at syngemesteren skulle være permanent medlem af bestyrelsen. Siden foreningens stiftelse i 1982 har der tillige blot været fire foreningsformænd, nemlig Runa Lauritzen 1982-1998, Kristen Hansen 1998-2004, Mette Agerskov 2004-2008 og Jørgen Dolmer fra 2008 og til fusionen med Støvring Musikforening i marts 2010.

 

PR-arbejdet

For en klassisk musikforening i et så lille samfund er det en udfordring at etablere, opretholde og videreudvikle det lokale, klassiske koncertliv. Det har til enhver tid været pålagt informationsmedarbejderen ansvaret for at tiltrække medborgernes opmærksom. Det er gjort ved en kombination af omtale og annoncering.

 

For denne forenings vedkommende blev det i den lokale ugeavis (Rold Skov-bladet), i Aalborg Stiftstidende – nu Nordjyske, Nordjyllands Radio, under Hist og Pist, eller gennem P2 Nordjylland samt i Musikskolens brochure. Forud for hver koncert er der ophængt koncertplakater på egnede steder i kommunens byer. En brochure med omtale af sæsonens koncerter har ligget fremme på biblioteker og turistkontoret i Skørping.

 

I 2001 fik foreningen sin egen hjemmeside, hvor der fra starten af kunne annonceres 5, siden hen 6 foreningers koncerter, hvor til der var gratis adgang, såfremt man var medlem af eller abonnent hos en af foreningerne.

 

Tegning af abonnement

Ved hver koncertsæsons start blev der udsendt et brev til tidligere og potentielle abonnenter om den forestående sæsons koncerter. De samarbejdende musikforeninger (Skørping blev medinddraget i 1991) udarbejdede en fælles brochure, som blev udsendt i løbet af august måned sammen med tilmeldingsblanketten. Sidst nævnte var også tilgængelig i Musikskolens årlige brochure, samt på kommunens biblioteker og på turistkontoret. Mange tegnede et abonnement ved første koncert.

 

Den klassiske musikforening blev skabt i et frugtbart miljø, hvor andre musikalske tiltag var blevet eller blev sat i værk.

 

Opera i Nordjylland

I 1990 tog sangere og undervisere ved Nordjysk Musikkonservatorium initiativet til at operette et operakompagni. Det blev til Det Nordjyske Operakompagni, der nu er en selvejende institution med hjemsted i Rebild. Kompagniets formål er at udbrede kendskabet til opera, i sær blandt de unge, men også at give nyuddannede sangere og musikere, der er udgået fra regionens konservatorium, en mulighed for at optræde i en professionel sammenhæng. Siden starten er der nyopsat en snes forestillinger til glæde for hele regionen.

 

Opera i det fri i Rebild

Det Kongelige Teater har med overvældende succes arrangeret friluftsopera i hovedstadsområdet med kapellet, operakoret og solister igennem mange år. Fra 1998 udstraktes virksomheden til Skamlingsbanken. I de smukke bakker samles årligt omkring tyve tusinde tilhørere.

 

I 2001 fik også Nordjylland sin friluftsopera ved Rebild bakker, nu benævnt Opera i Rebild. Her har omkring tre tusinde tilhørere årligt fået store oplevelser med Den Jyske Operas kor, Ålborg Symfoniorkester og mange, også internationalt kendte solister og dygtige kor fra den nordjyske region.

 

I de senere år har tilhørerne kunnet overvære, at udvalgte prisvindere fra det Nordjyske musikalske univers har fået overrakt en check med et betragteligt beløb, med den der til knyttede begrundelse for æresbevisningen.

 

Musikken i sognets kirker

Det er skønnet, at der i Danmarks mere end 2000 folkekirker årligt afholdes hen ved 1000 koncerter, svarende til ca. 5 koncerter i gennemsnit per år. De fleste af disse koncerter har klassisk karakter. Kirkerne i Skørping sogn har  haft en lignende aktivitet igennem den sidste snes år og har således ydet deres bidrag til at stimulere interessen for den klassiske musik.

 

Pop, rock og jazz

Den rytmiske musik fik en fremtrædende plads i Skørpings kulturliv fra sidste halvdel af 80`erne. Det var den daværende ejer af byens biograf, Ole Østergaard og bibliotekar Mogens Yde, der formåede at samle nogle af de hotteste navne inden for musikkens forskellige genrer. I 1989 blev foreningen for rytmisk musik, Skørping Musikstation, stiftet. Kinorevuen (biografen) blev spillestedet og en institution, der blev kendt og anerkendt over det ganske land. Nu finder Skørping Musikstations arrangementer sted på Kultur- Stationen.

 

Kinorevuen rummer den nye Rebild Kommunes eneste biograf (bygget i 1942), hvor der ikke alene vises film, men hvor der også spilles musik, teater og holdes foredrag. Til institutionen er der knyttet en café.  I 1998 blev biografen moderniseret og udvidet, således at der blev god plads til Marionetteatrets faste scene og udstyr. Kinorevuen har siden 1999 været drevet som en selvejende institution ved navn Kinorevuens Venner.

 

Et marionetteater af format

I begyndelsen af 1970´erne flyttede en svejtsisk billedhugger til byen. Denise Bindeballe var vokset op med marionetteatertraditionen og forstod at skære dukker. Snart fik Skørping sit eget teater, der er blevet Nordens største siden etableringen i 1976. Teatret har som omtalt en fast scene i byens biograf, hvor også forestillingerne har premiere, før truppen drager på turne. Hele 5 operaer har i tidens løb glædet et stort publikum. Alle omkring teatret er frivillige. Det er entusiasmen, der driver værket.

 

De klassiske koncerter – en historisk gennemgang

Sang- og musikforeningen har altså siden 1982 repræsenteret en væsentlig del af den klassiske musik i kommunen. Udbuddet af koncerter har været betinget af foreningens beskedne størrelse. Således har kammermusik med ensembler eller solister fyldt mest.

.

Den nære forbindelse med regionens musikkonservatorium har betydet, at unge sangstuderende i en årrække har kunnet præsentere deres eksamensopgaver i denne forenings regi, lige som regionens operakompagni har præsenteret deres nyeste opsætninger.

 

I de sidste 20 er der blevet afholdt omkring 200 arrangementer – altså i gennemsnit 5 af slagsen om året. Nedenstående tabel viser koncerttyper og hvorledes de fordeler sig over fem 4-årsperioder. Det er som ventet kammermusikken med fra 2 til 5 instrumenter, der dominerer billedet. I de sidste otte år har der kun været afholdt én symfonikoncert. Antallet af koncerter med et instrument, næsten altid klaversolo, har svinget mellem 1 og 3.

 

Sangen har fyldt meget i den forløbne tid, med en ligelig fordeling af kor- og solosang. Til solosang er henregnet én eller flere solister. De sidste kan udmærket også have sunget duoer eller trioer.

 

 

Tabellen viser arrangementstyper og

deres antal i fem 4-årsperioder

 

        

 

1990-93

1994-97

1998-01

2002-05

2006-09

I alt

Symfonier

3

1

4

1

0

9

Ensemble

3

1

2

0

0

6

Kammermusik

4

8

7

9

9

37

Soloinstrument

2

1

1

2

3

9

Ny musik

1

0

1

0

0

2

Solosang

2

1

2

3

5

13

Kor

2

2

4

1

2

11

Kor og orkester

2

1

0

0

0

3

Opera

2

2

2

2

1

9

Unge sangelever

0

1

3

4

4

12

Musik foredrag

0

1

0

1

0

2

    

 

Nu følger en nærmere omtale af disse mange koncerter, krydret med en kort beretning om årets vejr og nogle få begivenheder i ind- og udland. De tilgængelige koncertinformationer har især været fyldestgørende de sidste ca. 15 år. Ind til da er materialet primært baseret på den, af den tidligere mangeårige formand for foreningen Runa Lauritzens udarbejdede koncert- oversigt fra 1998.

 

1982

Sovjetunionen havde invaderet Afghanistan. Det blev dens Waterloo i løbet af firserne. Thomas Nielsen forlod skuden med ordene: Vi har sejret ad helvede til.

 

 

26.3

Symfonikoncert i Skørpinghallen

Aalborg Symfoniorkester

Thomas Jensen – dirigent

Solister: Erik Nielsen – horn, A. Sennenvald – trombone

 

Program

 • Mozarts ouverture til op. Tryllefløjten
 • Michael Haydns dobbeltkoncert for orkester, horn og trombone i D-dur
 • Suzuki – 3 satser,  Bach – 2 minuetter med Skørping Musikskoles violinelever
 • J. Ibert: Divertissement for kammerorkester – 6 satser
 • J.Strauss´s ouverture til operaen Flagermusen
 • Josef Strauss´s Delirien-vals op.21
 • J. Strauss´s Tritsch-Tratsch Polka op.214

 

1983

Bortset fra februar måned var vinteren lun. Maj var rekordvåd og juli rekord- tør. Det første danske reagensbarn kom til verden, mens fødselstallet  nåede bunden.

Carl Nielsen

Fynsk Forår

Professionelle solister

Amatørkor og -orkesterMichala Petri-trioen

Fløjte, cembalo og cello 

1984

Klaversoloer ved

Mogens Dalsgaard 

1985

Det år var der isvinter. Der til blev året præget af racisme og storkonflikt. Flygtninge forskansede sig i Københavns Domkirke og Schlütter måtte holde tale bag politiets plexiglasskjolde. 

Forkläd gud

Af Lars Eric Larsson

Amatørkor og orkester

Professionelle solister

 

1986

Gades Elverskud

Amatørkor og orkester

Professionelle solister

2 opførelser

Transmitteret i DR 

1987

Sommeren var den koldeste og nest solfattige i mands minde. AIDS havde tillige fået godt tag i danskerne. Til gengæld glædede Gorbatjov os ved sin glasnost indsats. 

1988/89

Sommeren i 1988 startede med megen sol og varme, men endte med at blive en våd affære. Den følgende vinter blev varm og våd.  I efteråret gik TV2 i luften for første gang. Bille August vandt både De Gyldne Palmer i Cannes og en Oskar i USA med filmen Pelle Erobreren.

 

 

Klaveraften

Med Mogens Dalsgaard

Som spiller Beethovens Patetique-sonate, nogle af Chopins Etuder, valse og impromptu, Griegs Bryluppet på Troldhaugen, Schumanns Kinderscenen og J.S.Bachs Jesu, blibet meine Freude.

 

 

Klaveraften

Med Lili Olesen

Som spiller 5 sonater af Scarlatti, Chopins ballade I As-Dur op.47, Ravels Pavane pour une Infante défunte, Skrjabins 12 præludier op. 11 og Debussys suite Bergamasque. 

Matiné

Skørping Musikskoles lærere

Spiller Bach, Beethoven, Mozart, Eccles, Reger, H.M. Linde, Loiellet, Debussy, Ric. Rodgers og Duke Ellington.

 

 

Bertold Brecht

Hans sange sunget af

Susanne og Gerhardt Folkerts. 

Marimba

Kaj Steensgaard spiller rytmisk musik.

 

 

Søndag den 28. maj 1988

Haydns Skabelse

Opført af 4 amatørkor – Bælum- – Skørping- - Arosia-, Aars – Aars kirkes kor. Skørping Symfoniorkester. Russel Harris

Solister: Ellen Lunde, Peter Block og Søren Steen Nielsen

Opførelsen blev DR-radiotransmitteret.

 

 

Efter en lun vinter oprandt en herlig sommer i 1989, ind til himlens sluser åbnede sig i august. Kartoffelavlerne sloges med den megen skimmel. Den 11. november faldt Berlin muren. Det blev et vendepunkt i verdenshistorien.

 

1989/1990

Kammermusik

Duo. Vanja Louro – cello og Alessandro Nobbio – klaver

Spiller: Schumanns tre fantasistykker op. 73, Brahms sonate i e-moll op 38, og Sjostakovitj´ sonate i d-moll op. 40.

 

 

Wieneraften

Salonorkester

Skørping Musikskoles lærere

Stehgeiger: Morten Friis

Solister Henrik Schiøtz, Søren Steen Nielsen, Lili Olesen og Teddy Teirup.

 

 

Symfonikoncert

Aalborg Symfoniorkester

Dirigent: Steen Lindholm Solist: Trompetisten, Anton Hansen

Spiller Mozarts Eine Kleine Nachtmusik, Haydns trompetkoncert, udtog af Kerns Show Boat og Lumbyes galopper og valse.

 

 

Marionetteatrets første operaopsætning:

Mozarts Tryllefløjten

med Jørgen Lauritzen som instruktør. Scenografi: Joan Philip. Dukker: Denise Bindeballe.

 

 

Kammermusik

Duoen Tove Lønskov – klaver og Christian Gottschalk – violin.

Spiller Mozarts violinsonate i c-moll , KV 304, R. Strauss´ violinsonate i  Es-Dur op.18 samt Brahms´ violinsonate i A-Dur, op.100.

 

 

I 1990 fik vi en rekordvarm vinter med to orkanagtige storme. Den 11. februar blev Nelson Mandela løsladt efter 27 års fangenskab. Sommeren blev god, da vi først nåede juli måned. Vi sloges fortsat med arbejdsløshed og tvangsauktioner.

 

 

1990/91

Ensemble Nord

Ensemblemedlemmer:

Karen Skriver – fløjte, Peter Lindegaard – klarinet, Otto Andersen – cello, Curt Kollavik-Jensen – guitar, Lili Olesen – klaver og Torsten Folke Pedersen – slagtøj.

 

 

Program:

Nyere musik af NV Benzon, Erik Bach, Smadbeck, Villa Lobos, Beethoven og Fauré.

 

 

Opera

Det nordjyske Operakompagni

Mozarts Cosi Fan Tutte

Instruktion: Troels Kold

Kapelmester: Vita Kold

Medvirkende: Anette Dahl, Nina Lange, Elis Brink, Morten Byrialsen, Torben Fogh Larsen og Søren Steen Nielsen.

 

 

Symfonikoncert

Aalborg Symfoniorkester

Dirigent: Peter Ettrup Larsen

Violin Arne Møller Jørgensen

Strauss, Lumbye, Grieg og Kuhlau.

 

 

Kammermusik

Trio. Otto Andersen – cello, Peter Lindegaard – Klarinet, Lili Olesen – klaver. Spiller Debussy, Chopin og Brahms.

 

 

Vi fik en del sne i februar måned 1991, men ellers var vinteren lun. Igen skulle vi hen til juli måned, før sommervarmen for alvor slog igennem. Det år blev Saddam Hussein fordrevet fra Kuwait.

 

1991/92

Kammermusik

Klaversolo

Teddy Teirup spiller

Liszt

 • Libestraum
 • Valse oubliée
 • Consolation

Chopin

 • Scherzo nr.2 i b-mol
 • Nocturne nr.2 i Es-dur
 • Fantasien r.6 i As-dur

Teddy Teirup Klaversuite: De ti bud.

 

 

Wieneraften

Salonorkester

Skørping Musikskoles lærere

Stehgeiger Morten L. Friis

Solister fra Det Nordjyske Operakompagni.

 

 

Korkoncert

Da Camera Koret

Dirigent: E. Kullberg og Violin:Maj Kullberg

Synger Per Nørgaard, E. Lalo, S.S. Schultz og B. Sjöberg.

 

 

Händels Messias

Sokkelund sangkor med solister

Aalborg Symfoniorkester. Dirigent: Morten Schuldt Jensen.

 

 

Symfonikoncert

Nordjysk Amatør Symfoniorkester

Dirigent Russel Harris

Spiller Brahms fjerde symfoni og Shostakovitj´ første symfoni.

 

 

Kammermusik

Duoen Michael Grube – violin og Igor Dekleva, klaver.

 

 

Det var ved at blive en regel med varme vintre, således også i 1992. Atter engang en varm og solrig sommer. Juni måned blev så tør, som aldrig før. I samme måned stemte vi nej til Maastricht-traktaten. Til gengæld blev vi Europamestre i fodbold. Poul Schlüter fejede Tamilsagen ind under gulv- tæppet, men så kom Mogens Hornslet` rapport i januar 1993. Belastningen var for stor. Poul Nyrup tog over.

 

1992/93

Solosang

6.9.92. Hotel Rebild Bakker

 

Aage Haugland

Et musikalsk selvportræt

akkompagneret af Poul Rosenbaum

 

 

Kammermusik

F. Farkas, J. Jersild, D. Milhaud og J. Ibert

Nordjyllands Blæserkvintet

Bo Juel-Christiansen – fløjte, Søren Elbo – klarinet, Karen Kjelds – obo, Tom Hovaldt – fagot og Kim Olesen – Valdhorn.

 

 

Kammermusik

Klaversolo

Lili Olesen

Spiller Chopin: Fire Mazurkas op.17, Ballade op. 23, 38, 47 og 27 og to nocturner op.27.

 

 

Symfonikoncert

Julekoncert

Händel: Juleoratorium

Corelli: Julekoncert

Aalborg Symfoniorkester

Dir.: Lars Ulrich Mortensen – cembalo. Solist: Tine Jarl.

 

 

Opera

Erik Bach: Bag spejlet med libretto af Ole Dalgaard

Det Nordjyske Operakompagni

Instr.: Troels Kold og scenografi: Else Marie Alvad.

 

 

Promenadekoncert

Nordjyllands Amts Symfoniorkester

Jesper Grove Jørgensen som dirigent

Solist: Jens Frederiksen – fagot

Offenbach, Lumbye, J.Strauss, Elgar, Mozart og C.M. von Webers fagotkoncert.

 

 

Atter en lun vinter i 1993. Oven i købet en rekordvarm april måned og en herlig maj måned, men resten af sommeren blev en våd og kold fornøjelse.

Midt i det hele fik  Nyrups regering et ja hjem til en EF-traktat med forbehold, og Maasticht-traktaten kunne træde i kraft. EF blev til EU.

 

1993/94

Kammermusik

Københavns Kammerensemble

Hans Gammeltoft-Hansen – fløjte, Gert Herzberg – obo, W. Marchwinski – violin, Birthe H. Christensen - cello og Steen Lindholm - cembalo

Program: Barok og nutidig musik.

 

 

Drachmann-aften

Kabaret med sang og oplæsning

Drachmann-klubben i Skagen

Film: Hip, Hip, - Hurra.

 

 

Kammermusik

Med sopranen Elisabeth Brink og Inge Marie Svit _ klaver og Finn Svit – guitar

Program: Nordisk Musik.

 

 

Unge Klaversolister fra solistklassen i København

Spiller 3 koncerter

Tove Lønskov plus 7 andre

Docent: Jens Østergaard.

 

 

Korkoncert

Københavns drengekor

Ebbe Munk Dirigent

Program: Mozart, Gade og Gesualdi.

 

 

For en gang skyld fik vi en ret så kold februar måned. Det år var der virkelig højsommer i en meget varm juli måned, næsten uden regn. Den kom til gengæld i september måned i rekordmængder. Efter magre år med dårlig økonomi og høj arbejdsløshed, lysnede det. I Rwanda udviklede en strid sig til regulært folkemord. I september måned forliste færgen Estonia i Østersøen.

 

 

1994/95

Korkoncert

Gades Elverskud

Nordjylland Amts Symfoniorkester

Nordjyske Folkekor

Verner Nicolet – dirigent

Solister: Elisabeth Brink, Torben F. Larsen og Edith Guillaume.

 

 

Kammermusik

Vivaldis De fire Årstider

Sydfynsk Kammerensemble

Solist: Kim Sjøgren.

 

 

Opera

D. Cimarosa. Det hemmelige ægteskab

Det Nordjyske Operakompagni

Operaens kammerensemble med Lars Sømod Jensen som dirigent.

 

 

Kammermusik

Trio Klaviola

Morten Lønborg Friis – violin, Anders Christensen – klarinet og Lili Olesen – klaver

Program: Mozart, Bruch og P.W. Fürst.

 

 

Liva Weel aften

Ulla Henningsen.

 

 

Kammermusik

Klaverduoen

Teddy Teirup og Inger Johanne Jensen

Fransk klaver musik: Poulenc, Debussy, Satie, Ravel og Fauré.

 

 

Omsider fik vi en hvid jul. Resten af vinteren blev rekord våd og lun. Sommeren blev endnu engang varm og solrig til ærgrelse for rejsebranchen.

Fra Hong-Kong havde prins Joachim hjembragt den charmerende Alexandra. Det endte med et overdådigt bryllup i Frederiksborg Slotskirke i november måned. I Srebrenica i Bosnien blev civile muslimer udsat for folkemord.

 

1995/96

Musikforedrag

Ind i Musikken

Ved Peter Bastian.

 

 

Unge Klaversolister fra solistklassen i København.

3 koncerter med 10 pianister

Pianister: Tove Lønskov og 9 andre

Docent Jens Østergaard.

 

 

Korkoncert

Julekoncert

Fauré: In Paradisum

Uddrag af Mozarts Kroningsmesse

Palastrina, Bach og Haydn

Tjekkiske, danske og tyske julesange

Boni Pueri – tjekkisk drengekor.

 

 

Kammermusik

Arki-kvartetten

Ktarina Andreasson, Kathlyn Ridley, Mark CerryCherry og

IanPhillis

Program

Mozarts strygekvartet i B-Dur, KV 589

Beethovens kvartet i Es-dur, op.74

Sibelius´kvartet i d-moll, op.56.

 

 

Korkoncert

Camarata-koret

Michael Bojesen – dirigent

Program: J.S Bach, F.Poulenc, Sv.D.Sandström og Bo Holten.

 

 

Langt om længe fik vi en isvinter med voldsomme snestorme. Sommeren blev kølig, ind til varmen omsider begunstigede os i august. Det var det år håndboldpigerne vandt guld ved De Olympiske Lege, og Bjarne Riis vandt Tour de France – godt pumpet med Epo

 

 

1996 Efterårsæson

I foråret havde Peter Bastian holdt sit populære foredrag Ind i Musikken efter bestselleren af samme navn. Nu vendte han tilbage som fagottist sammen med den legendariske ukrainske guitarist Enver Izmailov. Det var biografen, der dannede rammen om en stor musikalsk orientalsk oplevelse.

 

 

Ultimo november fik Skørping besøg af Duo Kiva, nemlig Kirsten og Eva, henholdsvis Karlshøj og Østergaard – Eva på fløjte og Kirsten på klaver. Der blev spillet fløjtesonater af Reincke, Messian, Jolivet og Prokofiev. Syv år senere blev det til et kærkomment gensyn.

 

 

Efter en kold december og en knastør januar blev vinteren mild og udramatisk. Dronning Margrethe kunne fejre sit 25-års regentjubilæum. I Danmark var der velstand og forbrugsfest. Erhard Jakobsens Mini trak CD ud af regeringen på grund af meningsmålingernes ugunst og Hans Engell var mindre heldig med sin kørsel på Helsingør motorvejen.

 

 

1997 Forårssæson

Efter nogle forviklinger lykkedes det at gennemføre den årlige koncert med Aalborg Symfoniorkester på kongrescentret Rebild Bakker ultimo februar 1997. Denne gang stod Ole Schmith på dirigentpodiet. Violinisten Mikkel Futtrup var solist i Mendelssohns vidunderlige violinkoncert. Programmet bød i øvrigt på Schuberts 5. symfoni og Beethovens Coriolanouverture.

 

 

I midten af april måned havde Lili Olesen forenet sig med pianistkollegaen Lars Sømod Jensen. Duoen spillede nyere musik af bl.a. Poulenc, Gudmundsen-Holmgreen og Shostakovic, det både to- og firehændigt. Det svingede stort og flot i Medborgerhusets mødesal.

 

 

Det skulle blive meget bedre. Den gamle gæstgivergård var overtaget af kommunen og var under kraftig forandring efter at dens sal var nedbrændt.

 

 

I samme måned havde Marionetteatret premiere på teatrets anden opera, nemlig Mozarts Don Juan, der snart skulle gå sin sejrsgang ud over det ganske Nordjylland.

 

 

Denne sommer blev august måned rekordvarm med nætter der var trope- varme. Det bedste var dog, at Skørping fik sin KulturStation, som den gamle gæstgivergård var omdøbt til. I England overtager Tony Blair styret i spidsen for New Labour.

 

 

!997 Efterårssæson

I slutningen af oktober blev KulturStationen for første gang vært for en Opera Matiné, nemlig Engelbert Humperdincks opera Hans og Grete, opført af Det Nordjyske Operakompagni med Bente Frendrup på klaver, Morten Byrialsen, Liselotte Schumacher, Anette Bo Nielsen  og Jens Bové var henholdsvis Hans, Grete, moderen/heksen og faderen. Selv om det var et folkekært eventyr, var det ikke just børnene og de unge, der prægede tilhørerskaren.

 

 

En søndag i midten af november var turen kommet til De Unge Sangtalenter. Det var i den mørke tid, hvor behovet for en oplivende begivenhed var stor. Den leverede syv sangere til fulde i et spændende program med opera, lieder og danske sange. Ved flygelet styrede Anne Marie Fog slagets gang.

 

 

De, der kom i god tid kunne glæde sig ved kunstforening Kildens maleriudstilling.

 

 

Konservatorieholdet og bestyrelsen kunne efterfølgende for første gang nyde Jørgen Lauritzens kulinariske frembringelser i salonen. Det blev en god tradition i nogle år.

 

 

Vinteren blev atter mild og ind imellem solrig. Poul Nyrup skulle blive genvalgt med et knebent flertal, og danskerne blive straffet med en forbrugs- begrænsende Pinsepakke. Bill Clinton kom lovlig tæt på Monica Lewinsky.

 

 

1998 Forårssæson

Sæsonen indledtes med Kammermusik i Verdensklasse, som det blev annonceret i pressen. Det var den norske Grieg-Trio som gav koncert den 30. januar. På programmet var Beethovens klavertrio i B-dur (Geistertrioen), Sjostakivitj´ klavertrio i c-mol og Schuberts skønne klavertrio i B-dur. Det blev en stor oplevelse for de mange tilhørere, hvis ovation ingen ende ville tage.

 

 

I weekenden den 13-15. februar var der korstævne for medlemmer fra hele landet, arrangeret af Danske Folkekor. Instruktøren var docent ved Nordjysk Konservatorium Søren Birch. Koret indøvede Carl Nielsens Fynsk Forår og Gades smukke Ved Solnedgang samt sange af Rued Langgaard. Koncerten blev opført på KulturStationen en søndag eftermiddag med stor succes. Der deltog i alt 86 sangere, af disse var 23 fra andre kredse, end den nordjyske.

 

 

Nu skulle KulturStationens sal for alvor stå sin prøve. Den 27. februar opførte Aalborg Symfoniorkester en koncert med den i Israel uddannede Moshe Atzman på dirigentpodiet. Det flotte program tiltrak et stort publikum. Marie Louise Neurecker fra Tyskland var solist i Richard Straus´ smukke anden hornkoncert. Koncerten indledtes med Prokofievs første symfoni og afsluttes med Haydns sidste symfoni nummer 104.

 

 

Sæsonen sluttede med nutidig musik fremført af det prisbelønnede Ensemble Nord, der igennem ni år havde erhvervet sig en fremtrædende plads inden for genren. Der var således skrevet adskillige værker tilegnet de dygtige medlemmer. Ved koncerten på KulturStationen opførtes flere af disse, således bl.a. N.V Benzons sonatine op.633 (uropførelse) og Choro Diensis op.548 for soloklaver spillet af pianisten Sven Birch. Endvidere spilledes værker Af Bent Sørensen, Erik Højsgaard, Per Nørgaard og Lars Klit. Alt i alt en krævende koncert, der krævede de mange tilhøreres fulde opmærksomhed.

 

 

Sommeren blev kold og våd og uden de store begivenheder.

 

 

1998 Efterårssæson

Dette var denne sæson til gengæld rig på. Først opførte Det Nordjyske Operakompagni Sir William Waltons énakter Bjørnen efter Anton Tjekovs novelle af samme navn. Den danske libretto var skrevet af Søren Steen Nielsen. Operaen rummede lige dele kærlighed, temperament, humor og udfordrende musik. Hvad kunne man forlange mere.

 

 

Blot fjorten dage senere fejrede  Nordjyske Folkekor sin 50 års fødselsdag ved afholdelsen af en stor korkoncert på KulturStationen. På programmet var først og fremmest Lars Erik Larssons Förklädd gud – en lyrisk suite for oplæser, solister, kor og orkester. Ved koncerten medvirkede vort venskabskor fra Båstad i Norge, der var på deres andet besøg i Skørping.

 

 

Julen nærmede sig, da vi for anden gang fik besøg af det berømte tjekkiske drenge- og mandskor Boni Pueri, der bl.a. sang sanctus-satsen far Fraurés Rekviem, Mozarts Kroningsmesse - for at afslutte med Stille Nacht. Smukkere kunne det ikke gøres. Vi havde afholdt vores egen julekoncert fire dage forinden.

 

 

Endnu en varm - og i lange perioder, solrig vinter ventede forude. Den følgende sommer oplevede vi en total solformørkelse.

 

 

Nelson Mandela kom på et officielt besøg og Nikolai William Alexander Frederik kom til verden på RH den 28.08.99.

 

 

1999 Forårssæson

I februar måned spillede Aalborg Symfoniorkester for anden gang i KulturStationens nye sal. Aftenen var helliget Vivaldi. Først opførtes den smukke koncert i d-mol for 2 violiner, cello, strygere og continuo op.3 nr.11. Højdepunktet var opførelsen af De Fire Årstider med dirigenten Razman Aliman som solist på violin. De mange tilhørere tog hjem i opløftet stemning.

 

 

Så blev det, traditionen tro, De Unge Sangtalenters tur primo marts. Temaet var denne gang: Nordisk Romance. Der blev sunget hjertens lyst af komponisterne Weyse, Peter Heise, Grieg, Lange-Müller, Stenhammer og Vagn Holmboe.

 

 

Talenterne var Hanna Wit-Dalatko, Ina Bohnstedt, Dina Flyvbjerg, Søren Ohlsen, Charlotte Glavind, Henriette Madsen og Mette Kaarsgaard. Søren Ohlsen gjorde sig fint gældende i det feminint dominerede selskab.

 

 

I slutningen af marts skulle Tove Lønskov og Rodolfo Llambias have spillet klaverduo, men på grund af sygdom blev det i stedet for Lili Olesen på klaver og Henrik Husum på obo, der indtog salen. Det blev til en afvekslende koncert med duo-stykker af C. Nielsen, R. Schumann og C. Saint-Saèns samt klaverværker af Scarlatti og Debussy. Ingen følte sig snydt.

 

 

Forårets sidste koncert leverede Duo Most/Kunz den 18. april i den nye Sognegård. Rune Most spillede på fløjte og Peter Kunz på guitar. Begge var uddannede på Det Fynske Musikkonservatorium. Som duo var de kendt i ind- og udland – i radio og i fjernsyn. Deres repertoire omfattede især musik fra det 20-århundrede. Denne aften var det dog Kuhlau, Finn Saveri, Mauro Giuliani m.m., der var på programmet. Most og Kunz skulle komme igen fire år senere i en udvidet udgave som Trio Semplice med Bjarne Hansen som violinist og med nutidig musik.

 

 

Juni måned var usædvanlig våd, men så kom den skønneste sommer i juli og august. Oven i købet blev september rekordvarm.

 

 

1999 Efterårssæson

En operastjerne på vej til Skørping, var overskriften på en foromtale af årets koncertprogram. Stjernen var sopranen Lisbeth Balslev, der indledte sæsonen sammen med pianisten Tove Lønskov. Lisbeth Balslev (21.2 1945-) var først uddannet som sygeplejerske, herefter som sanger på Vestjysk Musikkonservatorium. Efter en ansættelse ved det Kgl. Teater kom hun til Hamburger Staatsoper. Hun fik for alvor sit internationale gennembrud i Bayreuth i 1978 som Senta i Den Flyvende Hollænder. I foråret havde hun modtaget BG Banks Hæderspris – den største i dansk scenekunst. Denne lune september aften sang hun sig ind i folks hjerter med lieder og operaarier.

 

 

Der skulle blot gå to uger, før Eskærtrioen gav koncert en søndag eftermiddag. De var tre kvinder, Julie og Emilie Eskær på violin og cello samt Charlotte Thanning på klaver. Trioen opførte værker af Schubert, Chausson og Sjostakovitj.

 

 

Der var virkelig gang i den det efterår. Den 7. november gæstede Nordjyllands Amts Amatør Symfoniorkester KulturStationen. Med Svend Kragelund på podiet spillede orkestret Johann Strauss ouverture til Zigeunerbaronen og Z. Kodálys Háry János-suite. Højdepunktet var så afgjort Rachmaninov´s anden klaverkoncert med Lili Olesen som solist. Hun fortjente virkelig de fysiske og verbale roser, der blev hende til del.

 

 

Søren Birchs Coro Misto er altid et kært bekendtskab. Koret levede op til forventningerne søndag den 14. november. Af Gade blev der sunget Morgensang af Elverskud, Årstidsbilleder op.51 og Ved Solnedgang. Af Lange-Müller tre Madonnasange. Koncerten afsluttedes med 8 sange komponeret af Peterson-Berger. En god afslutning på en mindeværdig sæson.

 

 

Tre uger senere skulle, især den sydlige del af landet blive ramt af århundredets orkan. Det blev samtidig det vådeste år og januar måneds gennemsnitstemperatur var aldrig målt højere. 1999 blev også det år Danmark for første gang blev aktiv deltager i en krig – Kosovo-felttoget. Vi overlevede årtusindeskiftet.

 

 

2000 Forårssæson

Det nye århundrede indledtes med To opera-perler:  Purcell: Dido og Aeneas og Sopranos only af Tom Johnson. opført af konservatoriets De Unge Sangtalenter, Nordjysk Musikkonservatoriums kammerorkester. Dirigent: Søren Birch.

 

 

Kammermusik i verdensklasse lød annonceringen på den koncert, der opførtes i slutningen af marts måned. Musikken blev leveret af Den Danske Blæserkvintet, der havde spillet sammen i over 30 år og i den periode givet talrige koncerter verden rundt. Mest kendt på egnen var Peter Bastian og Verner Nicolet, på fagot og fløjte.  På obo, klarinet og engelsk horn var Bjørn Carl Nielsen, Søren Birkelund og Bjørn Fosdal. Der blev spillet et divertimento af Mozart, musik af Ibert og Peter Bastion. Koncerten afsluttedes med Carl Nielsens meget danske Kvintet op. 43, hvori indgår melodien til Min Jesus lad mit hjerte få, hvorefter alle var glade.

 

 

Det var også tilfældet da pianist-parret Tove Lønskov og Rodolfo Llambias  kunne give den tidligere aflyste koncert. Det var på 60-årsdagen for Danmarks besættelse under Den anden Verdenskrig. På programmet var Mozarts vidunderlige Adagio og Fuga i c.mol KV 426, musik af Sjostakovitj, Debussy og Brahms. Koncerten afsluttedes med en kraftpræstation, nemlig Stravinskys Le sacre du Printemps – første og anden del. Hvilken aften!

 

 

Nær midsommer spillede Aalborg Symfoniorkester JS Bach på KulturStationen. Hovedværket var den kendte koncert for 2 violiner. På grund af det sene tidspunkt på foråret var tilskuerantallet beskedent. Symfoniorkestret har ikke givet nogen koncert på Skørping KulturStation siden da.

 

 

Nu skulle vi opleve Sommeren, der frøs væk. Befolkningen flygtede sydpå i et omfang, så charterselskaberne kom ud for et sammenbrud. Oven i fik vi en Øresundsbro, og brødrene Olsen vandt Grand Prix. Vladimir Putin afløste Boris Jeltsin som præsident.

 

 

2000 Efterårsæson

En rejse mellem barokken og vor egen tid. Således skrev Blokfløjtekvartetten SIRENA om deres repertoire. Kvartettens medlemmer var alle kvinder i den fertile alder. Som bevis herpå medbragte et medlem et spædbarn.

 

 

Kvartetten blev dannet i det frodige blokfløjtemiljø på Det Fynske Musik- konservatorium. Med én undtagelse var medlemmernes navne såre danskklingende, Pia Loman, Helle Nielsen, Marit Ernst og Karina Helene Jensen. Denne søndag i slutningen af september blev der spillet syv moderne værker. To af disse var tilegnet kvartetten. Programmet kan ses her.

 

 

En mørk novemberaften gav klaverduoen Inger Johanne & Teddy Teirup koncert på to Sauter-flygler, der klingede flot i et program der omfattede Max Reger, Ravl, Milhaud og Jacob Gade. Det var opløftende at erfare, hvor  smukt regionale kræfter kan udføre en krævende koncert.

 

Den efterfølgende vinter blev landet ramt af et par heftige snestorme. Vi sagde endegyldigt farvel til vores berømte komiker Victor Borge.

 


 

2001 Forårssæson

Hele året var præget af en høj aktivitet med hele 8 koncerter, hvor af de to var for kor.

 

 

De Unge Sangtalenter mødte frem i slutningen af januar måned med programmet: HC Andersen i Ord og Toner. Der var 11 talenter på holdet, der sang nær ved 30 sange. Det var overraskende at opleve, hvor mange af H.C. Andersens digte, der er sat i musik, og at Edward Grieg er hoved-leverandøren.

 

 

Morten Porsborg Rasmussen læste: Konen med æggene og Lotte Hermann: Boghveden. Akkompagnatører på vanlig vis: Gunhild Donslund og Vita Kold..

Hvem der sang og hvad der blev sunget kan du se her.

 

 

Blot en uge senere var der Komisk Opera på programmet. Stykket var komponeret af Ilja Bergh og librettoen skrevet af Mogens Wenzel Andreasen. Forestillingen havde haft stor succes på Aalborg Teater under titlen: Manden, som ikke ville være død. Manden var Madsen, der var lidenskabeligt optaget af sin mobiltelefon, der var knyttet til kommunens computersystem - og dermed personregistret. Så får Madsen meddelelse om, at han ikke længere forekommer i systemet. Han er altså ikke-eksisterende. Den bizarre situation udnyttes af konen, sekretæren og Madsens sagfører, hvilket fører til megen barok komik. I Skørping var det Det Nordjyske Operakompagni, der opførte forestillingen, der blev ledt af dirigenten Ole Schmith.

 

 

I midten af marts kom Tonny Landy forbi. Temaet for eftermiddagens optræden var: Takt og tone i musikken. Den folkekære operasanger fortalte historier og anekdoter fra sit lange liv krydret med sang og musik. Samtidig beviste han, at han endnu besad opera/operettens stemmekraft og skønhed. Akkompagnatøren var Thyge Thygesen. Der med var succes´en hjemme.

Endnu mere sang i dette forår, idet Filharmonisk kor og Erling Kullberg gav koncert en onsdag i midten af maj. Repertoiret var foråret og sommeren - fra Now is The Month of Maying til Peter Heises Sommerlyst. Der blev afsluttet med Kullbergs egen Forårssuite.

 

 

Sorte 11. september oplevede vi alle, som den skelsættende begivenhed det var, da arabiske og afganske terrorrister fløj deres kaprede passagerfly ind i World Trade Centers to tårne i New York. Det skulle forandre verden i årene derefter.

 

 

2001 Efterårssæson

Primo oktober arriverede ungdomsorkestret LA VOLTA helt fra Schweiz. Det var virkelig talentfulde unge mennesker, der mestrede deres instrumenter. Repertoiret var Folkemusik fra Norden, Centraleuropa og de Latinamerikanske lande. Det blev en medrivende koncert. Alle var høje, da de sidste toner døde ud.

 

 

Medio oktober blev KulturStationen beæret med en koncert af en kvindelig cellist af verdensformat. Navnet var Michaela Fukàcová. Hun kom til Danmark fra Tjekkiet i 1985. Her var hun uddannet cellist og havde som sådan vundet adskillige priser. Her i landet fortsatte hun sine studier hos Erling Bløndal Bengtson. Siden da var hun blevet kendt viden om for sit sublime spil – det være sig i Elgars Cellokoncert eller i den mest intime kammermusik. Just det sidste fik vi oplevet denne eftermiddag, da hun bl.a. spillede Bachs cellosuite nr. 5 og Dvoràks Rondo op.94 og hans Waldesruhe op.68, akkompagneret af pianisten Elena Jordan. Det blev i sandhed en uforglemmelig dag.

 

 

Tre uger sener blev vi præsenteret for endnu et stort talent, nemlig pianisten Eugene Musky. Han var et vidunderbarn fra Uspekistan Geniet spillede vanskelige koncerter som 12-årig og vandt priser som 14-årig. Det blev i Tyskland, han afsluttede sin uddannelse og for alvor fik sit gennembrud.. Han ansås for at være en af de førende Chopin-fortolkere. Det fik vi flere prøver på, foruden musik af Haydn, Crumb, Debussy og Liszt – jo, han var også vidtfavnende.

 

 

Den sidste søndag i kirkeåret kunne vi byde velkommen til Søren Birch og hans Coro Misto, der fremførte sange af komponisterne Britten, Langgaard; Reger, Stenhammer og Hugo Alvén. Der var ingen julemusik iblandt.

 

 

Den efterfølgende vinter blev februar måned varm med nedbørsmængder, der slog hidtidige rekorder. Varmen tog for alvor til i maj. Vi kunne med rette synge: Kom maj, du søde milde.

 

 

2002  Forårssæson

2002 var året, da Skørping kommune blev udnævnt til Amtets Kulturkommune. Det var også året, da Danske Folkekor fyldte 100 år og Musikskolen i Skørping 30 år. Nu til koncertarrangementerne.

 

 

Først opført De Unge Sangtalenter fra Konservatoriet en opera. Rundt regnet hvert andet år samles der timer sammen til et sådant større projekt, så de studerende kan få erfaring i at stå på en scene og arbejde med instruktør, dirigent, scenograf, lysmand, tekniker – og så med hinanden.

 

 

Denne gang var det Jules Massenet´s Askepot, der blev indstuderet. Operaen var bearbejdet og oversat af Niels Pihl. Instruktøren var Nigel Warrington. Søren Birch stod for den musikalske ledelse. Der var fem instrumentalister, omkring 15 sangere, der medvirkede i de 15 scener, operaen rummede. Man måtte beundre holdet for, hvor godt det lykkedes at samle trådene denne søndag i begyndelsen af marts.

 

 

Danmark har fostret adskillige fremragende klavertrioer. Én af dem er Trio Ondine (Havfrue). Den unge skandinaviske trio, bestående af Martin Quist Møller, Erik Heide og Jonathan Slaato, var af Danmarks Radio valgt til årets kammerensemble og årets DR-kunstnere året forud. Trioen repræsenterede dansk musikliv ved Dronningens officielle besøg i Ljubliana i 2001.

 

 

I Skørping blev der blev spillet en klavertrio af Haydn, moderne musik af Per Nørgaard og Ravels mesterværk, klavertrioen i a-moll. Jo, trioen levede op til sit ry, denne fredag i sognegården. I KulturStaionens sal var der seniordans i Aktive Kvinders regi.

 

 

Om søndagen var salen ledig og blev indtaget af Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester. Der var hele to dirigenter – den polsk fødte og i England uddannede Erwin Chmiel samt Anne Mette Vennegaard, der var under uddannelse på Konservatoriet i Aalborg i ensembleledelse.

 

 

På programmet var Suite for strygere af Janácek, Carl Nielsens Aladdin suite samt Stravinskys Symfoni for blæsere. Koncerten afsluttedes med Gerschwins slagnummer, Rhapsody in Blue med Lili Olesen ved flygelet. Mange roser til hende for præstationen.

 

 

Nordjysk Sangselskab – et stærkt initiativ i vor nordlige del af hovedlandet. Sådan skrev Teddy Teirup i en foromtale til den koncert, selskabet gav mandag den 22. april. Inspirationen til dannelsen af selskabet var Det danske Sangselskab, der var hjemmehørende i hovedstaden. Dets første formand var Aksel Schiøtz. Sigtet var, at udbrede kendskabet til Den Danske Romance.

 

 

På KulturStationen oplevede et medlevende og begejstret publikum highlights fra Peter Heise & Lange-Müllers stor, højbårne og klangskønne sanglitteratur. Sangerne var Pia Fogh, Annita Wadsholt og Søren Ohlsen, akkompagneret af Lili Olesen, Vita Kold og Gunhild Donslund. Dette var forårets sidste koncert.

 

 

Sommeren bød på masser af sol, men også på voldsomme regnskyl med oversvømmelser og vandstande, der gik folk til livet. Vi danskere blev deltagere i endnu en krig – denne gang i Afghanistan med henblik på at få tag i Osama bin Laden. Vi havde også EU-formandskabet.  Den 13.12 2002 kunne Anders Fogh glæde sig over vedtagelsen af pagten om udvidelsen af EU med 10 lande.

 

 

2002 Efterårssæson

Indledtes med klassisk musik når den er bedst. Det var violinisten Elisabeth Zeuthen Schneider der var gæst. Hun var kendt som en mester på sit instrument, men også som en god fortæller og pædagog, hvilket vi fik bekræftet i et program med Profief, Hans Abrahamsen, Eugéne Ysaÿe. Hun sluttede med eget arrangement for violin af JS Bachs mægtige orgelsonate: Tocata i d-moll. Det blev en befordrende søndag eftermiddag. Se hele programmet her

 

 

Familien Koppel har fostret mange talenter inden for musikken, således også Tomas Peter, der var uddannet sanger og til daglig ansat ved det Kgl. Teaters Operakor. Han var ledsaget af pianisten Carol Brydenfelt, der både var akkompagnatør og solist, så det blev til en storslået dobbeltkoncert, i hvilken Thomas havde kastet sin kærlighed på italienske sange, som han fortalte om og fortolkede på en meget fascinerende facon. Der var selvfølgende langt til Benjamino Giglis format.

 

 

Pianisten spillede en lang række solonumre af Scarlatti, Casella, Mendelssohn og Liszt. Det skulle ikke blive sidste gang vi fik besøg af den charmerende tenor.

 

 

Set her fra var år 2002 begivenhedsrigt. Den efterfølgende vinter startede med en del sne, men blev så ret lun og solrig. Ude i den store verden tog begivenhederne fart. Den 20. marts invaderede Bush juniors militær Saddam Husseins Irak. Vi (flertallet i folketinget) var lydhøre – og valgte at gå med, men fandt hverken masseødelæggelsesvåbnene eller Saddam. I stedet for kunne vi glæde os over, at håndboldpigerne vandt EM-guld.

 

 

2003 Forårssæson

Inden forårets komme medio februar bød vi velkommen til Det Nordjyske Operakompagni, der havde Fra Berlin til Broadway med Kurt Weill på programmet. Instruktøren var Nigel Warrington og der medvirkede sopran, mezzosopran, tenor, baryton, en fortæller og et orkester.

 

 

Vi blev ledt på en spændende musikalsk rejse med en komponist, der især var kendt for sit samarbejde med Bert Brecht. Sammen med ham havde han i tyverne og trediverne skrevet bl.a. Laser og Pjalter, Mahagonny og Der Jasager.

 

 

I forestillingen denne aften præsenteredes en lang række sange i kronologisk rækkefølge med henblik på at skabe et biografisk portræt.

 

 

Primo marts var turen kommet til De Unge Sangtalenter, hvis tema dette år var: Carl Nielsen i ord og toner. Inge Lise Suppli læste uddrag fra Min Fynske Barndom. De medvirkende var Louise Sletting Hansen, Ayumi Ohmo, Marie Louise Therkildsen, Erik Bekker Hansen, Morten Krogh Mortensen, Jens Jagd, Kristian Krebs Andersen, Christine Hjort Bjerre, Margrethe Smedegaard Muld, Morten Porsborg Rasmussen, Thomas Nørgård Nielsen. Holdet blev akkompagneret af Vita Kold og Gunhild Donslund.

 

 

Den sidste lørdag i marts, var endnu en lovende ung klavertrio ved navn Trio con Brio på programmet Dens medlemmer var Jens Elverkjær på klaver og søstrene Soo-Jin og Soo Kyung Hon på violin og cello.

 

 

Jens Elverkjær var en af Danmarks mest talentfulde unge pianister, der efter uddannelsen i Århus fortsatte sine studier i Wien, hvor han til alt held mødte Hong-søstrene, der begge var uddannet på Wiener Musikhochschule. Dermed var grundlaget skabt for en trio, der siden 1999 havde slået den danske og udenlandske musikverden med beundring. Trioen mestrede et stormende frodigt kammerspil, inderligt medrivende og stærkt inciterende. Dette udsagn skulle blive langtidsholdbart.

 

 

Der blev spillet musik af Beethoven, Ravel og Dvorák. Den stående ovation ville ingen ende tage. Et genhør var uundgåeligt.

 

 

Søndag den 6. april fik vi besøg af endnu en trio, men med en helt anden sammensætning. Navnet var Trio Semplice og medemmerne var Bjarne Hansen på violin, Rune Most på fløjte og Peter Kunz på guitar. De to sidst nævnte havde vi i glædelig erindring som Duo Most/Kunz, der havde givet koncert i foråret 1999 i sognegården.

 

 

Denne gang blev der spillet moderne musik på KulturStationen af Ole Buck, John Frandsen, Andy Pape, Lars Hegaard og Per Nørgård. Fire af de fem spillede værker var tilegnet trioen. Der var én uropførelse. Det var en tiltrængt og forfriskende fornyelse, som publikum tog vel i mod. Se programmet her.

 

 

Forårets sidste koncert var med Guitarduoen Bernard Hebb & Finn Svit – en duo af internationalt format. Finn Svit havde vi kendt i en årrække, idet han blandt andet var ansat som lærer ved Musikskolen i Skørping. Han var oprindeligt uddannet i Aalborg og havde herefter deltaget i en række europæiske Masterclas´s, seminarer og workshops.

 

 

Makkeren og amerikaneren professor Bernard Hebb var ansat ved musikkonservatoriet i Bremen. De to var nært forbundne og havde sammen udgivet flere cd-er. Det var derfor guitarmusik af høj kvalitet, vi fik at høre denne søndag i slutningen af april.

 

 

Efter en dejlig varm sommer med en passende fordeling af sol og regn   meddelte hofmarskalen, at kronprins Frederik og frøken Mary Donaldson ville indgå en trolovelse i begyndelsen af oktober. Da brast mangt et ungt kvinde- hjerte.

 

 

2003 Efterårssæson

I begyndelsen af oktober holdt docent Peter Wang fra Aalborg Musikkonservatorium et glimrende foredrag om kammermusik, der blev krydret med masser af musikalske indslag.

 

 

Efter 7 års venten blev det til et glædeligt gensyn med Duo Kiva - Kirsten og Eva, henholdsvis Karlshøj og Østergaard – Eva på fløjte og Kirsten på klaver. Denne gang spillede de to damer Reinecke, Frank Martin, Francis Poulenc og Schuberts musik til Trockne Blumen. Atter en god søndag eftermiddag en smuk dag i november.

 

 

2004 Forårssæson

Vinteren var lun og ret så solrig, også da vi åbnede dørene for Nytårskoncerten på Skørping KulturStation med Operetteparret Sofie Ottosen og Thomas P. Koppel den første dag i februar.  Det blev festligt og fornøjeligt. Stolerækkerne var erstattet af en smuk bordopstilling. Usædvanlig mange var mødt frem for at nyde vinen og de medrivende sange.

 

 

Vi kendte jo Thomas Koppel fra hans koncert med italienske sange og arier. Nu viste han også sit talent for den lettere genre. Også Sofie var helt på toppen, til trods for at hun var ret langt fremme i et svangerskab.

 


 

Så blev det De Unge Sangtalenters tur til at bemægtigede sig scenen. Denne gang var det med John Gays Tiggeropera i B. Brittens version. Lotte Hermann var instruktør. For den musikalske ledelse stod Jørgen Fuglebæk. Orkestret udgjordes af 13 dygtige musikere og en snes unge sangtalenter bidrog til at gøre den parodiske forestilling med de mange forviklinger til en meget underholdende, men også lang forestilling af mere end 2 timers varighed. Der var lagt megen entusiasme i foretagendet.

 

 

Det var med en forventningens glæde, vi imødeså et besøg af MIRA-stryge- kvartetten, der var en af Danmarks mest afholdte. Dens medlemmer var Signe Madsen, Birgitte Pihl, Anna Dahl og Vincent Stadimir på første og anden violin, bratsch og cello. De tre sidstnævnte var ansat i Aalborg symfoniorkester. Signe Madsen var koncertmester i Odense Symfoni- orkester.

 

 

Musikerne leverede herlig musik - således uddrag af JS Bachs Kunst der Fuge, en strygekvartet af Alban Berg og Stravinsky, afsluttende med Haydns smukke Strygekvartet i G-dur op 77,1. En dejlig søndag aften i midten af marts, hvor salens gode akustik blev udnyttet til fulde.

 

 

I det forgangne forår blev kronprinsen gift med sin Mary i Københavns Domkirke. Der var tørvejr, da det unge par kyssede hinanden på Amalienborgs balkon foran 75.000 tilskuere. Det var også året, da 2.7 mil. danskere samledes foran husaltret for at se Krøniken.

 

 

I Skørping biograf samledes vi omkring Mozarts opera, Bortførelsen fra Seraillet, bearbejdet af Søren Steen Nielsen for Marionetteatret. Det var teatrets tredje operaforestilling.

 

 

2004 Efterårssæson

Blæserkvintetten Con Spiration var en ung kvintet, der yndede, at spille nyere musik. Dens medlemmer var: Hanne Albek - fløjte, Signe Møldrup - obo, Maria Sook Garmark - klarinet, Carsten Smith-Nielsen - horn og Dorte Bennike - fagot..

 

 

Koncerten lagde ud med Carl Nielsens meget danske Kvintet op. 43, hvorefter der spilledes musik af Jacob Gade/Fuzzy og den cubanske komponist og jazzmusiker Paquito D´Rivera. Det var et spændende bekendtskab denne søndag i slutningen af oktober.

 

 

Genlyd, jul, af toner søde var temaet for Coro Misto koncerten den 24. november. Udsagnet var titlen på korets nyeste cd- udgivelse. Først blev der dog sunget sange af Otto Mortensen/Chr. Winther, Nils Lindberg/Shakespeare, Pearsall, Mäntyjärvi/Shakespeare og Søren Birch/Otto Gelsted. Så først kom de omtalte julesange – og vi kom i julestemning. Se programmet her. Fjorten dage senere holdt vi vores egen julekoncert i Nykirken – uden sammenligning.

 

 

2005 Forårssæson

Efter en ualmindelig trist, varm og våd december måned blev vi begunstiget med en solrig og lun januar måned, der også bød på dejlig musik, idet vi på KulturStationen fik besøg vores egen pianist Lili Olesen, der denne gang var ledsaget af bratschisten Elisabeth Kloster. Sammen spillede de musik af Marin Marais, Milhaut, Max Bruch og Schumann. Lili afsluttede med at spille Debussy´s Images Sérir I og Chopins Tre nocturner op.15 nr.1-3. Se hele programmet her.

 

 

Endnu en duo på programmet. Denne gang undtagelsesvis en torsdag aften. Pianisten Amalie Malling og cellisten Morten Zeuthen var på en efterspurgt turne i det Nordjyske. Begge var hotte navne inden for det klassiske musikliv. Det blev også til at brag af en koncert, der omfattede Beethovens syv variationer over Mozarts Bei Männer - fra Tryllefløjten, en sonate af Beethoven, to fantasistykker af Carl Nielsen samt en sonate af Debussy, for at slutte med glansnummeret Le Grand Tango af Astor Piazolla. Det var næsten mere, end hvad sognegården kunne bære. Se programmet her.

 

 

Kom maj, du søde milde.  Det gjorde i alt fald De Unge Sangtalenterog det med operaarier og lieder. De medvirkende denne søndag, den 8. maj var: Mette Sandahl Therkildsen, Marie Louise Therkildsen, Margrethe Smedegaard Muld og Erik Bekker Hansen. Akkompagnatører: Vita Kold og Gunhild Donslund. Hvad skulle sangerne stille op uden de to dygtige og meget erfarne pianister.

 

 

Denne sommer bød på meget omskifteligt og lunefuldt vejr med bulder og brag. Ved et tordenvejr blev der registreret mere end 12.000 lyn. I oktober måned var der til gengæld så megen sol, som aldrig før, så

 

 

Efterårssæson 2005

tegnede lovende, da Det Nordjyske Operakompagni kom og opførte  Pergolesis´ komiske opera La Serva Padrone (tjenestepigen som herskab). Det var en morsom og opfindsom opsætning, instruktøren Lotte Hermann stod for. Der forekom både skateboard og løbehjul, som den stumme tjener mestrede uden uheld. Først og fremmest gjorde Kirsten Stokholm og Søren Ohlsen lykke som henholdsvis Serpina og Uberto.

 

Barok folkemusik eller folkelig barokmusik? Således var overskriften for den koncert, der fandt sted en mandag aften i slutningen af november. Her var der tale om en sand musikalsk dialog mellem to stilarter, idet den klassiske trio Trio Corelli og Klaus Pindstrup og hans spillemandsorkester medvirkede og spillede hinandens musik og udvekslede erfaringer med deres egen spillestil. Opførelsen kom oven i købet med over DR P2 musik – Bolero. Jo, Skørping kom virkelig på landkortet.

 

 

Sæsonen sluttede med en solokoncert med en af Himmerlands fremmeste pianister, nemlig Anne Mette Stæhr, der i 1993 debuterede som solist ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Siden havde hun gjort sig stærkt gældende som solist, kammermusiker, og akkompagnatør. Hun havde også været lærer ved det konservatorium, hvor fra hun udgik. En overgang forsøgte hun at opbygge en klassisk musiklinie ved Støvring Højskole, ind til denne desværre måtte lukke definitivt..

 

 

Denne december eftermiddag i 2005 viste hun sine pædagogiske evner ved levende at fortælle om den musik, hun spillede. Det var af de store klassikere, Schumann, Brahms, Beethoven, Chopin og den dalevende Anders Nordentoft.

 

 

Den efterfølgende vinter blev af vekslende kvalitet – megen sol i januar – regn og slud i februar. Marts blev bidende kold. 

 

 

2006 Forårssæson

Allerede søndag den 29. januar skulle Kulturstationen præges af klange fra fire saxofoner. Kvartetten kaldte sig Jutlandia. Dens medlemmer var Michael Lund, Kasper Pihl, Floriàn Navarro og Calus Olesen på tenorsax, barytonsax, altsax og sopranosax. Programmet var usædvanlig flot og bød på musik af Rossini, Jean Francaìx, Poulenc, Eugene Bozza, Puccini og Brahms. 

 


 

Tiden var herefter moden til Lyrisk sang og klaverspil med sopranen Anne Mette Balling og pianisten Lene Buch Rasmussen. Der blev sunget sange af Peterson-Berger og Grieg samt Mozart og Fauré, soloklaver af Debussy og Grieg. Det lød smukt denne søndag eftermiddag, den anden april.

 

 

Så kom foråret, og med det endnu engang De Unge Sangtalenter. Holdet var, Maria Bang-Schnack, Margrethe Smedgaard, Louise Sletting Hansen, Morten Krogh Mortensen, Jens Jagd, og Kasper Schou Pedersen. Ungdommen sang såvel operaarier som lieder.

 

 

Det blev en fantastisk sommer med en rekordvarm og rekordsolrig juli  måned. Nu talte man for alvor om menneskeskabte klimaforandringer. Det år var muslimer i hele verden også meget vrede på Danmark efter offentliggørelsen af Kurt Vestergårds forhånende tegninger af Muhammed. 

 

 

Der var også drama i Marionetteatrets opsætning af Donizettis opera Lucia di Lammemoor. Jørgen Lauritzen stod for bearbejdelsen. 

 

 

2006 Efterårssæson

Endnu mere sang. Denne gang af højeste karat, idet vi fik besøg af Musikstuderendes Kammerkor Aalborg Universitet. med Mogens Dahl i spidsen for koret, der havde 10 år på bagen.

 

 

Mogens Dahl var en værdsat kordirigent i mange sammenhænge. Han havde en omfattende uddannelse bag sig, der omfattede universitetet, konservatoriet, studier hos den navnkundige Eric Ericson, Michael Schönwandt og Jorma Panula. I 1991-2003 var han kunstnerisk leder af Den Jyske Operas kor. I 1982 grundlagde han Det Jyske Kammerkor, med hvilket han i 1997 vandt The Silver Rose Bowel, og korets cd-udgivelse i 2001 blev nomineret til Classical Danish Music Award.

 

 

Koret indledte med: Indmarch med Veni Emmanuel, der en fransk middelaldermelodi, Septembers himmel er så blå, Hist hvor vejen slår en bugt, sange af Per Drud Nielsen, Brahms, Per Skriver, Nils Lindberg og Evert Taube.

 

 

Næste koncert var med en gammel kending, guitarristen Finn Svit, hvis musikalske makker denne mandag aften var violinisten Jochen Brusch. De to havde spillet sammen i mere end 10 år og havde høstet mange roser for deres charmerende og vidtfavnende repertoire, der spændte fra renæssancen til det nutidige. Da det var Mozart-jubilæumsår (født 1756), var programmet helliget begivenheden. Således spillede duoen: Adagio fra Duo for violin og viola, menuetten KV 10 samt Fernando Sors variationer over et tema fra Tryllefløjten, for at slutte med violinkoncerten nr.3. Mozart ville helt sikkert have glædet sig over præstationen.

 

 

Operastjerner var overskriften på annoncen for den næste koncert. Stjernerne var Tina Kiberg og Guido Paevatula. Sidstnævnte blev imidlertid syg op til koncerten.

 

 

Vores berømte sopran kom altså alene, sang og sejrede Hun havde da også gæsteoptrådt på mange af de største scener, som f.eks. Metropolitan og Beureuth. Sine mange operapartier havde hun kombineret med en suveræn klangskønhed og en voldsom og gribende udtryksfuldhed.

 

 

2007 Forårssæson

Vejrmæssigt var det blevet rekordernes tid, sikkert på grund af klimaforandringerne. Således blev januar rekordvarm og rekordvåd. Nord- jylland blev ramt af en enkelt snestorm i februar, men i marts måned fornemmede vi allerede forårets komme.

 

 

Koncertsæsonen var dog startet længe før, nemlig ultimo januar med en med glade forventninger imødeset koncert med Københavns Kammerensemble. Dets medlemmer var: Hans Gammeltoft-Hansen – fløjte, Wladyslaw Marchwinsky – violin, Gert Herzberg – obo, Anders Öberg – cello og Steen Lindholm cembalo og dirigent (sidstnævnte var dog fraværende).

 

 

Her kunne præsenteres en gammel og agtværdig gruppe, hvoraf det ene medlem oven i købet var Det Danske Riges Ombudsmand. Stiftelsesåret var 1978, da tre gamle kammerater fra tiden i Det Københavnske Drengekor fandt sammen og forenede sig med de to sidste. To af medlemmerne stammede fra henholdsvis Polen og Sverige. Violinist, cellist og oboist var alle solister i Danmarks Radios Symfoniorkester. Ensemblet kombinerede tradition og fornyelse. Repertoiret spændte derfor fra barokmusik til det nutidige – i udstrækning fra de europæiske til de skandinaviske sfærer.

 

 

Det store program omfattede musik af Händel, Halvorsen, JS Bach, Hedwall, Telemann,  JB de Boismortier, Chark´les Suck, Jón Nordal og Vivaldi.

 

 

Fra ensemble- til solomusik. Pianisten og professoren Sven Birch havde taget den lange vej fra Linz i Østrig til Skørping medio marts. I Linz var han ansat som professor ved Bruckneruniversitetet. I øvrigt stammede han fra Aalestrup i Himmerland, som en af byens meget musikalske drenge. Hans program omfattede klassikerne: Haydn, Beethoven, Liszt og Bela Bartok.  Sandelig. Aalestrup havde fostret er stor pianist.

 

Med foråret kom dets bebudere, De Unge Sangtalenter fra Det Nordjyske Musikkonservatoriet i Aalborg. De medvirkende var denne gang, Maria Bang-Schnack, Kristian Krebs, Britta Krarup Møller og Marie Louise Therkildsen. Der blev sunget romancer af Weyse, Heise, C. Nielsen og Lange-Müller og lieder og operaarier af Mozart, Haydn, Brahms, Weber og Dvroràk. Hele programmer finder du her. Vita Kold og Gunhild Donslund var på vanlig vis akkompagnatører denne onsdag, den 30. maj.

 

 

 

Fra den 3-6. maj havde mange af korets medlemmer deltaget ved Danske Folkekors landsstævne i Tønder i et strålende vejr, men om resten af sommeren kunne Aakjærs Se dig ud en sommerdag passende være omskrevet til en regnvejrs-sommer- dag. Det blev en våd affære, der jog folk sydpå. Det år jog også politiet de uregerlige unge ud af Ungdomshuset på Jagtvej og vore gode unge soldater rykkede ud af Irak - og Nasar Kadar forlod de radikale.

 

 

 

2007 Efteråssæson

Den skulle imidlertid gå halvt i vasken, idet den sidste koncert med Massong og Böttger blev aflyst.

 

 

Vi opnåede dog at få en meget fornem en af slagsen, idet Den jyske Operas Damekor og Randers Kammerorkester med Søren Kinch Hansen indtog KulturStationen den sidste dag i september. Også Pianisterne Anne Mette Stæhr og J.O. Christiansen medvirkede som akkompagnatører.

 

 

Det blev til hele to blæserkvintetter af Gustav Holst og Peter Rasmussen og damerne sang sange af G. Holst, Britten, Uddrag af 12 sange op.44 af Brahms samt Gades Årstidsbilleder for damekor. Smukkere kunne det ikke gøres.

 


 

En usædvanlig varm og våd vinter ventede forude.

 

 

2008 Forårssæson

I slutningen af januar måned var en eftermiddag helliget nogle af Rued Langgaards bedste klaverværker, præsenteret ved Teddy Teirup, Irene Hasager og Ilja Berg. De tre særprægede pianister må regnes blandt vore tre store, der alle har Rued Langgaard som en væsentlig del af deres repertoire. Ved at supplere hinanden har de formået i deres fortolkning af komponisten at formidle hans klavermusik på bedst mulige måde.

 

 

Teddy Teirup spillede Den lille sonate – Le Béguinage, Irene Hasager: Afgrundsmusik og Ilja Bergh: Flammekasterne efter Dantes Divina Commedia. Det ville have glædet den i hans samtid uglesete komponist overordentlig meget at opleve denne søndag eftermiddag.

 

 

Medio marts var overskriften på koncerten: To generationer spiller sammen. De to var faderen John Damgaard og datteren Benedikte, på henholdsvis klaver og violin. Faderen var professor i klaverspil ved Det Jyske Musik- konservatorium. Den 21-årige datter havde spillet violin siden sit tiende år. I 2004 spillede hun første satsen af violinkoncerten af Sibelius så flot, at hun vandt Jakob Gades violinkonkurrence.

 

 

Denne eftermiddag spillede far og datter Mozarts sonate for violin og klaver i e-mol, Brahms´ sonate for violin og klaver i A-dur samt Griegs sonate for violin og klaver i G-dur. De var et samspil af høj karat.

 

 

Nu var der indledt et samarbejde med Støvring Musikforening med henblik på en sammenslutning af begge. Sammen stod de for årets store vokale begivenhed en søndag eftermiddag medio april med De Tre Tenorer brødrene Gert Henning, Jan Flemming og Bo Christian Jensen.

 

 

Den nok mest kendte af brødrene, Gert Henning Jensen fik sin debut på Det kgl. Teater i 1992. Han havde siden da været blandt teatrets mest markante profiler – først og fremmest som lyrisk tenor med en formfuldendt stemme og med et gedigent humoristisk talent.     

 

 

Jan Flemming Jensen var freelance sanger, men havde tidligere været fast tilknyttet operaen i Malmø og Musikteatret Undergrunden, hvor han bl.a. havde sunget parier som Beppo (Bajadser), Rinuccio (Giani Schicchi) og Flicht (Tiggeroperaen.

 

 

Bo Christian var det yngste skud på stammen. Han havde fået sin sanglige uddannelse både i udlandet og ved Operakompagniet i København. Siden da havde han sunget solistpartier på det Kgl. Teaters scene. Han havde også i flere perioder været tilknyttet Musikteatret Undergrunden.

 

 

Brødrene underholdt med et potpourri over danske sange, uddrag fra operaer, musicals og operetter. Deres sange var så medrivende, at jublen ingen ende ville tage – så det var bare frem med ekstranumrene. Det lovede godt for det fremtidige foreningssamarbejde i den nye Rebild kommune.

 

 

Nu blev det svært for De Unge Sangtalenter at følge op på de sanglige udfordringer, men de gjorde de overbevisende, søndag den 25. maj om aftenen. Holdet var: Marie Keller Sørensen, Kr4istian Krebs Andersen, Katrine Skovmand Larsen, Charlotte Hjørringgaard Larsen og Bo Horsevad. Der var individuel optræden og repertoiret var meget omfattende, som det ses her.  

 

 

Det blev en skøn sommer det år, med masser af sol og varme.

 

 

2008 Efterårssæson 

Sæsonen indledtes med endnu mere sang, idet Nordjyske sangere fra Operakompagniet underholdt på KulturStaionen en eftermiddag i september. Sangerne var: Maria Bang-Schnack- sopran, Britta Krarup Møller - sopran, Søren Ohlsen – basbaryton, Kristian Krebs Andersen – bas. Assisteret af pianisten Natscha Kutsko Jensen, leverede holdet et spændende og underholdende program, der rummede operaarier, ensembler, lieder og romancer. Der blev også tid til et lille uddrag fra Mozarts opera Teaterdirektøren. Alt i alt var det ikke så ringe endda.

 

 

En måned senere skulle de vokale oplevelser denne sæson kulminere en lørdag aften. Et ungt tenortalent, Mathias Hedegaard var på kort tid blevet en funklende stjerne på den vokale himmel. Han blev ledsaget af ingen ringere end sopranen Klara Ek, mezzosopranen Maria Kontra og bassen Steffen Bruun. Der til var akkompagnatørerne Tove Lønskov og Rodolfo Llambias. Programmet var sammensat af de skønneste arier, duetter og lieder fra den klassiske sanglitteratur. Udførelsen var så storslået, at salen sydede af fryd.

 

Sæsonen sluttede stilfærdigt i begyndelsen af november med en kammerkoncert med Den Jydske Harpetrio, hvis medlemmer var Joust Schelling på harpe, Marianne Leth på fløjte og Bjarke Gundersen på bratsch. Trioen spillede Vivaldi´s La Follia, Ravels Pavane pour infinte défunte, Debussy´s Sonate for fløjtr, bratsch og harpe, Saint-Saëns´s Fantasie op.95 for harpe. Arvo Pärts Spiegel im Spiegel for bratsch og harpe for at slutte med en suite af André Jolivet. En begivenhedsrig sæson var hermed slut.

 

 

Det blev en lun vinter uden trafikale problemer.

 

 

2009 Forårssæson

Endnu engang havde Lili Olesen noget på hjerte. Det var sammen med violinisten Christine Langer. Beethovens hår var den kryptiske undertitel på koncerten, der ellers bød på kammermusik af komponisten  

 

 

Titlens gåde blev løst en søndag eftermiddag i slutningen af januar. Lili kunne berette, at Beethoven døde 57 gammel efter i en årrække at have lidt af mavesmerter, irritabilitet og depression. Nogle mente, at årsagen kunne være en kviksølvforgiftning efter en behandling for syfilis.

 

 

Nu var det så heldigt, at en beundrer af komponisten havde revet? klippet? en hårtot fra mesterens manke, kort efter at døden var indtrådt. Denne hårtots vandring viste sig at gå fra Wien over Gilleleje til en auktion i London.

 

 

Nu blev det forskernes tur til at tage over. En analyse viste, at blyindholdet i håret var 100 gange højere end normalt. Det kunne forklare komponistens symptomer, men hvor fra stammede forgiftningen? Se, det vides ikke med sikkerhed. Sidst, men ikke mindst - vi fik en god koncert med solosonater og duoer..

 

 

Herefter blev det til et genhør med Trio con Brio, der denne gang udfoldede sig i Huset i Støvring en onsdag aften i begyndelsen af februar. Det var fortsat Jens Elverkjær og søstrene Hong, der udgjorde trioen, der spillede Haydn´s klavertrio i G-dur med tilnavnet Zingarese, Medelssohns Klavertrio i d-moll for at slutte med Beethovens herlige Ærkehertug-trio.

 

 

Medio maj havde Støvring Musikforening arrangeret en jazzkoncert med Sinne Eeg i Stubhuset i Støvring for begge foreningers medlemmer.

 

 

Med forårets komme dukkede De Unge Sangtalenter op og gav koncert på KulturStationen, således som det var blevet en god tradition. Talenterne var: Sine Algreen Møller, alt, Marianne Heuer, sopran, Dorte Amailie Rasmussen, mezzosopran og Lisbeth Joensen, sopran. Foruden de vante akkompagnatører medvirkede også violinister og cellister.

 

 

Efter en solrig maj måned fulgte to lune, men våde sommermåneder, mens august viste sig fra sin allerbedste side.

 

 

Det år var der urpremiere på Marionetteatrets opera, Hoffmanns Eventyr, iscenesat af Lotte Hermann og Søren Steen Nielsen.

 

 

2009 Efterårssæson

Det blev i Huset i Støvring, ballet blev åbnet den 24. september med en koncert med Duo Feroco, hvis medlemmer var Pia Orluff Porsborg på klarinet og Julie Tabakova på klaver.

 

 

Den følgende koncert var tidligere ramt af en aflysning, men nu dukkede de op: Michael Massong med sin trombone og Thomas Böttger som pianist. Det var om eftermiddagen i slutning af oktober. Michael Massong var ansat som første trombonist i Aalborg Symfoniorkester og boede sammen med sin kone i Brønderslev. Hun kom fra Kina og var uddannet oboist. Det skulle være en overraskelse, at hun gav et nummer på sit instrument i forløbet af koncerten.

 

 

Nu ville skæbnen imidlertid, at Michael tyve minutter før koncertens start fandt ud af, at han havde glemt sine noder i Brønderslev. Gode råd var dyre. Hjemmesidebestyreren bemægtigede sig trombonistens kone og sammen kørte de til Brønderslev og tilbage igen, hjembringende det glemte materiale, som nåede så betids frem, at koncerten kunne afvikles. Konen – derimod, fik dog ikke vist sin kunnen som oboist. Det var ellers et flot program, de herrer spillede. Det ses her.

 

 

Ugedagen efter opførte Det Nordjyske Operakompagni Mozarts komiske kammeropera Teaterdirektøren. Historien bag operaen er denne: I efteråret 1785 havde Mozart lagt sidste hånd på Figaros Bryllup, der stod til opførelse i foråret 1786. Honoraret lod vente på sig, så han var, som så ofte før, i svær pengenød. Så faldt der en appelsin i turbanen, da Kejseren bestilte to komiske enakter operaer til opførelse ved en kejserlig fest den 2. februar i 1786. Det var i Orangeriet på slottet Schönbrunn. I midten af rummet tronede kejseren ved et langt bord, flankeret af de mange indbudte. Måltidet var overdådigt, ikke mindst hvad der fulgte efter. Først kunne man vende sig til den ene side for at opleve Salieris´ Prima la Musica, så til den anden side for at more sig over Mozarts: Teaterdirektøren.

 


 

Den sidste koncert i 2009 blev holdt i Skørping Nykirke med ingen ringere end  Den Danske Kvartet, hvis medlemmer var Frederik Øland - violin, Rune Sørensen – violin, Asbjørn Nørgaard – bratsch og Carl-Oscar Østerlind – cello. Strygekvartetten var kendt for sit sublime spil og levede op til forventningerne med musik af Thomas Adès, Carl Nielsen og Johannes Brahms.

 

 

 

2010 Forårssæson

Så skulle vi igennem en vinter med så store mængder af sne i Skørping, at man ikke havde oplevet noget lignende i mands minde. Foreningens kor blev ramt af adskillige aflysninger på grund af vejenes ufremkommelighed.

 

 

Det lykkedes at gennemføre koncerten med Leonore-trioen med pianist i midten af februar måned. Trioens medlemmer var Karen Kjelds, obo, Christina Graakjær Rudan, violin, og Kirsten Martinsen, cello. Trioen blev ledsaget af Jørgen Hald Nielsen på piano. Der blev spillet musik af Carl Nielsen, Mendelssohn og Martinu.

 

 

En søndag i marts måned indtog Danmarks kendte pianist Amalie Malling KulturStaionens scenegulv og spillede sammen med Randers Kammerorkester Mozarts klaverkoncert nr.13 i C-dur, som han skrev året efter ankomsten til Wien, og som han samtidig arrangerede for strygekvartet og klaver. Det øgede salgsmulighederne. Kammerorkestret spillede Legeti´s seks bagateller for blæserkvintet og Brahms´s trio i Es dur for horn, violin og klaver. Skønnere eftermiddag skulle man lede længe efter.

 

 

En måned senere var der solo koncert med pianisten Young Choon Park i Huset i Støvring. Hun spillede i overbevisende stil Haydn, Scarlatti, Chopin og – ikke mindst – Beethovens Pathetique sonate.

 

 

Forårets budbringere, De Unge Sangtalenter, skulle nu for sidste gang i denne forenings historie give deres eksamenskoncert en søndag aften på Kultur- Stationen. I 2010 var talenterne: Jens Olav Heckman, tenor,  Marie Keller Sørensen, mezzosopran, Bo Horsevad, baryton og Thomas F. Rewes Larsen, baryton. Holdet sang et flot, individuelt program.

 

 

Skørping Sang- og Musikforening har sandelig haft mange gode oplevelser med disse unge studerende, hvis sanglige karrieremuligheder for flertallets vedkommende nok har været begrænset i et så lille land, som vores.

 

 

2010 Efterår

For sidste gang blev der opført kormusik i den gamle forenings regi. Det blev en værdig afslutning med Vokalensemblet Mundus Vokalis og Søren Birch en søndag eftermiddag på KulturStationen i Skørping i september måned.

 

 

Vi rykkede vestpå. Efteråret to sidste koncerter blev afholdt i Huset i Støvring.

 

 

Sidste dag i oktober var pianisten Eugene Mursky igen på banen. Om denne koncert skrev ssmf til abonnenterne:

 

Et genhør med en stor pianist

I 2001 gav den 26 årige usbekiske pianist Eugene Mursky for første gang en koncert på KulturStationen i Skørping arrangeret af Skørping Sang- og Musikforening..

 

På det alsidige program var blandt andet to Mazurkaer og Grand Polonaise af Chopin. Allerede da fornemmede man, at virtuosen ville blive en enestående fortolker af Chopins musikalske univers.

 

Nu har han atter været på turné i det Nordjyske med udelukkende Chopinværker på programmet, i anledning af 200 året for komponistens fødsel. Fra en koncert kunne en anmelder berette om ”klarhed og brillans”, om pianistens evne til ”at indgive de enkelte numre en vidunderlig meningsfylde gennem sin virtuositet”. Disse udsagn fik vi til fulde bekræftet ved en koncert i ”Huset” i Støvring den 31 oktober, arrangeret af Skørping Sang- og Musikforening. Koncerten afsluttedes med stående ovationer i håbet om et fornyet genhør om føje år.

 

I 2001 var koncerten med Mursky årets sidste. Det var denne koncert også, men tillige Skørping Musikforenings allersidste koncert, idet foreningen den 1. januar 2011 sammenlægges med Støvring Musikforening under navnet Rebild Musikforening. Dette er en anledning til at rette en stor tak til nuværende og tidligere koncertabonnenter for den opbakning, man har givet vores snart 30 årige forening.

 

 

 

    

 

Det var som omtalt vores forenings allersidste koncert. En værdig afslutning på en glorværdig æra.

 

Sæsonen sluttede med endnu en trio, nemlig klavertrioen Ismina, som havde vundet DR P2´ kammermusikpris i 2009. Trioen stod over for en international karriere. Medlemmerne var Christina Raft, Monica Malmquist og Ida Nørholm.

 

 

Så var tiden inde til at ændre på vores logo.  Det smukke resultat ses her, endnu engang skabt af Denise Bindeballe.

 

 

 

 

Kristen Hansen

August 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

.

 

                                     

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Tilbage til forsiden