Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2024

Referatet kan findes via dette link

Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2024

Referatet kan findes via dette link

Referat af bestyrelsesmøder 2023

Alle referater kan findes via dette link

Referat af bestyrelsesmøder 2022

Alle referater kan findes via dette link

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth

Referat fra sidste møde er godkendt

1: Program for foråret

Opdatering fra Per:
Koret synger ved alsang i Bakkerne 8.maj kl. 15 Vi bruger samme program som det var planlagt til i 2020.  Morten, Peter og Per spiller til. De praktiske ting omkring bakkerne (bookning, el, fællessange tryk m.m.) klarer foreningen “Besættelsestiden i Rebild”. FÆLLESSANGE Himmerlandssang, Noget om helte, Nu lyser løv, Kom maj, En lærke letted, Frihedens lysdøgn. KORSATSER Last post – Johanne/Peter, Det haver så nyligen, Hvor smiler fager, Lysfyldt morgen.

Vi arbejder på en workshop med en ekstern dirigent efter nytår. Derudover vil vi gerne have et jubilæumsarrangement i efteråret i anledning af korets 40-års jubilæum.

2: Opfølgning på dirigent

LOF har givet det bedste tilbud på optagelse af Skørping Sangkor, bringer kontingent stort set på niveau med det, vi betaler nu. Kristian og formanden går videre med sagen.

3: Hjemmeside

Claus snakker med Kresten om overtagelse af hjemmesiden, bliver i første omgang kørt videre ”status quo” dvs. alt er stadigt tilgængeligt, men nyt indhold vil kun blive tilføjet i begrænset omfang. På sigt vil bestyrelsen overveje et skift til anden platform eks. Facebook eller Google Groups. I forbindelse med overdragelse af hjemmesiden fra Kristen til Claus, undersøger Claus muligheden for at finde en billigere leverandør til at understøtte hjemmesiden. 

4: NOFO-medlemsskab

Bestyrelsen har besluttet at vi melder os ud af NoFo og søger optagelse i Kor72. Det vurderes at der er for få kor i NoFo og Kor72 vurderes mere levedygtigt fremadrettet/vil kunne tilbyde flere aktiviteter. Trine snakker med Birgit, som er korets repræsentant i NoFo.

5: Opfølgning på 100 salen

Se separat opsamling fra Lisbeth, fra dialogmøde afholdt 31. oktober (bilag).

6: PR Messias

Opslag delt på Facebook via Det sker i Skørping (2500 følgere), Kulturstationen (1000 følgere) og via mange andre kanaler. Der er nu udsolgt til koncerten i Skørping.

7: Fundraising

Fundraisings teamet har søgt Spar Nord fonden om midler til koret. Derudover søger teamet Jutlander om midler til anskaffelse af et el-piano til koret. Ligeledes søges der i samarbejde med Cafépavillonen om 100 højskolesangbøger, som skal kunne bruges bredt af kulturinstitutionerne i Skørping. De får nok ophold i 100 salen.

8: Fanen

Vi spørger menighedsrådet om de kan hjælpe med at opbevare vores fane i sognegården

9: Noder

Noderne står i øjeblikket hos Mia. Kristian vil godt overtager nodearkivet og scanne det ind, der giver mening. Kopiering kører videre med nuværende ordning med menighedsrådet, hvor vi mod at betale 500 kr. kan kopiere i Sognegården.

10: Fødselsdage

Der er ingen kommende runde fødselsdage.

11: Eventuelt

Stoleopsætning til koncerten den 5. december, klares den 4. december om aftenen

Næste møde bliver den 13. januar kl. 18 i Sognegården

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth og Per

Referat fra sidste møde er godkendt

1: Program for foråret

Alsang i samarbejde med besættelsesforeningen er udsat til den 8. maj 2022. Program vil være klart fra korstart efter nytår, som bliver den 13. januar. Per Bach lægger i samarbejde med Peter Borup programmet.

2: Dirigent

Dirigentkandidat blev diskuteret på mødet – koret har modtaget motiveret ansøgning. Af hensyn til at henvendelsen skal tages fortroligt, blev der ikke taget yderligere referat til dette punkt. Per Bach vil gerne fortsat være assisterende dirigent.

Kristian har undersøgt hvad det koster at få koret optaget under AOF, den samlede pris er 55.350 kr. per år, hvilket giver et halvårligt kontingent på 950 kr. per medlem, for 30 sangere.

3: Hjemmeside

Kristen har efter 20 års tro tjeneste opsagt sit tillidserhverv som web-master pr. 1 januar. Anden løsning søges. Udskudt til næste møde pga. tidsmangel.

4: NOFO

Udskudt til næste gang pga. af tidsmangel.

5: PR-Messias

Lisbeth har sendt forslag ud til PR-materiale (til bestyrelsen) – som er godkendt

Artikel til Rold Skov bladet vil blive lavet baseret på PR-materiale

Koncerten arrangeres af menighedsrådet – der søges, både til koncerten og helt generelt, et øget samarbejde med menighedsrådet. Per foreslog, at et kormedlem stiller op til menighedsrådet.

Til Messias-koncerten forventer vi, at der bliver plads til 100-150 personer – publikum – i salen til koncerten.

Vi forsøger, at arrangere et møde med Rold Skov Bladet uge 41 og et foto af koret uge 43. Dette er efter kontakt med Rold Skov Bladet ændret til d. 14/10, hvor Lisbeths mand vil tage billedet, e-mail sendt ud herom. Koret møder derfor op i kordragt denne torsdag.

 6: Fødselsdage

Lissi oplyser at fødselsdagsgaver er planlagt for resten af året.

7: Eventuelt

100-salen: Vi har modtaget invitation til at deltage på møde den 31. oktober 2021 kl. 16, hvor alle fremtidige brugere af den nye sal samles og diskuterer brugen af den nye sal samt fremtidig PR og fundraising. Lisbeth deltager for Skørpingkoret.

Næste møde bliver den 11. november kl. 18

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 15. september 2021

Til stede: Søren, Kristian, Trine, Mia, Karin, Lissi, Claus, Jette, Lisbeth

1: Valg af ordstyrerKristian

2: Valg af referentLisbeth

3: Gennemgang af vedtægter:

Suppleanternes rolle diskuteres. Suppleant Lissi vil fortsat styre fødselsdagslisten og tager ud med gaver.

Suppleanternes opgave er i øvrigt at være kontaktpersoner for nye medlemmer.

4: Konstituering af bestyrelse:

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: Trine Kastrup Dalsgaard

Næstformand / PR-ansvarlig: Lisbeth Stenstrop Jensen

Kasserer: Kristian Østergård

Sekretær: Claus Vesterholt

Suppleant: Lissi Hyldgaard

Suppleant: Jette König

Syngemester (født medlem): Søren Steen Nielsen

Hjemmeside og nodearkiv:

Webmaster: Kristen Hansen

Nodearkiv: Mia Korsdal Stensballe

5: Gennemgang af regnskab og budget:

Vedr. budgettet er det svært at gennemskue, hvilke udgifter, der kommer.

Udgiften til Website undersøges af Kristian.

Fondsmidler søges evt. hos Sparekassen Danmark (tidligere Jutlander Bank)

DAFO har opkrævet ½ års kontingent af os. Overvejelser om evt. udmeldelse af DAFO og indmeldelse i KOR 72 i stedet programsættes til næste bestyrelsesmøde.

Til MESSIAS-koncerten skal der synges efter originalt nodehæfte, som evt. købes af kormedlemmerne selv. Kristian følger op på dette.

6: Korets økonomiske status:

Der er tilstrækkeligt med penge på foreningskontoen, når de sidste kontingenter kommer ind for efteråret 2020. Gavekassen er ligeledes under opbygning. Evt kan de 2 konti lægges sammen af hensyn til bankgebyrer.

Medlemslisten revideret til 32 kormedlemmer.

7: PR-strategi:

Vedr. annoncering af Aftensangskoncerten torsdag den 23/9 kan vi nå at annoncere den på Facebook under forskellige platforme, der vedrører Skørping. Lisbeth følger op.

Vedrørende annoncering af MESSIAS-koncerten:

Lisbeth kontakter Per Bach for koordinering af PR-strategi og billetsalg

(Prisen bliver 100,-kr pr. billet, der bliver ca. 100-120 pladser)

Evt. annonceres i Magasinet ”derudad”, der udkommer i uge 41 (deadline 19/9)

8: Status vedr. dirigent:

Intet nyt.

9: Evt.:

Karin efterspørger et nyt ”hjem” til korets fane samt kortørklæder og –slips.

Der er enighed om, at ovenstående rekvisitter skal opbevares af et bestyrelsesmedlem.

Mia opbevarer nodearkiv i sin kælder. Der forefindes 2 ringbind, der rummer korets fulde standardrepertoire.

Bestyrelsen har endnu ikke fastsat næste møde.

Efter mødet var der velkomst-/afskedsmiddag for nye/afgående bestyrelsesmedlemmer.

MVH

Lisbeth

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 12.  august 2021 

–  Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2021 kl. 19.00 i sognegården ved Skørping Nykirke.

–    Til stede: Søren Steen Nielsen, Mia K Stensballe, Lissi Hyldgaard, Kristian Østergaard, Trine Kastrup Dalsgaard og Karin Hagemann.

–     Dagsorden:

–    1Siden sidst: På grund af coronarestriktionerne har korets aktiviteter ligget stille. Mia er midlertidig formand for koret indtil generalforsamlingen.

–    Planer for efteråret 2021: Der øves Messias og Standard repertoire. Per Bach instuderer Messias og Søren tager sig af standardrepertoiret.

–    Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes den 9. september 2021 kl 19.00. Der udsendes varsling herom 14 dage i forvejen.

–    Mia og Karin ønsker ikke genvalg. Der skal vælges tre medlemmer ind til bestyrelsen.

–    Vi serverer en øl eller vand til mødet. Efter mødet er der alm. korsang.

–    Dirigent: Vi har foreløbig “klaret” dirigentproblemet ved hjælp af Søren Steen og Per Bach for efterår 2021og forår 2022. Vi spørger i første omgang dem, vi kender: Lissi vil spørge sin dirigent i Nr. Sundby. Kristian spørger Jacob Højlund. Søren vil henvende sig til Søren Birch, om han har nogle kontakter. Karin vil kontakte Helle Winther.

–  Evt. Vi har fået et tilbud om en Aftenfred-koncert, der skal afholdes i  Rebild  Bakker. Vi skal betale et administrationsgebyr på 4000 kr. Honorarer til de 4 sange er betalt. Koncerten vil finde sted den 26. august kl. 19.30, og vi vil deltage med nogle aftensange. I tilfælde af dårligt vejr afholdes koncerten Spillemands -museet. 

I forbindelse med Messias koncerten i Skørping i begyndelsen af december får vi brug for mange hænder til hjælp med bl.a. stoleopsætning, scene og diverse andre gøremål. Vi spørger koret, når vi nærmer os.

Ref.

Karin

Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 hos Mia               
Til stede: Søren, Kristian, Trine, Lissi, Karin, Per og Mia.

 1. Siden sidst: Der har ikke været mulighed for at afholde de sædvanlige korprøver pga. Coronaen. En enkelt koraften blev det til den 27. maj. Vi forventer at starte igen den 12. august 2021. Der afholdes generalforsamling den 9. september 2021. Kristian sætter et link vedrørende tidspunkterne på hjemmesiden.
 2. Økonomi: Der er tilstrækkelig med penge i foreningskassen, men gavekassen er tom på grund af de mange runde fødselsdage og andre mærkedage. I forbindelse med kontingentopkrævningen vil vi bede om 50 kr. Der er for øjeblikket 30 medlemmer i koret.
 1. Dirigent: Vi har ikke fundet en ny dirigent endnu, men foreløbig har Per og Søren stillet sig til rådighed for den kommende sæson, hvor vi skal arbejde med Messias og standardrepertoire. Vi leverer ikke en julekoncert i kirken, som vi plejer, men vi forventer at synge julen ind den 12. december, som vi plejer på plejehjemmet i Skørping. Herefter afslutter vi sæsonen i sognegården med den sædvanlige julehygge.                

            I forårssæsonen skal der arbejdes på Alsang. Per indøver sangene og Morten vil dirigere til opførelsen.                

            Således er vores dirigentproblem midlertidigt løst, men vi må bede kormedlemmerne om hjælp til at finde en afløser til at dirigere vores kor

        4, 5, 6.      Er indeholdt i punkt 3

 1. Nodearkiv: Der er ca. 5 hyldemeter noder (ifølge Kristen). Mia har tilbudt husly for noderne i hendes kælder.
 1. NoFo: Antallet af kor, der er tilsluttet NoFo er på nedadgående.Der er mulighed for at tilslutte sig Kor 72, hvis NoFo nedlægges.
 1. Generalforsamling: Foreløbig dato er 9. september 2021. Mia sender indkaldelsen hertil senest 14 dage før.

        Evt. Næste møde: Før korstart 12. august kl. 18.00. (Lissi tager mad med)

        Referent: Karin

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/12-2020

 

Afholdt hos Anne. Tilstede var Søren, Anne, Kristian, Lissi, Trine og Mia.

Koret har sunget opdelt i mænd og damer, og dette fortsættes indtil næste Corono udmelding d. 13/12.

Hvis der er nok tilslutning blandt korets medelmmer, afholder vi en mini koncert lørdag d. 19/12 kl. 14 på plænen ved Fakta. Kristian har sendt mail rundt vedr. dette.

Kristian Østergård er i process med at få adgang til korets konto nu hvor han har overtaget kasser posten. Der står pt. godt 20.000,- hvilket jo bl.a. skyldes at vi ingen udgifter har haft pga Corona nedlukningen.

Per Bach fortsætter med at hjælpe til som dirigent hen over foråret. Alsang som jo blev aflyst i år, forventes afholdt søndag d. 2. maj 2021.

Opstart efter jul bliver d. 14 januar, hvor vi fortsætter med samme repetoire, herunder Messias.

Bestyrelsen har ikke aftalt en ny mødedato, da vi lige vil afvente Corona situationen.

Den 9.11 2020 skriver formanden:

Kære alle 

 1. Kristian  skal have fuldmagt til korets bankkonti  . ( forslag , at Kristian får kopier af kørekort /sygesikring og udarbejder en fælles formular  til banken ) .  Kristian finder ud af om, det gælder suppleanter også . 
 1. Kontigentforhøjelse  og  fremtidigt dirigenthonorar var en del af vedtagelse på GF og skal vedtages  der . 
 1. Søren forsøger at finde ny dirigent . Indtil da må vi afvente om, vi skal annoncere . 

4 . Afventer restriktioner  vedr. Corona  som aftalt i Bestyrelsen til efter d. 22.11.  (Søren har modtager  mail fra Nofo )  . 

5 .  I december har 2 medlemmer  runde fødselsdage : 

Claus  d 16.12, og Jørgen Munk d 19.12 .  .

Når vi får mere nyt vedr. Corona  regner jeg med at indkalde til bestyrelsesmøde . 

Desværre  er min hotmail  stadig “ gået ned “  og må beklage , at min “ mors”  operation , flytning til plejehjem  har taget min tid . 

Samtidig  må jeg opfordre , at mail vedr. korproblemer /spørgsmål  bliver sendt på “ fællesmail “ , så jeg ikke på “ hjemmesiden”  skal se ændringer  . 

Jeg kan godt forstå  medlemmernes  afsavn  , men vi skal/bør overholde  restriktionerne  .

Pas fortsat godt på hinanden .

Kærlig hilsen

Anne 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening onsdag den 7. oktober hos Lissi

Til stede: Søren, Anne, Lissi, Kristian, Mia, Trine, Anders og Karin

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. SeBestyrelsen på denne hjemmeside
 1. …evt.:Nogle kormedlemmer har ønsket at være passive medlemmer indtil videre p.gr.a. Corona/Covid-19. Vi diskuterer en måde at opstille stolene på, så der bliver2 kvadratmeter per sanger. Det vil vise sig, om det er en god løsning.

Vi snakkede om problemet med at finde en dirigent til at overtage dirigentstokken, og det er jo ikke nogen nem opgave. Indtil jul deler Søren og Per arbejdet med at dirigere.

 

3: Derefter var der velkomst/afskedsmiddag for nye/afgående bestyrelsesmedlemmer.

Mvh Karin

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juli 2020 hos Lissi

Til stede: Søren, Mia, Anne, Anders, Karin og Lissi

Siden sidst: Der er nok ingen, der har været i tvivl om, at der
har været og stadig er en coronakrise, der har spændt ben for
al aktivitet, hvad angår korsang. Alsangstævnet og vores                  generalforsamling blev derfor aflyst, og bestyrelsen har i lighed med andre kor måttet afvente udviklingen af covid-19 og regeringens dekreter.

Generalforsamling: fastsættelse af dato, lokale m.m.:
Da der i sognegården er et afstandskrav på 2 m mellem hver
sanger, kan vi ikke være der. Vi har aftalt at spørge Spillemandsmuseet, og der kan vi afholde generalforsamlingen og korprøver for 150 kr pr. gang.

Generalforsamlingen kan afholdes torsdag den 24. sept. kl. 19.30. Indkaldelse til generalforsamlingen skal være kormedlemmerne i hænde

senest den 10. sept. Detailplanlægningen klarer vi ved næste bestyrelsesmøde.

Korets fremtid: Problemet med et øvested er således løst for den
nærmeste fremtid, men vi mangler stadig en dirigent. Søren har
spurgt rundt omkring uden resultat. Han vil ikke selv være bundet  

 af at dirigere koret hver torsdag, men i samarbejde med Per Bach sammensætte og fordele korprøverne i efteråret Vi arbejder videre på   at løse problemet.                

Koret er inviteret til at synge søndag den 6. dec. i Musikkens Hus.

Økonomi:

Der har ikke været mange udgifter i den forgangne tid, så derfor serøkonomien

godt ud. Der er ca. 12.000 kr på kontoen. Gavekassen klarer sig med ca. 1.000 kr.

.               

Kommende fødselarer: Der er to fødselarer i december: Jørgen Munk og Klaus Westerholt.

.               

Kontaktperson til NoFo: Agnete Bjerg har bedt om en kontaktperson fra vores kor til NoFo. Det har hidtil været Birgit Gros. Vi spørger, om hun vil fortsætte.

Evt. og næste møde: Næste møde er den 18. august kl. 19 hos Mia.

Referent: Karin

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 6. februar 2020.

Referat:

 1. Siden sidst:
  Julekoncerten gik godt. Der er også tilfredshed med besøg på plejehjemmet.
  Koret ledes nu af Johanne Grønkjær, og det går rigtig godt. Korledelse er en
  del af hendes musikuddannelse, og vi forventer, at hun fortsætter med at svinge
  pinden indtil sommerferien.
 2. Alsang 2020, opgaver:
  Vi er stamkor og skal derfor kunne sangene godt. Der kommer eventuelt sangere fra andre kor for at være med ved vore almindelige koraftener. De er velkomne.
  Der er en fællesprøve den 25. april kl. 10.00 -14.30 på Kulturstationen. Selve projekt Alsang 2020 afholdes i Rebild Bakker den 3. maj kl. 15.00 – 16.30.
  Der er tale om at gentage projektet den 9. august kl. 13.00 ved Opera i Rebild.
 3. Aktivitetsliste:
  Aktiviteterne er opført på hjemmesiden. Efter Alsang den 3. maj (kl. ca. 17.) holder vi generalforsamling og sommerafslutning i Sognegården.
 4. Fordeling af opgaver:
  Afbud skal meldes til Johanne.
  Lissi har kontakten til Per Bach.
  Denis har nøglen til Sognegården indtil sommerferien, og vi behøver ikke en nøgle til kirken. Birgit har indtil videre kontakten til NoFo.
 5. Kommende NoFo stævne:
  Der er uddelt et ark med alle nødvendige oplysninger til stævnet den 21. marts i Sognegården, hvor vi er værtskor.
  Kormedlemmerne melder sig selv til. NoFo sørger for kaffe, te, øl og vand.
 6. Økonomi:
  De fleste kontingenter er kommet ind, så der er ingen finansielle problemer for øjeblikket. Johanne skal have “løn” for sit arbejde med koret.
 7. Kommende aktiviteter:
  Der bliver ingen forårskoncert i år. Alsangsprojektet træder i stedet for.
  21. marts: NoFo stævne i Sognegården, hvor vi er værtskor.
  25. april: fællesprøve på Alsang kl. 10.00 – 14.30 på Kulturstationen.
  3. maj: Alsang i Rebild Bakker. Derefter er der generalforsamling i Sognegården efterfulgt af fællesspisning og dermed afslutning på korsæsonen.
 8. Evt. og næste møde:
  Vi mødes i Sognegården den 2. april kl. 17.3o.

  Venlig hilsen Karin

 

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2019 i Sognegården.

 

Til Stede: Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K. Steensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

Referat fra den 5. sept. 2019: Ingen kommentarer.

Siden sidst: Stor tilfredshed med afviklingen af I det Fri sammen med Frederikshavn Bykor.

Con Amore Prisen blev overrakt Rebild kommune den 13. september 2019 i byrådssalen ledsaget af taler, vin og kager. De tre foreninger, der havde indstillet kommunen fik 3000 kr. hver. Vi kvitterede med to sange.

Jørgen Dolmer har ønsket at udtræde af koret. Bodil er sygemeldt og ønsker at holde pause fra koret ind til videre.

Korledelse: Søren arbejder på at afvikle sin dirigentpost i løbet af denne korsæson. Johanne Grønkjær Lorenzen vil dirigere koret fra januar og foreløbig til og med forårskoncerten og ALSANG projektet den 3. maj 2020. Der er endnu ikke aftalt noget honorar for Johannes artbejde for vores kor, da dette forløb er en del af hendes uddannelse.

Bestyrelse: Vi har besluttet at have en kollektiv bestyrelse ind til genralforsamlingn til foråret. Der kan derfor ikke træffes beslutninger, uden at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Det er aftalt med Per Bach, at Denis har nøglen til Sogegården og venligst vil låse os ind..

Vi spørker Birgit, om hun vil være kontaktperson til NOFO og DAFO.

Økonomi: NemKonto er oprettet, men kan ikke bruges udes uden et CVR nummer. Vi ønsker ikke at søge om dette på nuværende tidspunkt.

Julekoncerten: Temaet er DANSK JUL, og der bliver ikke sangsolister i år, men Susanne Sangill vil læse Grantræet. Der er aftalt indkøb af gaver. Der annonceres i kirkebladet, de små aviser og Nordjyske.

Besøg på Teglgårsminde afvikles som vanlig, med start kl. 15.00. Søren tager kontakt hertil. Vi spørger i koret, om nogen kunne tænke sig at læse en lille hoistoie. Kl. ca. 18.00 er der generalprøve i kirken.

Juleafslutning: Bordopstilling og pynt klares efter besøget på Tgelgårdsminde. Lissi sørger som sædvanlig or maden. Vi sender i god tid en tilmeldingsseddel rundt.

Forårsprgram; Forårskoncert og ALSANG den 3. maj 2010.

Evt. Søren deltager i netværksmødet på Kuturstationen den 6 november.

Der er generalprøve på ALSANG den 25. april kl. 10.00-14.30.

Måske kan vi hole geralforsamlingen den 3 maj – efter ALSANG.

Kommende fødselar: Else 80 år.

Næste møde: 16. januar 2020 kl. 17.30 i sognegården.

Venlig hilsen Karin.

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat af bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping den 5.

september 2019.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

 

 1. Con Amore Prisen:Prisen vil blive overrakt Rebild kommune den 30.

september kl. 18.30 ved et arrangement i byrådssalen. Skørping Sangkor skal

dele 8000 kr med to andre foreninger i kommunen. Ved overrækkelsen synger vi

Himmerland og et par andre sange.

 

 1. Planlægning af fælleskoncerten “I det Fri”:Den 18. Sept. 18 – 21 er der

fællesprøve i Sognegården med Bykoret og Erling Kullberg. Vi sørger for kage og

kaffe. Den 19. sept. mødes korene kl. 16.30 til øvning først i Sognegården og

siden i kirken. Koncerten er kl. 19.30. Der serveres sandwich og kaffe med kage

inden koncerten.

Vi sørger for elklaver, da vi ikke har et flygel, og der arbejdes på at fremskaffe et

podie. Der skal købes 3 buketter blomster à 200 kr. Efter koncerten serverer vi et

glas vin eller sodavand og lidt frugt.

Der skal laves ca. 150 programmer, som Søren trykker. Bodil har lavet plakat, og

de skal sættes op relevante steder i Skørping og Terndrup.

 

 1. PR: Der annonceres i Der.udad og Vores Avis samt i kirkebladet. Der sendes en

foromtale til Nordjyske.

 

 1. Økonomi: Vi har besluttet at oprette en NEM-KONTO til koret.

 

 1. NOFO stævne den 26. oktober: Der er udsendt invitation til operakoret med

Søren Birch. Kormedlemmerne melder sig selv til og betaler stævnegebyret.

 

 1. Søren arbejder med repertoiret til julekoncerten, som i år vil finde sted den 15.

december. Temaet skal være “jul i Danmark”.

Susanne Sangill læser op af H.C.Andersens “Grantræet”, og der bliver sunget

sange og salmer indimellem. Der er endnu ikke taget stilling til, om vi skal have

solister.

 

 1. “Byen synger”: Der er sendt invitation ud til at deltage i et musikalsk

arrangement i Skørping i forbindelse med Skørping bys 150års fødselsdag. Det

bliver den 12. september kl. 10.30 på Kulturstationen.

 

 1. Fødselarer: Runa bliver 80 den 27. sept, og der bliver som sædvanligt sørget for blomst og godter. Søren holder tale.
 1. Evt.: Kristen fortsætter indtil videre med at passe noderne. Bodil klarer

Facebooksiderne. 75års dagen for Danmarks befrielse mindes den 4. maj med

nogle sange af Kaj Munk. Vi har sæsonafslutning den 7. maj 2020.

 

Næste møde: 31. oktober 2019 kl. 17.30 i Sognegården.

Referat af bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping

den 5.september 2019.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Thomsen, Anders og Karin Hagemann.

 1. Con Amore Prisen:Prisen vil blive overrakt Rebild kommune den 30.

september kl. 18.30 ved et arrangement i byrådssalen. Skørping Sangkor skal

dele 8000 kr med to andre foreninger i kommunen. Ved overrækkelsen synger vi

Himmerland og et par andre sange.

 1. Planlægning af fælleskoncerten “I det Fri”:Den 18. Sept. 18 – 21 er der

fællesprøve i Sognegården med Bykoret og Erling Kullberg. Vi sørger for kage og

kaffe. Den 19. sept. mødes korene kl. 16.30 til øvning først i Sognegården og

siden i kirken. Koncerten er kl. 19.30. Der serveres sandwich og kaffe med kage

inden koncerten.

Vi sørger for elklaver, da vi ikke har et flygel, og der arbejdes på at fremskaffe et

podie. Der skal købes 3 buketter blomster à 200 kr. Efter koncerten serverer vi et

glas vin eller sodavand og lidt frugt.

Der skal laves ca. 150 programmer, som Søren trykker. Bodil har lavet plakat, og

de skal sættes op relevante steder i Skørping og Terndrup.

 1. PR: Der annonceres i Der.udad og Vores Avis samt i kirkebladet. Der sendes en

foromtale til Nordjyske.

 1. Økonomi: Vi har besluttet at oprette en NEM-KONTO til koret.
 2. NOFO stævne den 26. oktober: Der er udsendt invitation til operakoret med

Søren Birch. Kormedlemmerne melder sig selv til og betaler stævnegebyret.

 1. Søren arbejder med repertoiret til julekoncerten, som i år vil finde sted den 15.

december. Temaet skal være “jul i Danmark”.

Susanne Sangill læser op af H.C.Andersens “Grantræet”, og der bliver sunget

sange og salmer indimellem. Der er endnu ikke taget stilling til, om vi skal have

solister.

 1. “Byen synger”: Der er sendt invitation ud til at deltage i et musikalsk

arrangement i Skørping i forbindelse med Skørping bys 150års fødselsdag. Det

bliver den 12. september kl. 10.30 på Kulturstationen.

 1. Fødselarer: Runa bliver 80 den 27. sept, og der bliver som sædvanligt sørget for

blomst og godter. Søren holder tale.

$1

fredag den 6. september 2019

 1. Evt.: Kristen fortsætter indtil videre med at passe noderne. Bodil klarer

Facebooksiderne. 75års dagen for Danmarks befrielse mindes den 4. maj med

nogle sange af Kaj Munk. Vi har sæsonafslutning den 7. maj 2020.

Næste møde: 31. oktober 2019 kl. 17.30 i Sognegården.

$

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping

Sangforening den 21. maj 2019.

Mødet fandt sted hos Lissi Hyldgaard.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Mia K. Stensballe, Anders og

Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard, Anne Thomsen og Anne Marie Svendsen.

 

Referat:

 1. Konstituering af den nye bestyrelse

Formand: Bodil Tvedegaard

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Karin Hagemann

Pressedækning: Mia K. Stensballe

Musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

Suppleanter: Lissi Hyldgaard og Anne Thomsen

Revisor: Runa Lauritzen

Revisorsuppleant: Thor Bjørn Kjeldbjerg

 

 1. Budget for året 2019/2020

Budgettet blev udarbejdet af bestyrelsen i fællesskab. Se vedlagt fil.

 

 1. Planlægning af fælleskoncerten “I det fri”
 2. september kl. 18 – 21: Fællesprøve i Sognegaarden med Bykoret

og Erling Kullberg. Vi serverer kaffe og kage.

 1. september mødes korene kl. 16.30 til øvning, og koncerten er kl.

19.30. Vi står for det kulinariske.

Vi har fået 1000 kr af Danske Folkekor og 9000 kr af Rebild

Kommune. Søren holder kontakten til Bykoret.

Den detaljerede planlægning af hele forløbet udsættes til

bestyrelsesmødet den 5.september.

 

 1. Con Amore Prisen

Con Amore prisen er en kulturpris der gives til den kommune, der

har det bedste kulturliv og giver opbakning og støtte til

amatørkulturen. Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille

kommunen. Søren har indstillet Rebild kommune til denne pris.

 

 1. Evt.

Koret starter efter sommerferien den 5 september.

Næste bestyrelsesmøde er den 5.september kl. 17.30 i

Sognegården.

Referent: Karin Hagemann

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognegården i Skørping den 11.04.2019.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.

Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin Hagemann

_______________________________________________________________

 1. “I det Fri”:Vi samarbejder med Bykoret i Frederikshavn om opførelsen af Erling Kullbergs korværkI det Fri. Koncerten vil finde sted den 27. april i

Abildgård kirke. Den 24. april øver vi sammen med Bykoret i Frederikshavn,

hvor vi også er budt på kaffe og kage. Et lignende arrangement er den

 1. april hos os i Sognegården, hvor vi sørger for det kulinariske.

Koncertdagen

den 27. april starter kl. 10 med fælles øvning frem mod opførelsen kl.

 1. Erling Kullberg vil selv dirigere værket. Hvert kor vil desuden synge et

par sange. Bykoret sørger for frokost.

Øveforløbet har været tilfredsstillende. Dog ville det have været godt med en pianist til støtte for dirigenten.

 

 1. Pressedækning:Der er lavet en fin omtale med billeder, der kommer i

Vores Avis tirsdag den 23. april.

 

 1. Kommende fødselarer i forår og sommer:Vi har 5 kormedlemmer, der

fylder “rundt” i denne sæson. De vil blive fejret som sædvanligt lige efter afslutningen

af generalforsamlingen med gaver og fødselsdagssang.

 

 1. Økonomi:Kassereren sørger for regnskab og budget. Vi får et tilskud på

1000 kr fra Danske Folkekor, men det bliver først udbetalt efter koncerten og afrapportering i maj måned. Vores ansøgning om tilskud fra Kulturrådet i

Rebild Kommune til opførelsen af I det Fri i Skørping til september får vi svarpå sidst i april.

Vi skal betale halvdelen af udgifterne vedr. koncerten i Frederikshavn.

 

 1. Rebild Kulturuger uge 37 og 38:Vores bidrag til kulturugerne vil være

“I det Fri”, som så skal opføres den 19.9 i Nykirken i Skørping. Det endelige

program for dagen er endnu ikke på plads. Søren vil evt. deltage i et møde

herom på Museum Rebild den 7. maj.

 

 1. Planlægning af generalforsamlingen den 2. maj 2019:Vi mødes hos Søren kl. 18.30 medbringende fanen, og vi synger et par sommersange. Derefter går vi til Sognegården ca. kl. 19.00 for at begynde på generalfor-samlingen.

Vi foreslår Ulla Bidstrup som ordstyrer. Bodil læser korets beretning. Anders

fremlægger korets regnskab og budget. Vi foreslår uændret kontingent for

næste sæson.

På valg er Mia, Anne Marie og Lissi (suppleant). Mia og Lissi er villige til

genvalg.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt hyggeligt samvær med mad til 75 kr p/person.

 

 1. Evt. og dato for næste møde:Den næste sæson starter den 5. september, og der er bestyrelsesmøde samme dag kl. 18 i Sognegården.

Dato og sted for det konstituerende bestyrelsesmøde bestemmes efter valg

af den nye bestyrelse.

Referent: Karin Hagemann

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognegården den 7. februar 2019

 

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Anne Marie Svendsen, Mia K. Stensballe, Anders og Karin Hagemann.

 1. Referat fra møde den 8.11.2018. Eventuelle bemærkninger.

Dette punkt udgår ved fremtidige referater fra bestyrelsesmøder. I øvrigt ingen kommentarer.

 1. Medlemmer på pause.

Bodil tager kontakt til de medlemmer, der har været på pause i mere end et år. Hvis et medlem ønsker at gå ud af koret, skal der afleveres noder og tørklæde eller slips.

 1. Evaluering af julearrangementerne: Plejehjemmet, Julekoncerten i Nykirken, Julefesten.

De er glade for, at vi kommer på plejehjemmet og synger lidt julesange for og med beboerne. Derefter gik turen til sognegården, hvor der blev pyntet op til svensk jul.

Koncerten gik godt. Der var stor tilfredshed med vore solister og de nye el-lys. Flere af tilhørerne gav udtryk for, at de var glade for vores svenske juletema.

 1. Salmesangsarrangementet den 24.1.2019 i Sognegården.

Et godt arrangement, men desværre var der ikke så meget publikum. Vi stiller gerne op til et lignende arrangement en anden gang, og måske kan vi hjælpe Per ved planlægningen.

 1. I det Fri, i samarbejde med Bykoret i Frederikshavn forår og i efteråret i Skørping. Økonomi/ansøgninger. Det praktiske herom.

Prøveaftener. Onsdag den 24.4 kl. 19 i Frederikshavn

Torsdag den 25.4 kl. 19 i Skørping. Frederikshavnerne detager.

Koncert og prøve lørdag den 27.4 i Frederikshavn – hele dagen.

Ved prøver og koncert i Frederikshavn arrangerer vi samkørsel.

Erling Kullberg kommer til vores prøve den 25.4 i Skørping og dirigerer ved koncerten i Frederikshavn.

Der vil være et lignende forløb til efteråret i Skørping, hvor Erling Kullberg også dirigerer.

Koncerten bliver den 19. september på KulturStationen. Planlægning af dette er henlagt til næste bestyrelsesmøde. Vi har fået 1000 kr. fra Danske Folkekor, og vi vil søge Rebild kommunes Kulturråd om hjælp til dækning af udgifterne.

Frederikshavnerne betaler halvdelen ved opførelsen i Frederikshavn.

 1. NOFO stævnet “Kai Norman Andersen” den 9.3.2019 Sognehuset ved Vejgård kirke. Efterårets NOFO stævne.

Kormedlemmerne melder selv til og betaler.

 1. Danske Folkekor: Danmarksstævne 2019, 5. juni 2019.Stævnet foregår i Fredericia, og der er forprøver 5 steder i landet. Det er nykomponeret musik, der ledes af dirigent Theis Lyng Reinvang. Vi har ingen forpligtelser i forbindelse med dette arrangement.
 1. Økonomi, korkasse, og gavekasse.

Der er 10.900 kr. i korkassen og 2.500 kr. i gavekassen.

 1. Kommende fødselarer:

Der er mange fødselarer i denne sæson: Ulla B, Mette A, Anne Th, Lise W, og Berit. De vil blive fejret i forbindelse med generalforsamlingen i lighed med sidste år.

 1. Kommende pressedækning.

Søren deltager i et møde om det nye ”Kulturen” den 11.2

Vi sætter en bekendtgørelse i Vores Avis om vores opførelse af ”I det Fri” sammen med Bykoret i Frederikshavn.

Vi vil arbejde på at få et nyt fotografi af koret i efteråret 2019.

 1. Evt. og næste møde:

Koret er blevet tilbudt noder fra det nu nedlagte Bælum Kor. Søren finder ud af, hvad han mener kunne være relevant for os.

Næste møde i Sognegården den 11. april kl. 18. Bodil tager mad med.

Referent: Karin Hagemann

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmødet hos Søren den 6. november 2018

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia

 1. Stensballe, og Anne Marie Svendsen.
 1. Referat fra møde den 19. september:

Ingen bemærkninger.

 1. Siden sidst:

Kristian Østergaard synger tenor, ikke bas. Et kormedlem holder

pause p.gr.a. sygdom. Syngemesterens fødselsdag blev afholdt i

Spillemandsmuseet med fuld musik, taler og mange gaver.

 1. NoFo stævnet den 27. 10 i Sognegården:

Stævnet gav et lille overskud på ca. 300kr til gavekassen. Der var

tilfredshed med dirigent og repertoire. Det store kagebord blev også

rost. Opførelsen i kirken gik som ofte knap så godt.

 1. Økonomi, korkasse og gavekasse:

Der er 13.010kr i korets kasse til dækning af bl.a. udgifter i

forbindelse med julekoncerten: noder, annoncer, musikere, solister

og gaver. Gavekassen indeholder 2.376kr til brug ved fejringen af de

mange fødselarer til foråret.

 1. Julekoncerten:

Solister og musikere: Helle Thun (specialist i svensk folkemusik), Bo

Juel Christiansen på fløjte, Lene Holt på cello, og Per Bach ved

orgelet. Desuden Susanne Sangill med en historie.

 1. Korets juleafslutning i sognegården:

Der er endnu ikke truffet aftale med plejehjemmet om en koncert om

eftermiddagen, men formodentlig synger vi der kl. 15 og går derefter

til Sognegården, hvor vi gør klar til aftenens julefest. Generalprøven

er kl. 18.00 i kirken.

 1. 2019 Vinter- og forårsprogram og arrangementer:

Der er planlagt en koncert sammen med Frederikshavn Bykor i

Abildgårdskirken den 27. april. Øvedage med frederikshavnerkoret

er endnu ikke fastsat. Vores generalforsamling afholdes den 2. maj.

 1. Kommende pressedækning: Det er beklageligt, hvisKulturen

ophører. Der skal laves en annonce vedrørende julekoncerten. Per

Bach vil måske skrive noget og hjælpe med plakat.

 1. Evt. og næste møde: Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)

har udsendt et spørgeskema. De ønsker oplysninger om

amatørmusikalske begivenheder i vores område. Der er mulighed for

at vinde 5000kr til f.eks. en workshop. Bodil udfylder skemaet på

korets vegne.

Korstart efter jul er den 10. januar.

Per vil gerne have korets hjælp til en salmesangsaften evt. torsdag den 24. jan.

Næste møde er den 7. februar kl. 18. i Sognegården.

Referent Karin Hagemann 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde hos Anders og Karin

Hagemann den 19. September 2018

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,

Mia K. Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin

Hagemann.

 

 1. Referat fra konstituerende møde den 24. 5. 2018

Ingen bemærkninger

 

 1. Siden sidst:Vi har fået en ny tenor, Kristian Østergaard. Vi venter at høre fra dekormedlemmer, der er på pause og kontakter dem i begyndelsen af det nye år,hvis vi ikke har hørt fra dem.

 

 1. Kommende fødselarer:Vi har 1 fødselar i dette efterår – syngemesteren, der vilfejre sin runde dag med koret. Da det er en dag, hvor vi ikke kan være isognegården, er korprøven henlagt til Museum Rebild.Vi kan se frem tilmange fødselarer i den kommende forårssæson.

 

 1. Økonomi:Kontingenter til korkassen og gavekassen er godt på vej, og der skulle være tilstrækkelige midler til at klare udgifterne frem til jul.

 

 1. NoFo-stævneden 27. oktober: Mange har tilmeldt sig. Vi er værtskor, så der bliver fordelt nogle praktiske opgaver: opstilling af stole, kaffebrygning, indkøb af øl og vand til salg og kager til kaffen. Mødetiden er kl. 8.30.

 

 1. Juleprogram:Titlen erSvensk julemusik. Vi bruger sange fra Øhrwall´s hæftesamt nogle svenske julesalmer, vi tidligere har brugt. Koncerten er den 16. december. Solister er Helle Thun, der er specialist i svensk folkemusik, Bo Juul Kristiansen med fløjte, evt. Lene Holt Nielsen på cello samt oplæsning ved skuespiller Susanne Sangill. Honorarer, transport, annoncer m.m. er budgetteret til ca. 6000 kr. Søren kontakter Tina Lauritsen Rasmussen, udviklings- og

kulturkonsulent i Rebild kommune vedr. støtte til arrangementer i 2018 og 2019.

 

 1. 2019 vinter og forår:Per har sendt en invitation til “Salmesangsaften” en torsdag i januar 2019. Den er besvaret bekræftende og der er foreslået den 24. januar. Vi vil synge et par korsatser fra vores repertoire og Annette Bo Nielsen vil supplere med lidt solosang.

Vi har også fået en invitation fra Frederikshavn Bykor til et “stævne” i

Frederikshavn sidst på foråret, evt. den 27. april. Vi vil arbejde med Erling Kullbergs i det fri. Planen er, at vi efterfølgende kan opføre værket i Skørping i september 2019, måske i forbindelse med Skørpings 150 års jubilæum. Generalforsamlingen bliver den 2. maj.

 

 1. Kommende pressedækning:Der bruges mange penge på annoncering. Vi diskuterede, om vi kan undvære at annoncere korstart i de små aviser. Vi enedes om, at vi bliver nødt til at fortsætte med at annoncere (som alle de andre kor), hvis vi vil gøre os håb om nye korsangere til vores kor. Anne Marie kontakter Per Bach vedr. annoncering og plakat til vores julekoncert.

 

 1. Evt.Der er opstilling af kandidater til kulturrådet. Der er ingen i bestyrelsen, der ønsker at lade sig opstille. Det bliver også fremlagt i koret.

 

Næste møde hos Bodil den 8. nov. kl. 17.30. Der købes sand-.

wiches

Konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening den 24. maj 2018 hos Lissi Hyldgaard

Til stede: Lissi Hyldgaard, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal, Anne

Marie Svendsen, Bodil Tvedegaard, Anders og Karin Hagemann

Referat

 1. Referat fra sidste møde den 4. april 2018

Ingen bemærkninger.

 1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Bodil Tvedegaard

Sekretær: Karin Hagemann

PR: Anne Marie Svendsen

Kasserer: Anders Hagemann

Musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

Medlem uden portefølje: Mia Korsdal Stensballe

Suppleanter: Lissi Hyldgaard og Karin Hagemann

 1. Orientering, alle kan bidrage med det, der ønskes debatteret:

Vi vil benytte kirken som øvested for koret, når vi ikke kan være i sognegården.

Efterårets NoFo stævne den 27. okt. skal afholdes i Skørping. Der bliver lidt planlægning i forbindelse med det

Det er ønskeligt at have en langsigtet plan for repertoire og koncerter, så den kan afstemmes med økonomi og øvning. Den kommende julekoncert vil have emnet svensk jul med kendte og ukendte salmer og eventuelt spillemandsmusik

Der er mulighed for at søge penge til et arrangement, når man benytter professionelle musikere.

Vi ønsker os bedre mødedisciplin i den kommende sæson.

 1. Evt:

Det vil være en god idé at samle Elses mange sange i et hæfte, der så kan bruges ved forskellige lejligheder.

 1. Næste møde:

Onsdag, den 19. september kl. 19.00 hos Anders og Karin.

Referent: Karin Hagemann

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 4. april 2018

Referat fra bestyrelsesmødet hos Bodil Tvedegaard den 4. april 2018

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia K.Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders og Karin Hagemann.

 

 1. Referat fra mødet den 8.2.2018:Ingen bemærkninger

 

 1. Siden sidst:Betaling på plads vedr. koncerten i Thorup kirke. For eftertiden skal vi sørge for at have en fast (evt.skriftlig) aftale om pris og honorar på forhånd.

Der var stor tilfredshed med Lisbeth Smedegaard Andersens arrange- ment. Det var godt, at koret havde øvet salmerne på forhånd.

Syv korsangere deltog i NOFO stævnet den 10. marts med emnet: Folkeviser i rytmiske toner. Det var en meget dygtig og inspirerende instruktør.

NOFOs generalforsamling blev afholdt i pausen. Der blev bl.a. diskuteret muligheden for en sammenlægning af samtlige korforeninger. Der var delte meninger om det. Det er et problem, at der er et faldende antal deltagere til stævnerne.

Vise-verse aftenen blev afviklet i fin stil med Per Bach ved roret samt et akkompagnement med trompet af Per Iversen.

Vores lokaleproblem er ikke løst, men indtil videre må vi øve i kirken, når sognegården er optaget.

Der er ikke planlagt noget vedr. byjubilæet på nuværende tidspunkt.

 

 1. Kommende fødselarer:Vi har 4 korsangere, der fylder “rundt” i denkommende tid. De vil blive fejret med sang og gaver ved spisningen efter vores generalforsamling.

 

 1. Økonomi:Der er penge på kontoen, så vi kan betale for solister til vores

forårskoncert. Gavekassen nærmer sig stærkt nulpunktet, da vi har haft mange runde fødselsdage og desværre også sygeramte, der så har fået en lille opmuntring. Regnskab og budget bliver lavet klar i passende tid inden generalforsamlingen. Vi foreslår en forhøjelse af kontingentet med 50 kr pr. år.

 

 1. Forårskoncerten:Emnet er værker af Peter Heise med solo, kor og

fællessange. Britta Krarup Møller er solist og vil blive akkompagneret af Lilli Olesen ved flygelet. Der synges nogle uddrag af Drot og Marsk. Per Bach akkompagnerer ved flygelet, og Per Iversen deltager også. Søren kæder det hele sammen. Menighedsrådet har bedt om, at vi afholder koncerten i sognegården i stedet for i kirken som annonceret p.g.a. konfirmationer. Det gør vi så.

 

 1. Kommende pressedækning:Der kommer annonce og omtale i Vores Avis tirsdagen før koncerten.

Program og plakater fremstilles i samarbejde med Per Bach. Plakaterne

hænges op i byen, hvor det er muligt. Vi beder korsangere om hjælp til det.

 

 1. KODA:Der er kommet nye regler. Vi overlader det til kassereren at sætte sig ind i reglerne og klare det fornødne i den anledning.

 

 1. Planlægning af generalforsamling den 3.5.2018:Indkaldelse til

generalforsamlingen er sendt ud til medlemmerne. Vi skal mødes ved

Rebildporten kl. 19. Vi synger Danmark nu blunder den lyse nat, Jylland mellem tvende have og I skovens dybe stille ro ved indgangen til bakkerne, hvis vejret er til det. Derefter afholder vi generalforsamlingen i Museum Rebild, (se indkaldelsen).

Vi foreslår en vedtægtsændring angående tidspunkt for afholdelse af

generalforsamling: Den skal afholdes i perioden april-maj.

Dagen afsluttes på sædvanlig, festlig vis med mad, vin, gaveuddeling og sange.

 1. Evt. og næste møde: 24. maj kl. 18.30 hos Lissi.

Referent: Karin Hagemann

$

 

 

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2018 hos Bodil Tvedegaard.

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard, Mia

K Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og Karin

 

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.2017: Ingen bemærkninger.

 

 1. Siden sidst:Besøget på plejehjemmet gik godt, selv om vi ikke var

så mange. Julekoncerten blev afviklet tilfredsstillende og med en fuld

kirke som tilhørere. Den efterfølgende samling i sognegården var som

sædvanligt meget hyggelig.

Der er opstået et problem med brugen af sognegården til korets

øveaftener. Det viser sig, at menighedsrådet ofte har møde om

torsdagen, og koret må så flytte til et andet sted. Bodil tager kontakt til

menighedsrådet, så vi derefter kan tage stilling til, om vi skal finde et

andet sted til at øve i. Der er flere muligheder, men vi afventer besked

fra menighedsrådet.

Koncerten i Thorup og arrangementet med Lisbeth Smedegaard

Andersen gik også fint.

 

 1. Kommende fødselarer:Der er mange runde fødselsdage i denne

sæson. Lissi holder øje med listen.

 

 1. Økonomi:Alle kontingenter er kommet ind, og der er ca. 7500kr på

kontoen. Alle har også betalt til gavekassen.

 

 1. Forårets repertoire:Programmet til forårskoncerten kommer til at

byde på diverse sange af Heise, bl.a. sange med tekst af Shakespeare i

en førsteopførelse for kor arrangeret af Bjarne Martin. Noder hertil vil

blive trykt.

 

 1. Budgetter for kommende koncerter i 2018:Der skal bruges penge

til noder, solister, blomster og vingaver.

Til den kommende vise-vers aften vil vi gerne gøre brug af en

trompetsolist. Søren tager kontakt til vedkommende og aftaler honorar.

Til forårskoncerten skal der nok også bruges en solist. Der er foreslået

Britta Karup Møller. Bjarne Martin vil måske spille klaver til sit værk, og

Per vil stå for orgelmusik.

Punktet tages op ved næste møde.

#1

søndag den 11. februar 2018

 

 1. Pressedækning:Vores Avis bliver omdelt i et stort område, så vi vil

fortsætte med at annoncere i den, selv om der ikke var helt tilfredshed

med prisen. Der bliver også annonceret i Kulturen – denne gang uden

billede. Der skal laves en plakat til forårskoncerten. Hvis Per ikke har tid,tager Anne Marie og Bodil sig af det.

 

 1. NOFO-stævner:Det første stævne er den 10. marts.

Kormedlemmerne skal selv melde sig til, og vi håber, mange vil deltage.Det næste stævne bliver den 27. oktober, hvor vi skal være værter. Sognegården er reserveret hertil. Emnet bliver nyere danske salmer.

 

 1. Skørpings 150års jubilæum:Bodil har deltaget i et foreløbigt ide/

planlægningsmøde. Alle foreninger ønsker at deltage med et eller andet.

Foreløbig skal der dannes en arbejdsgruppe på tværs af foreningerne.

Da der vil blive rigtig mange arrangementer, kan der være tale om at

gøre 2019 til et totalt jubilæumsår. Der kan evt. søges penge til

arrangementerne.

 

 1. Evt.Ingen punkter.

 

 1. Næste møde:Onsdag den 4. april kl. 19.00 hos Søre

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

 1. november 2017

Til stede var: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,Mia K. Stensballe,  Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og Karin Hagemann.

Referat

– 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.2017

 

– 2. Siden sidst: Ansøgning til Fonden for Sparekassen Himmerland om støtte til vores julekoncert blev imødekommet med 4.000 kr.

Ved NOFO-stævnet i oktober var vi ca. 20 deltagere. Et nyt stævne til efteråret, den 27. okt. 2018, skal formodentlig placeres i Skørping med emnet: Nye salmer. Instruktør er Morten Ahti Lyng.

Elverskud: Der var stor tilfredshed med arrangementet. Koret sang godt og der var mange tilhørere ved koncerten.

Fødselsdagslisten. Den næste fødselsdag er den 13. dec. Lissi køber gave og Søren siger et par bevingede ord.

– 3. Kommende arrangementer: den 4. dec. kl. 16 synger vi Saabys julepotpourri i

Seniorbiografen. Fællessang bliver En stjerne skinner i natt.

 

Den 17. dec. synger vi i Teglgårdsminde kl. 15. Programmet bliver et udpluk fra vores julekoncertprogram, og Kristen fortæller. Derefter er der kaffe og kringle.

Julekoncert i Nykirken: Ved sidste bedeslag går vi op syngende Alta Beata; når vi er på plads, synger vi Mit hjerte altid vanker, Julen har englelyd og Vær velkommen. Resten af koncerten (Nordisk julestemning) afvikles med indslag fra Susanne Sangill og sopranen Lea Quortrop. Christian Helmer Pedersen, Søren Høj, Per Bach og Lea Quortrop medvirker desuden i Celebrate. Koncerten slutter med Dejlig er jorden.

Thorup kirke den 7. jan: Der er generalprøve kl.18 og derefter koncert. Ny organist ved kirken er Martin Bruun. Vi får 4000 kr. for koncerten. Den afvikles uden solister.

– 4. Juleafslutning i Sognegården: Lissi sørger for brød og pålæg. Solister er velkomne til spisning. Bodil køber gavekurv til Susanne Sangill og Per Bach, og Anders køber 3 buketter til Lea og de to musikere. Buketterne overrækkes i kirken og øvrige gaver gives i Sognegården.

Drikkevarer, tallerkener, glas og bestik medtages af kormedlemmerne som vanligt.

– 5. Økonomi: Vi har fået 4000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland som tilskud til vores julekoncert. Dermed er der dækning for vore udgifter.

– 6. Pressedækning: Anne Marie tager sig af annonceringen vedrørende julekoncerten. Vi får 300 kr. hertil fra Jutlander Bank. I annoncen skal der stå, at vi er støttet af Jutlander Bank.

Der sendes omtale til Rold Skov bladet og Vores avis.

Fremover vil vi bruge Vores Avis til annonceringer.

Per Bach laver plakat og program til koncerten.

Hvad angår annoncering vedrørende koncert i Thorup kirke, beder vi Anne Marie lave en aftale med Maria.

– 7. Arrangement den 24. Januar: Vi deltager i et arrangement med forfatteren og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen onsdag den 24. januar. Emnet er nye salmer. Vores koraften om torsdagen er derfor i den uge aflyst.

– 8. Gavekasse: Vi opretter en gavekasse til dækning af udgifter ved runde fødselsdage m.m. Der oprettes en ny konto til dette formål og vi foreslår, at medlemmerne hver især indsætter 50 kr. nu og i fremtiden, når bestyrelsen beder om det.

– 9. Evt. Koret skal som byens ældste forening deltage ved Skørpings 150års jubilæum i september 2019.

Vi deltager i vise-vers-aften fredag den 16. marts.

– 10. Næste møde og korstart: Næste møde er torsdag den 8. februar 2018 kl. 18 i  sognegården. Lissi tager mad med.

Korstart efter juleferien er torsdag den 11. januar.

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Oktober 2017

Til stede: Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Lissi Hyldgaard,

Mia K. Stensballe, Anne Marie Svendsen, Anders Hagemann og

Karin Hagemann.

Referat

– 1. Referat fra konstituerende møde den 6. 6. 2017: Intet at bemærke

– 2. Siden sidst: Nogle få kormedlemmer deltog sammen med Per Bach i byfesten i Skørping iklædt munkekostume. Der er desværre ikke kommet nye medlemmer til koret i løbet af sommeren.

Lise Østergaard er sygemeldt.

Lissi passer fødselsdagsliste.

– 3. Efterårets program: Første programpunkt er NoFo-stævnet den 28. oktober. 22 kormedlemmer deltager. Noder og lydfiler til stævnet ligger på nettet (koretshjemmeside). Vi har ingen forpligtelser i forbindelse med stævnet. Søren regner med at kunne bruge en del af julemusikken til vores julekoncert. Vi skal muligvis være værtskor ved det næste stævne med et folkeviseemne.

Andet programpunkt er Elverskud den 11.-12. november. Vi regner med en deltagelse af 60 sangere og 50 musikere? Vi har ingen økonomiske forpligtelser til dette arrangement, da Hobro Kammerorkester står som arrangør. Vi øver flittigt på værket indtil da. Per Bach har lovet at komme til et par prøver, og formodentlig

kommer Claus også og hjælper på tenorsiden. Foruden vores del-tagelse i Elverskud opfører vi selv Solnedgang.

Til vores kommende julekoncert (med temaet “Nordisk julestemning”) skal der bruges nogle musikere og en solist. Der er foreslået Christian Helmer Pedersen på saxofon, Søren Høj på elbas eller contrabas og Per Bach ved keyboardet. Solist kan evt. være Lea Quortrop. Vi er afhængige af et økonomisk bidrag, hvis dette skal kunne lade sig gøre, og der søges tilskud hos Jutlander Bank til musik og annoncering. Bodil tager kontakt til banken.

– 4. Presse: Anne Marie tager sig af annoncering til julekoncerten. Der skal annonce i kirkebladet. Per Bach kan måske klare det. Annonce i Vores Avis skal i tirsdag før den 12. dec.

– 5. Økonomi: Anders bliver som kasserer indtil næste generalforsamling. Alle har betalt kontingent, og vi har 9000 kr på kontoen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække de ovenstående ønsker. Igen: Vi søger derfor tilskud.$1. Aflønning af solister sker enten kontant eller via bankoverførsel. Dags dato blanketter kan bruges som kvittering.

– 6 Arrangement med Lisbeth Smedegaard Andersen torsdag, den 24. januar:

Vi viser vores gode vilje og flytter koraftenen fra torsdag til onsdag for at kunne deltage i dette arrangement.

Vi deltager ikke i arrangementer i forbindelse med Reformationen men kopierer noderne, der er lagt ud på nettet til senere brug.

– 7 Evt: Bodil får flere tilbud på deltagelse i stævner, festivaler og andet forskellige steder. Diverse tilbud bliver lagt frem på bordet til orientering for dem, der måtte have lyst hertil.

– 8 Næste møde: 23. november i sognegården kl. 18.00

Der bliver indkøbt en sandwich til egen betaling.

Referent: Karin Hagemann

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i                        

                 Skørping Sangforening,

tirsdag d. 6.6. 2017

 

Tilstede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Anders Hagemann,Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard, Lise Westergaard, Anne Marie Svendsen og Mia Korsdal Stensballe.

Siden sidst:

Forårskoncerten gik fint, det var en god koncert. Dog var ”Som markens blomst henvisner fage” for høj til gæsterne. Det var spændende med Bjarne Truelsens fortælling. Der er bred enighed om, at have et tema over en komponist, som i år hvor vi havde om Carl Nielsen, er en rigtig god måde at afvikle en koncert på.

Alsang i Gl. Skørping gik rigtig fint, med stort fremmøde af både korets medlemmer og menigheden. Sanne Birkely’s input var rigtig gode som samling af arrangemantet.

Generalforsamling: Se udsendte referat. Dog nævnes det gode mad fra Krastrup Søgård, som nok er en tradition der er kommet for at blive. Og ikke mindst Lissi’s lækre kager J

Landstævne i Herning var en stor oplevelse for de 8 kormedlemmer der deltog. Der var uropførelse at værket Runeskrift, som er digte af Rune T. Kidde med musik af Jakob Høgsbro. Komponisten selv indstuderede værket. Desuden indstuderedes og opførtes der ”Syng Danske Korperler” under ledelse af Jakob Grove Jørgensen. Til aftenunderholdning var der til lejligheden lavet et sanghæfte, ”Sange fra Jylland”. Der deltog 160-170 sangere fra hele landet.

Konstituering af bestyrelsen:                          

Formand: Bodil Tvedegaard

Sekretær: Karin Hagemann

PR: Anne Marie Svendsen

Kassér: Anders Hagemann

Musik ansvarlig: Søren Steen Nielsen

Nodearkivar og hjemmeside: Kristen

Suppleanter: Lissi Hyldgård og Karin Hagemann

Medlem uden portefølje: Mia Korsdal Stensballe

Efterårets program:

Koropstart torsdag d. 7/9-17.

Vi laver Elverskud d. 11.-12. november 2017 i Hobro, hvor vi skal synge sammen med Als-Øster Hurup kirkekor under ledelse af Troels Kold og med Hobro Kammerorkester. Kammerorkesteret får musikalsk hjælp, og deres bestyrelse sørger for det økonomiske, dvs de søger penge og sørger for presse omtale.

Per har foreslået at vi skubber vores Reformations Jubilæums arrangement til Januar 2018 hvilket vi har accepteret.

NOFO stævne d. 28/10-17 i Vejgård, hvor der skal synges Julestemning.

Julekoncert 3. søndag i advent som vanligt, muligvis bruger vi noget fra NOFO stævnet. Søren har talt med Anne Sofie Steen Sørensen om hun muligvis kunne være solist.

PR til kommende sæson:

Første presse er ved koropstart. Lise er behjælpelig mht overdragelsen af PR posten til Anne Marie.

Elverskud skal vi selv sørge for at få annonceret lokalt i bl.a. Kulturen.

Økonomi:

Koret har dags dato et overskud på ca. 3000,-

Næste møde:

Onsdag d. 20. september 2017 hos Mia på Skrænten 9, kl. 19.30

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

 

Mandag den 17.4. 2017 kl. 19.00  hos Bodil Tvedegaard, Egehusvej  2, Skørping

 

Tilstede: Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegaard, 

Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergård og Mia K. Stensballe.

 

Referatet fra sidste møde d. 14.2. 2017

Ingen bemærkninger.

 

Siden sidst.

Formanden får en del tilbud fra forskellige grupper der fx gerne vil komme og give koncerter. Der bliver sorteret og slettet alt efter relevans.

DAFO nyhedsbreve kommer nu kun elektronisk. For eftertiden skal alle programmer vedr. vores koncerter sendes til sekretær Mia K. Stensballe således at KODA kan få oplyst hvad vi bruger af musik.

Korets 35 års fødselsdag blev fejret med lækre lagkager lavet af Lissi.

Kirsten Munk fyldte 75 år og gav i den anledning flødeboller og fik flasker overrakt.

Formanden har opdaget en ny portal, www.forening.rebild.dk, hvor Lise får koret oprettet så vi for eftertiden kan reklamere for vores koncerter og andre arrengementer.

Korets økonomi – v. Anders.

Der er pt. 37 aktive sangere og 3 på orlov.

Der er et overskud på ca. 1300,- hvilket betyder at vores kontingent har et passende niveau, med korets aktuelle aktivitet. Alligevel forslår bestyrelsen en forhøjelse på 25,- pr. sæson.

Regnskabet er klar til godkendelse ved revisor, og bliver fremlagt til generalforsamlingen.

Budget overslag for kommende sæson laves klar til generalforsamlingen.

Formanden får fuldmagt til sangforeningens konti.

Forårsskoncerten 27.04.2017.

Per Bach laver plakat til forårskoncerten. Lise har lavet presse omtale og annonce. Desuden står det på kulturens hjemmeside.

Solist bliver Thomas Rewes og han har en pianist med der hedder Lise Gam-Jensen.

Vi er nødt til at leje klaver til koncerten, hvilket koster 2500,- for levering og stemning. Udgiften deles mellem koret og menighedsrådet efter aftale med Per.

Vi skal mødes kl. 18.00 i Nykirken til generalprøve. Koncerten starter kl. 19.30.

Alsangsarrangmentet d. 4. maj kl. 17.00 i Skørping Kirke, Gl. Skørping.

Koret mødes i sognegården kl. 16 til fælles opvarmning og efterfølgende samkørsel til Gl. Skørping. Koret synger Den danske sang, Som en rejselysten flåde og I Danmark er jeg født.

Fotograf Kjeld Thomsen kommer og beretter om hændelser fra 2. verdenskrig og befrielsen.

Planlægning af generalforsamling 4.5.2017.

Efter alsangsarrangement kører vi tilbage til sognegården til generalforsamling. Da der er lang tid til maden, skal folk huske lidt at spise og drikke.

Der bestilles igen i år mad ved Krastrupsøgaard så der skal betales 60,- til maden, som Karin sørger for at bestille. Drikkelse medbringer vi selv, foruden tallerkner, bestik mm.

Ulla B. har sagt ja til at være dirigent.

 

PR for kommende arrangementer.

Det har Lise styr på.

Efterårets repertoire og refomationsjubilæet.

Nofo stævne d. 28. oktober i Vejgaard.

Julekoncert den 3. søndag i advent. Søren foreslår at vi gentager Celebrate, da det har en god længde og godt indhold, og kan kombineres med andre ting, som fx engelske christmas carols.

Reformationsjubilæet fejres med 5 sange i uge 43.

 

 

Evt.

Søren gør opmærksom på, at ved Oprea i Rebild d. 13. august får man rabat hvis man er 10 eller flere der køber billet sammen.

Laura Håkonson vil muligvis lave et ad hoc kor til Skørping Byfest.

Bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag den 14.2. 2017 kl. 19.30  hos Lise Westergaard,      Hanebakken 17, Skørping

Tilstede: Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegaard, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Lise Westergård og Mia K. Stensballe.

 

1.    Referatet fra sidste møde d. 16.11. 2016

Ingen bemærkninger.

 

2.    Siden sidst:

Julekoncerterne 11.12.2016 og Hellig Trekongers koncerten i Thorup Kirke 06.01.2017 gik rigtig godt.

Nodearkivet er indtil videre ok.

3.                            Korets økonomi – v. Anders.

Alle har betalt kontingent, så der er pt. ca 9000,- på korets konto.

Der bliver en udgift på max. 3500,- til solist og evt. pianist, men ingen indtægter, i forbindelse med forårets koncert.

At lave et budget kan godt give lidt udfordringer, da der tit kommer udgifter i sidste øjeblik til fx. solister og/eller musikere og gaver. Vores juleafslutning, gaver til bl.a. syngemester og klaverstemning er dog faste udgifter som vi regner med hvert år. Kasseren vil lave et overslag klar til generalforsamlingen.

4.                            Julerepertoire, ændringer/tilføjelser.

Gemmes til næste møde, og Søren påtager sig at lave et udkast til julerepertoire, som vi kan forholde os til ved næste møde.

5.                            Forårets koncerter.

Forårskoncerten er d. 27. april i Nykirken kl 19.30. Repetoiret er klar. Der skal en solist med, og muligvis også en pianist.

4. maj koncerten starter kl. 17.00 i Skørping kirke i Gl. Skørping, og styres af Per Bach. Der skal findes en person der kan fortælle lidt om historien. Koret skal stille med ca. 10-12 min indslag, som skal passe til dagens tema.

Generalforsamlingen som jo også er d. 4. maj, starter kl. 19.00 som vanligt, da koncerten slutter kl. 18.00.

Oplægget fra Sangens Hus vedr. Reformationsjubilæet.

Fra Sangens Hus i Herning, arrangeres der lørdag den 28. oktober 2017 en national fællessangsbegivenhed for at fejre 500 året for Reformationen. De opfordrer kor i hele landet til at deltage denne dag. Bestyrelsen vælger at takke ja, og så finder vi ud af, på hvilken måde vi skal deltage. Vi er efterfølgende kommet i tanke om NOFO stævnet som ligger denne lørdag. Efter forespørgsel, er der givet grønt lys for at vi kan lægge arrengementet en anden dag. Så vores eget Reformationsarrengement kommer formentlig til at ligger i en af ugerne op til d. 28. oktober.

 

6.                            PR for næste periode.

Lise laver PR til forårskoncerten i de sædvanlige medier.

7.                            Eventuelt.

Det vedtages at Per Bach får et par flasker som tak for hjælpen, når han vikarierer for Søren.

8.                            Næste møde.

Holdes hos Bodil Tvedegaard tirsdag d. 4. april kl. 19.00.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 16. november 2016 hos Mia Korsdal Steensballe

 

Til stede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Lissi Hyldgaard, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise R. Westergård og Mia K. Stensballe.

9.    Referatet fra sidste møde d. 21. september 2016:

Ingen kommentarer.

 

10.                   Siden sidst:

Musikkens hus, hvor koret gav koncert d. 2/10-2016, var en god oplevelse for koret, og de har allerede givet tilsagn om at vi er inviteret til næste år.

NOFO stævne d. 29/10 gik fint og det var en hyggelig dag.

Nodearkivet er pt nedlagt i sognegården, så korets noder står hhv hos Kristen (nodearkivar) og Bodil (formand). Der arbejdes på en løsning.

Fødselsdagslisten: Der er 2 halvrunde og 3 runde fødselsdage i 2017, hvilket bestyrelsen snakker om ved næste møde.

11.                       Korets økonomi – v. Anders.

Koret har pt en formue på ca. 12600,- heraf går nogen til honorar til solist og musikere  (3. personer) til julekoncerten, 2000,- pr person. Der er en udgift til PR til julekoncerten på ca. 500,- Desuden skal Christine Hjort Bjerre have honorar for Thorup Kirke, hvor vi dog får et honorar på 4000,-

Udgift til mad til juleafslutning ligger på ca. 1000,- Igen i år vil Lissi sørge for brød og pålæg. Desuden vil der være udgifter til gaver.

12.                       Standardrepertoire:

Vi har i bestyrelsen revideret korets repertoire, nogle er taget ud, og andre er kommet til. Kristen sørger for at lægge det nye op på hjemmesiden.

Separat julerepertoire laves til foråret.

13.                       Koncerter jul og nytår:

Søndag d. 11 dec. starter vi på Teglgårdsminde kl. 15.00 (mødes 14.50) og derefter i Nykirken kl 19.30. Vi går i sognegården ca. Kl. 17.00 hvor der dækkes bord og gøres klar, inden der er prøve i kirken kl. 18.00.

Susanne Sangill har sagt ja til at læse op som sidste år. Program følger, men består af koret med bla. Celebrate, Christine synger fra Messias og der bliver fællessange.

Vi synger i Thorup Kirke til Hellig Tre Konger, torsdag d. 5 januar 2017.

14.                      PR for næste periode:

Koncerten i Thorup kirke annonceres af dem selv. Lise sørger for annoncer i forbindelse med julekoncerten.

15.                      Juleafslutning i sognegården:

HUSK, man medbringer selv service og drikkevarer.

Der må meget gerne medbringes pynt til bordene. Ægtefæller der kommer til koncerten er velkomne til spisning efter koncerten. Lise sørger for indkøb af de gaver bestyrelsen har aftalt.

 

16.                      Eventuelt:

 

17.                      Næste møde og korstart:

Torsdag d. 5 jan mødes vi i Thorup kirke kl. 18.00 til generalprøve, og så er året i gang J

Næste møde bliver tirsdag d. 14 februar kl. 19.30 hos Lise Westergaard, Hanebakken 17, Skørping.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag den 21. sept. kl. 19.30 hos Søren Steen Nielsen

 

Til stede: Søren Steen Nielsen, Bodil Tvedegaard, Lissi Hyldgaard, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise R. Westergård og Mia K. Stensballe.

18.  Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan laves når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

 

19.                               Siden sidst:

Opera I Rebild: Det var en god oplevelse.

Kunne koret høres? Der er flere publikums tilbagemeldinger om at det gik fint igennem. En stor oplevelse at synge med ungdomssymfoniorkesteret.

Nye kormedlemmer: Elisabeth og Solveig mødte op til 1. koraften, og der kommer en Mette Bach Nielsen og prøver torsdag d. 22/9.

Eva Flink og Henning Quist er stoppet og Jørgen Munch holder pause.

 Nodeskabet i Sognegården: Formanden, syngemesteren og

nodearkivaren har tømt skabet for noder, som nu står hos  formanden.  Tilføjelse til referat: Dagen efter bestyrelsesmødet blev  

formanden kontaktet af formanden for Fræer Menighedsråd,, 

der på begge råds vegne  bad os fjerne det resterende 

nodemateriale. Formanden anså det derfor for formålsløst at 

skrive brev desangående til de to menighedsråd. Vi prøver at  finde en konstruktiv løsning.

Standardrepetoire: Jørgen Dolmer har fremsendt forslag om

 lidt ændringer i korets standard repetoire. Det bliver et punkt  på næste bestyrelsesmøde.

Opdatering af hjemmeside: Der ligger mange gamle billeder, hvilket er fint, der skal bare opdateres, så tidligere medlemmer ikke står nævnt som om de stadig er med.

20.                              eferatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan lavesR når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 17. maj 2106.

Eneste kommentar vedrører det manglende budget for det kommende år, som ikke kan laves når kasseren ikke ved hvad der skal ske. Vi vil fremadrettet, start 2017, kigge på hvorledes vi kan tilgodese kravet/ønsket om et budget.

 

21.                               Siden sidst:

 

Opera I Rebild: Det var en god oplevelse.

Kunne koret høres? Der er flere publikums tilbagemeldinger om at det gik fint igennem. En stor oplevelse at synge med ungdomssymfoniorkesteret.

Nye kormedlemmer: Elisabeth og Solveig mødte op til 1. koraften, og der kommer en Mette Bach Nielsen og prøver torsdag d. 22/9.

Eva Flink og Henning Quist er stoppet og Jørgen Munch holder pause.

Nodeskabet i Sognegården: Formanden, syngemesteren og

nodearkivaren har tømt skabet for noder, som nu står hos formanden.

Tilføjelse til referat: Dagen efter bestyrelsesmødet blev  

formanden kontaktet af formanden for Fræer Menighedsråd,, 

der på begge råds vegne  bad os fjerne det resterende 

nodemateriale. Formanden anså det derfor for formålsløst at 

skrive brev desangående til de to menighedsråd. Vi prøver at finde en konstruktiv løsning.

Standardrepetoire: Jørgen Dolmer har fremsendt forslag om

 lidt ændringer i korets standard repetoire. Det bliver et punkt

på næste bestyrelsesmøde.

Opdatering af hjemmeside: Der ligger mange gamle billeder, hvilket er fint, der skal bare opdateres, så tidligere medlemmer ikke står nævnt som om de stadig er med.

Korets økonomi – v. Anders. Der er ikke noget nyt. Der er en del penge på kontoen, men det skyldes også NOFO stævnet i oktober.

Korets arrangementer i efteråret:

Musikkens Hus den 2.okt. 2016. Lise sørger for at få en

føromtale med i Nordjyske, og på korets facebook side. Vi skal møde kl. 13.00 i foyeren. Der vil være et rum til os hvor der er sørget for kaffe og vand. Der er prøve kl. 13.30-14.30. Koncerten starter kl. 15.00. Pause kl. 15.30 til 15.55. Slutter kl. 16.30 Repetoire: I skovens dybe stille ro – kor.Den danske sang – kor og tilhørere Himmerlandssangen – kor og tilhørere Sensommervise – kor og tilhørere Skoven er så underfuld – kor og tilhørere. Underlige aftenlufte – kor (tekst på hjemmesiden) PAUSE. Denne morgens mulighed – kor og tilhørere. Svantes lykkelige dag – kor og tilhørere. Hvor klart dog stjernen ses i nat – kor. Jeg er havren – alle synger unisont. Som en rejselysten flåde – kor og tilhørere. Oh what a day – kor

NOFO stævne 29. oktober kl. 9.30-16. 30 i Skørping:  

 I sognegården, vi er værtskor, og har opgaver i den forbindelse. Der skal gøres klar, sættes stole frem mm. Der skal sælges øl og vand, og vi serverer kaffe og kage i eftermiddagspausen. Anders og Karin sørger for øl og vand, Lissi sørger for kaffe, te, sukker, mælk og servietter. Kagebagning, opsætning og andre praktiske ting

uddelegeres torsdag d. 13/10.

Julekoncerter:

 Søndag 11. december: Teglgårdsminde og julekoncert i Nykirken. Vi laver Celebrate. Per Bach akkompagnerer, Kristine Hjort Bjerre vil gerne være solist og Lasse spørges om han vil spille bas.

Efter forespørgsel, udskifte Såbys potpourri med et potpourri af Jul på slottet af Bodil Heister, som også er et 4 stemmigt potpourri.

Eventuelt: Fremover skal der være et fast punkt på dagsordenen  vedr. PR. Bestyrelsen har vedtaget at korets medlemmer får en erkendtlighed ved runde fødselsdag fra 50 år. Der sendes en liste rundt så medlemmer kan notere deres fødselsdage og år.

Næste møde.  Onsdag d. 16 november kl. 19.30 hos Mia K. Stensballe på Skrænten 9, 

                Skørping.

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag 17. maj kl. 19.00

         

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Lise Westergaard, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Lissi Hyldgaard, Bodil Tvedegård og Mia K. Stensballe

 

 

1.

Siden sidst

Forårskoncerten i Sognegården 28. april gik fint trods bange anelser og en nervøs dirigent. Der var et pænt fremmøde.

Generalforsamlingen d. 12. maj – se seperat referat. Men vejret var godt, det var som altid hyggeligt og god mad fra Krastrup Søgård, suppleret med Lissi’s gode kage.

Praksis vedr. runde fødselsdag. Bestyrelsen aftalter at der ved 50, 60, 70, 80 og 85 gives en erkendtlighed.

Drøftelse af nodearkivets placering. Menighedsrådet vil gerne have arkivskabet i sognegården. Måske kan koret selv invistere i et skab der kan sættes op.

 

2.

Konstituering af bestyrelsen
Jørgen Dolmer ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen længere. Bodil Tvedegård er nyt medlem, og hun har sagt ja til formandsposten. Så bestyrelsen er som følger:

Formand – Bodil tvedegård

Kasserer– Anders Hagemann

Sekretær – Mia Korsdal Stensballe

PR – Lise Westergård

Suppleanter og mentor for nye – Karin Hagemann og Lissi Hyldgård.

3

Opera i Rebild

Koret får gratis billetter da vi medvirker. Hvis man kan samle mindst 10 personer, kan man købe fælles til 195,-

Anders rundsender mail ang. dette. Frist bliver 1. juli og købte billetter udlevers til generalprøven.

Torsdag 11.aug. kl. 19.30 øve aften i Sognegården. Tekst og noder læres UDENAD til  ”Himmerlandssangen” og ”Som en rejselysten flåde”

Søndag 14. aug. møder til prøve kl. ? Tidspunktet udmeldes senere.

Påklædning denne dag er hvidt foroven og sort forneden, både for mænd og kvinder.

4.

Korstart torsdag d. 8 sep.

Første koraften efter sommerferien i Sognegården Kl. 19.30 Lise sørger for annonce herom. Bent Hvilshøj har givet tilsagn om at fortsætte J 
Denne første øvegang går med noder til Musikkens hus d. 2/10. Vi mødes kl. 13.00.Her skal vi synge i foyen, fællessange og eget program.

5.

NOFO stævne 29. oktober

I i Skørping Sognegård – Tema ”Landsby” v. Per  Drud Nielsen. Kl. 10-17 og NOFO står for annoncering og indbydelse.

Værtskoret, altså os, står for kaffe og kage.

  

6.

Eventuelt.

Formanden har en nøgle til sognegården. Bodil får den af Jørgen og sørger for at det bliver registreret.

Næste møde.  Næste ordinere møde bliver onsdag d. 21. sep kl. 19.30 ved Søren

  

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag 12. april. kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann       

 

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1

Siden sidst.

Gallaaften på KS var en god aften som koret gerne gentager. Selvfølgelig afhængig af at økonomien hænger sammen. Anders mangler at mødes med borgerforeningen ang. Økonomien for aftenen. Koret har haft en netto udgift på 10.854,50, og borgerforeningen har lovet at koret ikke får underskud ud af aftenen.

Der var gæster som på aftenen havde givet udtryk for at de synes Niels Bundgård var overflødig når det var vals og polka der blev spillet op til.

2

Korets medlemmer.

Der er 4 som fortsætter på orlov, 2 har meldt sig ud, og 2 er tilbage efter orlov.

3

Forårskoncert torsdag d. 28. april i sognegården.

Koncerten starter kl. 19.30. Per Bach spiller til. Programmet ses på hjemmesiden og består af:

Les Miserable (hele hæftet)

En forårsbuket af Dansk mm

Fællessange med publikum

Der bliver annonceret i Rold Skov bladet og på KS’s skærm

4

Generalforsamling torsdag d. 12. maj.

Vi starter på Sørens terrasse kl. 19.00. Anders medbringer fanen.

Herrene stiller borde op kl. 18.00. Som sidste år bestilles der mad fra Krastrupsøgaard, hvilket Karin sørger for. Brød sørger vi selv for og Lissi bager lidt kage til os J

Ordstyrer/dirigent for aftenen er Ulla Bidstrup.

Vores formand, Jørgen Dolmer, genopstiller IKKE. Så der skal vælges mindst et nyt medlem til bestyrelsen. Anders og Karin er på valg, begge fortsætter gerne.

5

.

Opera i Rebild, søndag d. 14. august.

Koret medvirker i 1. afdeling, kl. 13-13.45. Vi skal synge Som en rejselysten flåde og Himmerland, Himmerland sammen med Ungdomssymfoniorkesteret. Da der ikke er meget plads på scenen foran orkesteret, vil det ikke være at stå med noder. Teksterne skal derfor læres udenad!

Der vil være generalprøve lørdag d. 13. august. Tidspunktet vides endnu ikke.

Husk… Koret er vært ved NOFO stævnet d. 29/10 på kulturstationen.

Næste bestyrelsesmøde er det konstituerende møde. Såfremt nye medlemmer også kan, bliver det onsdag d. 18. maj kl. 19.00 hos Lissi .

  
  

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 19.30

Hos Søren Steen Nielsen

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Siden sidst.

Lysets utålmodighed, sangaften v. Per Bach var en god aften. En udstrakt hånd fra Per, som meget gerne vil samarbejde. 3. juledag havde Per Bach inviteret koret til at deltage ved gudstjenesten, her deltog Kristen H og Gerhardt K. med flere.

Seniorbio’s julefrokost 9. dec gik fint, og Erling Junker, seniorbiografen, har allerede bedt om korets deltagelse igen i år.

Julekoncerten d. 13. dec. Startede som vanen tro på Teglgårdsminde, som altid hyggeligt. Dog har de spurgt om muligheden for et andet repertoire, da de syndes de har hørt Svend Saaby’s potpourri mange gange. Bodil Tvedegaard undersøger hvad der findes af andre potpourrier.

I Nykirken om aftenen var der fyldt op og der kom efterfølgende en god respons fra tilhørerne. En vellykket koncert. Charlotte Hjørringgaard Larsen sang igen utrolig smukt og der var endvidere et festlig oplæsnings indslag af Susanne Sangild.

Vi havde en god afslutning, hvor det var dejligt at solister m. påhæng også deltog.

Igen havde Lissi brilleret med dejlig mad J

6. Jan i Torup kirke. Egentlig en god koncert, dog oplevede mændene problemer med at høre. Kirkens indretning er ikke så god, størrelsen er et problem. De (?)  har også bedt om vores deltagelse igen i 2017.

2.

Økonomi.

Der er 3 på orlov, hvilket resulterer i 35 medlemmer.

Vi havde i dec. et forbrug på 6800,- kr. på honorarer, gaver og mad. Der er pt en kasse beholdning på 2600,-

3

Sangaften 12. jan.

Per Bach har igen inviteret til sangaften. Det er helt frivilligt at deltage. Han vil bl.a. indøve Lisbeth Smedegaard Andersens nye salme digtet til Nykirken glas altervæg.

4.

Wieneraften = Galaaften.

Wieneraften er flyttet til tirsdag d. 2. feb. Koret er gået sammen med borgerforeningen, da der ellers var 2 arrangementer meget tæt på hinanden. Borgerforeningen sørger (nu) for annoncering.

Der bliver deltagelse af Hobro kammerensemble, Hjørring kammerorkester, Charlotte Hjørringaard og Per Bach, og Niels Bundgård er danse mester igen i år.

Hobro kammerensemble holder generalprøve indtil dørene åbnes kl. 18.45, hvor der er en velkomstdrink. Selve aftenen starter kl. 19.00 – 23.00. Bestyrelsen drøftede det praktiske arrangement af aftenen – Borgerforeningen har tilbud at hjælpe med bordopstillingen.

Korets medlemmer kan købe billet for 50,- som betales på kontoen sammen med kontingent. Evt. pårørende der gerne vil med skal købe billet på Himmerlandsbilletten.

5.

NOFO stævne d. 5. marts:

”Landsby” lyriske sange med Per Drud Nielsen, lørdag d. 5. marts kl. 9.30 – 16.30 i Brovst sognegård.

Her er der individuel tilmelding.

6. Forårskoncert.

Torsdag d. 28. april afholder vi forårskoncerten.

7. Generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver holdt torsdag d. 12. maj hvorefter koret holder sommerferie.

8. Næste møde.

Bliver tirsdag d. 12. april kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann.

9. Eventuelt.

D. 29. oktober er der NOFO stævne i Skørping med julemusik.

  

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Onsdag 18. nov. kl. 19.30 hos Jørgen  Dolmer.

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Siden sidst.

NOFO stævnet 24. oktober ved Mikkel Rønnow hvor Les Miserable var på programmet. Her deltog 13 fra koret, og der var bred enighed om at det var super godt og meget inspirerende.

Der har været lidt uro vedr. koret brug at kopier i sognegården. Koret sørger selv for papir, og Kristen sørger for kopier ved nye noder.

Man kan IKKE få en ny kopi fordi man har glemt en node en aften. Så må man se ved naboen, eller synge udenad J

2.

Økonomi.

Der er i efteråret 2015 35 betalende medlemmer. Runa er æresmedlem, og med Søren er vi oppe på 37. Gunilla og Eva holder orlov.

Vi ved flg. udgifter til årets julekoncert: Solist Charlotte Hjørringgård, oplæser Susanne Sangild, mad til korets juleaflutning.

Der kommer så 1000,- ind fra seniorbiografen og 3000,- fra Torup Kirke.

3

Sangaften 24. nov.

Per Bach, organist i Skørping, står for en sangaften tirsdag d. 24. november kl. 19-21.30. Der synges fra Lysets utålmodighed, koret synger Vi drømmer en drøm og Denne morgens mulighed.

4.

Lise Nedergårds afsked.

Lise holder afskedsgudstjeneste søndag d. 29 nov. kl. 10.30 med efterfølgende reception. Koret giver en gave.

5.

Seniorbio.

Onsdag d. 9. december kl. 16.00 synger vi til seniorbiografens julefrokost. Vi går ind til Sikken voldsom trængsel og alarm, og synger Vær velkommen herrens år og Såbys julepotpouri. Per Bach spiller til.

Julekoncerten.

Søndag 13. december

Teglgårdsminde, kl. 15.30, vi mødes kl. 15.15

Bodil læser op fra Peters jul, Jørgen finder 3 fælles salmer, og vi synger Såbys julepotpouri.

Nykirken. Vi mødes i sognegården ca. 17.00 og dækker bord og pynter op. Generalprøve kl. 18.00.

Koncerten starter kl. 19.30. Koret står klar oppe ved alteret. Charlotte Hjørringård synger 1. vers af Mit hjerte altid vanker solo mens hun går ind. Damerne er med fra 2.vers. Herefter Alta Beata og Vær velkommen herrens år, og videre efter programmet.

3. juledag kl. 10.30:

Per Bach invitere korsangere der har lyst til at komme, og der må gerne synges flerstemmigt på de salmer hvor man kan det.

6. januar 2016.

Hellig tre kongers aften i Torup Kirke. Generalprøve kl. 18 og koncert kl. 19.30.  Programmet findes på hjemmesiden.

 Sangaften i sognegården.

    12. januar inviterer Per Bach igen til sangaften kl. 19.00

    Første korprøve.

 

    Er torsdag d. 14. januar kl. 19.30

Wieneraften lørdag d. 30. jan. kl. 19-23

Per Bach har lovet at spille. Charlotte Hjørringård er solist, wienertrion fra Hjørring som spillede sidste år kommer igen. Lissi vil igen sørge for forplejningen til en fornuftig pris. Og koret synger 2 satser fra Les Miserable.

Lissi undersøger om Niels Bundgård vil være danse instuktør, i år satse på wienervals og en polka. Priser bliver 130,- og sælges via himmerlandsbilletten.

NYT I år betaler korets medlemmer 50,- for aftenen, og skal huske at evt. pårørende som gerne vil med, selv skal købe billet via himmerlandsbilletten.

Det undersøges om Jutlander bank evt. vil støtte arrangementet økonomisk.

PR

Vi regner med at kirken sørger for annoncering af julekoncerten. Wieneraftenen annonceres efter jul, i Kulturen, aviser og på netttet.

Evt.

Kirken sekretæren vil gerne have plan for foråret. Vi starter efter jul d. 14. jan 2016, holder vinterferie i uge 8, og fri i påsken. Forårskoncert bliver søndag d. 1. maj og der sluttes af med generalforsamling torsdag d. 12. maj.

Næste møde bliver torsdag d. 7 januar 2016 hos Syngemesteren.

  
  
  

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.  Tirsdag 15. sept. kl. 19.30 hos Lissi Hyldgaard.         

Til stede:  Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Lise Westergaard, Lissi Hyldgaard, Mia K. Stensballe.

 

1.

Referatet fra sidste møde (konstituerende) d. 21. maj

Ingen bemærkninger.

 

2.

Siden sidst.

Positivt brev fra organist Per Bach. Han spiller gerne til vores julekoncert, og ønsker meget gerne et samarbejde fremover. Fx sangaften d. 11/11. Der er flere ting i spil (bl.a. gudtjenester), hvor vi må sige at korets medlemmer selv må tage stilling til evt. deltagelse.

Ved korprøven torsdag 17.sept undersøges om koret vil/kan medvirke med ‘Les Miserables’ ved Per Bachs salmesangsaften d. 11. nov.

I øvrigt skriver bestyrelsen til organist Per Bach og udtrykker korets glæde over hans imødekommenhed – og tilsiger medlemmernes tilsagn om positivt samarbejde for fremtiden

Nye kormedlemmer. Torben – tenor, og Birte – 2. sopran.

3

Korets økonomi – v. Anders.

Der er dd 19 medlemmer der har betalt kontingent, hvilket giver 5700,-

Der skal indkøbes noder til bl.a Schuberts Deutche Messe og betales for klaverstemning.

4.

NOFO stævne 24. oktober: kl. 10-17 på DKs Pædagogiske Universitet (seminariet) i Aalborg

– ’Les Miserables’ med Mikkel Rønnow som instruktør.

– Individuel tilmelding. Deadline var mandag. 14/9.

5.

6.

Seniorbio: Onsdag d. 9/12 ca. kl. 16.00 Søren kontakter Junker Hoklst fra Seniorbio og spørger Per Bach om han vil akkompagnere. Og de ønsker samme repertoire som sidste år. 

Julekoncerter:

Søndag 13. december

Teglgårdsminde, kl. 15.00

Nykirken, kl. 19.30, program bl.a. ”Schuberts Deutsche Messe” – Generalprøve kl. 18.00. Søren har spurgt Charlotte Hjørringgaard om hun vil være solist. Søren vil høre om Susanne Sangill vil læse noget op.

Onsdag d. 6 januar 2016, Thorup kirke

7. Lørdag 30. januar 2016 Wieneraften på KS: Billetprisen sættes op til 125,- og korets medlemmer skal give 50,-

Dette skulle kunne sikre at der ikke bliver underskud som sidste år.

Ideen er folkedans eller wienervals. Der skal være fællessange. Og maden skal serveres. Tidligere på aftenen end sidste år.

 Der skal være møde ang. planlægningen af wieneraftenen.

8. Eventuelt:

NOFO stævne 5/3-16 med Per Drud Nielsen

9. Næste møde:

 

Hos Jørgen Dolmer, onsdag d. 18/11-15 kl. 19.30

  
  
  

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, torsdag d. 21. maj 2015.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Lissi Hyldgaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Referatet fra sidste møde d. 24.3 samt generalforsamlingen d. 7.5

Ingen har kommentarer til referatet.

Siden sidst:

Forårskoncerten i Nykirken d. 26. april gik rigtig fint. Flere publikummer har efterfølgende sagt at det var en formidabel oplevelse. Korets egen opfattelse var ligeledes en god oplevelse.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

Suppleanter er Lissi Hyldgaard og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

Korets økonomi:

Pt har vi 942,- i banken. Det var en dyr sæson for koret, med mange udgifter.

Der kommer en indtægt på ca 21.000,- i form af kontingent og  vi ved der er for 5500,- faste udgifter. Det endelige budget mangler, da kasseren ikke kan lægge det før de endelige planer for 2015/2016 er lagt. Så snart syngemesteren ar programmet klar for næste sæson, kan kasseren lægge et budget.

Wieneraften skal have en højere billetpris så koret ikke får for store udgifter på dette arrangement. Desuden skal korets egen medlemmer nok have en mindre egenbetaling hertil.

Korets planer for det kommende år:

Koret starter op d. 3 september.

Der er stævne d. 24/10-2015 i Aalborg med Mikkel Rønnow, hvor der synges Les Miserable.

Der er Kor72 stævne d. 12/12-2016 ved Søren Birch hvor der synges julemusik.

Det ser ud til at der igen i år bliver julekoncert 3. søndag i advent i Nykirken. Dog får vi ikke en økonomisk hjælp fra menighedsrådet. Det bliver muligvis Schuberts Deutche Messe med organist der opføres. Og det undersøges om vi evt. kan synge i en anden kirke også, hvor der så kan komme en indtægt fra. Syngemesteren vil kontakte Maria Ohrt-Nissen.

Vi skal selvfølgelig også synge på Teglgårdsminde som vanligt.

Salen på kulturstationen er booket lørdag d. 31 januar 2016 til wieneraften. Så sæt kryds i kalenderen J

Der er et NOFO stævne d. 5/3-2016 med Per Drud Nielsen hvor der skal synges film musik.

Og selvfølgelig afsluttes kor året med en forårskoncert.

 1. 3. december holder senior bio deres julekomsammen, hvor de igen i år har bedt koret komme og underholde. Dette har syngemesteren givet tilsagn om.

Næste møde:

Tirsdag d. 15 sep. kl. 19.30, hos Lissi Hyldgaard.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 24/3 2015 hos Anders og Karin.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Karin og Anders Hagemann.

Afbud: Berit Kastrup Krogh

 

Opera i kor:  J Det var en god opevelse, både med Søren Birch som dirigent af koret og selve koncerten med den sprudlende dirigent. Der manglede dog lidt til koret i pausen, især fredag aften som var lang. Dette skulle måske være lagt ud til kor72 og NOFO, når det er arrangeret som et stævne. Dog skal man nok melde tilbage, at der en anden gang skal reduceres i antal. Det var ikke optimalt at sopraner og alter stod på fløjen. Der var IKKE en omtale i Nordjydske, men en fin omtale i Midtvest avisen, hvor der var ros til koret.

 

Forårskoncert 26. april i Nykirken: Et møde med Carl Nielsen. Søren vil prøve at komme omkring hele hans virke, så man kan se hvor stor en komponist han var. Der er lavet en aftale med organist Peter Anderson, som også kan spille klaver akkompanement. Hans kone er solist og kommer med, samlet skal de have 2500,-. Bo juel Christiansen som er solo fløjtenist er også på programmet, han skal have 1000,-.

Af musik bliver der en del for Skørping koret, en del for solister og en del for børnekor. Der bliver også oplæsning, desværre har Mogens Yde meldt afbud.

Kirken har haft en annonce i menighedsbladet, men ellers skal vi nok selv lave pr.

 

Generalforsamling torsdag d. 7 maj: Start på Sørens terasse kl. 19.00. Ulla B. spørges om hun vil være dirigent. På valg er Lise, Mia og Berit. Vi undersøger muligheder for mad, i samme stil som tidlgere, dog ikke gennem Lissi. Man tager selv drikkevarer med og sørger også selv for service.

Julemusik v. Søren Birch d. 12 dec.: Stævne som foregår i Kedelhallen på Nordkraft i kor72 regi.

 

Julekoncert i Nykirken 13. dec + Teglgårdsminde: Vi håber på at alt falder på plads med meinghedsrådet, så koncerten kan forgå i Nykirken. Senest frist må være inden sommerferien, så vi kan finde alternativer hvis det ikke bliver til noget.

 

Eventuelt: Koret er inviteret til kursus d. 30 maj, men da koret er gået på sommerferie, meldes der tilbage at det ikke kan lade sig gøre.

 

Næste møde:

Bliver konstituerende bestyrelses møde som holdes hos Anders og Karin, torsdag d. 21 maj kl. 18.30. Nærmere oplysning følger når bestyrelsen er sat.

 

 

Referat fra bestyrelsens evaluerings møde i Skørping Sangforening, d. 22/1 2015 i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Berit Krastrup Krogh, Karin og Anders Hagemann.

Søndag d. 18. jan 2015  – Wieneraften:

Økonomien gennemgås, aftenen ender med et underskud på 6473,99 kr. En af posterne der blev for stor, er annonceringen i de lokale blade. Det kan gøres på flere måder og der er her stor forskel på priserne.

For eftertiden sørger bestyrelsen for at der foreligger et budget for større arrangementer i god tid. Dette føres til protokols i bestyrelsens arbejdsopgaver. Den PR ansvarlige skal for eftertiden først annoncere når der er et budget, og skal så kun annonceres for det beløb der er til rådighed. Hvis der ikke er penge nok til samtlige lokale aviser, må der prioriteres.

Selve aftenen var en succes. Billetterne var revet væk, så prisen skal nok være lidt højere (150,-) hvis det skal gentages. Korets medlemmer skal nok også betale, fx 50,00 Der skal nok også være dress code, for at gøre det festligt. Og få det arrangeret en fredag eller lørdag, så man ikke skal tænke på næste dag J

Musikerne og solisterne var uovertrufne. Man skal måske nok ikke danse alle 5 lancier ture, men nøjes med fx 3 af dem, som man så kan godt.

Berit har skrevet en efteromtale som ligger på www.roldskov.nu

Næste møde: Tirsdag d. 24/3-2015 hos Karin og Anders kl. 19.30

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 8/1 2015 hos i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Karin og Anders Hagemann.

Siden sidst:

Juleafslutning for seniobio var en succes, og de har betalt 1000,- for det. Har ønsket at vi gentager det i 2015, holder arrangement d. 7,8,9 og 10 dec., hvor Søren har sagt ja til et arrangement. Den endelige dato er ikke aftalt endnu.

Julekoncerten på Teglgårdsminde gik som vanligt fint.

I Suldrup Kirke gik koncerten også fint, og juleafslutningen på skolen var vellykket.

 1. jan 2015 i Thorup kirke gik godt og der får koret 2500,- i honorar.

Søndag d. 18. jan 2015  – Wieneraften:

Musikken leveres af Hjørring kammertrio som skal honoreres med 6000,-

Aftenen starter med et glas aperitif kl. 19.00. Kl. 21.00 er der buffet som Lissi har lovet at stå for, ost og lidt pålæg samt vin, kaffe og te. Susanne Bevense har indvilliget i at være toastmaster.

Koret synger Kai Norman Andersen; Musens sang, Alle går rundt og forelsker sig og Den allersidste dans.

Bente Frendrup (organist), Niels Bundgaard (spillemandsmuseet), Morten Byrialdsen (tenor – jydske opera) og Annette Dahl (sopran – jydske opera) får alle en gavekurv som tak for deres hjælp til hhv. musik, lanciers og sang.

Der er praktiske opgaver som korets medlemmer skal hjælpe til med, se liste. Bordopstilling og borddækning. Karin undersøger leje af duge. Jørgen og Anders sørger for bordopstilling og finder et par mere i herregruppen til at hjælpe. Opstart kl. 17.00.

Oprydning bagefter, her hjælper alle i koret til.

Opera i kor: Der er plads til og tilmeldt 35 fra koret.

Forårskoncert torsdag d. 30 april: Søren tænker lidt over om der skal være forårskoncert i år, grundet Opera i kor og Carl Nielsen stævne i Odense til maj.

 

Gereralforsamling torsdag d. 7. maj:

 

Eventuelt: Birgit har indkøbt kormapper.

Næste møde: Torsdag d. 15 jan kl 18.30

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 18/11 2014 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Karin og Anders Hagemann.

Siden sidst:

Nofo stævne d. 1 november i Dronninglund, der deltog 11 fra koret, som havde en god dag.

Tirsdag 2. dec. Kl. 16.30 Koret synger på KS i forb. med juleafslutning for seniorbiografen:

Koret mødes kl. 16.00. Vi synger Vær velkommen og Såbys potpourri og slutter af med julen har englelyd. Koret får 1000,- for ulejligheden.

 

Julekoncert 14. december i Suldrup kirke kl. 19.30 – 9 læsninger:

Dagen starter på Teglgårdsminde kl. 15.00 hvorefter vi hygger lidt inden der køres til Suldrup Kirke. Jørgen har lavet programmet. Hygge efter koncerten er ikke helt på plads. Der er tradition for æbleskiver i sognegården i Suldrup, men koret har fået lov at være på skolen, hvor vi kan have vores juleafslutning.

Koret får 5000,- i honorar og solisten skal have 3000,-

Korstart 2015:

Torsdag d. 8 januar kl. 19.30 er der opstart.

Tirsdag d. 6 januar kl. 19.30 skal koret synge i Thorup Kirke, til dels gentages julekoncerten. Dog uden solist. Koret mødes kl. 18.00 til opvarmning og generalprøve.

 

Wieneraften Søndag d. 18. januar kl. 19.00-22.00:

Søren har hyret musikere fra Hjørring, Hjørring Klavertrio (6000,-), og fået Niels Bundgård til at undervise i lanciers. Der tages entre på 100,- dog kommer korets medlemmer gratis ind. Der serveres et let traktement og sælges drikkevarer.

Programmet bliver Den allersidste dans og Alle går rundt og forelsker sig og nogle fællessange. Søren udfærdiger et program for aftenen.

Der findes en i koret til at være toastmaster.

 

Opera i kor:

Øvedage i klassisk sal i Musikkens hus: søndag 1. feb. og søndag 8. marts kl. 10-16 og Torsdag d.12. marts kl. 18-20.

Koncert i Musikkens Hus fredag d. 13. marts

Nodehæfte laves af Aalborg symfoniorkester og kommer til at koste 25,-

Al information er lagt ud på korets hjemmeside.

Forårskoncert:

Torsdag d. 30. april i sognegården.

 

Generalforsamling:

Torsdag d. 7. maj i sognegården.

 

Økonomi ved Anders H:

Koret har ikke haft de store udgifter i efteråret. Vi får honorar for julekoncerten i Suldrup, for koncerten i Thorup så der er et pænt overskud. Vi får til gengæld lidt udgifter i forbindelse med Wieneraftenen.

Koret har fået 2 nye medlemmer, Mogens og Marianne. Pt er der 35 aktive medlemmer.

 

Kormapper, og slips og tørklæder v. Anders H:

Karin og Anders har undersøgt muligheden for ens kormapper. Karin har fundet en sort model som kan bruges. Det undersøges hvor mange der mangler.

Der er stadig et slips og et tørklæde i omløb, der gøres et forsøg på at inddrage dem.

 

Eventuelt:

Anders påtaler nodernes kvalitet. Dette efterår er det især The Angel Gabriel der giver problemer.

Næste møde:

Torsdag d. 8 januar mødes bestyrelsen i sognegården kl. 18.30 – dvs. 1 time før første korprøve.

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag d. 16.september 2014 kl. 19.30

hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10

     Til stede:

Søren Steen Nielsen, Jørgen Dolmer, Anders og Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard

Afbud fra: Mia Stensballe

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. maj

Ingen bemærkninger

 1. Siden sidst

Bogby9520 – 12. sept 2014

Gik fint – men et presset program og en skam at der ikke var tænkt på mikrofonopstilling. Der har efterfølgende været en fin omtale i Nordjyske Stiftidende.

Stadig ingen nye medlemmer – ærgeligt…

Medlemmer, der holder pause: Henning (er på Grønland), Eva F.?, Jørn og Lene(kommer tidligst til foråret)

Medlemmer, der er stoppet: Jannike, Olga (vi mangler tørklæde), Claus?,

Jørgen D. tager kontakt til dem, vi er i tvivl om. 

 1. Korets planer 2014/2015

Korstemmens dag lørdag 20. sept (K72) – Hvor og hvornår?

Det vides stadig ikke, hvor det foregår henne, men tilmeldingsfristen er overskredet, så det er irrelevant p.t.  

NOFO stævne i Dronninglund d. 1. november 2014 med Erling Lindgren. Ca 22-23 tilmeldinger – fint fremmøde.

Julekoncert 14. december i Suldrup kirke – 9 læsninger – økonomi.

Heidi, organisten i Suldrup, har givet grønt lys for at vi får 5000,- kr for at synge.

Anette Dahl, Operasanger ved den jyske opera, medvirker ved julekoncerten og honoraret til hende er 3000,- kr.

Koncerten bliver kl. 19.30 ,- generalprøve kl. 18 samme dag. Der skal opføres de 9 læsninger og Søren S. og Jørgen D koordinerer med hensyn til programmet.

Juleafslutning for koret efterfølgende? Jørgen D. undersøger, om vi kan låne sognegården i Suldrup og holde afslutningen efter. Lizzie vil gerne være behjælpelig med mad, som sammen med nogle frivillige kan rette an.  Hvis ikke det er muligt at låne sognegården, kan vi evt. låne et lokale på skolen, så som skolecafeen? Det vil Berit undersøge i så fald.

Lise W. sørger for annoncering i både Folkebladet og Rold Skovbladet. M.h.t. annoncering i Kulturen kommer Søren S. forholdsvis hurtigt med et udkast og sender til Lise W., således at julekoncerterne i Suldrup og evt. Skibsted kirke kan komme med i næste nummer af Kulturen, hvor der er deadline d. 29/9 – 14.

Vedr. koncerten på Teglgårdsminde ( som i øvrigt bliver kl 15.00) vil Søren S. forhøre sig hos Bodil, om hun kunne være interesseret i at gentage succeen fra sidste år med historiefortælling som et opmuntrende indslag.

Skal vi have endnu en julekoncert torsdag d. 11. december i Skibsted kirke?

 

Bestyrelsen blev enige om at vi gerne vil lave 2 julekoncerter i år og Søren vurderer at vi også har repertoire til det. Julekoncerten i Skibsted kirke vil i så fald blive uden solist.

Jørgen D kontakter præsten i Skibsted kirke, om de er interesseret. Forslag til honorar er 2500,- kr.

OBS! Efter mødets afslutning: Der bliver desværre ikke en julekoncert i Skibsted kirke alligevel.

2015…..

 

Wieneraftenen d. 18/1 – 2014:

Søren har fået engageret nogle supergode professionelle musikere fra Hjørring  – honorar 6000,- kr. (Hobro har nemlig aflyst )

 

Undervisere til Lancier mangler – Lise W. vil undersøge, om der er nogle lærere på skolen som kunne være interesseret i at undervise – alternativt evt. Støvring gymnasium.

Der er enighed om at der skal tages entre til aftenen – evt. gennem himmerlandsbilletten, hvor der kan være inkluderet kaffe/the el. vin + kage på billetten.Der skal laves program

Tages op igen på bestyrelsesmøde i november, hvor det færdigplanlægges. Hvorefter der udarbejdes et program, som skal offentliggøres. Efterfølgende skal der evt. laves en gruppe af de andre kormedlemmer, der kan hjælpe med det praktiske til dagen.

Obs! At der kommer en foreløbig ”appetitvækker” med i Kulturen – igen her deadline 29. sept. (Lise W.)

 

Opera i Kor:

Forprøver bliver

Søndag d. 1/2 : kl. 10 – 16 (endnu ukendt med lokalitet)

Søndag d. 8/3 : kl. 10 – 16 (endnu ukendt med lokalitet)

Torsdag d. 12/3 : generalprøve om aftenen i Musikkens hus

Fredag d. 13/3 : koncert kl. 19.30 i Musikkens Hus

 1. Økonomi ved Anders H.

    Det ser fornuftigt ud med økonomien, ikke alle har indbetalt     

     kontingent endnu, men det kommer forhåbentlig. Nuværende           

     formue er ca. 2500,- kr.

     Antal af kormedlemmer (nye  / udmeldte). Ca. 38 – Anders     

     laver en ny kormedlemsliste og sender ud.

 

 1. Stort restoplag af DAM-bladet

     Folk tager ikke DAM-bladet med hjem,- kormedlemmerne    

     opfordres til at tage det med hjem, da der er mange    

     spændende informationer i det.

 

Kormapper

Alle kormedlemmer skal til koncerter have sorte kormapper og det kunne være en god ide at have nogle på lager i koret – Anders undersøger muligheder og priser. Kormedlemmerne vil så kunne købe en mappe af koret.

 

Slips og tørklæder

P.t. 2 slipse og 4 tørklæder på lager, men skal have afklaret om der evt. kommer flere ind grundet udmeldelser, se pkt. 2.

 1. Eventuelt

Jørgen og Søren ser på lokaliteterne i Suldrup og Skibsted kirke snarest muligt.

Snak omkring facebookside vedr. koret og dets aktiviteter – superfin profilering, men det vil kræve kontinerlig opdatering og justering, hvilket kræver en del arbejde.

 1. Næste møde

18.november kl. 19.30 bestyrelsesmøde hos Jørgen Dolmer

Referent

Lise Westergaard

 

 

                 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, torsdag d. 22. maj 2014.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh og Mia Korsdal Stensballe.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

Suppleanter er Berit Kastrup Krogh og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

Referatet fra sidste møde d. 10.4. samt generalforsamlingen d. 8.5

Ingen har kommentarer til referatet.

Siden sidst:

Forårskoncerten d. 3.maj med Støvring koret gik rigtig fint. Det samme gjorde generalforsamlingen d. 8. maj hvor vi, desværre for sidste gang, nød Lizzi´s mad.

 

Korets planer for det kommende år:

Koret starter op den første torsdag i september.

Første arrangement er fredag d. 12 september kl. 15.00. Koret er inviteret til at synge til kulturministerens besøg til Bogby 9520.

 1. 25. oktober 2014 er der Nofo stævne i Dronnignlund med Erling Lindgren.

Koret laver en wiener aften i lørdag d. 18. januar 2015 salen på kulturstationen er booket og musikerne kan. Man kunne fx danse lanchiers. Søren har kontakt til et wieneransamble i Hobro.

Skørping Sangforening bliver igen stamkor for Opera i Kor sammen med Hjørring Kammerkor i 2015. Koncerten finder sted fredag den 13. marts i Musikkens Hus sammen med Aalborg Symfoniorkester.

Der bliver prøver således:

Søndag den 1.februar på Nørresundby Gym.

Søndag den 8. marts på Nørresundby Gym

Torsdag den 12. marts i Musikkens Hus

Julekoncerten/Teglgårdsminde:

”Koncerten” på Teglgårsdsminde finder sted som vanligt.

Derudover overvejes en julekoncert på kulturstationen. En julekoncert i Terndrup kirke er at foretrække, der forespørges om 3.søndag i advent (14. dec.), men intet er på nuværende tidspunkt afklaret. Begge dele bliver dog ikke aktuelt da der bliver for meget indstudering.

Drøftelse af korets kultur:

Vi skal alle huske at tage godt imod potentielle nye kormedlemmer. Fx sørge for at nye bliver placeret mellem garvede sangere så der er støtte at få.

Vi skal generelt være bedre til at byde nye medlemmer velkomne.

Vi skal blive bedre til at synge uden noder, så vi kan koncentrere os om at se på dirigenten. Samt have ens kormapper, så det ser bedre ud ved koncerter, dvs. sorte mapper.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 16. sept. kl. 19.30 ved Søren

Referent

Mia Steensballe

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 10/4 2014 i sognegården.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Berit Kastrup Krogh, Karin og Anders Hagemann.

Siden sidst:

Opera i kor gik rigtig fint. De fra bestyrelsen som var med, havde alle en god oplevelse.

Det er som optakt til operafestival 2015 i Musikkens Hus i Aalborg. Der skal være en evaluering før det besluttes om koret stiller op som stamkor til næste år.

Kirkens 100 års fødselsdag: Korets optræden gik fint, med hjælp fra eksterne mands stemmer J

Forårskoncert på KS lørdag d. 3 maj kl. 16.00:

Afholdes sammen med Støvring koret. Sidste koraften før koncerten er d. 1. maj, her flytter vi sidste øve time over til Støvring.

På dagen (3. maj) starter vi kl. 12.00, der holdes pause inden koncerten hvor vi forsøger at arrangere kaffe og kage.

Koret skal finde sange der kan synges med 3 stemmer til koncerten, da tenor gruppen er tvivlsom.

Oh what a day og Anemone sangen er et par af dem vi kan synge.

Generalforsamling torsdag d. 8 maj:

Vi mødes på Sørens terasse kl. 19.00 som vanligt. Bordopstilling står herrene for, Lissi sørger for mad til 65,- pr person som betales på dagen.

På valg er: Jørgen Dolmer (formand) (fortsætter én 2 årige periode mere, som bliver hans sidste). Karin (suppleant) og Anders Hagemann (kasser) er begge på valg, men fortsætter begge gerne.

Næste møde:

Torsdag d. 22. maj afholdes konstituerende bestyrelses møde. Nærmere oplysning følger når bestyrelsen er sat.

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 15/1-14 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann og Lise Westergaard.

Fraværende: Mia Korsdal Stensballe, Berit Kastrup Krogh

 1. Siden sidst:

Evaluering af musikgudstjenesten 2013: Var meget kort. Havde måske nok en forventning om at præsten ville bruge noget mere tid.

En musikgudstjeneste og en julekoncert er 2 forskellige ting og vi i bestyrelsen må beslutte hvad vi fremover ønsker for koret m.h.t. julekoncerten.

Planen er således, at Søren/Jørgen tager kontakt til menighedsrådet for at arrangere et møde, hvor punktet skal på dagsorden. Bestyrelsen holder fast i, at vi gerne vil arrangere en koncert jævnfør  brugeraftalen med menighedsrådet vedr. lån af sognegården:  pkt. 2: ”Som modydelse arrangerer Skørpingkoret en årlig koncert vederlagsfrit i Nykirken. Det er normalt julekoncerten. Ekstra større udgifter til solister o.a. aftales med menighedsrådene i god tid forinden. Kirkens organist er ikke forpligtet til at medvirke ved koncerterne.”

Denne koncert må gerne være en julekoncert, hvor vi stadigvæk gerne vil inddrage præsten, men det kunne også være en anden koncert i løbet af året i stedet for.

Desuden er det vigtigt for os at vide, hvad økonomien til en sådan koncert er, således at vi ved, hvad vi har med at gøre, når vi planlægger med solister o.a.

Til næste år kan vi af gode grunde ikke være i Skørping Nykirke pga renovation, men der er måske mulighed for at være i Skørping Kirke i stedet for.

Skørping Nykirke har 100 års fødselsdag d. 6/4 – 2014 og Lise Nedergaard har forespurgt, om vi kunne være interesseret i at deltage i den henseende. Det vil vi højst sandsynlig gerne, men afventer videre henvendelse.

Yderligere julekoncerter i december måned? Ja, det er en god ide, men så skulle det være en torsdag (øveaften)  før 3. søndag i advent, da vi ikke kan forvente at ”stjæle” mere tid i december måned fra kormedlemmerne. Søren arbejder videre med det….

 1. Mariagerfjord kammerkor:

Søren har talt med formanden og det står selvfølgelig folk frit for at deltage i vores kor, hvis de mener,  at det kunne være noget for dem.

 1. Opera i kor:

Søren deltager på mandag i et møde med Kor 72 om repertoiret, hvor det endelig besluttes. Vi starter så småt i morgen med de danske korværker. Anders laver en tilmeldingsliste, og det skal pointeres, at det er vederlagsfrit for os i koret at deltage, da vi er stamkor. Programmet kommer snarest muligt.

 1. Vise-Verse aften d. 26/3-14:

Da Søren ikke har mulighed for at være vores dirigent på selve aftenen, da han er optaget til anden side – og vi desuden har været til Opera i kor weekenden før,  vælger vi at takke nej til Susanne denne gang.

 1. Forårskoncert med Støvring koret d. 3/5-14:

Planen er, at vi alle mødes kl. 12.00, hvor vi øver indtil kl. 16.00, hvor koncerten skal være. Til selve koncerten opfører vi både værker hver for sig og sammen (højst sandsynlig noget fra  Les Miserable)

 1. Evt.:

Korets generalforsamling bliver torsdag d. 8.maj 2014 og ikke som anført på hjemmesiden d. 22/5 – 14. herefter holder koret sommerferie!

NOFO: Der kommer et stævne i Dronninglund med Erling Lindgren ”Jeg drømmer en drøm” til november.

Søren har været til Musikudvalgsmøde med Danske Folkekor. Det er besluttet,  at Danske Folkekor vil lave en Danmarkspremiere på ”The Armed Man”, som skal opføres i København d. 5.okt. 2014. Der vil være prøve d. 13. sept. og d. 4. okt.

 1. Næste møde:
 2. april kl. 19.30 hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10 i Skørping

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 5/11-13 hos Berit Kastrup Krogh.

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Siden sidst: Naturtur lørdag d. 14/9-13 v. Rebild porten gik rigtig fint. Berlevåg mandskor, fin koncert med et festligt mandskor.

Søndag d. 15/9-13, fin koncert på Kultur stationen.

Nofo stævnet i Vejgård gik godt, med en dygtig dirigent.

Problemer med menighedsrådet vedr. julekoncerten 15. dec.: Der blev søgt penge til solist honoraer mm til julekoncerten, men givet afslag. Søren har talt med Lise Nedergård som har prøvet at snakke med menighedsrådet, uden held. Dette betyder at koret ikke kan opføre Celebrate i år, men laver en musikgudstjeneste uden solister og musikere. Der skal en dialog i gang med menighedsrådet, om hvad det er, de forventer fra koret som modydelse for lån af sognegården. Der står nedskrevet, at vi skal give en koncert, som normalt er julekoncerten, hvilket ikke er sådan det ser ud lige pt. Vi afventer lige nu, og tager et møde i det nye år hvor vi kan få drøftet, hvad de forventer/forlanger af koret.

Julekoncertens ændrede program v. Søren Steen Nielsen: Vi starter på plejehjemmet kl. 15.30. Herefter er der generalprøve kl. 18.00, og musikgudstjenesten starter kl. 19.30 hvor Peter Hansen står for gudstjenesten, og organist bliver Robert Uhrenholdt. Koret synger Christmas Carols og der bliver fælles sange. Søren forhører sig med menighedsrådet om de selv sørger for at annoncere.

Aftenen slutter som vanligt af med fælles hygge i sognegården, mændene dækker bord, sopraner stiller mad an og alterne rydder op. Alle tager eget service og drikkevarer med.

Økonomien v. Anders H.: Vi har skiftet pengeinstitut til Sparekassen Himmerland pr. 15/9-13, konto nr.: 9812 2071551213. Økonomien ser fornuftig ud pt.

2014: Koret starter op efter juleferien torsdag d. 9/1-14.

Koret er udvalgt til at være stamkor til Opera i kor d. 22-23 marts i Aalborg. Skørping koret kommer derfor med vederlagsfrit. Der afsluttes med en koncert i Kedelhallen kl. 14.30.

Der er lavet en aftale om en fælles koncert med Støvring-koret til foråret, som skal afholdes på kulturstationen.

Evt.: Søren Steen holder fri fra korprøven d. 21. november.

Næste møde: Aftales i bestyrelsen i det nye år, til afholdelse før en korprøve.

Referent: Mia Steensballe

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 5/9-13 i sognegården.

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anders Hagemann, Berit Kastrup Krogh, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe.

 

Nye medlemmer/gæster: Så vidt vides ingen nye medlemmer. Der er gæster fra Bælum landsbykor ifb. Kultur ugerne.

Siden sidst: Jørgen er kontaktet af menighedsråds formanden vedr. koordinationsmøde mellem koret og dem, med henblik på bedre planlægning af fx koncerter. Jørgen arbejder videre med det. Søren har fået afslag på fondsmidler til udgivelse af cd, så projektet er udsat indtil videre.

Ekstra kor/orkester prøve søndag d. 8/9 kl. 14.00-17.00: Vi mødes 15 min før for opvarmning af stemmer. Vi medbringer selv den forplejning man har brug for denne eftermiddag.

 

Rebild Kulturuger 14-15 sep.: Naturtur med Søren Riisborg lørdag kl. 13.00 v. Rebild Porten og koncert med Berlevåg mandskor kl. 15.00. Filmen ”Heftig og begejstret” vises kl. 17.00 i Kinorevuen. Koret synger Det lysner over Agres felt, Marken er mejet og Sensommervise undervejs. Koncert søndag kl. 17.00-18.00 på kulturstationen. Koret møder kl. 14.10. Koret hjælper med stoleopsætning i pausen. Koret synger Himmerlandskantaten og Himmerlandsfrisen.

 

NOFO stævne 5/10-13 i Vejgård sognegård: Anders har ikke lukket for tilmeldingen endnu. Stævnet koster 120,- Der skal gennem kassereren lægges konto nr. på hjemmesiden, et til kontingent indbetalinger og et til stævne betalinger. (Mail er sendt ud fra kassereren vedr. nyt konto nr.).

 

Stemning af flygel: Flyglet bliver stemt d. 17/9-13 og koret betaler her i september. Seniorbiografen har et arrangement d. 30/10-13 hvor de slutter af i sognegården og skal bruge flyglet. Hvis det skal stemmes igen, må borgerforeningen ind over for betaling.

 

Ang. Kor72: Korstemmens dag i Aalborg d. 21/9-13. Messias i Aarhus 28/11-1/12, her skal man kunne noderne, altså have sunget før.

 

Næste møde: Tirsdag d. 5/11 kl. 19.30 hos Berit, Anemonevej 3, Rebild.

 

Evt.: Torsdag d. 3/10-13 aflyses da Søren skal af sted med Marionet teateret. Støvring koret har henvendt sig vedr. en fælles forårskoncert, hvilket koret gerne vil. Koncerten skal dog helst holdes her. Kassereren flytter bank til Sparekassen Himmerland.

Referent: Mia K. Steensballe

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

torsdag d. 30. maj 2013.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anny Gudum, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Berit Kastrup Krogh og Mia Korsdal Stensballe.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand bliver Jørgen Dolmer

Kasserer bliver Anders Hagemann

Sekretær bliver Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig er stadig Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig bliver Lise Westergaard

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig er Kristen Hansen

Suppleanter er Berit Kastrup Krogh og Karin Hagemann, som har til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem.

Kasseren overvejer at skifte bank, da det er blevet besværligt at komme i banken da filialer lukkes og der er store gebyrer. Kasseren får bestyrelsens opbakning til at tage beslutningen.

 

Siden sidst:

Søren er genvalgt til Nofo’s bestyrelse.

Jørgen Ellekilde fik 1500,- og Lene Holt Nielsen fik 2 falsker Amarone som honorar ved alsangskoncerten 2. maj 2013.

Præstens sekretær, Jette Græsholt, skal have besked ved korets koncerter i god tid så der ikke opstår sammenfald. Drøftelse af evt koordinations møder med menighedsrådet 1-2 gange om året for at undgå unødig konkurrence.

Julemusikgudstjeneste afholdes d. 15.12.13.

Der indbetales 1000,- til menighedsrådet nu til stemning af flygel, og for eftertiden senest 1. okt.

Menighedsrådet har en mindefond: Kristines Jensens mindefond til betaling af solister som kan søges. Den bestyres af Lise Nedergaard.

Bassernes problemer vendes, vi lader sommeren arbejde og ser hvordan situationen ser ud ved korstart. Forhåbentlig er det lykkedes at kapre nye medlemmer.

 

Korets planer for det kommende år:

Synlighed giver forhåbentlig nye medlemmer.

Korstart er torsdag d. 29 august.

Koncert 15 sep. Vi opfører Birte Arnback og Bystrups Himmerlands kantate. Berleburgs mandskor opfører koncert d. 14 sep. Vi skal medvirke i en eller anden form.

Nofo stævne i Vejgaard Sogenhus 5. okt 10-17 med Steen Lindholm, tilmelding ved Anders ved korstart.

Vedrørende optagelse af en cd med koret, så afventer Søren svar på ansøgning om finansiel støtte. Hvis det lykkedes så bliver det med Himmeland som tema.

 

Næste møde:

Bliver så snart at Søren hører noget vedr fondsansøgningen.

 

Eventuelt:

Bestyrelsen takker Anny Gudum for hendes tid som PR ansvarlig og byder Berit Kastrup Krogh velkommen som suppleant.

Referent: Mia K. Steensballe

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 1/5-13 hos Anders og Karin Hagemann.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard, Anders Hagemann og Karin Hagemann.

Fraværende: Anny Gudum

 

Siden sidst:

Ulla Bidstrup sørgede for varme hveder til øveaftenen dagen før Store Bededag.

Det er aftalt med menighedsrådene, at koret skal betale for stemning af flyglet i sognegården 1 gang om året. Der var anført to gange stemning på regningen fra Klaverstemmeren, og det er ikke aftalt. Bestyrelsen vedtog kun at betale for den ene årlige stemning. Hvilket også er blevet accepteret af Lise Nedergaard. Anders betaler til menighedsrådene, og prøver at få en aftale i stand om at vi betaler 1000,- pr år primo sept. til dem og så sørger de selv for stemning af flyglet resten af året.

Nordklang i Hamar er aflyst på grund af for få tilmeldte.

 

Forårssæson:

Onsdag 20. marts kl. 19.30 var der Vise-vers aften, i år var det ”Filmmelodier” hvor koret sang Gabriellas sang og Whishing you where somehow here again fra Phanthom of the opera.

 1. 23. marts var der NOFO forårsstævne i Øster Hurup ved Søren Birch. Temaet var Danske sange og Nordiske viser. Deltagelsen af kormedlemmer var rigtig god. Det var et godt stævne.

Torsdag d. 2. maj er der Alsangskoncert i sognegården. Bestyrelsen møder 30 min før og sætter stole frem.

 

Korets Medlemmer:

Der er 39 betalende medlemmer pt. Koret har et mindre overskud, så økonomien ser fin ud.

Der er mangel på tenorer, især i perioder.

 

Generalforsamling:

Lissi sørger for mad og prisen bliver 65,- som betales på aftenen.

Herrene sørger for bordopstilling og pynt fra haven er velkommen til bordet. Vi medbringer selv service og drikkevarer. Tilmelding sker til Anders d. 2. maj.

Vi mødes hos Søren Steen, Egehusvej 10, på terrassen kl. 19.00 og synger Danmark nu blunder og I skovens dybe stille ro.

Ulla Bidstrup foreslås til dirigent.

Anny Gudum ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

 

Efterårets program:

Søren ønsker at koret starter op torsdag d. 29. august da vi skal være med i Rebild kultur uger som ligger i uge 37-38, med orkester prøve lørdag d. 14. september og koncert søndag d. 15. september.

Søren har ansøgt Rebild Kommunes Projektpulje til Byzonekommune om støtte til at producere en cd med koret med temaet Himmerlands dale og skove.

Søren ønsker at lave Celebrate til julekoncerten.

Den 5. oktober er der NOFO stævne i Vejgård kirkecenter.

Der bliver Opera i kor i foråret 2014 i samarbejde med kor72 med en svensk dirigent, som optakt til indvielsen af Musikhuset i Aalborg i 2015.

Erling Lindgren stævne skubbes til efteråret 2014.

Se desuden hjemmesiden www.ssmf.dk.

Næste møde:

Konstituering hos Jørgen, datoen er onsdag d. 29. maj.

Referent Mia Steensballe

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

 1. 28.1-13 hos Anny Gudum.

Til stede: J. Dolmer, Søren S. Nielsen, Mia K. Steensballe

Lise Westergaard, Anders Hagemann og A. Gudum.

Fraværende. Karin Hagemann.

Siden sidst:

NOFO’s efterårsstævne den 27.10 med Julemusik ved

Kasper Beck Hemminmgsen på Aalborg seminarium

var vellykket. Halvfems var tilmeldt, men færre var til stede.

Ord og Toner ved Poul Arnbak på Skørping bibliotek lørdag

 1. 3. okt. hvor koret sang bl.a.Himmerland, Himmerland

En god dag.

Julekoncerten den 16.12 gik fint som vanligt. Vi startede på Teglgaardsminde, hvor der i år var et større fremmøde af

pårørende. Sanne Birkely Sørensen holdt en fin prædiken i

Nykirken, hvor der var en rød tråd til Jeg drømmer en drøm.

Afslutningen bagefter var som vanligt hyggelig med Lissi’s

Gode boller og tilbehør.

Korstart, både i januar og september skal annonceres i

Lokalavisen, så evt. nye medlemmer kan finde os.

Vise Verse Aften på KultrurStationen:

Onsdag den 20.marts kl.19.30. I år er det Filmmelodier.

Koret synger Gabriellas sång og Wishing you were somehow

here again fra Phantom of the Opera

.

NOFO’ s forårsstævne I Øster Hurup,

lørdag den 23.3 kl. 10-17.

Anders skriver ud for at få et overblik over antallet af tilmeldinger

og betalinger. Værtskoret skal vi efterølgende lave forårskoncert

med. (Er siden hen blevet opgivet).

Stævnets tema er: Danske sange og Nordiske viser.

Da der er arrangementer den 20. og 23.3 er koraftenen den

21.3 aflyst, hvilket er meddelt på hjemmesiden.

Datoen for Forårskoncerten kunne være 30.4, 2.5 eller 4.5.

Det er efterfølgende besluttet, at koncerten afholdes i

Sognegården torsdag den 2. maj.

Generalforsamling:

Datoen er blevet torsdag den 16.5. Lissi skal spørges om det

er ok med hende, mht. maden.

 

Nordklang i Hamar, Norge 22-27. luli.

Der er vist 5, der ar meldt sig. Det gør man selv udenom koret.

Venskabskor.

Koret fra Norge er ikke aktuelt mere. Koret fra Ølstykke har

Fået ny dirigent, og er derfor heller ikke aktuelt.

Næste møde:

Onsdag den 1.maj kl.19.00 hos Karin og Anders.

Evt.:

Ved brug af gæstedirigent vedtages det, at der gives

en lille erkendtlighed til ca. 200 kr..

Referent: Mia Steensballe.

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening,

 1. 4/10-12 på kulturstationen.

Til stede:Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe, Lise Westergaard og Anni Gudum.

Fraværende var Karin og Anders Hagemann.

Siden sidst:

Koret deltog ved Merete Harbos bisættelse 18. august med sangen Venskab efter Meretes ønske.

Korstart d. 13. sep. Godt fremmøde med 2 nye medlemmer. Der er desværre 2 som har meldt sig ud. Anny har lavet en plan for hjælp til stoleopsætning som ligger på hjemmesiden.

Skumringskoncert 20 sep. Gik godt med et fint fremmøde.

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Anders er ikke færdig med opdatering, så det kommer senere på mail. Der mangler pt kun 6 indbetalinger.

Jørn og Lene har travlt pt. Men kommer igen med udgangen af oktober. Søren har kontakt til et par herrer som gerne vil hjælpe til koncerterne i løbet af året.

Efterårsstævne:

NOFOs efterårsstævne d. 27. oktober på Aalborg seminarium kl. 10-17, ved Kasper Beck. Her har en del allerede tilmeldt sig.

Lørdag d. 3. november kl. 11:

Ord og toner i Nord til Hans Nørregaard Nielsens foredrag. Arrangeret af Skørping Biblioteket. Koret deltager med sang mellem kl. 11 og 12.

Julekoncert søndag d. 16. dec:

Vi synger Erling Lindgrens Jeg drømte mig en drøm. Vi starter som sidste år med Hodie mens der tændes lys. Vi står oppe i koret som sidste år.

Dagen starter som vanligt på Teglgårdsminde kl. 15.00.

Og så sluttes sæsonen af med julehygge i sognegården.

Næste møde:

Kan laves før/under en korprøve. Det er primært en fordeling af opgaver til juleafslutning der skal tilrettelægges.

Bestyrelsen mødes næste gang hos Anny Gudum på Ritavej 16 mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.30.

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, mandag d. 4. juni 2012.

 

Til stede: Jørgen Dolmer, Lise Westergaard, Anny Gudum, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann og Mia Korsdal Stensballe.

 

Der tales om afbud til arrangementer, især ved generalforsamling o.lign. hvor vi får mad ved Lissi. Her aftales at man for eftertiden får en deadline, og man ved afbud senere skal betale.

Bestyrelsen aftaler at vi køber en buket blomster til Lissi som tak for hendes utrættelige arbejde og gode vilje når koret samles og spiser.

Oprydning efter fx generalforsamling går godt, der er rigeligt der bliver og hjælper, hvilket Anny siger er en stor forbedring til tidligere år.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Jørgen Dolmer

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Mia K. Stensballe

Dirigent/musikansvarlig: Søren Steen Nielsen

PR-ansvarlig: Anny Gudum

Nodearkivar og hjemmeside ansvarlig: Kristen Hansen

Suppleanter er Lise Westergaard og Karin Hagemann, som for eftertiden får til opgave at tage sig af nye kormedlemmer.

Anny får til opgave at forfatte en annonce der skal ”lokke” nye medlemmer til ved start 13/9-2012. 

Rebild har kulturuge med temaet: Mørke og Nat i uge 37-38 hvor koret skal give koncert d. 20/9 på kulturstationen. Det nævnes så evt. interesserede kan komme og høre hvad koret kan.

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen har skrevet bøger om Limfjorden og kommer og holder foredrag på Skørping bibliotek lørdag d. 3. november.

Søren har tilbudt at koret kan komme og synge om formiddagen på kulturstationen med tema der passer til.

Begge koncerter kommer til at forgå på gulvet så alle kan være med. Jesper Meng adviseres i god tid så flyglet kan flytte ned fra scenen.

Renovering af Nykirken er udsat, så julekoncerten bliver også til noget i år. Erling Lindgrens værk Jeg drømmer en drøm, tages på programmet til jul.

Der er NoFo stævne på Aalborg seminarium d. 27/10-2012, emnet er julemusik og dirigent er Kasper Beck Hemmingsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver gennemgås så alle ved hvad der forventes af dem (se bilag).

Næste møde:

Aftalen bliver at vi finder en dato når vi mødes i september

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 9/5-12 hos Jørgen Dolmer.

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Mia Korsdal Stensballe og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Evaluering af jubilæumsdagen d. 21/4-2012. En god dag, dog med ringe fremmøde på de enkelte udenbys steder. Fra Hjørring Kunstmuseum er der dog kommet tilkendegivelse fra et bestyrelses medlem, at han ville gøre opmærksom på problemet med ringe annoncering.

På kulturstationen var der et fint fremmøde og det var en god afslutning på dagen. Efterfulgt af fest med Lissi’s gode mad.

Økonomien efter jubilæumsdagen v. Anders. Korets beholdning var før jubilæumsdagen på 6250,- og med et netto underskud på 4500,- skulle der så være et plus på knap 2000,- herefter. Koret har fået sponsor støtte fra Rebild kommune og NoFo på hhv. 5000,- og 3000,-. Formanden skriver takke mail til hhv. NoFo og Rebild Kommune for deres sponsor støtte.

Korets forårssæson:

Landsstævnet i Næstved 17. – 19. maj. Der er vist ikke flere end 9 fra koret der deltager, og folk finder selv ud af at komme derover.

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Anders vil sende den opdaterede medlemsliste ud pr. mail.

Stemmefordeling, her mangler især tenorer. Måske kan man flytte nogle alter over på tenor stemmen og sopraner over på alten. Vi kunne også godt bruge en bas mere. Og ellers skal vi alle have følere ude efter nye tenorer, spørg gerne blandt familie og venner J

Vi prøver at annoncere på Kulturen.net (ved Anny Gudum).

 

Generalforsamling torsdag 24. maj:

Indkaldelse sendes ud 10. maj. Der skal indkaldes til bordopstilling kl. 19.30.

Vi starter på Sørens terrasse kl. 19.00, hvor vi synger midsommeren ind. Anders har fanen og sørger for den er klar.

Ulla Bidstrup foreslås til ordstyrer. Formand og kassereren er på valg men fortsætter gerne. Det samme er 2. suppleanten som også gerne fortsætter.

Næste møde: Konstituering – hvor? Bestyrelsen som sidder efter generalforsamlingen aftaler en dato for konstituerende møde.

Eventuelt: Anders forsøger nu at lave korets konto til en nem-konto. Det vil lette det fremtidige arbejde med ind- og udbetaling. Formand og kassereren vil være dem som bliver tegningsberettigede.

NoFo stævne i Aalborg d. 27. oktober, her foreligger invitation.

Første øveaften efter sommerferien bliver grundet møde i sognegården først torsdag d. 13 september.

 Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 1/2-12 hos Lise Westergaard.

 

Til stede:Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anny Gudum, Lise Westergaard, Mia Korsdal Stensballe og Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Evaluering af forprøve lørdag d. 5/11-2011. Deltager antal lidt lavt (ca. 30), men en god dag.

Søren Steen Nielsen startede dagen og Erling Lindgren kom over middag og overtog dirigenttjansen.

Julekoncerten i Nykirken d. 11/12-2011 forløb godt. God opstilling af koret. Økonomien er nu på plads mht. julekoncerten. Annoncering skal for eftertiden også i Kulturen.

Eftermiddagen på Teglgårdsminde gik som vanligt godt. Med hygge bagefter J

Juleafslutningen forløb fint. Dejligt med Lissi’s mad, det fastholdes for eftertiden. Det fungerer fint med deling af opgaverne.

 

Foto af koret:

Fotosagen er afsluttet med Anne Mette Welling. Anny har korets kopi af billedet på en cd til fremtidig annoncering.

Korets medlemmer har haft mulighed for at få kopier af billedet, som Anders sender til dem pr. mail. 6 stk. har fået papirbilleder lavet af Anne Mette Welling.

 

Koret medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

Forslag om opdaterede medlemslister. Det vil Anders sørge for så snart kontingent er betalt.

Der mangler folk i både bas- og altgruppen. Søren prøver forskellige personer der måske kan være interesseret i at hjælpe, især her i jubilæumsforåret.

Pt er korets økonomi 3600,- når alt er betalt. Dafo skal have 2500,- årligt, betales i januar. Kontingent ligger på ca. 7500,- i alt således ender korets beholdning på ca. 8600,-

 

NOFO stævne lørdag d. 3/3-2012:

Korets medlemmer tilmelder sig selv, det koster 100,-

Vise / Verseaften, onsdag 28/3-2012:

Søren Steen Nielsen kan desværre ikke den dag, så koret trækker sig denne gang. Jørgen sørger for at give Susanne Bevense besked om korets manglende deltagelse.

 

Korets 30 års jubilæum 21/4-12:

Karin og Anders har skrevet en ansøgning om økonomisk støtte som sendes til forskellige instanser, bl.a. Rebild Kommunes Kulturråd.

Søren har foreløbig aftale om koncert på Kappelborg i Skagen, Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring og Vildmose Centret. Dagen afsluttes med koncert på Kulturstationen, efterfulgt af fest middag for koret, ægtefæller og særlig indbudte gæster. Evt. underholdning i form af f.eks. dans overvejes af jubilæumsudvalget. Aftenen betaler vi selv.

Pianisten Teddy Teirup og solisten Charlotte Hjørringgaard har sagt ja til at medvirke i løbet af dagen.

Anny sørger for annoncering i de lokale aviser, alt efter økonomien.

 

Landsstævne i Næstved 17-19. maj 2012:

Det enkelte kormedlem tilmelder sig selv. Husk også at anføre hvilken workshop man ønsker at deltage i. HUSK – senest tilmelding er 29. februar 2012.

Evt. overnatning sørger man selv for at booke, se fx www.visitnaestved.com

 

Næste møde:

Afholdes onsdag d. 14. marts 2012 kl. 19.30 hos Jørgen Dolmer, Præstegårdsheden 8, Skørping.

Referent Mia K. Steensballe.

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 25/10-11 hos Anders og Karin Hageman.

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Karin Hagemann, Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe, og senere Anders Hagemann.

 

Siden sidst:

Anny har lavet liste til opstilling af borde, virker til at det fungerer. Der er kommet 2 nye medlemmer af koret. Begge har tidligere sunget i Fil -harmonisk kor.

Efterår 2011:

Lørdag d. 5 nov. Prøven starter kl. 10. Søren regner med ca. 50 deltagere, og det foregår i den store sal. Der skal bruges 7 borde med tilhørende stole som man også bruger til prøven. Frokost medbringes selv, og frokost pause afholdes ca. 12.00 hvor koret sælger øl og vand til hhv. 10 og 5 kr.. Kaffe og te laves til eftermiddagspause, også til frokost, og Nofo står for afregningen af udgifter hertil. Anny spørger korets medlemmer ang. kagebagning.

Bestyrelsen mødes kl. 9.15, og alle hjælper med oprydning. Noder udleveres til prøven. 

 

Julekoncert Nykirken den 11. december.

Bestyrelsen får af Søren udleveret det foreløbige program til julekoncerten. Det endelige program udgives, så snart det er færdigt. Alle aftaler med solister, musikere m.fl. er på plads. Mettea har sørget for kr. 2500 fra menighedsrådets koncertkasse, hvilket dog ikke er nok til at aflønne solister og musikere, da det løber op i mindst kr. 7300,-. Jørgen søger om yderligere 3000,- fra menighedsrådet. Resten må vi selv sørge for.

Den Gregorianske processionssang skal læres udenad. Lise Nedergaard spørges ang. oversættelse af de latinske tekster.

Anny snakker med menighedsrådet ang. foromtale og annoncering, og menighedsrådet plejer at stå for betalingen. Skal i avisen i uge 47. Jørgen spørger Ulla P. om hun vil lave en plakat til ophæng

Som vanligt synger vi på Teglgårdsminde kl. 15.00. Vi synger jule- potpouriet, forskellige julesalmer mm.

 

Juleafslutning i sognegården.

Sopraner sørger for servering, dvs. køber gløgg og æbleskiver. Alle rydder op. Mændene sørger for borddækning, incl. pyntning. Koret dækker selv udgifterne til julehyggen.

 

Foto af koret:

Billedet er klart. Bestyrelsen endte med at vælge et af dem der var taget i sognegården, da der ikke var stemning for ny fotografering.

Anne Mette Welling har sendt en faktura på et større beløb end de 1600,- hun havde oplyst Anny. Hun mener hun skal have noget for den ekstra tid hun har brugt. Søren mener hun skal tilbydes 2000,- og ellers må det returneres. Koret har handlet i god tro ud fra det tilbud hun har givet.

Korets medlemmer (antal) økonomi v. Anders:

36 medlemmer pt., hvoraf 20 har meldt sig til forprøven 5/11. 9721,- står der pt. på korets konto, før evt. betaling af billede. Dvs. der bliver ikke meget tilbage til jubilæumsdagen. Vi prøver at søge kommunen og f.eks. Sparekassen Himmerland.

 

Korets 30 års jubilæum 21/4-12:

Jubilæumsudvalget mødes ½ time før kor aftenen d. 3/11.

Næste møde:

Afholdes onsdag den 25.januar 2012 kl.19.30 hos Lise Westergaard, Hanebakken 17, Skørping.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 6/9-2011 hos Mia K. Stensballe.

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann,  Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe

Siden sidst:

Anny har sat annonce i Rold Skov blad vedr. korstart torsdag d. 8/9.

 

Korets nye sæson:

Tro flytter stole J   Bestyrelsen vedtager at alle hjælper til med at sætte stole op. 2 pr gang, startende hos sopraner. Ved første øvegang orienteres så evt. fritagelse kan arrangeres. Herefter laver Anny en liste og så skal man selv bytte indbyrdes i tilfælde af afbud eller sygdom.

 

På valgaftenen d. 15/9 mødes til normal tid, men pausen springes over så vi slutter kl. 21.00.

 

Det er jubelæums år, hvilket også smitter af på julekoncerten. Celebration gentages plus noget nyt, Søren har undersøgt muligheder- har flere idéer, julemusik gennem 1000 år.

Anny undersøger mulighed for yderligere julekoncert, Terndrup holder ikke en i år.

Spil dansk dagen d. 27/10-11, ikke afgjort endnu.

Der foreligger invitation til korstævne i Års d. 29-30/10-11 ved John Højby, arrangeret af Farsø koret.

Lørdag d. 5/11-11 er der forprøve til forårets landsstævne i Næstved her i Skørping på kulturstationen, hvor Skørping koret er værtskor, Søren starter dagen og efter frokost overtager Erling Lindgren. Man skal deltage i mindst 2 forprøver for at kunne deltage i landsstævnet. De praktiske ting vedr. forprøven diskuteres på et senere møde.

 

Foto af koret:

Anny er i dialog med AnneMette Welling som har mange idéer, vedr. nyt billede. Søren foreslår Rebild bakker hvor hun så står oven over os. Anny spørger om det kan lade sig gøre, evt. i løbet af dagen så lyset er ok.

 

Korets medlemmer, økonomi ved Anders:

Musikforeningens afsluttende regnskab er lavet og sendt ind. Vedhæftes referat som bilag.

Søren går i gang med at hyre solister til julekoncerten. Lise Nedergård spørges om hun vil involveres i julekoncerten.

 

Korets 30 års jubilæum, lørdag 21. april 2012:

Sørens idé er den jyske sang, hvor vi kører rundt og afholder flere koncerter, afsluttende med et festligt arrangement om aftenen, hvor også gamle/tidligere kor medlemmer inviteres. Salen på kulturstationen er reserveret.

Nordjydsk musik vælges udfra en rute hvor fx museer o.lign. kan lægge hus til koncerter. Som udgangspunkt foretrækkes Skagen og Børglum, afsluttende med Aalborg.

Der skal nedsættes et udvalg der kan undersøge, planlægge, uddelegere osv. Foreløbig består det af Kristen Hansen, Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen og Karin Hagemann.

 

Næste møde:

Afholdes tirsdag d. 25/10-2011 kl. 19.30 hos Anders og Karin Hagemann, Tisted Holter 6, Arden.

 

                

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening, d. 16/6-2011 på Rebildhus.

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Karin Hagemann, Ulla Pederen, Susanne Bevensee, Bodil Tvedegaard, Anny Gudum, Lise Westergaard og Mia Korsdal Stensballe

Siden sidst:

Kassereren aflægger afsluttende regnskab for SSMF – efteråret 2010 – på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen glæder sig over Kristen Hansens arbejde med jubilæumsskriftet.

 

Bestyrelsen konstituerer sig som flg.:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig, dirigent og næstformand: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Mia Korsdal Stensballe

PR ansvarlig: Anny Gudum

Suppleanter: Lise Westergaard (1) og Karin Hagemann (2)

På næste bestyrelsesmøde drøftes arbejdsfordelingen i bestyrelsen igen.

Bestyrelsen takker Bodil Tvedegaard og Susanne Bevensee for deres store indsats gennem flere år i bestyrelsen.

 

Meddelelser siden sidst:

Generalforsamlingen 2011 forløb stille og roligt. Næstformand Søren Steen Nielsen aflagde årsrapport i formandens fravær.

Der er pt. 35 medlemmer i koret. Flere er stoppet end startet. Der skal laves mere reklame for koret, PR evt. med Sørens 10 teser som sendes ud sidst i august, før kor start d. 8/9-2011.

Alle er velkomne i koret, også tidligere medlemmer der ønsker at starte igen. Dog var bestyrelsen enig med Søren Steen om, at korets medlemmer skal være indstillet på at deltage i alle korets arrangementer og koncerter.

Fotografiet som Anne Mette Welling tog af koret i foråret skal tages om. Det blev vurderet af daværende bestyrelse som værende for traditionelt. Ønsket var et mere spændende billede som kunne bruges bl.a. til rekruttering og PR formål.

Der indgået en aftale med Skørping-Fræer Menighedsråd og Skørpingkoret om brugen af Sognegården. Aftalen er underskrevet 25. januar 2011.

Koret:

Der er landsstævne i Næstved d. 17-19 maj 2012, hvor Erling Lindgren har komponeret et stykke til stævnet.

Der er fælles øvedag på Kulturstationen 5/11-2011 Søren Steen står for korprøven lørdag formiddag hvorefter Erling Lindgren tager over hvor Skørping Koret er værtskor.  Dvs. vi sørger for kaffe og kage, samt salg af øl og vand i løbet af dagen.

Desuden er der øvedage d. 12/11-2011 i Vildbjerg, 3/3-2012 i Kolding og 24/3-2012 i Herning. Det forventes at medlemmer som deltager i stævnet i Næstved har deltaget i mindst 2 øvedage.

Søren Steen planlægger at  gentage Celebration til julekoncerten 2011, denne gang med en oversættelse til publikum. Dette tages op på næste bestyrelses møde. Der skal evt. laves plakater – og en god annonce til egen julekoncert, Bodil kan muligvis være behjælpelig med trykning.

30 års jubilæet, lørdag den 21. april 2012 drøftes på næste bestyrelsesmøde – Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg.

 

Rebild Musikforening:

Musikforeningen er nu en selvstændig forening. Regnskabet for SSMF i efteråret 2010 – i form af en underskrevet erklæring – ( for 2010) er sendt ind til Statens Kunstråd efter de rykkede formanden.

Næste møde:

Afholdes tirsdag d. 6/9-2011 kl. 19.00 hos Mia K. Stensballe, Skrænten 9, Skørping.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening

den 26.4. 2011 hos Ulla Pedersen

Til stede:Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders                  Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 1. Meddelelser siden sidst

     Kontrakt

Kontrakten vedr. brug af Skørping-Fræer Sognegårds sal som fast øvested for Skørpingkoret er nu på plads. Kontrakten er nu underskrevet af både Skørping og Fræers Menighedsråd. Kontrakten fremstår næsten som tidligere, blot er der åbnet for mulighed for tilskud fra menighedsrådene til solister o.a. ved større arrangementer.

NOFO stævne i Dronninglund

NOFOs stævne i Dronninglund Sognegård den 5. 3. 2011 var godt besøgt. Skørpingkoret fungerede som stamkor og deltog med ikke mindre end 22 sangere. Rammerne i Dronninglund er optimale og Dronninglund-koret var suveræne værter.

Med Bente Frendrup som pianist stod Erling Kullberg for indøvningen af Peter Heises ”4 forårs- og sommersange”. Vi havde nogle inspirerende og fantastiske timer i deres selskab, dog gik selve koncerten ikke optimalt, da vi i første sats ikke rigtig kom ordentlig fra start.

Vise-verseaften

Ved Vise-verseaftenen den 30. marts deltog koret med uddrag fra Les Misèrables og med Daniel Bevensee som solist og Poul Rasmussen som pianist.

Vores fremførelse gik fint, blot måtte vi konstatere at en lydprøve inden koncerten mellem kor, solist og pianist ville have hævet niveauet yderligere. Fremover må vi derfor prioritere lydprøverne højt, når solister deltager.

Bestyrelsen er fortsat meget positivt stemt for at deltage i Borgerforeningens og Aktive Kvinders årlige Vise-versearrangementer.

 

 1. Koret de kommende måneder

      Forårskoncert 2011

Vi afholder fælles forårskoncert med Støvring Sangkor torsdag den 12. maj i Stubhuset i Støvring.

Vi har en fælles del, ligesom hvert kor deltager med deres eget repertoire.

Programmet op til koncerten ser ud som følger:

 • Den 28. 4. fællesprøve i Sognegården. Støvring koret starter kl. 19, vi andre møder kl. 19. 30
 • Den 5. 5. fællesprøve på Karensmindeskolen kl. 19.30
 • Den 12. 5. Koncert i Stubhuset, mødetid kl. 18

Susanne vil tale med Støvring Sangkors formand Niels Larsen angående annoncering. Der annonceres i Rold Skov Bladet og Midthimmerlands Folkeblad, ved annoncering i begge blade kan der opnås en rabat.

Støvring Sangkor står for udformning af program for aftnens koncert.

Fotografering

Fotograf Anne Mette Welling vil torsdag den 19. maj fotografere koret. Pris 1650 Kr. Alle kormedlemmer møder i koruniform denne aften. Anny har aftalt med fotografen at kigge lidt på lokaliteten omkring sognegården, søen og præstegårdshaven. Vi har store forventninger til Anne Mette Wellings billeder, da hun er kendt som en meget dygtig fotograf. Bodil vil efterfølgende tage sig af bestilling af billeder fra kormedlemmerne.

St. Bededagsaften…

er også den 19. maj. Jørgen spørger Olga, om hun vil bage hveder.

Susanne bidrager med blåbærsyltetøj, og Bodil køber smør.  Kaffe medtages af hver enkelt.

Generalforsamling den 26. maj 2011

Som de forrige år mødes vi kl. 19 med fanen på Sørens terrasse på Egehusvej 10 i Skørping og synger sange fra vores forårsrepertoire.

Vores fane er pt. skadet, men Anders vil sørge for reparation inden da.

Selve generalforsamlingen foregår i Skørping-Fræers Sognegård under samme koncept som tidligere: Først generalforsamling derefter spisning. Jørgen beder Lissy levere mad. Bordopstilling, opdækning og oprydning aftales med koret den 19.5.

Jørgen havde sendt fil ud med bestyrelsens årsberetning til bestyrelsen; vi havde kun enkelte kommentarer hertil, der vil blive indføjet.

Vedr. økonomi kan Anders oplyse, at vi pt. har 35 betalende medlemmer. Han arbejder med regnskab og budget som fremlægges til generalforsamlingen.

Ulla Bidstrup har sagt ja til at være ordstyrer.

Vedr. valg til bestyrelsen.

Susanne og Bodil er på valg, der ønskes ikke genvalg

Ulla Pedersen er på valg som suppleant, der ønskes ikke genvalg

Revisor Runa Lauritzen er på valg, ligesom der også må vælges en ny revisorsuppleant efter Hanne Bach Nielsens død.

 

 1. Korets planer for det kommende år

    Korstart efter sommerferien er bestemt til torsdag den 8. september   

    2011

Forprøve til Landsstævne i Næstved.

Lørdag den 5. nov. 2011 har vi i Skørping den første forprøve til Landsstævnet i Næstved fra 17-19. maj. Skørpingkoret er værtskor ved første forprøve.

Vi skal synge et helt nyt, endnu ikke færdigskrevet værk af komponisten Erling Lindgren. Søren Steen Nielsen og komponisten deltager begge ved forprøven.

Korets 30 års jubilæum

Jubilæet afholdes lørdag den 21. april 2012.

Tidligere planer om at invitere Mixoskoret fra Ølstykke til lejligheden er nu droppet, da det ligger for tæt op af Landsstævnet i Næstved, der finder sted en måned senere.

Søren er fremkommet med følgende fremragende idé til et tema, som han kalder den ”Den jyske Sang”. Vi forsøger at kombinere nordjyske/ himmerlandske lokaliteter med ditto digtere og vil så i en bus køre rundt til steder i Nordjylland og afholde 4- 5 små gratis forårskoncerter, afbrudt af en god frokost og afsluttende med en jubilæumsmiddag på KulturStationen om aftenen.

Bestyrelsen bifalder fuldstændig idéen og vil efter sommerferien arbejde videre hermed og derefter nedsætte diverse arbejdsgrupper til udførelse af jubilæums- dagen.

Forårskoncerten 2012 vil formodentlig også blive afholdt som en jubilæumskoncert. Søren bringer idéen frem for koret ved generalforsamlingen.

 1. Næste møde

Finder sted som et afleverende og konstituerende møde på Rebildhus torsdag den 16.6. 2011 kl. 19. Jørgen bestiller bord

 

 1. Evt.

Referent

 Sek./Bodil Tvedegaard, den 27.4. 2011   

       

                                       

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sangforening.

Tirsdag d. 1. febr. 2011 kl. 19.00

hos

Søren Steen Nielsen

Egehusvej 10, Skørping.

tlf. 9839 2362

 

Dagsorden med referat.

   

Tilstede: Anny Gudum, Jørgen Dolmer, Anders Hagemann, Søren Steen Nielsen, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee.

Afbud: Bodil Tvedegaard                

Meddelelser – siden sidst. 

Skørpingkorets nye logo træder nu i kraft og skal sendes til Rold Skov Bladet til brug ved fremtidig annoncering (Susannes opgave).

Der har været forhandling med Skørping-Fræer pastorat om kontrakt ang. Sognegården. Aftalen fra tidligere fortsætter, hvilket bl.a. indebærer, at kun når KulturStationen er optaget kan koret låne Sognegården til arrangementer. Vi havde ønsket, at kunne lægge forskellige arrangementer i Sognegården. Hvis menighedsrådet selv skal bruge salen, gives om muligt besked i god tid.

Vi runder i den forbindelse ”kirkens” annoncering af vores julekoncert i Skørping. Der er enighed om at vi – næste år – foreslår, at vi selv står for annoncering, men at menighedsrådet betaler.

Det var tidligere SSMF, der stod som medlem af KulturStationen. Anders vil sørge for at SSF indmeldes.

Søren har modtaget en henvendelse fra Rebildselskabet om deltagelse i Rebild Festen den 4. juli 2011. Der er imidlertid en del overvejelser i forbindelse med at sige ja, som f.eks. fremmøde i ferietiden og omfanget af tid. Vi starter med at undersøge, hvor mange, der kan deltage og Søren arbejder videre derudfra.

Sangkoret. 

NOFOs korstævne lørdag, 5. marts kl. 10-17 i Dronninglunds Sognegård. Der er tilmeldt 22 medlemmer fra koret. Anders har betalt deltagelse og noder til alle tilmeldte, da vi er stamkor i alt kr.1920,-

”Syng med arrangement” – onsdag, 30. marts kl.19.30 på KulturStationen. Arrangører er Skørping Borgerforening og Aktive Kvinder. Temaet i år er Operette og Musical melodier, og der er strikket et program sammen, der spænder lige fra ”Sommer i Tyrol” til Jesus Christ Superstar. Koret synger uddrag af Les Misérables og Søren kontakter Poul Rasmussen med henblik på klaver akkompagnement.

Forårskoncerten afholdes sammen med Støvring Sangkor torsdag, den 12. maj i Stubhuset. Lokaleleje er kr. 1000 til deling. Dirigenterne lægger program.

Vi ønsker, der bliver taget et billede af koret i uniform. Det skal kunne anvendes til annoncering og reklame i forskellige sammenhæng. Fotograf Anne Mette Welling har påtaget sig opgaven. Det skal være et forårsbillede – udendørs – ved Sognegården. Pris 1.650 kr. Vi forventer, det bliver torsdag den 19. maj. Anny kontakter fotografen for nærmere aftale.

Den 5. maj kan Søren ikke være til stede, men det bliver sandsynligvis en øveaften med Støvring Sangkor.

Korets generalforsamling afholdes den 26. maj, datoen kunne evt. også være et alternativ til fotograferingsdatoen, hvis det regner den 19. maj.

Koret har 30 års jubilæum i februar 2012. Vi vil festligholde jubilæet ved at invitere Mixos koret fra Ølstykke den 21-22. april. Søren retter forespørgsel til Mixos for at høre om mulighed og interesse. Jørgen kontakter KulturStationen med henblik på leje af sal fra fredag. Nærmere planlægning sker efter sommer.

Økonomi ved Anders. – Vi har p.t. en formue på kr.13.000, når alt er betalt, og vi er 35 aktive medlemmer.

Musikforeningen

Samarbejdet med Støvring Musikforening omkring koncerten med ’Trio Ismena’ mandag 22. november kl. 19.30 har resulteret i forskellige misforståelser, som nu er ryddet af vejen.

Det kommunale tilskud er nu retmæssigt tilfaldet Støvring og underskuddet er delt. Skørping har betalt sin andel til Støvring på kr. 2.960,-

Regnskabet afsluttes og SSMF nedlægges ved årets udgang 2010 og overfører ca.kr. 7.500,- til Rebild Musikforening.

Rebild Musikforening

Der er nu 43 medlemmer i foreningen og bestyrelsen håber på flere tilmeldinger i løbet af foråret. Der er Operakoncert søndag d. 6. februar kl. 16.00 i ”Huset”, Støvring. Se lokalaviserne.

Næste møde

Hos Ulla Pedersen: Tirsdag den 26. april kl.19.

 

Eventuelt

Ikke noget

Referent: Susanne Livbjerg Bevensee 2.2.2011

 

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 15. december 2010 kl. 19.00

Hos Jørgen Dolmer

 

Til stede: Jørgen, Anders, Ulla og Susanne. Afbud fra Anny og Bodil.

Dagsorden med beslutningsreferat

 1. Drøftelse af de økonomiske mellemværender de to gamle musikforeninger imellem i Støvring og Skørping inden fusionen den 1.1. 2011 til Rebild Musikforening.

          Det drejer sig om udligningsordningerne i forbindelse med følgende          

          koncerter

  • Den Danske Strygekvartet den 15.11.2010
  • Randers Kammerorkester og  Malling 21.3.2010
  • Ismena Trioen den 22.11.2010

Anders Hagemann vil gennemgå de forskellige regnskaber. Hvordan opgøres det, om en koncert giver over- eller underskud? Hvordan kommer vi videre på den gode måde?

Beslutning:

 1. Vedrørende Støvrings regnskab for fælleskoncerten med Ismena savnes der på indtægtssiden en post, nemlig den forholdsmæssige andel af medlemskabet for 2010. Når den post er indlagt i regnskabet, betaler vi vores andel.

SSMF har hverken søgt eller fået tilskud til Ismenakoncerten fra Rebild Kommune – den skal Støvring selv søge om.

Anders udarbejder regnskab for for tidligere fælleskoncerter til SSMF´s eget brug

 1. Aflæggelser af regnskaber for de to gamle musikforeninger – senest med udgangen af januar måned 2011.

Beslutning: SSMF foreslår et møde mellem de to kasserere med henblik på at afstemme foreningernes regnskab inden årets udgang og inden starten på den nye Rebild Musikforening.

Evt.: Anders udarbejder en fælles tilmelding til Korstævnet I Nordjyske Folkekor den 5. marts 2011 i Dronninglund. Invitationen vil blive mailet til kormedlemmerne, da tilmeldingsfristen er kort tid efter korstarten den 13.1.

 

Ref. Susanne

Referat fra bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 9.11. 2010 hos Anny Gudum

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Meddelelser siden sidst

Korets nye logo er som aftalt udformet af Denise Bindeballe og godkendt i bestyrelsen.

Vedr. kontrakt med Skørping – Fræer menighedsråd ang. brug af Sognegården. Vi har endnu ikke modtaget svar vedr. denne. Vi afventer svar.

Søren og Jørgen har afholdt møde med leder og formand fra Støvringkoret den 26.8. 2010 vedr. korsamarbejde. Alle var positivt stemte herfor, og der er lagt op til en fælles forårskoncert i 2011. Søren aftaler den nøjagtige dato herfor med Støvringkoret.

Korturen til Ølstykke fra den 10.-12. sep. Alle havde en god tur og Mixoskoret havde lavet et flot program for os med fin forplejning og lancierdans til levende musik. Der var en god kemi korsangerne imellem. Der er selvfølgelig lagt op til at vi vil være vært næste gang.

Søren fandt det meget ærgerligt, at vi ikke kunne stille op som selvstændigt kor med eget repertoire, da kun 12 deltog.

I de to arrangementer der lå uden for korets regi i efteråret deltog 2 kormedlemmer i Korstemmens Dag den 18.9. og 6 deltog i Gospel i Vejgaard den 9.10. Ifølge vores formand var begge rigtig gode arrangementer.

Sangkoret

Koret starter sin nye sangsæson torsdag den 13.1. 2011

I 2012 har koret 30 års jubilæum fredag den 25. februar i uge 8. Vi begynder at overveje hvilke planer vi måtte have herfor. Søren foreslår, at vi i den anledning inviterer Mixos hertil. Ved førstkommende møde i det nye år, vil vi tage emnet op igen og få sat datoer på arrangementet. ( I 2012 har vi også Landsstævne i Kr. Himmelfartsdagene).

Bestyrelsen havde en drøftelse om, hvorledes vi får kormedlemmerne til at deltage i korets arrangementer. Den mundende ud i følgende: At blive ved med at gentage/ minde folk om arrangementerne og at lave skriftlige bindende tilmeldinger.

Vedr. tilmeldinger til vores egne koncerter, så er der ikke tilmeldinger hertil, da vi altid går ud fra, at kormedlemmerne deltager i disse.

Tenormanglen. Søren syntes, at det fungerer rigtig godt når alle tre tenorer er der samtidig. En ny tenor og sopran er på vej, da vores tidligere organist Lene Holt Nielsen og hendes mand Jørn vil melde sig ind i koret fra denne uge. Dog vil formanden bede alle vores kormedlemmer tænke i nye tenorer til efter nytår.

Vedr. føring af sangerliste (fremmødeprotokol). Da vi ikke ser et formål med at føre en sådan, droppes dette. Søren slår på, at det jo også er solidaritet og sammenhold det drejer sig om i et kor, at man er forpligtet over for hinanden og således også møder kontinuerligt op.

 

Søren modtager som syngemester afbud fra korsangerne. (Husk at rette i velkomstbrevet, da der står, at også formanden modtager afbud.) Generelt er folk dog rigtig gode til at melde afbud.

Julekoncerterne er som tidligere nævnt:

I Terndrup Kirke onsdag den 8. dec. Mødetid endnu ikke aftalt

Plejehjemmet Teglgårdsminde søndag den 12. 12. eftermiddag (er ikke helt på plads endnu)

I Skørping Nykirke søndag den 12. 12. mødetid kl. 18.

Programmet i kirkerne vil være:

Alta trinita beata

Vær velkommen

Celebration all in heaven

Julesang/salmer

På plejehjemmet:

Fælles julesange

Svend Saaby, julepotpourri

Musikerne til Celebration all in Heaven er nu på plads, men ikke de tre solister. Søren arbejder videre hermed. På bas vil være Lasse Tvedegaard Nyboe og på klaver Ib Buchholz. Da instrumentalisterne og sangerne er lønnede, diskuteres det finansielle heri. Fra Terndrup er vi dækket ind via vores honorar, men fra Nykirken er der ikke helt taget højde for de lønnede solister og musikere. Søren vil tage det økonomiske op med menighedsrådsformand Svend Hørsman.

Søren og Bodil laver program til julekoncerten i Nykirken. I Terndrup sørger menighedsrådet selv herfor. Jørgen taler annoncering af julekoncerten med sognemedhjælper Birgit Brynildsen og om opførelsen af det nye værk Celebration.

Julefesten i sognegården efter julekoncerten den 12.12. 2010 bliver efter samme koncept som sidste år: Alterne: Bestemmer traktementet, køber ind og forbereder traktementet Bas og tenor: Stiller borde op, dækker borde, og stiller borde på plads igen Sopranerne: Rydder op, vasker op og ordner køkken

Korets økonomi. Saldo på konto efter indkomne kontingenter ca. 7000 kr. Der har i efterårssæsonen bl.a. været udgifter til noder for 5300 kr., gaver til Mixoskoret, transportstøtte til Mixosturen  på 2400 kr. og annoncer ved korstart. Vi har 36 betalende medlemmer, hvoraf et par stykker dog ikke synger med i denne sæson.

Musikforeningen

Fra Solistforeningen har vi modtaget 2000 kr. i støtte til vores sidste to koncerter. Operakoncerten torsdag den 16. 9. 2010 med solisterne Charlotte Hjørringgaard og Ulrich Stærch var en udmærket koncert. Vi har endnu ikke modtaget de 5000 kr. i underskudsgaranti fra Rebild Kommune. Koncerten med Mundus Vocalis den 19.9. 2010 var godt besøgt med over 50 tilhørere. Eugene Mursky den 31.10. 2010 fandt sted i ”Huset” i Støvring og havde 46 tilhørere. Det var en meget flot koncert.

Koncerten med Trio Ismena finder sted mandag den 22. nov. 2010 i ”Huset” i Støvring og er en fælles koncert. Støvring Musikforening står for økonomi og planlægning. Anders koordinerer økonomidelen med Erland. Søren har sørget for stemning af klaver.

Økonomi: Anders kan meddele at vi pt. har ca. 10.000 kr. på Musikforeningens konto.

Rebild Musikforening

Foreningens nye hjemmeside er efter div. problemer endelig i æteren som: www.rebildmus.dk samt har fået mailadresse: rebildmusikforening@gmail.dk  Vi opfordres til at kigge på den og komme med forslag til rettelser og ændringer. Foreningens logo, udformet af Henning Appel, er også endelig udformet og i brug. Foreningen har pt. 13 medlemmer, som har meldt sig ind. Referater fra Rebild Musikforening kan ses på den nye hjemmeside. Ulla Pedersen vil lave plakater for musikforeningen indtil sommerferien.

Næste møde

Afholdes hos Søren Steen Nielsen Egehusvej 10, Skørping

Tirsdag den 1.2. 2011 kl. 19.00

Evt.

Susanne beder om oplysninger til annoncering vedr. vores julekoncert.

Susanne har et udtalt ønske om billeder af koret til pressebrug. Anny vil kontakte fotograf Anne Mette Welling og beder hende komme en koraften i den nærmeste fremtid. Kormedlemmerne skal da på det givne tidspunkt møde op i koruniform.

Jørgen har modtaget en invitation om at deltage i Kulturprisudelingen i Aalborg den 1.12. 2010. Hvis ingen fra bestyrelsen kan, udbydes invitationen til kormedlemmerne.

Kristen har sendt meddelelse ud til bestyrelsesmedlemmerne vedr. tanker og ideer til korets 30 års jubilæum. Jørgen meddeler ham bestyrelsens positive indstilling til hans videre arbejde hermed.

Referent

Sek./Bodil Tvedegaard, den 10.11. 2010   

Referat af bestyrelsesmødet hos Susanne Bevensee

den 10.8. 2010

Til stede:

Jørgen Dolmer, Anny Gudum, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Mødet indledtes med at vi mindedes kormedlem Hanne Bach Nielsen, der døde den 6.8. 2010. Hanne vil blive dybt savnet, hun var med sit lyse og glade sind et elsket medlem i Skørping Sang og Musikforening. Kormedlemmerne er ved mail inviteret til at synge ved hendes bisættelse den 17.8. 2010. Der afholdes ekstra prøve i Sognegården 12. 8. 2010.

Anny Gudum blev herefter budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Dagsorden ifølge indkaldelse.

 1. Meddelelser siden sidst

     Vedr. kontrakt ang. brug af Sognegården. Der har endnu ikke været       

     afholdt møde herom. Jørgen aftaler møde herom inden første 

     korøvning den 2. sep. 2010

Nordklang i Aarhus 2010. var et yderst vellykket stævne. De fleste arrangementer var centreret omkring Musikhuset i centrum af byen. 10 medlemmer fra koret deltog.

Kristen har sendt brev til bestyrelsesmedlemmerne vedr. sit arbejde omkring musikforeningens historie, og havde i den forbindelse nogle spørgsmål. Søren og Anny vil sende Kristen svar vedrørende disse. Bestyrelsen enedes om, at idéen er fin med at lægge Kristens store arbejde ud på vores hjemmeside. Måske kan musikforeningens historie senere udgives i hefte eller bogform, hvis der bliver ønske herom. Jørgen vil på en koraften orientere om Kristens store og imponerende arbejde med musikforeningens nyere historie. 

 

 1. Sangkoret

Koret starter sin nye sæson torsdag den 2. sep. Susanne annoncerer i Rold Skovbladet samt i Kulturen vedr. korstart. Søren forfatter et indlæg til bladet vedr. glæde ved at synge i kor. Susanne og Søren koordinerer.

Søren har udsendt et brev til medlemmerne angående julerepertoiret samt vedr. deltagelse i kortræf med vores venskabskor Mixos i Ølstykke. Jørgen sender derfor ikke som tidligere aftalt brev ud til medlemmerne.

Vedr. juleprogrammet, hvor vi skal opføre det helt nye værk ”Celebrate all Heaven and Earth” af John Høybye vil indgå en solist, som kan være  såvel en dame som herrestemme, samt en trio bestående af bas, klaver og trommer. Bodil formidler musikere gennem bassist Lasse Tvedegaard Nyboe og kontakter Søren herom.

Samarbejde med Støvring koret: Jørgen og Søren vil aftale møde med Støvring korets dirigent og formand, gerne med henblik på et fælles projekt til foråret.

Korstemmens dag lørdag den 18. 9. 2010: Jørgen beder ved første koraften interesserede medlemmer om selv at tilmelde sig. Stævnet er ikke et NOFO stævne.

Til Gospel Kordag den 9. okt.2010 som er et NOFO stævne, vil Anders tage imod tilmeldinger.

Til begge arrangementer ligger oplysninger herom på hjemmesiden.

Nyt logo. Det nye logo er godkendt af bestyrelsen. Vi takker Kristen og Denise Bindeballe for arbejdet og beder Kristen om at indkøbe to flasker vin til Denise.

Økonomi. Saldo på konto ca. 10.000 kr.

 1. Musikforeningen

Jørgen meddeler at Statens Kunstråd har godkendt vores regnskab for 2009, og vi har herfra modtaget 10.000 kr. Bodil har ansøgt Solistforeningen om støtte til vores sidste to koncerter (den tredje står Støvring Musikforening for). Bodil har fra KODA fået musiktilladelse til afholdelse af ovennævnte koncerter i efteråret 2010. Da undertegnede er på hospitalsophold fra ca. medio sep. og nogle uger frem vil Anders tage sig af indberetning til KODA ved koncerten den 19. sep. 2010.

Planlægninger af efterårets koncerter:

     Operakoncerten torsdag den 16. 9. 2010 med solisterne Charlotte     

      Hjørringgaard og Ulrich  Stærch er en ekstra koncert, der ikke indgåri      

     vores koncertrække. Den afholdes i forbindelse med Kulturugerne     

     Rebild kommune. Koncerten afholdes i Huset i Støvring med en  

     billetpris på  100 kr. Da det er en koraften, aflyses denne, og

     medlemmerne opfordres til at møde op til  koncerten. Bestyrelsen  

     skal ikke deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med koncerten.

Kontrakten til Mundus Vocalis er på plads, og formanden rykker for at få den sidste med Eugene Mursky i hus.

Vedr. samarbejde mellem Susanne (presse), Ulla (plakater) og Bodil (programmer), sender Susanne sit materiale videre til Ulla og Bodil, og der korresponderes videre med materialet over e mails. Anny overtager Bodils jobs vedr. opsætning af plakater i efteråret.

Mundus Vocalis og Mursky koncerterne planlægges ud fra sædvanlige skema.

Økonomi: Anders kan meddele at vi pt. har ca. 30.000 kr. på Musikforeningens konto.

 1. Rebild Musikforening

Den nye forening gjorde opmærksom på sig selv ved Opera i Rebild Bakker den 8. august ved at udlevere materiale herom ved indgangene. Hvor mange medlemmer der blev hvervet ved lejligheden vides ikke.

Forslag til nyt logo, udarbejdet af Henning Appel, blev diskuteret, og bestyrelsen valgte et ud af tre, som grafikeren kunne gå videre med.

Næste møde i Rebild Musikforening finder sted den 24. august hos Jørgen Dolmer

 1. Vi kuverterer

Kuverteringen af sæsonplaner og abonnementsbrev blev udsat til torsdag aften den 12. 8. 2010 i Sognegården.

 

 1.  Næste møde

     Afholdes hos Anny Gudum, Ritavej 16, Skørping den 9.11. 2010 kl. 19.00

 1. Evt.

Forslag om at vi ved vores sidste tre koncerter i efteråret giver vores ”gamle abonnenter” i Skørping Sang og Musikforening mulighed for at købe medlemskab i den nye Rebild Musikforening til rabatpris blev diskuteret. Vi endes om at sælge medlemskabet for 290 kr. mod normal pris 320 kr. Ved koncerterne vil Anders derfor medbringe programmer for Rebild Musikforenings koncerter samt girokort hertil.

   Referent

   Sek./Bodil Tvedegaard, den12. 8.10

       

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 16.6. 2010  på Rebildhus

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee, Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

Afbud fra Anny Gudum

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Bestyrelsen konstituerer sig

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig, dirigent samt nyvalgt som næstformand: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Bodil Tvedegaard

PR ansvarlig: Susanne Bevensee

Suppleanterne, valgt ved generalforsamlingerne er: 1. suppl. Anny Gudum og 2. suppl. Ulla Pedersen.

Bestyrelsen takkede Elsebeth Østergaard varmt for hendes indsats som 1. suppleant i de sidste 2 år.

Meddelelser siden sidst

 Vedr. aftale med menighedsrådet omkring korets brug af salen i Sognegården ved korets øveaftener. Der har endnu ikke været møde herom. Bestyrelsen ønsker vores aftale genforhandlet og tilføjet relevante ændringer efter de meget sene aflysninger, desuden ønsker vi lidt mere fritstilling i forbindelse med koncertaftaler og økonomien heri. Søren og Jørgen tager sig af dette.

Generalforsamlingen 2010: En fin aften på såvel det organisatoriske, sociale som kulinariske plan.

Underskrifter på de nyvedtagne love: Lovene for Skørping Sangforening af 1895 blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Underskrevne love findes hos formanden.

Jørgen sender lovene til Kristen til udlæggelse på hjemmesiden, da de nu udlagte ikke er helt korrekte.

Regnskab til Kunststyrelsen er afsendt.

Sangkoret

Koret medvirkede ved grundlovsfesten i Terndruplund den 5. 6.  Christine Hjort Bjerre deltog som solist. Desværre blev korets 3. omgang glemt i programmet. Anders Hagemann har, som medlem i bestyrelsen i Terndruplundfonden, gjort dem opmærksom på dette.

Nordklang i Aarhus. Ca. 6-8 kormedlemmer deltager.

Korstart: Koret starter igen torsdag den 2. september.

Susanne annoncerer herfor og sender pressemeddelelse til Nordjyske og Rold Skov Bladet. Anders foreslår at vi alle er mere udadrettede (i vores omgangskredse) for at få nye medlemmer. Søren anfører at vi jo stadig har et akut behov for nye tenorer, samt at koret altid har det bedst med en tilgang af nye yngre medlemmer.

Jørgen laver og udsender senest en uge før korstart en mail med opråb til alle medlemmer om korstart og aktiv hvervning af nye korsangere.

 

Kortur til Ølstykke den 10.- 12. sep. 2010:

Ca. 25 fra koret deltager. Vedr. de personer, som endnu ikke har taget helt stilling herom, giver Anders dem en reminder. Anders laver værelsesfordeling på Roskilde Vandrehjem. Jørgen skaffer præcise priser på vandrehjemmets værelser af forskellig størrelse og meddeler Anders disse. Bestyrelsen vedtager at yde et tilskud til kørsel til alle deltagende på 200 kr. Susanne laver pressemeddelelse til Rold Skov Bladet og Nordjyske vedr. vores korbesøg hos Mixos. Der udsendes en samlet mail til deltagerne fra Anders der skal indeholde priser på værelser, ønske om to/firesengsrum, tilskud til kørsel, afgangstidspunkt fra Skørping (fredag den 10. 9. kl. 15.30) ankomst Skørping den 12.9 (søndag ca. kl. 20). Arrangementets korprogram er lavet i fællesskab mellem Søren Steen Nielsen og Mixoskorets leder. Yderligere planlægning foretages på bestyrelsens næste møde i august.

Korstemmens dag lørdag den 18.9. 2010. Tilmeldingsfrist 1. sep. Jørgen beder Kristen lægge programmet ud på hjemmesiden, og beder folk om selv at tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage.

NOFO stævnet med Gospel den 9. okt. 2010, forholder vi os til efter korstart, tilmeldingsfristen er 18. sep.

Jørgen tager emnet op omkring samarbejde med andre kor og opfordres af Søren til at gå videre hermed, evt. gerne omkring et samarbejde med Støvring koret, (leder Jens Mathiasen).

Efterårets program vil vi tage op på et senere møde. Søren har en idé om at opføre et helt nyt korværk til jul.

Musikforeningen

Ansøgninger om støtte. Anders kunne meddele at musikforeningen netop har modtaget 8000 kr. fra overgangsordningen fra det gamle amt. Pengene er udbetalt via Rebild kommune. Dette er det sidste tilskud fra denne ordning vi kan modtage, da denne ordning nu er udløbet.

Solistforeningen. Bodil forsøger at søge på to af de tre koncerter som den gamle musikforening afholder i 2010. Måske er der ikke noget at hente, da hverken Mundus Vokalis eller Eugene Mursky er medlem af Solistforeningen, men der forsøges!

Anders foreholder Støvring Musikforening at søge tilskud hos Solistforeningen til den sidste koncert, fælleskoncerten med Trio Ismina. Vær opmærksom på at det skal indgå i rækken af deres koncerter i efteråret eller at det skal/ kan søges som Det ekstraordinære Tilskud til et enkelt arrangement.

Udarbejdelse og udsendelse af programmet for 2010. Susanne havde lavet udkast hertil, programmet rettes til med de vedtagne korrektioner.

Vi kuverterer og udsender ved bestyrelsesmødet i august. Til Musikforeningens abonnenter og evt. andre samt til koret udsendes programmet som mail.

Søren kunne fortælle, at der i forbindelse med kulturugerne i uge 37 og 38 i sep. vil blive et operaarrangement (formodentlig på Kulturstationen) torsdag den 16. 9. 2010 med sangerne Ulrik Stærch og Charlotte Hjørringgaard. Koncerten er et særarrangement, som vi i musikforeningen vil stå for, men den indgår ikke i rækken i musikforeningens arrangementsprogram.

Vedr. udarbejdelse af program, plakat og pressemeddelelser op til et arrangement foreslås af Bodil, at vi der er ansvarlige herfor evt. kunne samarbejde lidt mere, da det jo er de samme ting vi skal formidle.   

Rebild Musikforening.

Foreningen har netop holdt møde. Der forberedes et salgsfremstød og PR for den nye forening ved Operaen i Rebild den 8.8. 2010 samt ved kulturugerne i september.

Alle koncerterne for 2011 er ved at være på plads. Rebild Musikforening arbejder med at få egen hjemmeside, men indtil da anvendes de to gamle foreningers hjemmesider til orientering. Kunstneren Henning Appel udarbejder logo til Rebild Musikforening.

Evt.

Vedr. nyt logo til Skørping Sangforening, så arbejdes der af Kristen Hansen og Denise Bindeballe med en let revideret udgave af det gamle logo.

Næste møde afholdes den 10.8. 2010 Kl. 19. 00 hos Susanne Bevensee.

Referent

Bodil Tvedegaard, den 17.6. 2010

       

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

 16.6. 2010  på Rebildhus

Til stede:

Jørgen Dolmer, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee, Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

Afbud fra Anny Gudum

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Bestyrelsen konstituerer sig

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig, dirigent samt nyvalgt som næstformand: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Anders Hagemann

Sekretær: Bodil Tvedegaard

PR ansvarlig: Susanne Bevensee

Suppleanterne, valgt ved generalforsamlingerne er: 1. suppl. Anny Gudum og 2. suppl. Ulla Pedersen.

 Bestyrelsen takkede Elsebeth Østergaard varmt for hendes indsats som 1. suppleant i de sidste 2 år.

Meddelelser siden sidst

Vedr. aftale med menighedsrådet omkring korets brug af salen i Sognegården ved korets øveaftener. Der har endnu ikke været møde herom. Bestyrelsen ønsker vores aftale genforhandlet og tilføjet relevante ændringer efter de meget sene aflysninger, desuden ønsker vi lidt mere fritstilling i forbindelse med koncertaftaler og økonomien heri. Søren og Jørgen tager sig af dette.

Generalforsamlingen 2010: En fin aften på såvel det organisatoriske, sociale som kulinariske plan.

Underskrifter på de nyvedtagne love: Lovene for Skørping Sangforening af 1895 blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Underskrevne love findes hos formanden.

Jørgen sender lovene til Kristen til udlæggelse på hjemmesiden, da de nu udlagte ikke er helt korrekte.

Regnskab til Kunststyrelsen er afsendt.

Sangkoret

Koret medvirkede ved grundlovsfesten i Terndruplund den 5. 6.  Christine Hjort Bjerre deltog som solist. Desværre blev korets 3. omgang glemt i programmet. Anders Hagemann har, som medlem i bestyrelsen i Terndruplundfonden, gjort dem opmærksom på dette.

Nordklang i Aarhus. Ni kormedlemmer deltager.

Korstart: Koret starter igen torsdag den 2. september.

Susanne annoncerer herfor og sender pressemeddelelse til Nordjyske og Rold Skov Bladet. Anders foreslår at vi alle er mere udadrettede (i vores omgangskredse) for at få nye medlemmer. Søren anfører at vi jo stadig har et akut behov for nye tenorer, samt at koret altid har det bedst med en tilgang af nye yngre medlemmer. Jørgen laver og udsender senest en uge før korstart en mail med opråb til alle medlemmer om korstart og aktiv hvervning af nye korsangere.

Kortur til Ølstykke den 10.- 12. sep. 2010:

Ca. 25 fra koret deltager. Vedr. de personer, som endnu ikke har taget helt stilling herom, giver Anders dem en reminder. Anders laver værelsesfordeling på Roskilde Vandrehjem. Jørgen skaffer præcise priser på vandrehjemmets værelser af forskellig størrelse og meddeler Anders disse. Bestyrelsen vedtager at yde et tilskud til kørsel til alle deltagende på 200 kr.

Susanne laver pressemeddelelse til Rold Skov Bladet og Nordjyske vedr. vores korbesøg hos Mixos.

Der udsendes en samlet mail til deltagerne fra Anders der skal indeholde priser på værelser, ønske om to/firesengsrum, tilskud til kørsel, afgangstidspunkt fra Skørping (fredag den 10. 9. kl. 15.30) ankomst Skørping den 12.9 (søndag ca. kl. 20).

Arrangementets korprogram er lavet i fællesskab mellem Søren Steen Nielsen og Mixoskorets leder.

Yderligere planlægning foretages på bestyrelsens næste møde i august.

Korstemmens dag lørdag den 18.9. 2010. Tilmeldingsfrist 1. sep. Jørgen beder Kristen lægge programmet ud på hjemmesiden, og beder folk om selv at tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage.

NOFO stævnet med Gospel den 9. okt. 2010, forholder vi os til efter korstart, tilmeldingsfristen er 18. sep.

Jørgen tager emnet op omkring samarbejde med andre kor og opfordres af Søren til at gå videre hermed, evt. gerne omkring et samarbejde med Støvring koret, (leder Jens Mathiasen).

Efterårets program vil vi tage op på et senere møde. Søren har en idé om at opføre et helt nyt korværk til jul.

Musikforeningen

Ansøgninger om støtte.

Anders kunne meddele at musikforeningen netop har modtaget 8000 kr. fra overgangsordningen fra det gamle amt. Pengene er udbetalt via Rebild kommune. Dette er det sidste tilskud fra denne ordning vi kan modtage, da denne ordning nu er udløbet.

Solistforeningen.

Bodil forsøger at søge på  to af de tre koncerter som den gamle musikforening afholder i 2010. Måske er der ikke noget at hente, da hverken Mundus Vokalis eller Eugene Mursky er medlem af Solistforeningen, men der forsøges!

Anders foreholder Støvring Musikforening at søge tilskud hos Solistforeningen til den sidste koncert, fælleskoncerten med Trio Ismina.

Vær opmærksom på at det skal indgå i rækken af deres koncerter i efteråret eller at det skal/ kan søges som Det ekstraordinære Tilskud til et enkelt arrangement.

Udarbejdelse og udsendelse af programmet for 2010. Susanne havde lavet udkast hertil, programmet rettes til med de vedtagne korrektioner.

Vi kuverterer og udsender ved bestyrelsesmødet i august.

Til Musikforeningens abonnenter og evt. andre samt til koret udsendes programmet som mail.

Søren kunne fortælle, at der i forbindelse med kulturugerne i uge 37 og 38 i sept. vil blive et operaarrangement (formodentlig på Kulturstationen) torsdag den 16. 9. 2010 med sangerne Ulrik Stærch og Charlotte Hjørringgaard. Koncerten er et særarrangement, som vi i musikforeningen vil stå for, men den indgår ikke i rækken i musikforeningens arrangementsprogram.

Vedr. udarbejdelse af program, plakat og pressemeddelelser op til et arrangement foreslås af Bodil, at vi der er ansvarlige herfor evt. kunne samarbejde lidt mere, da det jo er de samme ting vi skal formidle.   

Rebild Musikforening.

Foreningen har netop holdt møde. Der forberedes et salgsfremstød og PR for den nye forening ved Operaen i Rebild den 8.8. 2010 samt ved kulturugerne i september.

Alle koncerterne for 2011 er ved at være på plads. Rebild Musikforening arbejder med at få egen hjemmeside, men indtil da anvendes de to gamle foreningers hjemmesider til orientering. Kunstneren Henning Appel udarbejder logo til Rebild Musikforening.

 

Evt.

Vedr. nyt logo til Skørping Sangforening, så arbejdes der af Kristen Hansen og Denise Bindeballe med en let revideret udgave af det gamle logo.

Næste møde

Afholdes den 10.8. 2010 Kl. 19. 00 hos Susanne Bevensee.

Referent

Bodil Tvedegaard, den 17.6. 2010

     

Referat fra bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 6.5. 2010 i Skørping Sognegård

 

Til stede:

Jørgen Dolmer, Elsebeth Østergaard, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Ulla Pedersen, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Der bemærkes, at bestyrelsesmødet oprindeligt var planlagt til 22.4. 2010

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referat fra den 11.2. 2010

Intet at bemærke

Bestyrelsen

Der afholdes generalforsamling torsdag den 3. 6. 2010 kl. 19. Mødet indledes med korsang på Søren Steens terrasse på Egehusvej 10 i Skørping. Der synges: Danmark nu blunder den lyse nat og Yndigt dufter Danmark.Herefter fælles afgang med korets fane til Sognegården, hvor selve generalforsamlingen afholdes. Ulla Bidstrup spørges, om hun vil være ordstyrer.

Dagsordnen til generalforsamlingen vil være som beskrevet i vedtægterne. Jørgen annoncerer ved korøvningen, det praktiske omkring generalforsamlingen: Indkaldelsen foretages pr mail 14 dage før afholdelsen, medbring selv drikkevarer og det praktiske vedr. borddækning. Elsebeth kontakter Lissy vedr. mad.

Bestyrelsens beretning. Formanden havde tilsendt bestyrelsen sit forslag til beretningen. Denne blev gennemgået, og enkelte ting blev yderligere tilføjet.

Gennemgang af nye vedtægter for Skørping Sangforening.

Ved opløsningen af Skørping Sang og Musikforening og med dannelsen af Rebild Musikforening er det nødvendigt at revidere og ændre de nuværende regler for den kommende Skørping Sangforening. Forslag til de nye vedtægter, udarbejdet af Anders Hagemann, var tilsendt bestyrelsen. Der var lagt vægt på at bevare en del af de oprindelige ting tilbage fra foreningens start 1895, men samtidig at modernisere vedtægterne, så de er tilpasset 2010. Hvert enkelt afsnit blev gennemgået og diskuteret. Der blev tilføjet enkelte nye punkter, ligesom flere afsnit blev uddybet. Anders retter til, så forslaget til de nye vedtægter kan fremlægges ved generalforsamlingen.

På valg til generalforsamlingen er:

Jørgen, Anders og Elsebeth. Jørgen og Anders modtager genvalg, Elsebeth har endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Korafdelingen

Koret deltager 2. Pinsedag den 24. maj kl. 14 i Friluftsgudstjenesten ved Skørping Sognegård.

Forårskoncerten finder sted torsdag den 27. 5. kl. 20.00 i Sognegården. Lilli Olesen er pianist og sopranen Christine Hjort Bjerre vil være solist.

Koret medvirker ved grundlovsfesten i Terndruplund den 5. 6. 2010 kl. 14. Her deltager Christine Hjort Bjerre ligeledes.

Genbesøget hos Mixos koret i Ølstykke er aftalt til 10. -12. september 2010. Mixos har bedt os om hurtigt at få bestilt overnatning. Anders laver liste herfor.

Vedr. aflysningerne af øveaftnerne i Sognegården. Jørgen og Søren vil prøve at få et møde i stand med menighedsrådet herom, og genforhandle vores aftale fra 2003.

Den 22. april havde vi Lisbeth Joensen som vikar for Søren.

Økonomi. Regnskabet ligger endnu ikke klar, så korets økonomi blev ikke drøftet.

Musikforeningen

Planlægningen af koncerten med Unge Sangtalenter søndag den 16. maj blev gennemgået efter det sædvanlige skema og de faste opgavefordelinger.

Af efterårets koncerter mangler vi at få kontrakt til den 31. 10. 2010 med Eugene Mursky. Kontrakten med Mundus Vokalis til den 19. 9. 2010 er netop kommet på plads.

Støvring planlægger den fælles koncert med Trio Esmina den 22. 11. 2010.

Økonomi. Pt. har musikforeningen en saldo på 27.000 kr.

Rebild Musikforening.

Foreningen blev stiftet ved den stiftende generalforsamling den 21. 3. 2010 i salonen på KulturStationen i Skørping. Foreningen har herefter konstitueret sig og har efterfølgende holdt to møder. Alle koncerterne for 2011 er ved at være på plads (alle klassiske). Konstitueringen i Rebild Musikforening har længe ligget på Skørping Sang og Musikforenings hjemmeside. Rebild Musikforening arbejder med at få egen hjemmeside.

Evt.

Vedr. nyt logo til Skørping Sangforening, så arbejdes der, af Kristen Hansen og Denise Bindeballe, med en let revideret udgave af det gamle logo.

Næste møde, der er konstituerende, afholdes den 16.6. 2010 Kl. 19. 00 på Rebildhus i Rebild, Bodil reserverer bord.

Referent

Bodil Tvedegaard, den 8.5. 2010

       

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

I Skørping Sang og Musikforening

den 11.2. 2010 i Skørping Sognegård

Til stede:

Jørgen Dolmer, Elsebeth Østergaard, Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard. Afbud: Ulla Pedersen, Susanne Bevensee

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referat fra den 24.11. 2009

Intet at bemærke

 

Siden sidst.

Korstævnet i Hadsund den 23. jan. 2010. Folk var generelt rigtig godt tilfredse. Erik Sommer var en dybt professionel korleder til NOFO stævnet, og hele stævnet må betegnes som en succes, alt fungerede perfekt.

Bestyrelsen

Generalforsamling i SSMF. torsdag d. 3. juni. Der har tidligere været en anden dato på tale til generalforsamlingen. Denne er nu endelig ændret til den 3. 6. 2010

Bestyrelsens beretning v. formanden. Der aftales at beretningen fremover altid kaldes bestyrelsens beretning og ikke formandens beretning. Formanden laver beretningen, som sendes ud til den øvrige bestyrelse til godkendelse sammen med indkaldelsen til det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling.

Nye vedtægter for sangforeningen! Nedsættelse af udvalg. Efter opsplittelsen af kor og musikforening skal korvedtægterne revideres og ændringerne vedtages til afstemning ved den kommende genera-l forsamling i juni. Anders, Jørgen og Søren vil tage sig af forarbejdet hermed. Udvalget aftaler internt, hvornår de mødes.

Korafdelingen.

NOFO – Opera i kor – 6. – 7. marts på Nørre Sundby Gymnasium – Tilmelding: Se ssmf.dk Folk tilmelder sig selv over nettet. Indtil nu har meget få tilmeldt sig. Jørgen agiterer herfor ved korprøven.  Succeskriteriet for et sådant arrangement er, at der er mange tilmeldte.

Kun 70 har tilmeldt sig til indtil nu, men der er stadig åbent for tilmelding.

Syng med aften – onsdag 17. marts kl. 19.00 – Borgerforeningen – program? Temaet er i år Kaj Normann Andersen. Vores repertoire vil være: Musens sang, Alle går rundt og forelsker sig og Den allersidste dans. Søren er blevet bedt om at lede en fælleskanon ved arrangementet. Jørgen laver PR herfor i aften, og alle kormedlemmer bedes stille op hertil.

Forårskoncert på Kulturstationen 9. maj kl. 16.00 – program? Samarbejde med andre kor ved forårskoncerten? – en tradition! Søren har forsøgt at kontakte Hadsund koret, men har endnu ikke modtaget noget endelig svar herfra. Vi forsøger at kontakte andre kor, om de har lyst at medvirke. Elsebeth vil tage kontakt til Hobro koret og koret i Als og høre om de evt. har lyst og høre lidt til deres repertoire. Elsebeth giver videre besked til Søren herom. Jørgen meddeler, at Støvring gerne vil lave koncert med os igen, men kan desværre ikke deltage i en fælles forårskoncert, da de har aftalt andet. Lilli Olesen vil gerne være pianist. Søren anser det for muligt, at et par af hans tidligere sangstuderende måske også kan deltage, her skal vi dog regne med honorarudgifter.

Anden pinsedag – 24. maj kl. 14.00 – Friluftsgudstjeneste v. Sogne- gården. Sognepræst Lise Nedergaard har spurgt Søren om vi igen i år kan deltage 2. pinsedag i friluftsgudstjenesten i præstegårdshaven. Jørgen forelægger dette for koret, og hører hvor mange, der kan deltage. Er vi ikke nok takker vi nej til forespørgslen.

 1. juni. Grundlovsdagkl. ca. 14 – Terndruplund – program? Søren laver program. Vi skal formodentlig optræde af to omgange og skal have et program af ca. 15. min. varighed.. Anders laver tilmeldingslister til ovennævnte arrangementer til næste koraften.

Økonomi – herunder kontingentbetaling.

Anders har sat efterårets regnskab for koret op i regneark. Posterne gennemgås. Vi er nu 36 betalende korsangere + Søren Steen Nielsen som dirigent. Siden sidst er én udmeldt, to i pause og en enkelt kommer som hun har kræfter til (med bestyrelsens accept).  Det har knebet med at få de sidste kontingenter ind. Anders rykker herfor.

Der har siden opstart i jan. været to aflysninger på grund af snestorme.

Fremmødet har været noget ustabilt, men generelt er folk flinke til at melde afbud. Søren vil dog bede medlemmerne om fremover at komme mere præcist til korstart kl. 19.30

Musikforeningen.

Planlægning af Leonoratrioen + pianist sø. d.14.febr. Kl. 16.00 på KS

De sædvanlige opgaver gennemgås. Søren sætter lys op i salen og låser op til sal og køkken. Vi andre møder ind til kl. 15.00

 

Planlægningen af Amalie Malling og Randers Kammerorkester sø. 21.marts kl.16.00 på KS laves ud fra sædvanlige opgaveliste. Ensemblet ønsker hjælp til opsætning af grej. Da bestyrelsen er optaget af den konstituerede generalforsamling i Rebild Musikforening kan bestyrelsen ikke hjælpe hermed. Elsebeth går fra og hjælper. Denis Nyboe spørges, om han ligeledes vil være behjælpelig. Hvis der skal bruges podier, sørger Søren for disse hos Jesper Meng i Kinorevyen.

Obs ensemblet ønsker sodavand til pausen.

Økonomi

Modtagne bevillinger: Solistforeningen 6.000 + 4.000 kr. – Statens Kunstråd 12.500 kr. – Rebild Kommune: 18.000 kr. – i alt: 40.500 kr.

Musikforeningen kapital er lige nu på 60.000 kr.

 

Fusionen mellem Støvring og Skørping musikforeninger

Der er afholdt fælles interim udvalgsmøde 20. januar hos Anders Hagemann. Referat heraf er udsendt til bestyrelsen.

 

Tilrettelæggelse af stiftende generalforsamling for Rebild Musikforening søndag 21. marts kl.14.00 på KS – Salonen. Jørgen uddeler forslag til dagsorden. Et par punkter byttes om

Dagsorden – vedtægter – PR – se vedhæftede filer. Er tilsendt bestyrelsen, der var ingen bemærkninger hertil fra den øvrige bestyrelse.

Jørgen kontakter Støvring Musikforening vedr. indkøb af øl og vand til den stiftende generalforsamling.

Vedr. indkaldelse af medlemmerne i Skørping Sang og Musikforening til den stiftende general forsamling. Jørgen laver invitation, Anders skaffer adresser. De udsender breve med indkaldelse ved arbejdsmøde d. 2. 3. kl. 10

Vedr. de første koncerter i den kommende Rebild Musikforening, er disse endnu ikke helt på plads. Den første koncert vil blive med Tina Kiberg, Niels Jørgen Riis og Tove Lønskov finder sted i Huset i Støvring, – datoen (jan. feb.) er endnu ikke helt fastlagt. En planlagt koncert med Aalborgs Symfoni Orkester til den 29. 4 2011, med en opførsel af Fynsk Forår, afklares i løbet af noget tid..

 Eventuelt

Næste møde afholdes en 22. 4. 2010 Kl. 18.00 i Sognegården

Referent:  Bodil Tvedegaard, den 11.2. 2010

       

Referat fra bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

den 24.11. 2009 hos Søren Steen Nielsen

Til stede:

Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard, Susanne Bevensee,  Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann,  og Bodil Tvedegaard.

Afbud: Ulla Pedersen

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning af ref.  fra den 14. 9.  2009  + ”tørklædesagen”

Ingen bemærkninger til referatet.

Vedr. kortørklæder: Karin Hagemann har nu afhentet de bestilte tørklæder hos Bitten Hansen.

Slipsene til mændene er også bestilt hos Vagn Larsen i Aalborg (15 stk. a´300 kr.) og kan  udleveres til mændene inden de kommende julekoncerter.

 

Bestyrelsen

Fordeling af opgaver i bestyrelsen ifølge opgaveliste:

Specielt  fokus på sekretærens opgave vedr. udarbejdning af koncertprogrammer. Vi fortsætter arbejdsgangen med at sekretæren udformer program i samarbejde med syngemester- med øget iagttagelse af kildematerialet.

Ligeledes holdes fast i proceduren vedr. godkendelse af referat: Tilsendte tilføjelser og rettelser medtages, inden for den frist sekretæren sætter herfor.

Drøftelse af opløsning af SSMF– nye vedtægter:

De nye vedtægter i den kommende Skørping Sangforening, vil blive taget op på den ordinære generalforsamling torsdag den 27. maj 2010. Vi vil tage emnet op ved et senere bestyrelsesmøde.

PR:

Elsebeth oplyser, at hun forud for vore koncerter lægger omtale heraf ind på www.optakt.com kalender. Omtalen her har nok ikke nogen betydning for os lokalt, men vigtigt at vi også bliver omtalt / set i en større sammenhæng.

På Sørens opfordring vil Susanne sørge for, at vi kommer med i Nordjyskes arrangementskalender i Frii Fredag, de gange hvor vi har arrangementer med koret eller musikforeningen.

2.b

Kassererens arbejde.

Efter overtagelsen af kassererjobbet havde Anders nogle spørgsmål.

Vedr. booking af lokaler får Jørgen hovedansvaret for dette i samarbejde med Søren. Jørgen overdrages password  til booking på KulturStationen / George Lyhne. Booking af KulturStationen foregår alene ved at kontakte biblioteket.

Anders afventer stadig regning fra KODA for koncerten med Det nordjyske Operakompagni.

Anders ridser nogle linjer op vedr. aflevering af boner til refusion.

Korafdelingen

Julekoncerter:

Torsdag den 3. 12. 2009 møder vi i Hammer Kirke kl. 18. Der vil ikke være nogen sammenkomst bagefter. Vi er stadig i bekneb for tenorer.

Programmet er lagt ud på hjemmesiden af Kristen.

Søndag den 13. dec. 2009 synger vi på plejehjemmet kl. 15.30, og møder herefter i Nykirken kl. 18 til julekoncert..Jørgen checker op på hvide lys ( 40. stk.) til processionssangen Alta trinita beata. Søren har skaffet en ekstra tenor Anders Lindberg til denne aften.

Økonomi vedr. julekoncerterne:

Hammer kirke:

Udgifter

Honorar Søren Steen                                       1000 kr.

Skuespiller Lotte Hermann                                500 kr.

Korhonorar:  2000 / 2500 kr. ?

Skørping Nykirke:

Udgifter

Solist Charlotte Hjørringaard                         1500 kr.      

Organist Natasja Kutsko                                2500 kr.

Kirkens egen organist Mettea Engelund er desværre forhindret, så derfor organist ude fra.  Der er afsat 3000 kr. til vikarudgifter.

Bodil/ sekt .skal som nedskrevet i forrige  referat:

Søren beder sekretæren være opmærksom på, at vi ved alle koncerter

afholdt i korets regi skal indberette til KODA . Det gøres ved at indsende det trykte program for koncerten til Dansk Amatørmusik i Aarhus og anføre, at koret er medlem af Danske Folkekor. Danske Folkekor vil herefter betale afgiften til KODA.

Søren vil sørge for, at der i de trykte programmer til jule-

koncerterne står, at vi er medlem af Danske Folkekor.

Juleafslutning i Sognegården efter koncert den 13. 12. 2009:

Bodil foreslår følgende opgavefordeling i forbindelse med juleafslutningen: Alterne: Bestemmer traktementet, køber ind og for- bereder traktementet. Herrerne: Stiller borde op, dækker og pynter borde, og stiller borde på plads igen. Sopranerne: Rydder op, vasker op og ordner køkken. Forslaget vedtages og fremlægges ved næste koraften af sekt.Tilmelding til juleafslutning gøres ved håndsoprækning. Juletraktementet betales af korkassen.

Jørgen vil sørge for at invitere afgåede og passive medlemmer til vores juleafslutning.

      NOFO korstævne i Hadsund den 23. jan. 2010 med Erik Sommer:

      Jørgen/ formand uddeler tilmeldinger hertil ved næste koraften.

      Anders laver tilmeldingsliste hertil.

      Genbesøg af Mixos koret:

      Genbesøget var  aftalt til 7.8. 9. maj 2010.

      Ændret   til  den 10. 11. og 12. september 2010

Korlisten:

Anders er nu klar til at udsende ny revideret korliste. Listen sendes til medlemmerne som mail.

Økonomi:

Anders har modtaget kontingenter fra 40 personer =  40 medlemmer

Generel diskussion vedr. kontingentbetaling for nye medlemmer: Vi enedes om følgende:

Tre gange fri – for at se om ”det” er noget. Fortsætter vedkommende herefter betales kontingent.

Dette indføjes i det velkomstbrev, som formanden altid udleverer til nye sangere. Jørgen sørger herfor.

 

Musikforening

Vi har endnu ikke fået svar vedr. ansøgning om tilskud fra Statens Kunstråd.

Fra Knud Højgaards fond fik vi afslag uden begrundelse.

Solistforeningen har den 18. 9. 2009  tilkendt os et beløb på  6000 kr. til vores koncertrække med udbetaling i januar 2010. Yderligere har vi, samme sted fra, modtaget den særlige koncertstøtte til Den Danske Strygekvartet på 4000 kr.

De tre koncerter i efteråret.

Massong og Bødker, en ikke så velbesøgt koncert  med 21 tilhørere og store forhindringer, idet en af kunstnerne havde glemt  sine noder. Ved Kristens uvurderlige hjælp blev koncerten dog afviklet men med meget forsinkelse. Musikken var dog utrolig dejlig, da det hele først kørte.

Det nordjyske Operakompagni: En fantastisk forestilling med 52 tilhørere. Arrangementet fik en fin læseromtale i Rold Skov Bladet den 4.11. 09 med overskriften: ” Hvad gik I dog glip af”

Den Danske Strygekvartet. En helt forrygende koncert, der på  Jørgens opfordring blev afholdt i

      Skørping Nykirke. Kø ved billetsalget og en helt fyldt kirke! Koncerten var en fælleskoncert med Støvring Musikforening. Anders laver regnskab herfor og sender det ud til bestyrelsen, inden det tilsendes Støvring Musikforening

Vores traditionelle koncert med Unge Sangsolister bliver den 16. maj. 2010 kl. 19.30 på KulturStationen. Søren vil forsøge at ændre tidspunktet til om eftermiddagen.

Koncertrepertoiret for efteråret 2010  er nu på plads

19.09.2010: Mundus Vokalis. På KulturStationen

17.10.2010: Eugine Mursky, fælleskoncert (Støvring) I ”Huset”

22.11.2010. Trio Esmina, fælleskoncert  (Støvring).

Vedr. kørselshonorar til kunstnere gælder følgende: Ved anmodning om kørselsgodtgørelse betales det, der svarer til returbillet på 2. klasse med

DSB.

Vedr. koncerten  med Leonora-trioen  planlægges det praktiske på næste bestyrelsesmøde.

Vedr. fribilletter til kunstnere vil der normalvis være én til rådighed pr udøvende kunstner.

Nordjysk Kulturpris: Jørgen har på Skørping Sang og Musikforenings vegne indstillet Det nordjyske Operakompagni til at modtage næste års kulturpris i nov. 2010.

Økonomi:    

Anders havde en oversigt med over indtægter og udgifter for indeværende regnskabsår.

Pt. har vi  en saldo på ca. 31.000 kr.

Fusionen mellem Støvring og Skørping musikforeninger

Interim udvalget holdt fællesmøde den 18. november. Hele bestyrelsen har fået tilsendt referat og udkast til nye vedtægter for den kommende Rebild Musikforening. Interim udvalget modtog stor ros for deres arbejde. Jørgen vil lade en jurist kigge på udkastet til de nye vedtægter.

Evt.

Jørgen kommenterede på det skiftende og manglende fremmøde blandt vore kormedlemmer, som dog nu i stor stil igen møder op til øveaftener.

Vi enedes om, at vi i år skal have en forårskoncert. Dato og regi endnu ikke besluttet.

Susanne meddeler, at Borgerforeningen i 2010 igen vil lave et ”Syng med” arrangement  Datoen er den 17. marts

Temaet i 2010 vil være Kai Normann Andersen melodier og PH viser.

Korstart i 2010 vil  være torsdag den 7. januar. 

Næste møde

Afholdes torsdag den 4.2. 2010 kl. 18.00 i Sognegården

Referent

Bodil Tvedegaard, den 26. 11. 2009

     .  

Referat fra bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening den 14.9. 2009

hos Anders Hagemann, Tisted Holter 6

 

Til stede:

Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard, Susanne Bevensee,  Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann,  og Bodil Tvedegaard. Afbud: Ulla Pedersen

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning af ref.  den 17.6. 2009 og ekstra ordinær generalforsamling 3.9. 2009 + ”tørklædesagen”

Ingen bemærkninger til referater.

Vedr.  kortørklæder kan Karin Hagemann meddele, at Bitten Hansen har lovet tørklæderne færdige sidst i september. Vedr. slips til mændene er der bevilget et beløb på 300- 400 kr. pr. slips. Der vil ikke blive afkrævet nyt depositum ved uddeling af de nye slips, – af dem som i forvejen har den gamle slipsesnorepynt.

Meddelelser siden sidst

Bodil kan meddele, at der er indsendt ansøgning til KODA om koncerttilladelse til sæsonens koncerter og at tilladelse er givet og modtaget 3.august 2009

Søren beder sekretæren være opmærksom på, at vi ved alle koncerter afholdt i korets regi skal indberette til KODA . Det gøres ved at indsende det trykte program for koncerten til Dansk Amatørmusik i Aarhus og anføre, at koret er medlem af Danske Folkekor. Danske Folkekor vil herefter betale afgiften til KODA.

Bestyrelsen

Fordeling af opgaver i bestyrelsen.

Ansvars og opgavelisten gennemgås for hver medlemspost.

Jørgen ajourfører og udsender revideret liste.

Enkelte punkter diskuteres:

Trykning af plakater.

Vi hører Ulla om hun evt. kan få trykt plakater på sin arbejdsplads og hvad det i så fald vil koste, det drejer sig om ca. 25 stk. pr. gang.

I fald dette kan lade sig gøre, vil Bodil afslutte med Thomas Sørresiig, som tidligere har taget sig af trykkeriet.

Anders mailer til Bodil, hvad vi tidligere har betalt pr. plakat hos Thomas.

Abonnementsbeviser/kort.

Tine har tidligere selv lavet nogle fine kort i sit accessystem, men da ingen af os mestrer dette program, må vi forsøge at få dem lavet på anden vis.

Anders spørger Ulla om hun evt. kan være behjælpelig.

Nyt PR tiltag:

Sende oplysninger og billeder vedr. vores abonnementskoncerter til Kulturstationens formand George Lyhne Sørensen. Han lægger det ud på  den store fladskærm i foyeren på Kulturstationen.  Herved annonceres  i dagene op til vores arrangementer.

Korafdelingen

 Liste med navne og adresser og billeder af korets medlemmer:

Anders går i gang med dette arbejde, dog i første omgang uden billeder.

Anders ringer de kormedlemmer op, som ikke er set længe i koret og hører om de fortsat ønsker medlemskab. Hvis medlemskab ikke opretholdes tilbageleveres tørklæde/ slipsepynt til koret og depositum på 100 kr. tilbagebetales af kassereren.

Skabelsen i Askov og Viborg.

En god øveweekend  med stort udbytte. Søren ser med glæde og fortrøstning frem til en ”kanonkoncert” i Viborg. Stor tilfredshed med at alle mødte frem så godt forberedte.

I Viborg bliver vi ca. 150 sangere, kun ca. 10 manglede til prøverne på Askov Højskole.

Julekoncerter:

Hammer Kirke torsdag den 3.12. 2009.

Program: Skuespilleren Lotte Herman vil læse op, vi synger julesange a cappella.

Skørping Nykirke den 13. 12. 2009.

Program: Endnu ikke helt fastlagt, men der synges et par satser fra Haydns Skabelsen med Charlotte Hjørringgaard som solist.

Der synges på plejehjemmet Teglgårdsminde i Skørping om eftermiddagen den 13. 12. 2009

Nordisk Kor og Kulturfestival i Aarhus til sommer: Vi afventer programmer herfor til uddeling i koret. Søren vil agitere mere herfor.

Hvis vi er mange der vil deltage (over ti), får vi rabat ved tilmelding inden den 15. november.

Musikforening

Vi har endnu ikke fået svar vedr. ansøgninger om tilskud indsendt til Solistforeningen, Statens Kunstråd og Knud Højgaards Fond.

De tre koncerter i efteråret.

Alle opgaver uddelegeres ifølge ”huskeliste til koncerter”.

Vores traditionelle koncert med Unge Sangsolister bliver den 16. maj. 2010

Koncertrepertoiret for efteråret 2010  er næsten på plads.

 • 19.9. 2010: Mundus Vokalis, pris 15.000 kr.
 • 17. 10. 2010: Eugine Mursky, russisk pianist, pris 8000 kr.  fælleskoncert i  Huset i Støvring
 • 22.11. 2010. Trio Esmina, fælleskoncert

Et operaprogram,  dato og kunstnere endnu ikke fastlagt.

Økonomi ved Anders

Kontingent: Ved næste korøvning vil kassereren medbringe dags dato kvitteringer til dem der ønsker at betale kontant. Alle andre vil næstfølgende gang få girokort udleveret.

Korets kassebeholdning: 13.095 kr.

Musikforeningens kassebeholdning: Ca. 50.000 kr.

 

Fusionen mellem Støvring og Skørping musikforening

Møde afholdt i interimbestyrelsen den 31. august.

Vigtige beslutninger herfra kan ses i referatet fra ekstraordinære generalforsamling den 3.sep. 2009

Næste møde afholdes 18. nov. 2009, hvor der vil blive arbejdet med forslag til vedtægter i den nye Rebild Musikforening.

Invitation til Fællesmøde på Lynghøj Efterskole:

Ingen fra bestyrelsen kan deltage i dette møde den 26.9. 2009

Evt.

Efter prøven i Askov talte Søren med dirigent Søren Birch .

Søren Birch havde en idé om at sætte Mozarts Requiem  for kor og orkester op i Nordkraft  i  Aalborg foråret marts 2011 i forbindelse med Operafestivalen. Søren Steen foreslog Søren Birch ligeledes at opføre den på Kulturstationen som åbningskoncert for den nye Rebild    Musikforening, samt bruge filmen Amadeus i  en eller anden form. Søren Birch + bestyrelsen  hér kunne kun bifalde idéen. Der er nok et prisniveau på 25.000 kr. Der skal til denne åbningskoncert søges kommunalt tilskud.

Jørgen: har fra Aalborg bibliotekerne fået henvendelse vedr. Korvejviser. Vi er nu tilmeldt Korvejviseren med henvisning til vores hjemmeside.

Næste møde afholdes tirsdag den 17.11. 2009 hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10, Skørping Kl. 19. 30

Referent

Bodil Tvedegaard, den 15.9. 2009

     .  

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening den 17.6. 2009

hos Jørgen Dolmer, Præstegårdsheden 8 Skørping

Til stede:

Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard , Susanne Bevensee  Søren Steen Nielsen, Anders Hagemann, Tine Alling, Ulla Pedersen og Bodil Tvedegaard.

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Bestyrelsen konstituerer sig

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig og dirigent: Søren Steen Nielsen

Sekretær: Bodil Tvedegaard

Kasserer: Anders Hagemann

PR ansvarlig: Susanne Bevensee, deler denne post med 1. suppl. Elsebeth Østergaard

 1. suppl.: Ulla Pedersen

Formanden ønskede vore to nye medlemmer Anders Hagemann og Ulla Pedersen velkommen i bestyrelsen og glædede sig til den nye sæson og håbede på godt samarbejde i det kommende år.

Meddelelser siden sidst

Kunststyrelsen:

Jørgen havde dags dato netop modtaget godkendelse fra kunststyrelsen vedr. regnskab for koncertsæsonen 2007/2008.

Regnskab:

Afgåede kasserer Tina Alling udleverede et nyt revideret regnskab for koncertafdelingen, da der i det tidligere godkendte regnskab fra generalforsamlingen juni 2009 var fejl i balancen, – fejlen havde dog ingen konsekvens for det samlede resultat. Afgåede revisor Maria Ohrt-Nissen har godkendt det rettede regnskab, og dette er vedlagt  regnskaberne til overdragelse til nye kasserer.

Drøftelse af generalforsamlingen fra 4, juni 2009.

Enkelte indlæg blev drøftet, men ikke nogen tilføjelser vedr. referat herfra.

Den nye kasserers opgaver i de først måneder

Vedr. overdragelse af kasserermateriale og kassererpostens arbejdsopgaver aftaler afgåede kasserer dette med nye kasserer.

Jørgen beder om, at vi ved kommende bestyrelsesmøder altid drøfter økonomi, især på koncertdelen.

Vedr. vore konti i Danske Bank, Skørping afd.: Formanden og kassereren skal medbringe referat af generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde. Endvidere møde op i afdelingen for at få overdraget hæverettigheden til Anders Hagemann.

 

Nærmeste opgaver for kasserer:

Ansøgning indsendes til Kunststyrelsen inden 15. august for koncerter i 2010

Udsende girokort, koncertbrev og program til abonnenter + til evt. mulige nye abonnenter. Dette gøres i samarbejde med formanden (udformer medlems/koncertbrev), Susanne og Elsebeth ved et møde hos Susanne den 10.august kl. 19. 30

 

Vedr. ny adresseliste, overdrager Tine materialet til Anders, som ved udfærdigelse heraf i løbet af sommeren vil tilsende korliste/adresse/mailiste til vores medlemmer via mail.

Plakaterne, som tidligere har været udformet af Tine Alling, vil Ulla gerne forsøge sig med. Bodil forsøger at holde kontakten til Thomas, som tidligere har trykt alle vores plakater. Vi skal ved kommende plakater ikke henvise til tlf. men kun til vores hjemmeside www.ssmf.dk

Opgaver vedr. PR

Elsebeth indsender det samlede koncertprogram til ”Kulturen” inden 1.7. 2009

Susanne sørger for annoncering og omtale af korstart den 4. 9. 2009. Der vil i omtalen blive nævnt, at vi især mangler tenorer. I annoncen vil man også omtale indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, der vil starte kl.19.00. Korøvningen starter kl. 19.30. Vær opmærksom på indkaldelsesvarsel!! Der annonceres både i Rold Skov bladet og i Østhimmerlands Folkeblad.

Tine beder PR ansvarlige om at ændre kasserernavn og adresse hos Rold Skov Bladet, så fremtidige fakturaer sendes til ny kasserer Anders Hagemann.

Samarbejde med Støvring Musikforening

Efter mødet her (samme aften) deltager bestyrelsen i sammen- lægningsmøde hos Erland Rasmussen i Støvring.

Koncertrepertoiret for efteråret 2010 skal på plads.

Søren har følgende forslag: Eugine Mursky, der er russisk pianist, ca. pris 8000 kr. evt. oktober 2010. Vi hører hvad Støvring har af bud.

Susanne forslår, at der drøftes, at interimbestyrelsen (den midlertidige bestyrelse) kun skal bestå af udpegede medlemmer fra henholdsvis Støvring og Skørping Musikforeninger.

Næste møde og tid

Næste møde holdes  mandag den 14. september  kl. 19.00 hos Anders Hagemann, Tisted Holter 6, 9510 Arden

Eventuelt:

Søren har haft forespørgsel fra Terndruplundfonden, om koret kan medvirke ved Grundlovsfesten 2010.

Referent

Bodil Tvedegaard, den 19.6. 2009

Tilføjelse efter bestyrelsesmødet med Støvring Musikforening:

 

Efter anvisninger fra Statens Musikråd hvor ansøgninger og tilskud altid gælder for hele år, ( i dette tilfælde 2010) og hvor vores koncertår følger skoleåret, er vi blevet tilrådet at udskyde fusionen mellem de to musikforeninger til udgangen af 2010.

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling må vi derfor ændre vores beslutning vedr. tidspunktet for nedlæggelsen og udskillelsen af Musikforeningen af Skørping Sang og Musikforening til først at træde i kraft ultimo 2010

 

     .  

Referat fra  bestyrelsesmøde

Skørping Sang og Musikforening

 Skørping Sognegård den 14.5. 2009

Til stede:

Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard , Susanne Bevensee  Søren Steen Nielsen og Bodil Tvedegaard.

Afbud: Tine Alling

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referatet  fra den 14.4. 2009

Vedr. kortørklæder og slips: Ordre vedr. flere tørklæder er afgivet til tekstilkunstner Bitten Hansen, Døstrup. Karin Hagemann har kontakten hertil. Vi ligger i venteposition, da Bitten Hansen er syg. Vi beder Karin gå videre hermed, når hun er klar igen. Vedr. slips, der må der gerne  indhentes tilbud /indkøbes ensfarvede slips til alle mændene i koret, i de farver der indgår i tørklæderne.

Meddelelser siden sidst

BaSix koncerten i Stubhuset den 23. 4. 2009.

Glimrende koncert og samarbejde med Støvring Musikforening.

Regnskab er modtaget fra Erland Rasmussen. Desværre et underskud , som de to foreninger deles om. Jørgen Dolmer afregner vores andel på 5040,88 kr. med Støvring i denne uge.

Fællesmøde med Støvring musikforening den 6.5. 2009 hos Bodil T.. Sammenlægningsmødet foregik i en særdeles positiv ånd, og et nyt arbejdsmøde mellem de to foreninger blev planlagt til 17. juni 2009.

Vi har før dette møde haft vores generalforsamling og kan således melde ud herfra.

Opdatering af  korlisten.

Vi håber ny korliste vil ligge klar til generalforsamlingen

Korafdelingen

Repræsentantskabsmøde 25. april i Dansk Folkekor på Askov Højskole: Jørgen og Elsebeth deltog fra bestyrelsen, ligesom Maria også deltog fra kredsen.

”Syng med aften” på Kulturstationen den 29. april 2009:

Koret deltog med tre sange og førte an i en kanon. Succesfuld aften, som Susanne høstede megen ros for.

 1. Pinsedag den 1. juni 2009 kl. 14.00:

Koret deltager i udendørsgudstjeneste ved Sognegården/ præstegårdshaven. Efter aftale med sognepræst Lise Nedergaard synges følgende salmer:

Det dufter lysegrønt af græs

I al sin glans nu stråler solen

Nu blomstertiden kommer

Du som går ud fra den levende Gud

(Måske  en mere)

Måske synger koret alene: Denne morgens mulighed.

Vi arbejder videre hermed ved næste korøvning.

Musikforeningen

 1. maj: Unge Sangsolister:

Koncerten er uden for abonnement og koster således: Abonm: 30 kr.   Voksne:50 kr. Unge/ stud.: 25 kr.

      Jørgen og Søren sætter stole op kl. 17. 30

      Arbejdsplan som sædvanlig:

      Bodil køber vin og vand og afleverer hos Jørgen lørdag    

      sammen med rest af plakater.

      Bodil bestiller og henter 18 sandwich med Lissy, søndag  

 1. kl. 18.30

      Elsebeth køber 12 roser.

 

Planlægning af koncerter i 2010:

 1. februar 2010 kl. 16. 00: Aalborg Symfoniorkester,obs. Ny dato
 2. marts 2010 kl. 16.00: Randers Kammerorkester + Amalie Malling.

Unge sangtalenter maj 2010

Susanne og Elsebeth begynder at arbejde med udarbejdelsen af ny program for efterår 2009 og forår 2010. Når dette er færdigt, sendes det også til koordinatoren for de 6 fælles samvirkende musik- foreninger, Hobro, Vesthimmerland, Viborg, Thisted og Skive.

Programmet drøftes endelig færdigt på næste sammenlægningsmøde hos Erland den 17. juni 2009.

Generalforsamling torsdag den 4. juni 2009

Jørgen gennemgår dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelse laves på hjemmesiden: Jørgen og Kristen sørger herfor

Tine, Bodil og Susanne er på er på valg.

Tine genopstiller ikke.

Revisor og revisor supll. på valg.

Jørgen beder Maria kontakte Tine vedr. revidering af regnskab.

Jørgen  spørger Merethe, om hun vil være dirigent.

Vedr. kontingent, vores forslag, at vi fastholder 200 kr. x 2 årligt.

Vi annoncerer ved næste korøvning  efter folk til at dække bord i Sognegården.

Øvrige ting: Se hjemmesiden.

 Eventuelt:

Første korøvning efter ferien vil blive torsdag den 3.9.2009 kl. 19.30

 

Der startes den 3. 9. evt. med en ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00. omhandlende sammenlægningerne af musikforeningerne.

 

Næste møde

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 20. 8. 2009. Mere herom efter generalforsamlingen.  

Referent

Bodil Tvedegaard, den 15.5.  2009

Referat fra  bestyrelsesmøde i SSMF

hos Susanne Bevensee, Petersmindevej 1 den 14.4. 2009

Til stede:

Tine Alling, Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard , Susanne Bevensee  Søren Steen Nielsen og Bodil Tvedegaard

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referatet  fra den  27.1. 2009

Tilskud:

Fra Kunstrådet  er  der 2.2. 2009  indgået 10.000 kr.

Det kommunale tilskud  på 12.000 kr. er modtaget den 2.2. 2009

Vedr. kortørklæder og slips:

Ordre vedr. flere tørklæder er afgivet til tekstilkunstner Bitten Hansen, Døstrup. Karin Hagemann har kontakten hertil, endnu intet nyt herfra.

Samarbejde med borgerforeningen:

Ifølge Susanne kan Borgerforeningen kun lave aftaler med et vis antal af byens foreninger, om vi er herimellem ved vi ikke, Susanne spørger herom.

Til gengæld er der i Borgerforeningens velkomstpjece til nye borgere også indlagt en velkomst  fra Skørping Sang og Musikforening, hvor der således gøres opmærksom på vores eksistens.

 

Meddelelser siden sidst

Korstævnet i  Brovst den 28. feb. 2009:

Blev af deltagende fra bestyrelsen opfattet som en fin introduktion til Skabelsen.

Opera i Kor i Nr. Sundby den 14. og 15. marts 2009:

Igen en fin oplevelse, men ca. 40 færre end sidste år deltog. Ved koncerten stor publikumstilslutning med Charlotte Hjørringgaard og Mathias Hedegaard som solister.

Fællesmøde med Støvring musikforening den 30.3. 2009:

Mødet denne aften drejede sig hovedsageligt om planlægningen af BaSix koncerten den 23. april, men sammenlægningen af de to foreninger blev også taget med som punkt.

Ved en sammenlægning  fra 1.januar 2010, som bestyrelsen i Skørping Sang og Musikforening er stemt for, vil det kræve to generalforsam- linger. Vi indbyder således Støvring Musikforening til et afklarende møde  den 5.5. eller 6.5. 2009.

Mødet holdes hos: Bodil Tvedegaard, Egehusvej 2, Skørping  kl. 19.00.

Jørgen indkalder Støvring og afklarer datoen.

Opdatering af  korlisten  er stadig under udarbejdning, men vil ifølge Tine snart ligge klar.

Korafdelingen

Repræsentantskabsmøde 25. april i Dansk Folkekor på Askov Højskole. Da ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage vil Jørgen ved næste koraften annoncere tre ledige pladser for tre af vores kormedlemmer.

Der vil ved dette møde formodentlig blive arbejdet en del med den kommende ”Nordiske kor og kulturfestival” i Aarhus 2010, afløseren  for Nordklang.

”Syng med aften” på Kulturstationen den 29. april 2009:

Koret deltager med tre egne sange. Repertoire: Se hjemmesiden. Vi mødes kl. 19.00 i Musikstuen på Kulturstationen.

 1. Pinsedag den 1. juni 2009:

Koret deltager i udendørsgudstjeneste ved Sognegården/ præstegårdshaven. Er stemmefordelingen god nok, vil vi kunne synge en  salme/ sang fra eget repertoire.

Skabelsen,  Askov sep. 2009 og Viborg oktober 2009:

Søren forsøger at få et overblik over antal tilmeldte fra vores kor. Listen er ikke helt opdateret, da der har eksisteret en del forvirring vedr. tilmeldingen.

Julekoncerter 2009:

Vi har to fastlagte julekoncerter:

Hammer Kirke den 3. dec. Kl. 19. 30

Skørping Nykirke den 13. dec. Kl. 19.30

Søren /Syngemester har stadig overvejelser/ planer om at bruge en vikar, men ingen er pt. fundet eller engageret.

Musikforeningen

Udarbejdning af koncertkontrakter til brug ved engagering af vores kunstnere:

Jørgen havde lavet et fint forslag. Følgende bliver efter bestyrelsens beslutning tilføjet: I rubrikken ”andet” skrives (ca.) : Kontonummer til betaling af honorar. I rubrikken ”særlige aftaler” skrives (ca.) : Program og Pr materiale medsendes underskrevet kontrakt.

Procedure ved afsendelse af kontrakter til kunstnere:   

Formanden afsender to kontrakter til kunstner/e. Den ene returneres i underskreven stand tilbage til formanden, som sørger for kopi heraf til kasserer.

Kontrakter skal fremover anvendes i planlægningen af koncerter fremover.

Vedr. de planlagte koncerter i efteråret 2009 mailer Jørgen til kunstnerne og får kontakt og underskrift på de indgåede aftaler.

Regnskab til Kunstrådet 1. maj 2009.

Jørgen vil sammen med Tine udarbejde regnskabet og indsende et foreløbigt regnskab. Det godkendte og reviderede regnskab vil først kunne indsendes ca. medio juni efter vores generalforsamling i juni 2009.

    

 Sidste nyt: Jørgen har talt med Kunstrådet/ Kulturrådet vedr. indsendelse af regnskab: OK for indsendelse af regnskab medio juni 2009.       

Kulturaftale Nordjylland:

Som anført i referat fra januar 2009, har den pt ingen betydning for os.

BaSix i Stubhuset den 23. april 2009: Ingen kor denne aften. Arbejdsplan herfor se referat fra møde med Støvring Musikforening.

Abonnenter i Skørping Musikforening vil ved indgangen få udleveret deres billet. Bodil har afleveret billetter til forsalg på Skørping Bibliotek og vil afhente resten torsdag den 23.4. 2009.

 1. maj Unge Sangsolister:

Koncerten er uden for abonnement og koster således:

Abonm:        30 kr.  

Voksne:       50 kr.

Unge/ stud.: 25 kr.

Jørgen og Søren sætter stole op kl. 17. 30. Øvrige bestyrelse møder ind kl. 19.00. Arbejdsplan som sædvanlig: Bodil køber vin og vand og  aftaler evt. afhentning af drikkevarer med Jørgen. Søren aftaler sandwich med Lissy. Susanne annoncerer og omtaler koncerten de sædvanlige steder. Jørgen og Elsebeth aftaler indkøb af blomster.

Elsebeth mailer solisternes navne til Tine og Susanne. Tine laver plakater og Bodil distribuerer.

Kulturstationen efteråret 2009:

Følgende datoer er reserveret til efterårets koncerter:

 • 20. september: Unge danske Strygerkvartet, i samarbejde med Støvring Musikforening
 • 25. oktober: Koncert med Massong og Böttger, trombone og piano
 • november: Nordjyske Operakompagni

 

Planlægning af koncerter i 2010:

Da fremtiden og datoen vedr. sammenlægning med Støvring endnu ikke er fuldt klarlagt er følgende kun  forslag til koncerter i foråret 2010:

 • 24. januar 2010: Aalborg Symfoniorkester, en trio (obo, cello og violin)  med klaver, pris 10.000 kr.
 • 21. marts 2010: Randers Kammerorkester + Amalie Malling, ca. 10.000 kr.

Søren laver en forhåndskontakt med kunstnerne, men først når vi kender sammenlægningstidsrammen og Støvrings ønske til et evt. fælles program kan der laves endelige kontrakter.

Generalforsamling torsdag den 4. juni 2009

Planlægningen laves på næstkommende bestyrelsesmøde.

Indkaldelse laves på hjemmesiden: Jørgen og Kristen sørger herfor

Tine og Bodil er på valg.

Fanen er hos Maria  Ohrt- Nissen. Vi bestiller mad hos Lissy. De 12 flasker rødvin fra Ølstykkekoret medbringes til generalforsamlingen.

Eventuelt:

Søren deltager i inspirationsmøde om kunst og kultur på Ambercon i Støvring den 28. april

Elsebeth meddeler at bladet Optakt lukker, men der vil fortsat være en hjemmeside, hvor der kan annonceres koncerter på. Man kan tilmelde sig nyhedsbrev på: www.optakt.com

Næste møde

Torsdag den 14. 5. 2009 kl. 18.00 i Sognegården  

Referent

Bodil Tvedegaard, den 15.4.  2009.

 

Referat fra  bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

hos Elsebeth Østergaard, Hadsund den 27.1. 2009

 

Til stede:

Tine Alling, Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard og Susanne Bevensee Afbud: Søren Steen Nielsen

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referatet den  4. december 2008

Vedr. tilskud til Musikforeningen:

Fra Kunstrådet har vi modtaget tilsagn om 10.000 kr. Skema udfyldes og indsendes, for at få pengene udbetalt. Jørgen tager sig heraf

Bodil T meddeler, at vi har modtaget 6000 kr. fra Solistforeningen, de er indsat på konto.

Vi har fået tilsagn om 12.000 kr. fra det kommunale tilskud/  Rebild Kommunes kulturforvaltning, hvor vi ellers havde søgt 25.000 kr. Pengene er endnu ikke modtaget.

For annoncering i ”Kulturen” er vores tilbud omkring  2000 kr. accepteret, hvor der ellers var lagt op til en stigning til 3000 kr.

Vedr. de manglende kortørklæder til korsangerne. Bitten Hansen, tekstilkunstneren, har efter anmodning fra Karin Hagemann indvilliget i at skabe et antal tørklæder mere, dog uden de fine tryk, men vi får tørklæder i tilsvarende silkekvalitet og indfarvning for et beløb mellem 400- 450 kr. pr stk. Vi enedes om at få lavet 8 stk. Hvis dette ikke er tilfredsstillende, vil vi gå op til 10 stk.

Vedr. mændenes slipsepynt, kan dette ikke skaffes mere. Vil vi gerne opfordre tørklædeudvalget til at skaffe alm. slips (silke) til mændene i de nuancer der er i tørklæderne, de kan således spænde fra grøn, turkis og lilla farver.

Jørgen spørger, hvornår samarbejdet med Borgerforeningen kan træde i kraft. Ifølge Susanne er Borgerforeningens holdning pt., at foreningen kun kan lave aftaler med et vis antal af byens foreninger, for ikke selv at have for mange penge ude at flyve. Vedr. Sørens kontakt og aftale med formanden for Borgerforeningen Erling Junker Holst  kender vi ikke svaret.

Meddelelser siden sidst

Julekoncerterne var der stor tilfredshed med både fra bestyrelsens side og fra de tilbagemeldinger vi har fået fra vores publikum. Specielt koncerten i Terndrup var vi meget glade for.

Vedr. Skørping: Enighed om at ”Alta trinita beata” ikke fungerede. Da vi gik ned blandt publikum, var der ikke plads på grund af de mange indsatte stole, og sangerne tabte koncentrationen. Lysene der tændtes lidt efter lidt var dog meget vellykket, og en god idé at bevare.

Koncerten Beethovens hår, søndag den 25.1. 2009. Dejlig koncert med et dejligt Beethoven repertoire og en spændende historie. Vi havde 57 koncertgæster denne eftermiddag i Sognegården, hvilket var over både vores og kunstnernes forventning. Tine var lidt i tvivl om betalingen til kunstnerne i dette tilfælde. Der aftaltes at udbetale 8000 kr. For at undgå misforståelser fremover, vil vi  lave en skriftlig kontrakt med de optrædende  kunstnere. Jørgen vil lave udkast til en sådan. 

Korafdelingen

Noderne til ”Skabelsen” er nu efter div. misforståelser endelig kommet. Prisen herfor er 125. kr. som betales til Tine.

Opførelsen vil som tidligere omtalt være 3.- 4. oktober 2009 i Viborg. Øveweekenden  på Askov Højskole finder sted  en måned før, den 5.- 6. september 2009

Korstævnet i Brovst under NOFO (Nordjysk Folkekor) finder sted lørdag den 28. feb. fra 10-16, hvor ”Skabelsen” vil være på repertoiret. Før stævnets begyndelse vil der kl. 9.00 være generalforsamling i NOFO. Jørgen vil ved en sangaften opfordre vores medlemmer til at møde op ved Generalforsamlingen, og evt. tænke på, om de vil lade sig vælge til bestyrelsen. Det er ifølge Maria Ohrt-Nissen (formand for NOFO´s bestyrelse)  bydende nødvendig med en fuld bestyrelse og opbakning blandt medlemmerne for bl.a at have ressourcer til at arrangere stævner.

Vedr. tilmeldingsfrister til korstævnet i Brovst og Opera i Kor er deadlines for tilmeldinger den 13. 2. 2009

Da Tine vil være fraværende et par korgange, overtager Jørgen tilmeldingslisterne og melder antal deltagere pr stemme tilbage til Tine i en mail den  13. februar.

 

Sidste nyt : Bodil overtager  listerne og sørger for tilbagemeldinger!!!

Vores udspil til et genbesøg med Thyholmerkoret er enten  lørdag den 2. maj eller søndag den 3. maj. Søren kontakter Anton Lyhne snarest om dette er muligt, hvis ja skal lokale hurtigst muligt skaffes. Måske  er der størst sandsynlighed for at få Kulturstationen en søndag.

Vedr. Båstadkoret.  Genbesøget hos os er ikke fastlagt. Vi ved heller ikke endnu, om  koret kører videre, da deres dirigent Vidar har meldt sin afgang og vi ved heller ikke om en ny er skaffet. Karin Hagemann har kontakten til dem, så vi hører nok nærmere.

Ny medlemsliste på korets medlemmer med billeder, tlf. adresse og mailadresser laves færdig hurtigst muligt til uddeling.

Musikforeningen

Fællesmøde med Støvring Musikforening den 30, marts 2009. Her skal baSix koncerten den 23. april tilrettelægges færdig. Susanne kontakter Støvring, for at få styr på annoncering. Dette gælder også  muligheden for Klub Nordjyske

Vi har modtaget billetter til baSix, som vi i første omgang, forsøger at sælge i koret.

Vi skal også drøfte vores kommende sammenlægning. Her er det bydende nødvendig, at vi alle møder op, idet vores bestyrelse ikke ønsker at udskyde sammenlægningen , men ønsker den gennemført senest jan. 2010.

Vi opfordrer vores bestyrelse til også at møde op ved Støvrings næste koncert den 4. feb. 2009 med Trio con Brio i Huset.

Intet nyt om Unge Sangsolister, – vedr. økonomi til denne koncert, plejer der kun at være udgifter  til mad og blomster og intet honorar.

Vedr. Kulturaftale Nordjylland. Vi vendte den kort, men fandt ikke, at vi pt., havde projekter, der kunne gå ind under her. Har du en anden holdning Søren, eller idéer?

Planlægning af koncerter for 2010. Vi gennemgik Jørgens udskrevne liste. Mange gode og fine tilbud. Vi ønskede dog at udskyde afgørelsen til næste møde, hvor vi mere kender fremtiden for sammenlægningstidspunktet for de to musikforeninger, og hvor Søren også kan gøre sin mening gældende i musikudbudene.

Evt.

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 14. 4. 2009 hos Susanne Bevensee kl. 19.30  

Referent

Bodil Tvedegaard

 

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening i sognegården i Skørping den 4.12. 2008

Til stede: Søren Steen Nielsen,  Tine Alling, Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

Fraværende: Susanne Bevensee

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referatet den 2.9.2008

Jørgen spørger, om vi har modtaget støtte fra Kunstrådet til vores koncertprogram. Tine kan meddele, at det har vi ikke endnu.

Bodil T meddeler, at vi har modtaget besked fra Solistforeningen, der tildeler os 6000 kr. i almindelig driftsstøtte, som vi vil modtage i januar 2009, og vi har overraskende modtaget 3000 kr. i den supplerende støtte til Mathias Hedegaard koncerten den 25. oktober. Vi havde fået afslag ved første ansøgning grundet i, at to/tre af de medvirkende ikke er medlem af Solistforeningen. Efter en omformulering, hvor der kun blev søgt på de, der var medlemmer, fik vi tilskuddet hjem.

Vedr. de manglende kortørklæder til korsangerne, tyder intet på at Bitten Hansen er interesseret i at producere flere, men Karin Hagemann mangler stadig et endeligt svar fra hende. Ellers er ”tørklædegruppen” indstillet på at tænke alternativt. Indtil videre må vi derfor låne hos hinanden ved koncerter.

Jørgen spørger hvornår samarbejdet med Borgerforeningen kan træde i kraft. De vil kunne få stillet billetter til rådighed, som de kan sælge billigere, og efter koncerten udligne differencen med os. Vi taber således intet på det, og vore medlemmer bliver heller ikke dårligere stillet, da prisen ikke reduceres, da Borgerforeningen betaler fulde beløb til os.

Søren tager kontakt herom med formanden for Borgerforeningen Erling Junker Holst i ugen der kommer.

Meddelelser siden sidst

Besøget af Ølstykke koret Mixos: En stor og god oplevelse. Der er i Ølstykke koret nedsat et lille udvalg, der skal arbejde med genbesøg i 2010.

 

Korstævne i Bælum: Ingen specielle kommentarer.

Koncerterne med Mathias Hedegaard m.fl. og Jydske Harpetrio: Begge suveræne succeser hos vores koncertgængere.

Obs: Mathias Hedegaard har givet tilsagn om at medvirke som solist ved Opera i Kor i foråret 2009.

Ny betaling for ”Kulturen”: Der er blevet lagt op til at vi fremover skal betale 3000 kr. årligt for annoncering heri. Vi har tidligere betalt 1000 kr. årligt: Jørgen vil meddele, at vi vil være i stand til at forhøje det til 2000 kr.: Det er trods alt en forhøjelse på 100 %.

Ansøgning om 25.000 kr. sendt til Rebild Kommunes kulturforvaltning: Denne er nu afsendt.

Bemærkninger fra Søren: Det gamle amtstilskud vil vi fortsætte med at få ca. to år mere og måske fortsætter det til 2012. Her skal der ikke søges, dette vil automatisk blive os tilsendt. Det er nu kommunen, der administrerer disse midler. De kommunale tilskud pr. koncert vil også forblive på samme niveau.

Økonomi: Tine: Ingen udsving i musikforeningen. Kontingenterne er ved at være kommet ind, de to nye medlemmer vil få girokort for efterårssæsonen.

Korafdelingen

Julekoncerten i Terndrup Kirke den 10. dec.: Er planlagt færdig, program foreligger. Vi mødes til prøve i kirken kl.18.00. Søren meddeler menighedsrådet, at vi ikke underholder på kroen, da vi ønsker at stille vores kormedlemmer frit efter koncerten, men vi synger gerne fór ved fællessange, med de der deltager i kaffen på kroen.

Vores honorar på 3500 kr. for koncerten fordeles på følgende måde:

1500 kr. til solist Charlotte Hjørringaard Larsen

1000 kr. til Søren Steen Nielsen

1000 kr. til koret

Julekoncert i Skørping Nykirke den 14. dec.:  Er planlagt færdig, program foreligger.

Obs.: Husk der er korpøve i Skørping Nykirke torsdag den 11. 12. 2008 kl. 19.30.

Planlægning af julefest i Sognegården efter julekoncerten den 14. 12.:

Bestyrelsen går efter julesangen og div. mad  på Teglgårdsminde ned i Sognegården for at gøre klar. Anny Gudum har lovet at følge med.

Denis og Else Marie (Bodils mand og Sørens kone) har lovet at varme gløgg og æbleskiver mens vi er kirken.

Indkøb: Bodil: Æbleskiver, syltetøj og flormelis, servietter. Søren: Gløgg

I andre: Tænk lige i lidt bordpynt og lys.

De 12 flasker rødvin fra Mixos koret: Vi gemmer dem til vores generalforsamling!

 

Musikforeningen

Samarbejdet med Støvring Musikforening . Mødet den 17. nov. 2008: Se mødereferat, som er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne i begge foreninger. Sammenlægningen er på Støvrings ønske udskudt til 2010. Vi havde lagt op til 2009.

Planlægningen af ”Beethovens hår” den 25. januar: Kører efter samme skema som sædvanligt. Husk at se efter hvad du plejer at have ansvar for!

OBS: HUSK DENNE KONCERT FINDER STED I SOGNEGÅRDEN!!!

Elsebeth tager kontakt med Lilli Olesen, og checker aftalen af.

EVT.

Næste møde

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 27.1.2009 hos Elsebeth Østergaard kl. 19.00    

Referent

Bodil Tvedegaard, den 6.12. 2008

Referat fra  bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

hos Søren Steen Nielsen 30.9. 2008

Til stede: Søren Steen Nielsen,  Tine Alling, Jørgen Dolmer,  Elsebeth Østergaard, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse.

1.Opfølgning på referatet den 2.9.2008

Jørgen spørger, om vi har modtaget støtte fra Kunstrådet til vores koncertprogram. Tine kan meddele, at det har vi ikke, vi hører formodentligt først noget i oktober/ november. Vi har dog modtaget det kommunale tilskud i juni måned på 24.000 kr.

Bodil T meddeler, at vi har modtaget besked fra Solistforeningen, der tildeler os 6000 kr. i almindelig driftsstøtte, som vi vil modtage i januar 2009. Vi fik dog ikke den supplerende støtte til Mathias Hedegaard koncerten den 25. oktober grundet i, at to af de medvirkende ikke er medlem af solistforeningen!! Vi enes om, at BT forsøger at omformulere ansøgningen, da vi tidligere har modtaget denne støtte til et arrangement, hvor alle medvirkende ikke var medlem af Solistforeningen

Vedrørende budget til baSix koncerten, Erland Rasmussen fra Støvring musikforening ansvarlig herfor.

Susanne kan meddele  at arrangementet: Good Old Days i Åbybro er udskudt til efteråret 2009, vil blive over 3 aftener og med forskellige inviterede kor og kunstnere. Mediecenteret, Ninna og Carsten Lange er initiativtagere på projektet, vi hører nærmere herom.

 

 1. Meddelelser/ siden sidst/ evaluering

I den nye sæson, er et nyt medlem dukket op, har dog kun været til korprøve én gang. Jørgen har sendt velkomstbrev.

Lørdag den 20.9. deltog Jørgen samt Kristen og Runa fra koret i repræsentantskabsmødet i Dansk Folkekor /DAFO i Middelfart.

Hovedpunkterne i uddrag herfra var:

Vedtægtsændringer: Hovedbestyrelsens antal ændredes fra 7 til 5. Bestyrelsen vil fra nu af konstituere sig selv, således at formanden ikke vælges ved generalforsamlingen. Begge dele blev vedtaget ved repræsentantskabsmødet.

Korene skal åbne sig mere ud ad til

DAFO nærme sig Kor 72

Medlemsbladet skal informere mere om kormusik

DAFO`s referater ud til alle

Bedre kommunikation til underafdelingerne ( kommunikationen til Nordjysk Folkekor/ NOFO fungerer godt)

Den nye formand ønsker at ændre repræsentantskabsmøderne til årlige generalforsamlinger.

Koncerten i musikforeningen den 21. september 2008:

36 tilhørere deltog i koncerten, der var ændret fra Calda Kvartetten til koncert med sangere fra Det Nordjyske Operakompagni.

3.Korafdelingen

Vedr. kontingentopkrævning. Tine beretter at ca. halvdelen af kontingentet pt. er kommet ind.

Besøg af Mixos koret:

Vi fik jo desværre ikke tilskud fra Rebild Kommune til vores korweekend, grundet i opbrugte midler hertil.

Programmet gennemgås, Bodil laver programmer, der udleveres på koraftenen den 2.10. Programmet er tilsendt bestyrelsen + Kristen.

Følgende praktiske opgaver fordeles på bestyrelsen:

Indkøb ved Susanne: Øl , vin ,vand, kaffe, te servietter, lys

Kaffebrygning: Elsebeth ( finder selv hjælpere) lørdag eftermiddag, aften og søndag middag

Borddækning til fest: Tine, Elsebeth, Susanne

Bordpynt/ lørdag: Susanne og Elsebeth

Duge/lørdag: Alle medbringer mørkeblå duge/ Bodil: lyseblå til buffèen

Sanghefte til festen lørdag/ korsang : Søren

Skilte med priser. Bodil

Mixos korets  sender betaling for forplejning og indkvartering direkte til Tine/ kasserer.

Mettea Engelund, organist er vores pianist under en del af stævnet.

NOFO stævne i Bælum den 25.10. 2008.

Tine tager imod tilmeldinger og sender videre til NOFO, som selv står for arrangementet.

4.Musikforeningen

Økonomi og tilskud: Har været behandlet under punkt 1.

Der er tegnet 40 abonnenter.

Samarbejde med Støvring Musikforening. Vi/ Jørgen inviterer til møde i de to foreninger den  18. 11. 2008 med  reservedato den 11.11. 2008.

Vores dagsorden på mødet vil være, at vi gerne fra sæson 2009/2010 ønsker sammenlægning.

Det springende punkt fra vores side kan være, om det er muligt at  få det ”gamle amtslige tilskud” overført fra Rebild Kommune. Søren vil spørge Runa herom, hun sidder i Kulturrådet i Rebild Kommune.

God idé at få interesserede Nørager-folk med i den kommende sammenlægning.

5.De næste koncerter:

Planlægningen af koncerten med Mathias Hedegaards Liebesliederwaltzer  lørdag den 25.10. 2008 kl. 20.00 gennemgås på listen.

Som noget nyt udbyder vi denne koncert i Klub Nordjyske, som kan disponere over 100 billetter  med en pris til 80 kr. Elsebeth og Susanne arrangerer dette.

Tine laver nummererede billetter, der sendes til Nordjyske

Planlægningen af koncerten med Jydske Harpetrio planlagt til søndag den 9.11. 2008 kl. 16.00 gennemgås. Husk at finde listen frem i god tid!

 1. EVT.

Susanne har oprettet sig selv som borgerjournalist i Nordjyske, og kan således herigennem skrive om vores arrangementer både i kor og musikforeningen.

Vedr. julekoncert: Søren har talt med præst Lise Nedergaard om program. Som noget nyt vil vi starte inde i kirken med Alta Trinita Beata, frem for kaoset i våbenhuset.

Der vil formodentlig være de 9 læsninger. Operasangerinden Charlotte Hjørringgaard vil deltage som solist. Vi vil bl.a. synge: Laudate Dominum, Benedictus, + alm. julesange.

 

7 Næste møde

Næste møde blev fastsat til torsdag den 4.12. 2008 i Sognegården kl. 18.30

Referent

Bodil Tvedegaard, den 2.10. 2008

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening

hos  Bodil Tvedegaard den 2.9.2008

Til stede:

Søren Steen Nielsen,  Tine Alling, Jørgen Dolmer, Bodil Steffensen, Elsebeth Østergaard, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Opfølgning på referatet den 19.6

Jørgen spørger, om vi har modtaget støtte fra Kunstrådet til vores koncertprogram. Tine kan meddele, at det har vi ikke, vi hører formodentligt først noget i oktober/ november. Vi har dog modtaget det kommunale tilskud i juni måned på 24.000 kr.

Bodil T meddeler, at vi endnu ikke har modtaget besked fra Solistforeningen, men sidste nyt i dag pr mail er, at vores ansøgning til den almindelige driftsstøtte vil blive behandlet den 9. september. Men at vi ikke vil modtage den supplerende støtte til Mathias Hedegaard koncerten grundet i, at to af de medvirkende ikke er medlem af solistforeningen!!

Bodil T kan også meddele, at vi efter ansøgning har tilladelsen hjemme Fra KODA til den kommende sæson.

Vedrørende budget til baSix koncerten har vi ikke modtaget noget budget fra Erland Rasmussen.

Formand Jørgen følger op herpå.

Søren gør opmærksom på, at vi har en fejl i datoen på Beethoven hår med Lilli Olesen og Christine Langer i vores programmer og annoncer, der er skrevet den 21. januar 2009, det skal rettelig være 25.januar 2009.

Tine vil ved indkomne tilmeldinger på abonnementskort maile korrekt dato til disse, ligesom vi ved hver koncert vil gøre opmærksom på den ændrede dato.

(Ved hver koncert besluttes der også, at gøre ekstra opmærksom på den næstkommende koncert).

Ved korstart den 4. sep. 2009, udleveres abonnentsbreve til vores kormedlemmer, hvor der her samlet gøres opmærksom på denne fejl.

Et par kormedlemmer har ikke været tilfreds med, at brevene først udleveres denne aften, hvilket vi selvfølgelig vil rette op på næste år.

Jørgen spørger til, om kontrakten med Calda Kvartetten er på plads. Denne skulle være i orden.

Vedr. CVR registreringen, omkring formandsskiftet, er der ikke rigtig sket noget, Jørgen tager selv kontakt.

Til ny presseansvarlig beder Søren den/ de nye om at benytte bladet Optakts arrangements/ koncert-kalender til vores koncerter. Bladet overgives til ny presseansvarlig se punkt 3.

Bladet ligger frit tilgængeligt på landets biblioteker, udgives hver måned og omhandler klassisk musik.

Meddelelser/ siden sidst/ evaluering

Vores optræden i Terndruplund ved grundlovsfesten  blev vel modtaget, de ønsker os gerne i 2010. Vores ønske ved et kommende arrangement vil evt. være samlede pladser til koret samt udlevering af gratis program til koret, hvor vores repertoire fremgår. Men ellers godt at vi også ses i mere folkeligt regi.

Opera i Rebild Bakker. Øvningerne med Søren Birch gik godt, og der var tilfredshed fra Søren Steen med vores sang fra scenen. Nogle var overraskede over, at vores optræden skulle være som fællessange med publikum og at Tony Landy kun overfladisk præsenterede de to kor fra Støvring og Skørping. Men ellers en god stemning på operapladsen og i koret på trods af det regnfulde vejr.

Koret optrådte for Teddy Teirup den 17. 8. 2008. Nogle kormedlemmer havde ikke fået besked om dette arrangement.

Tine sørger for  en opdateret mailliste til hjemmeside ansvarlige Kristen Hansen, når denne er klar.

Jørgen ønsker, at hver gang vi optræder ude som kor, så har vi altid kortøj på, OK herfor!

1.Bestyrelsen

Nyvalg af PR ansvarlig. Vores to suppleanter Susanne Bevensee og Elsebeth Østergaard vil fremover fælles varetage opgaven i fællesskab, da Bodil Steffensen grundet sygdom trækker sig helt fra posten. I det kommende år har vi således ingen suppleanter tilbage.

Susanne og Elsebeth vil spørge Ulla Bidstrup om hjælp til at komme ind i rutinerne, blandt andet omkring de vigtige deadlines for vores arrangementer.

Bestyrelsens opgavefordeling: Denne liste gennemgås ikke i aften, men  hver enkelt bedes kigge nøjere på den, og sige til ved tvivl om opgavens art/ omfang.

Vi forsøger at få den med på et senere møde.

 

Korafdelingen

       Jørgen havde lavet nogle meget fine tekster til annonceringen af vores korstart, og fik ved den         

       lejlighed erfaring med diverse lokal blades procedurer omkring annoncering og omtale.

       Korstart den 4. sep.2008. Søren og Jørgen siger velkommen igen, og gør ekstra ud af det, hvis

       nye medlemmer dukker op. De vil også minde om vigtigheden af at huske at melde afbud ved

 forfald. Bestyrelsen bedes være opmærksom på at kontakte nye/ gamle medlemmer, hvis vi efter et par gange uden afbud ikke har set dem.

For nye medlemmer vil der blive udleveret et lille velkomstbrev, som Bodil T opdaterer og medbringer ved korstart.

Besøg af Mixos koret fra Ølstykke fra den 3. 10. 2008 til den 5.10. 2008.

Selve koncertprogrammet er på plads, det praktiske vil nogenlunde se ud som følger:

 

Fredag den 3. 10.

Kl. 19.00,  24 personer fra Mixos koret ankommer, vi/ hele Skørping koret modtager dem med en sang på Kulturstationen.

Der serveres en sandwich/ øl vand kaffe

Kl. ca. 20. Vores gæster kører til deres overnatningssted/Støvring Højskole

Lørdag den 4. 10. 2008

Kl. 10 – 12        Korprøve på Kulturstationen

Kl. 12- 13          Frokost

Kl. 15- 15.30     Kaffepause

Kl. 15.30 – 17   Korprøve

Kl. 19  – ?          Festmiddag, sange og folkedans på Kulturstationen

Søndag den 5. 10. 2008

Kl. 9. 30- 11      Gåtur til Ravnekilde

Kl. 11- 12           Korprøve

Kl. 12- 13           Frokost

Kl. 13- 15           Korprøve

Kl. 15                  Koncert på Kulturstationen

Kl. 16                  Farvel til Mixos

Bodil T kontakter Lissy for at få en kuvertpris for de tre dage samt Spillemandsmuseet om musik/dans til lørdag aften og pris herfor.

Søren sætter en ansøgning sammen til Rebild Kommune omkring tilskud til vores arrangement med Mixos.

Jørgen klarer aftale med Støvring Højskole for 22 personer.

Koret spørges vedr. bagning  af kager til lørdag eftermiddag.

Elsebeth og Susanne sørger for annoncering af arrangementet.

Nærmere planlægning af arrangementet finder sted ved næste bestyrelsesmøde.

 

NOFO stævne i Bælum.

Tine laver tilmeldingslister til kormedlemmerne, programmet ”koges ned” til to sider også af Tine.

 

Good Old Days i Åbybro, Mediecenteret,  forslag  fra Susanne om deltagelse som udklædt publikum i  jan./feb. 2009. Det er vi meget positive overfor. Susanne skaffer flere oplysninger om dato, koncept og kunstnere, før det fremlægges for alle.

Susanne kommer også her ind på, at hun er med i Skørping Borgerforening, som bl.a. vil forsøge at genopvække nogle ”Syng med Aftener”, og at vi evt. kunne være aktuelle deltagere. Det ligger dog stadig lidt ud i fremtiden.

 

Koncertrepertoire i efteråret. Er faktisk allerede båndlagt, idet vi vil øve de fælles ”Mixos ting”, standart og herefter juleprogram.

Søren nævner, at vi har fået ny organist i sognet/ kirken, Mettea Engelund. Søren , vores præst Lise Nedergaard og Mettea vil sammen sætte vores julekoncert sammen, som  afholdes i Nykirken den 14.12. 2008.

Søren vil være fraværende et par gange i efteråret, hvor konservatoriestud./ udd. Lisbeth Joensen så vil overtage øvningen.

Koncertafdelingen

Ansøgninger kunststyrelsen , – er behandlet. Støvring tager sig af ansøgninger vedr. baSix koncerten.

Koncertprogrammer udsendt, se i øvrigt punkt 1.

Tine modtager stadig gerne navne på personer, der kan være interesserede i vore koncerter.

Jørgen sørger for programmer til kommunens biblioteker.

Ved næste møde vil vi finde dato for nyt fællesmøde med Støvring Musikforening.

Planlægning af Calda koncerten: Se checkliste og  læg den ikke for langt væk!

Ved første koncert har vi i bestyrelsen nogle afbud, hvorfor Tine spørger Mette eller Ulla, om de kan være behjælpelige ved billetsalg.

Jørgen ønsker indføjet et punkt herpå der hedder: Kontakt til kunstnere. Bodil T fletter det ind til næste gang.

 

2009 koncerter

De tre første koncerter i programmet 2009/2010 er nu plads:

20.9.2009: I samarbejde med Støvring Musikforening med os som hovedarrangør:

Den unge danske Strygekvartet , pris 16.000 kr. + rejseudgifter

25.10. 2009: Böttger og Massong, klaver og trombone, pris 6000 kr.

1.11. 2209: Det Nordjyske Operakompagni, arrangeres sammen med bibliotekerne som også står for halvdelen af honoraret på 12.000 kr.

 

Evt.

      Bjarne Martin har indkaldt til fællesmøde i de klassiske musikforeninger i Nordjylland i

       Støvring den 27.9. 2008. Ingen fra bestyrelsen kan desværre ikke denne dag. Jørgen giver 

       besked  om dette, men at vi selvklart stadig er interesserede i at være med.

      Jørgen har modtaget div. PR materiale, som han medbringer til uddeling til kormedlemmer

Næste møde

       Næste møde blev fastsat til tirsdag den 30.9. 2008 hos Søren Steen Nielsen Egehusvej 10

      Skørping  Kl. 19.00.

      Mødet næste gang vil hovedsageligt omhandle Mixosbesøget og planlægningen af de to næste

koncerter med Mathias Hedegaard og Harpetrioen.   

Referent

Bodil Tvedegaard, den 3. 9. 2008

 

Referat fra  bestyrelsesmøde i

Skørping Sang og Musikforening

hos  Jørgen Dolmer den 19.6.2008

 

Til stede:

Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Jørgen Dolmer, Bodil Steffensen, Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

Afbud fra Susanne Bevensee

 

Dagsorden ifølge indkaldelse.

Godkendelse af referat

Bodil underrettede om proceduren omkring referatudsendelse. Efter bestyrelsesmøde modtages  fra sekretær så hurtigt som muligt referat til godkendelse. Udkastet gennemlæses af alle i bestyrelsen, og hvis der er indvendinger eller rettelser og lignende mailes dette tilbage til sekretæren inden for en given frist. Rettelser/ tilføjelser indsættes i referatet, og efter fristens udløb mailes det endelige godkendte referat tilbage til bestyrelsen. Endelig mailes det godkendte referat til hjemmeside bestyreren Kristen Hansen, som så gør det tilgængeligt for alle kormedlemmerne på korets hjemmeside. Der spares således et punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Meddelelser/ siden sidst

Som beskrevet i indkaldelsen.

Se endvidere ny mail fra Tine vedr. billetter til Operaen

Mette var blevet ringet op af Kate Bryrup fra ”Projekt Egnsspil i Rebild” vedr. evt. deltagelse af vort kor. Bodil T/ sek. fik overdraget et notat fra Kate Bryrup vedr. projektet. Hvis enkelte medlemmer ønsker at deltage, kan de hente oplysninger hos Bodil T. Vi ønsker ikke at medvirke som samlet kor, da koret har nok arrangementer at arbejde med i for vejen .

Bestyrelsens opgaver

Vil blive taget op på næste møde.

 

Korafdelingen

Ekstra korprøve, i forbindelse med øvning til Operaen, finder sted i Sognegården i Skørping torsdag den 7.8. 2008 kl. 19.00.

De to korledere, Søren og Jens, taler sammen om hvem der står for øvningen.

På selve dagen for Opera i Rebild  den 10.8. 2008 øves på Comwell i Rebild kl. 10.00.

 Ny korsæson starter som aftalt den 4. september 2008.

Ved korstart laver Tine opdatering af medlemsliste.

Bestyrelsesmedlemmerne bedes være opmærksom på nye medlemmer, som evt. efter kort tid har meget frafald og i så fald kontakte dem.

Generelt skal alle kormedlemmer opfordres til at melde afbud til Søren, hvis man er forhindret.

Jørgen vil nævne dette ved korstart.

Korets første opgave i den nye sæson vil være at modtage vores nye venskabskor Mixos fra Ølstykke fra den 3. 10. – 5.10. 2008. Koret kommer med ca. 25 medlemmer  og en del pårørende, så ca. 40 personer i alt. Alle skal indkvarteres i nærområdet.

Bodil S, Elsebeth og Jørgen samler tilbud på overnatningsmuligheder og Bodil S. koordinerer disse. Se endvidere ny mail fra Jørgen.

Søren har sammen med Mixos korets dirigent Hans Rudloff, fastlagt fælles program for weekenden.

Programmet vil være:

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine ( på dansk)

N.W. Gade: Ved solnedgang

N.W. Gade: Morgensang af Elverskud

Søndagen sluttes af med en fælleskoncert og med begge kors egne sange

KulturStationen er reserveret til weekenden.

Bodil T  har d.d. spurgt Lissy om hun kan påtage sig bespisningen til korarrangentet, og der er OK herfor.

Nærmere planlægning af venskabsbesøget fastlægges på næste møde.

Der er korstævne under NOFO i Bælum lørdag den 25. 10. 2008 hvor der synges Buxtehude

Julekoncerterne ligger også på nuværende tidspunkt fast:

Terndrup Kirke: onsdag den 10.12. 2008 (her er vi inviteret)

Skørping Nykirke: Søndag den 14. 12. 2008 (vores egen koncert)

Koncertafdelingen

Mette har lavet tilbagemelding/ brev til Rebild Kommune vedr. arrangementet med ”De tre tenorer i Rebild” i foråret. Dette overdrages til ny formand Jørgen Dolmer som underskriver og videresender til Støvring Musikforening til underskrift. Regnskab på koncerten medsendes,

( fås af kassereren, Tine).

Ansøgning til Kunstrådet vedr. tilskud til de kommende koncerter i 2009 skal være inde senest 15. august 2008. Afgående formand Mette har printet ansøgningsskema ud hertil. Ny formand Jørgen overtager dette og kontakter selv Mette, hvis der er behov for hjælp med ansøgningsdelen. Regnskab for koncerterne i 2008 medsendes og budget for koncerterne i 2009  vedlægges ansøgningen. Regnskab og budget fås af Tine.

Til orientering, vi får ikke tilskud fra Kunstrådet til mindre end fire programsatte koncerter.

Færdiggørelse af koncertprogrammet for kommende sæson efteråret 2008 og vinter/forår 2009.

Dette kom denne aften næsten helt på plads, selv om enkelte aftaler måtte gøres helt færdig i  ugen efter. Se også ny mail fra afgående bestyrelsesmedlem Ulla vedr. billetpriser i løssalg for baSix koncerten, (afholdes sammen med Støvring Musikforening (SM)), – der vil være forhøjet billetpris ved dette arrangement, 150 kr.

Jørgen har haft god kontakt med Bjørn fra SM, og baSix koncerten er nu endelig fastlagt til torsdag den 23. 4. 2009 i Stubhuset, Støvring og koster 25.000 kr.

Erland Rasmussen fra SM laver budget.

Der arbejdes videre med billetsalgsafviklingen.

Vi ønsker herfra at bibeholde vores billetsalg i Skørping.

Der afholdes selvklart et par fælles møder mellem os og SM for videre planlægning, næste møde inviterer vi til.

Koncertprogrammet færdiggøres af Ulla, Bodil T læser korrektur og  herefter tilsendes det ”Kulturen”. Ulla laver endvidere et resumé  af efterårets tre koncerter der også tilgår ”Kulturen”

For koncerterne efteråret 2009 er lagt følgende foreløbige program:

September: Nordjyske Operakompagni, Søren kontakter denne

Oktober: Böttger og Massong på klaver og trombone, Søren kontakter disse

November: Den unge danske Strygekvartet, Søren kontakter denne.

En af disse koncerter laves i samarbejde med SM.

SM er nu med i fællesordningen og vi har således  fri adgang til hinandens abonnementskoncerter.

Spørgsmål ud i luften: Skal priserne på abonnementspriserne synkroniseres? Vi tog ikke stilling hertil.

Når programmet 2008/ 2009 er endelig færdig søger Bodil T  Solistforeningen af 1921 om almindelig driftsstøtte til fire koncerter og søger det ekstraordinære / supplerende tilskud til Mathias Hedegaard koncerten. Ligeledes sendes besked/ ansøgning til KODA om afholdelse af koncerter.

PR opgaver

Tine og Bodil S indkalder Bodil T når sæsonprogrammet skal udsendes  (primo/ medio august 2008).

Ulla aftaler overdragelse af PR arbejdet med ny PR ansvarlig Bodil S.

Evt.

Mette minder om, at CVR registreringen  skal flyttes over på ny formand. Tine prøver at få hjælp hertil i Danske Bank. Tine melder tilbage til Jørgen og Mette, hvis der er problemer hermed.

Bodil S beder også formanden om at melde sig som ny formand til Danske Folkekor, Landssekretariatet. Adresse: Rosenkrantzgade 31, 8000  Aarhus C, tlf. 86 19 24 54

Arkiv: I forbindelse med at Tine flytter, vil hun gerne have retningslinier for opbevaring af gamle regnskaber. Vi enedes om kun at gemme for de sidste lovpligtige 3 år.

Mette, der ligeledes skal flytte, ligger inde med mange års sekretær mapper. Disse overdrages til Bodil T, som sammen med Søren i løbet af vinteren vil sortere i disse.

Bodil T forespørger vedr. Sammenslutningen af danske Musikforeninger, Hørsholm. Der besluttes, at vi melder os ud heraf.

Søren minder os om Skabelsen under ledelse af Søren Birch og med deltagelse af Jyske Ensemble og Skive Symfoniorkester. Værket øves og opføres i weekenden 2.3. og 4. oktober 2009 i Viborg/ Skive.

Dette værk vil præge korets arbejde det næste års tid, ligesom der også vil være fælles korprøver. Der vil deltage kor fra hele landet.

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 2.9. 2008 hos Bodil Tvedegaard, Egehusvej 2 Skørping Kl. 19.30

    

Referent: Bodil Tvedegaard, den 23.6. 2008

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening på Rebildhus den 4.6.2008

 

Til stede:

Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee, Jørgen Dolmer, Bodil Steffensen, Elsebeth Østergaard og Bodil Tvedegaard

 

Dagsorden ifølge dagsorden fra afgående formand:

Konstituering/ fordeling af bestyrelsesposterne

Opgaver inden næste almindelige bestyrelsesmøde.

Evt.

Meddelelser/ siden sidst:

Tages under almindelige punkter.

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver:

Bestyrelsen konstituerede sig på følgen vis:

Formand: Jørgen Dolmer

Musikansvarlig og dirigent: Søren Steen Nielsen

Kasserer: Tine Alling

PR ansvarlig: Bodil Steffensen

Sekretær: Bodil Tvedegaard

Suppleant: Susanne Bevensee

Suppleant: Elsebeth Østergaard

Som revisor og revisorsuppleant fortsætter Maria Ohrt – Nissen og Karin Hagemann

Ulla udleverede en opgavebeskrivelse, hvor den enkeltes funktion i bestyrelsen beskrives. De enkelte arbejdsopgaver vil vi gennemgå på et senere bestyrelsesmøde, når Mette og Ulla er endelig fratrådt,  (de hjælper os indtil kommende koncertprogram er færdiggjort).

Opgaver inden næste bestyrelsesmøde:

Koncertafdelingen

Tine indsender regnskab til Kunststyrelsen fra den forløbne støtteperiode.

Kunststyrelsen har  deadline for ny periode den 15. august, Jørgen downloader skema for ny støtteperiode.

For koncertprogrammet 2008/ 2009 mangler vi at få et par koncerter på plads.

Der arbejdes for at få de sidst koncertaftaler i hus inden bestyrelsen mødes næste gang.

Følgende er aftalt:

 1. sep. 2008: Calda Kvartetten,er aftalt færdig
 2. okt. 2008: Mathias Hedegaard, ”Romantiske Liebeslieder”:ikke aftalt færdig, Søren?
 3. nov. 2008: Jysk Harpetrio, mangler beskrivelse af repertoire, Mette
 4. jan. 2009: ”Beethovens hår” med Lilly Olesen og Christine Langer,er aftalt færdig

Forår 2009: baSix, koncert sammen med Støvring Musikforening (SM), ikke på plads hverken med hensyn til dato eller pris, Ulla og Bjørn fra SM arbejder hermed. Bodil T undersøger gruppens navne, for at se om de evt. er medlem af Solistforeningen og måske derfor kan udløse det ekstraordinære tilskud. Vi skal også indregne Stubhuset i Støvring, både hvad angår ledige datoer for en koncert + deres pris for leje af lokale.

 

Alle programoplysninger skal ligge klar inden 20.juni 2008, pga. div. deadlines, hvorfor næste bestyrelsesmøde afholdes inden da.

Ulla vil sammen med Bodil S arbejde med de PR opgaver, der ifølge skema skal færdiggøres inden næste møde.

Prisen for koncerterne ændres ikke:

For abonnenter:

Voksne: 295 kr. for fire koncerter med rabat til to koncerter

Unge 13-18 år og studerende: 50 kr.

Rabatpris for voksne: 50 kr.

Rabatpris for unge og studerende: 25. kr.

Løssalg:

Voksne: 100 kr.

Unge 13-18 år og studerende: 25 kr.

Børn under 13 år: gratis

Specialpris for unge sangtalenter i maj 2009 ( hvis vi har ”den koncert” med i 2009, Søren?)

Abonnenter: 30 kr.

Voksne: 50 kr.

Unge + stud.: 25 kr.

Det vil i programmet fremgå, at nogle af koncerterne sker sammen med SM (Støvring Musikforening)

Bodil T vil efter næste møde, når koncertprogrammet ligger klar, søge Solistforeningen om tilskud, samt anmelde vore koncerter til KODA.

Bodil T erindrer om, at Rebild Kommune i forbindelse med vores koncert ”Tre tenorer i Rebild udbad sig tilbagemelding:

Mette laver udkast hertil, Tine færdiggør regnskabet så det kan medsendes.

I starten af august vil PR ansvarlig, kasserer og sekretær (+ evt. andre) mødes for at udsende abonnementsbreve. Vi aftaler selv dato herfor.

Alle bør tænke over, om evt. nye tilflyttere med interesse for klassisk musik skal have brev vedr. vore koncerter. Eventuelle navne kan mailes til Tine

Tillægsbemærkning: Vedr. koncertafdelingen påtænkes der ved næste generalforsamling at lave en vedtægtsændring, da den påtænkte sammenlægning med SM til Rebild Musikforening  vil fordre et par ændringer i vores gamle vedtægter. Se vedtægterne på vores hjemmeside www.ssmf.dk

Korafdelingen:

Ny korsæson starter 4. sep. 2008,  Bodil S: husk at dette skal annonceres

Ved næste korsæson opdaterer Tine korlisten, og der udskrives en konkurrence vedr. gennemsnitsalderen i koret. Alle kan give deres bud, inden medlemmernes fødselsdage/år  kommer på listen. Den der rammer nærmest inkasserer en gave.

Evt.:

Bodil S spurgte, hvad prisen er, når koret tager ud for at optræde. Søren svarer, at det vil være lidt forskelligt, alt efter om der er solist eller musikere med. Men under alle omstændigheder skal vi henvise til Søren, når vi får forespørgsler.

Inden næste møde sender Bodil T skabelon til dagsorden /mødeindkaldelse + evt. punkter hertil til Jørgen, samt checker op at han har alle mailadresserne.

Næste møde blev fastsat til torsdag den 19.6. 2008 kl. 19.30 hos formand Jørgen Dolmer, Præstegårdsheden 8 Skørping (nord)

Referent: Bodil Tvedegaard, den 5.6. 2008

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skørping Sang- og Musikforening

hos Susanne Bevensee den 6.5. 2008

Til stede: Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge dagsorden fra formand.

Meddelelser/ siden sidst:

Tages under almindelige punkter.

Korafdelingen:

Forårskoncerten:

Afholdes i år den 18.5 som et lille korstævne fra kl. 13- 17 sammen med Støvring Sangkor.

Der øves på tre fælles sange og de enkelte kors egne værker – mundende ud i en åben prøve fra kl. 16-17.Fælles repertoire vil være. ”Brosangen”,” Å synge i kor” samt ”Side by side”. Søren sørger for noder hertil. Alle sørger selv for egen forplejning under stævnet. Stole til ca. 70- 80 sættes op af alle umiddelbart før stævnet. Ulla har lagt arrangementet ind under ”Sangens år” og sørger for annoncering lokalt i næste uge. Anden annoncering klares af Støvrings korleder Jens Mathiasen.

 

Generalforsamling:

Afholdes den torsdag den 29. 5. 2008

Vi starter med sang på Sørens terrasse kl. 19. 00 på Egehusvej 10. Herefter går vi i sognegården til selve generalforsamlingen. Vi  spørger Lissy om hun kan sørge for mad. Merete spørges, om hun vil være dirigent under generalforsamlingen.

Mette Agerskov, formand, genopstiller ikke til bestyrelsen efter 10 år i denne. Ulla Bidstrup genopstiller ligeledes heller ikke.

10 august, Opera i Rebild.

I anledningen af sangens år vil vi sammen med Støvring Koret, samt andre sangere indbudt af Søren, deltage i årets program under danske sange.  Korlederen vil være Søren Birch. Søren aftaler  repertoire og øvetidspunkt med Søren Birch, så koret inden afslutningen på korsæsonen har en dato for øvning inden optrædenen den 10.8. 2008.

Koncertafdelingen:

Planlægning af unge sangtalenter den 25.5. kl. 19.00

Opgavefordeling ifølge skema:

Obs. dog.: Sangerne medbringer selv program.

                Bodil kan ikke deltage, hvorfor Susanne overtager vin og vand.

                Mette bestiller sandwich til efter koncerten.

Evaluering af  Tre tenorer, datoer for fællesmøde med Støvring Musikforening:

Ulla har sendt mail til Støvring omkring et fællesevalueringsmøde på koncerten og til en snak om fremtidigt samarbejde. Vi forslår herfra 20. eller 21. maj og afventer svar fra Støvring.

Uddrag af vores egnen oplevelser omkring og fra koncerten:

Alle begejstrede og koncerten fik en superanmeldelse i Nordjyske.

Tine fik stor ros for plakaten, den blev set overalt, hvor de ivrige plakatopsættere havde været.

Ulla var skuffet over at Nordjyske ikke havde annonceret koncerten, måske for sent indsendt?

Der skulle have været meget mere kul på PR delen, der var ikke annonceret nok.

Ikke så mange betalende publikummer som budgetteret med, hvorfor et underskud på ca. 3.500. kr. til hver forening.

Vi skulle have haft en tovholder fra begge foreninger til at checke aftaler.

Vedr. det fremtidige samarbejde med Støvring Musikforening:

Skørping ønsker, at vi som en start laver to koncerter sammen årligt, med én i henholdsvis Støvring og én i Skørping.

Vi foreslår herfra fælles koncert med Bassix til foråret 2009, og en i efteråret 2009 evt. Bødker og Massong, klaver og trombone.

Koncertprogrammet 2008 0g 2009.

2008 er færdig planlagt med henholdsvis: Calda Kvartet den 21.9. 2008 og Jysk Harpetrio 9.11. 2008.

Vedr. den ekstra koncert med Mathias Hedegaard den 25.10. 2008, så er den ikke aftalt endelig færdig, Søren prøver at få dem ned i pris.

Der skaffes koncertoplysninger på næste sæsons kunstnere, så sæsonprogrammet kan være færdig inden bestyrelsen går på ferie.

Mette tager kontakt til Calda og Jysk Harpetrio og Søren tager kontakt til Bassix, som vi har et ønske om at få i marts 2009.

Fra Lilly Olesen har vi tilbud om at komme 25. jan. 2009 og sammen med Christine Langer fortælle en musikalsk historie om Beethoven hår.

Der aftaltes, at der arbejdes på at få Mira kvartetten og Massong og Bødker på klaver og trombone i efteråret 2009.

Økonomi:

Tine er i gang med regnskabet inden vores generalforsamling, og kan ikke sige noget endnu.

Tine aftaler dato for revision med Maria Ohrt- Nissen.

Evt.:

Susanne:

Susanne ønsker, at vi får skaffet flere tørklæder/ slipsepynt til de medlemmer, der ikke har.

Tine laver liste til næste koraften, så vi kan lave en optælling af disse.

Bodil tager kontakt til to tidligere kormedlemmer, for at høre om de ligger inde med tørklæder.

Sidste nyt: 8.5. :  Har haft kontakt med Mariane og Trine, som begge efter Pinse sender deres tørklæder til undertegnede

Mette overdrager papirer vedr. tørklæderne + om designeren Bitten fra Døstrup til Bodil.

Efter optælling vil vi tage stilling til, om vi skal have bestilt yderligere tørklæder/slipsepynt.

Tine:

Meddeler at hun ikke længere ønsker at sidde i Rebild kommunes Kulturskoles bestyrelse.

Hun har siddet som repræsentant for Sang og Musikforeningen. Tine meddeler dette til Kulturskolen.

Søren:

Har modtaget forespørgsel fra Terndrup menighedsråd, om vi vil give julekoncert i Terndrup Kirke onsdag den 10. dec.2008. Det vil vi gerne.

(Vores egen julekoncert  er i Skørping er den 14. dec. 2008)

Næste møde blev fastsat til onsdag 4.6. 2008                   

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 7.5. 2008

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening

Hos Ulla Bidstrup, Smallegade 7, den 26.2. 2008

Til stede: Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge dagsorden fra formand.

Meddelelser/ siden sidst:

Korøvning aflyses den 17.4. 2008

Runa Lauritzen, fra vores kor, er for tre år valgt ind i Rebild Kommunes nye Kunst og Kulturråd.

Forespørgsel fra Tine Tranum, om vi ønsker at afholde forårskoncert som sidste år med korene, Guys & Dolls og de Rytmiske Unoder den 13. maj. Da vi allerede har planlagt forårskoncert sammen med Støvring Sangkor den 18. maj, siger vi denne gang nej tak.

Mette har modtaget diverse materiale om Holmboe Festival og fra Engelholm Højskole. Hun bringer ”dette” til korøvning, og interesserede kan forsyne sig.

Vedr.: ”Tre Tenorer i Rebild”  (TTR)

Husk fællesmøde den 26.3. (Afbud fra Bodil)

Bodil vil sende mail til Rebild Kommunes Gitte Heldgaard, vedr. svar på ansøgning om tilskud til TTR

Bodil har søgt  og fået musiktilladelse fra KODA til TTR.

Tine viser udkast til plakaten til TTR og sender udkast/eksemplar til Erland i Støvring Musikforening.

Deadline for Kulturen den 10. marts, Tine sender billedmateriale inden da. Ulla har lagt pressemeddelelser ind på Kulturen og  Optakt.

Efter koncerten TTR ønsker vi et evalueringsmøde med Støvring, og  herudfra arbejdes der så videre med fusionen de to musikforeninger imellem. Umiddelbart inden fællesmødet holder vi internt et lille formøde.

Koncertafdelingen:

Damgaard-koncerten den 16. marts planlægges færdig.

Huskelisten gennemgås.

Bodil beder om at få plakater i god tid og henter forsalgsliste på biblioteket lørdag den 15.3. 2008

Ulla har lagt presse ind på Kulturen og Optakt og sendt ”stof” til Rold-skovbladet  og Nordjyske.

Gerhard har lagt koncerten ind på Jyllands Posten kulturkalender /(eller var det TTR?).

John og Benedikte Damgaard vil ankomme til Skørping med tog søndag den 16.3. ca. kl. 13. Gerhard er bekendt af John Damgaard og spørges derfor af Søren, om han evt. kan tage imod dem. Solisterne har spurgt om mulighed for at hvile sig inden koncerten, der undersøges, om der kan skaffes luftmadrasser.

Mathias Hedegaard koncerten den 25.10. 2008-02-28

Ved sidste fællesmøde mellem Skørping og Støvring, meddelte Støvring, at de ikke kunne deltage i dette arrangement. Det besluttedes derfor, at vi gennemfører alene, og laver arrangementet som ekstra koncert med arbejdstitlen ”Romantisk Lied-koncert”.

Budgettet for denne koncert udarbejdes, og det  fremgår, at vi vil mangle ca.10.000 kr., – så yderligere muligheder for tilskud må findes. Der søges hos Solistforeningen om det ekstra ordinære tilskud til de 6 deltagende kunstnere.

Sidste nyt herom 2.3. 2008: Bodil har nu undersøgt hvilke af de 6 medvirkende der er medlemmer, heraf er kun  de tre: Maria Kontra, Tove Lønskov og Rudolfo Llambias  medlem af Solistforeningen, hvorfor vi vel højest kan forvente at få max 3000 kr.

Da koncerten jo falder samme dag, som Buxtehudestævnet i Bælum, må vi lave pr for både korstævnet for amatørerne om dagen og de dygtige professionelle om aftenen.

Begyndende planlægning af næste års program:

Efteråret 2008  er på plads, og til vinter/forår 2009 foreslås: Lilly Olesens ”Beethovens Hår”, og den århusianske vokalgruppe Basix

Ulla tager kontakt til Lilly Olesens og Søren til Basix.

For efteråret 2009 vil vi forsøge at få ”Koncert for klaver og trombone” med Böttger og Massong – samt ”noget” Haydn, da 2009 netop er Haydn´år.

Korafdelingen.

Forårskoncerten:

Det foreløbige program til forårskoncerten søndag den 18. maj med Støvringkoret ligger klar, og dagen vil forløbe lidt på samme måde som ved vores Thyholmbesøg. Salen på KS er bestilt til formålet og arrangementet vare fra kl. ca. 13- 17.

Evt.

”Skabelsen” synges i Viborg Domkirke i Dansk Folkekors regi den 3. 4.oktober 2009.

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 6.5. 2008 hos Susanne på Petersmindevej                  

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 28.2. 2008

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening

Hos Søren Steen Nielsen Egehusvej 10, den 9.1. 2008

 

Til stede:

Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge dagsorden fra formand.

Meddelelser:

Mette har modtaget invitation til korstævne ved Tine Ohrt til den 9.2. 2008

Stævnet afholdes på KulturStationen og vores kor er vært.

Det rytmiske korstævne har titlen ”Skrigskinker og Rytmeæg”.

Ansøgninger vedr. tilskud til ”De tre Tenorer i Rebild” er afsendt til henholdsvis Rebild Kommune og Sparekassen Himmerland. Begge behandles i januar måned.

Fra Rebild Kommune er modtaget 25.000 kr. i tilskud for koncertåret 2007.

Mette vil snarest sende ansøgning om tilskud til vore koncerter i 2008.

Søren omtaler og fremviser nyt blad ”OPTAKT”. Bladet sætter fokus på det klassiske musikliv i Danmark. Det indeholder bl.a. koncertkalender, der er delt op i regioner.

Det er gratis at få optaget arrangementer heri, – Ulla undersøger omkring optagelse af vores arrangementer i bladet.

Bladet er gratis og ligger fremme på biblioteket.

Vedr. opsætningen af ”Skabelsen” under dansk Folkekor i Viborg Domkirke, så er dette projekt udskudt til 2009.

I stedet arbejder Sjællandskredsen med en opsætning af Bo Bojesens ”Tidernes Sang” her i 2008.

To nye kormedlemmer vil møde op til vores første korøvning i det nye år.

Forårsarrangementet(stævnet) med Mixoskoret fra Ølstykke er udskudt til 3. 4. og 5. oktober 2008. Bodil skaffer pjecer fra Vandrehjemmet, Rold Storkro og  Comwell Rebild Bakker vedr. deres overnatningsmuligheder og medbringer disse til næste møde. Planlægning af korbesøget fra Ølstykke planlægges på senere møder. Repertoiret ligger dog  fast allerede, vi skal synge følgende: Solnedgang af Gade, Morgensang fra Elverskud samt et korstykke af Fauré .

Koncertafdelingen:

Planlægning af koncert:

Foreningen har næste koncert søndag den 27. januar kl. 16.00 med titlen :  ”Tre pianister spiller Rued Langgaard”

Solisterne vil ankomme allerede lørdag, bestyrelsen mødes på KS  søndag den 27. jan. kl. 14.30 til stoleopsætning.

Checklisten for koncerten gennemgås, – gem den ikke for langt væk!!

Udkast til program og plakat diskuteres og rettes til.

Søren kontakter Nordjyske for en anmeldelse af koncerten.

Bodil bestiller 12 sandwich til spisning med kunstnerne efter koncerten.

Koncert med Mathias Hedegaard:

Datoen er foreløbig sat til den 25. 10. 2008. Vi ville gerne lave koncerten i samarbejde med Støvring Musikforening. Bodil har sendt mail til Bjørn Magnussen vedr. samarbejde. Svaret lød, at han ville tage det med på deres næste møde.

Søren kunne fortælle at repertoiret vil være: Brahms´s Liebeslieder samt Lieder, duetter og operaarier. Mathias Hedegaard ville medbringe sangerne Klara Ek, Maria Kontra og Steffen Bruun og pianisterne Tove Lønskov og Rudolfo Llambias.

Arrangementet vil koste 18.000 kr. Vi bringer det op på fællesmødet med Støvring den 23.1. kl. 19.00 hos Erland Rasmussen. Søren giver herefter Mathias Hedegaard svar om koncerten kan realiseres.

Fællesmøde den 23. jan. med Støvring Musikforening.

Mødet vil selvklart omhandle videre planlægning af arrangementet ”De tre Tenorer i Rebild”

Ifølge referat fra fællesmødet den 12.9. 2007 indkalder Støvring med dagsorden.

Vigtige punkter: PR og økonomi.

Søren sender mail til Flemming Møller Mortensen, om han stadig kan påtage sig at åbne arrangementet.

Tine efterlyser livlige(ere) billeder til plakatfremstilling.

Vedr. tilbagebetaling til abonnenter for den aflyste koncert  med Massong og Bøttger den 25.11.2007. (Punkt 4 blev optaget på dagsorden ved mødets start.)

Vi enedes om at kompensere på følgende måde. Abonnenter vil få koncerten ”Sangsoiré  med unge  sangsolister” den 25.5. 2008 gratis.

Bodil vil til de to næste abonnementskoncerter lave opslag herom.

 

Møde med klassiske musikforeninger i Nordjylland.

Møde den 19. jan. 2008  kl. 10, indkaldelse ved Bjarne Martin.

Tine, Mette og Søren deltager. Søren medbringer vores eget sæsonkoncertprogram til øvrige deltagere i mødet.

Korafdelingen.

Korstart:

Koret starter igen torsdag den 17. jan. 2008. Arrangements kalenderen er lavet og lagt ind på hjemmesiden.

Opkrævning af kontingentet for næste halvår 175 kr. fortages ved 3. og 4. koraften.

Tine laver liste til korstævne til første koraften.

Ulla sætter annonce i Rold Skov bladet vedr. korstart.

Bodil medbringer velkomstbrev til de nye medlemmer.

Mette medbringer labels og penne til navneskilte.

Forårskoncert:

Diskussion om afviklingsform og dato:

Måske er vores traditionelle form løbet fra os.

Forslag om evt. at lave ”noget” med det nye kor i Støvring som ledes af Jan Mathiassen.

Forslag om evt. at lave ”noget workshop” med ”ikke korsangere” i anledningen af Sangens År.

Søren tager kontakt til det nye kor, og  vi planlægger videre hermed på næste bestyrelsesmøde og fastlægger dato og form.

Evt.:

Sangens År har en arrangementskalender, Ulla vil lægge vores arrangementer herind.

Vi enedes om at genbesøget af Thyholmkoret må udskydes til vinter/ forår 2009, da kalenderen efterhånden er fyldt.

Næste møde blev fastsat til tirsdag den 26.2. 2008 kl. 19.30 hos Ulla, Smallegade                    

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 11.1. 2008

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening i Sognegården den 6.12. 2007

Til stede: Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Ingen dagsorden, da mødet mest skulle omhandle afvikling af arrangementet efter vores julekoncert den 16.12. 2007

 Der var dog yderligere et par punkter som blev drøftet:

:

Mette meddeler: Vedr. skrivelse udsendt af Bjarne Martin: Ønsker Skørping Sang og Musikforening at deltage i et møde med i alt 7 nordjyske musikforeninger omkring dannelse af en ERFA- gruppe til drøftelse af erfaringer og med henblik på etablering af kontakter, så vi måske i fællesskab kan afholde musikarrangementer, til erstatning for Amtsmusikudvalget, der tidligere koordinerede disse koncerter og dels støttede dem?

Vi vil gerne deltage, Mette, Tine og Søren melder sig og prioriterer ud fra ønskeliste følgende datoer den 12 eller 19. januar 2008.

Mette melder tilbage til Bjarne Martin.

Bodil meddeler: Der er meldt til KODA at koncerten den 25. 11. 2007 blev aflyst

Fra Solistforeningen er der blevet bevilliget 3000 kr. i støtte til ”De tre Tenorer i Rebild” den 13.april 2008. Der blev spurgt hvem pianisten på arrangementet var. Søren undersøger og sender svar til Bodil.

Søren meddeler, at han har modtaget tilbud fra tenoren Mathias Hedegaard, som kunne ønske at lave koncert med i alt 6 medvirkende den 25.oktober 2008  for i alt 18.000 kr. Repertoiret vil være opera og duetter.

Vi har dog et par problemer, idet der denne dato er Nofo- Stævne i Bælum, og at vi har efterårets  anden  programlagte arrangement med Harpetrioen den 9. november 2008.

Tine forslår, at vi evt. kan lave det sammen med Støvring Musikforening. Bodil sender forespørgsel til Bjørn Magnussen herom, og Søren ber´ Mathias Hedegaard om udsættelse for svar.

Juleafslutning:

Maden er bestilt af Bodil på Rebildhus: Pålægsbord til 60 personer for 4000 kr. Maden leveres om eftermiddagen på Ullas adresse, Smallegade 7, hvis hendes mand er hjemme.

Dette er endnu ikke aftalt helt på plads. (Bodil og Ulla aftaler indbyrdes) Bodil køber brød og smør. Susanne køber drikkevarer ind: 15 rød, 7 hvid, 1 kasse øl, 2 kasse vand

Tine og Susanne leverer duge og gran til borddæknings-holdet.

Underholdning:

Sang fra Else

Fællessange fra Søren

Mette ber´ Runa om at causere over de 25 år i koret.

Underholdning med kvinder/ mænd (Ullas forslag) gemmes til sommer, da ingen pt. lige nu har tid og energi til mere.

Næste møde blev fastsat til onsdag den 9.1. 2008 kl. 19.30 hos Søren på Egehusvej 10                   

Bodil Tvedegaard, den 7.12. 2007

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening hos Bodil den 12.11. 2007

 

Til stede:

Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse:

Meddelelser

Korafdeling:

Svar til Irenes kor om et fælles arrangement

Evaluering af 3.11. 2007

 Afvikling af julekoncert, samt markering af 25 års jubilæet

Koncertafdeling:

Planlægning af koncert 25.11. 2007

Noget nyt om januarkoncerten?

Evt.

Meddelelser:

Følgende fra bestyrelsen kan ikke deltage ved afholdelsen af koncerten med trombone og piano den 25.11. 2007: Susanne, Søren og Mette. Bodil kan formodentlig ikke være med fra start, men dukker op. Tine og Ulla bliver således primus motor herfor. Vi beder om hjælp fra kormedlemmerne  til stoleopsætning, salg af vin og vand  samt til oprydning.

Hvis vi støder på billeder af vores solister til koncerterne, så send dem i en mail til Tine, så hun har ”noget” at bruge af til plakater.

Vi har intet hørt fra Støvring Musikforening omkring vores  fælles ansøgning vedr. arrangementet De tre Tenorer i Rebild. Bodil rykker herfor og sørger for at få ansøgningerne klar efter godkendelse fra Støvring, så de kan underskrives og sendes snarest.

Ansøgningen er nu afleveret til Rebild Kommune med et ansøgningsbeløb på 10.000 kr. og i underskrevet stand fra begge formænd.

Korafdeling

Svar til Irenes kor om fællesarrangement.

Vi er gennem Runa blevet spurgt af hendes veninde Irene, som synger i Facetkoret i Tåstrup, om vi kunne tænke os en korarrangement sammen med dem, idet de hvert år har en forårstur, og den kunne meget vel gå til Skørping i 2008. Det vil vi gerne, men kan ikke nå deti dette år, da andet er planlagt.Vi skal nemlig forsøge at få besøg af Mixos Koret fra Ølstykke, som vi tidligere har haft kontakt med, og hvor Søren kender dirigenten.

Dette besøg forsøges planlagt til weekenden den 17./18. maj som første prioritet, ellers den 31.maj/1. juni. Søren tager kontakt herom til Mixos Koret.

 

Evaluering af 3. 11. 2007

Korarrangementet sammen Thyholmerkoret blev med stor succes afviklet i Hvidbjerg den 3. november. Alle var glade for samarbejdet og vi vil gerne se dem hos os til et genbesøg om et års tid. Søren skriver til Anton Lyhne herom.

Afvikling af julekoncert samt markering af 25 års jubilæet

Den 10.12. 2007 er vi inviteret af Terndrup Menighedsråd til at synge ved en musikgudstjeneste i Terndrup Kirke, hvor også biskoppen skal prædike.

Vi bliver betalt herfor, 2000 kr. til koret og 1000 kr. til solisten Britta. Tine skal udforme regning på 3000 kr. til Jørgen Ifversen, Terndrup Menighedsråd.

Koncerten/gudstjenesten starter kl. 19.30, og Søren vil undersøge, om vi kan få varmet op i et tilhørende lille hus ved kirken fra kl. 19.00.

Vores egen julekoncert finder sted søndag den 16. 12. 2007.

Vi starter med at synge på plejehjemmet Teglgårdsminde kl. 15. 00. og Jørgen Dolmer (kormedlem + pastor emeritus) spørges om han vil lave ”De 9 læsninger”. Repertoiret bliver her de traditionelle julesange.

Kl. 18.00 mødes vi til opsyngning i Nykirken, og koncerten starter kl. 19.30. Programmet annonceres ved kommende koraftener.

Markering af vores korjubilæum:

Tine og Susanne arbejder på højtryk for at få ”noget” klar til os alle til denne aften i Sognegaarden efter julekoncerten.

Traktementet i år vil ikke være æbleskiver. I stedet for har Bodil kontaktet Rebildhus, som kan levere et pålægsbord til 60 personer for de budgetterede 4000 kr.

Det aftaltes, at vi selv skaffer brød og smør, idet vi så kan få mere pålæg. Bodil sørger for brød og smør. (sig til hvis I er uenige, men de kunne ikke nå andet, da de i forvejen var overbookede).

Som sædvanlig er pårørende velkommen til at gå med i Sognegården efter julekoncerten.

Koncertafdeling:

Planlægning af 25. 11. 2007: Koncert for trombone og klaver

Bodil og Tine fremlagde udkast til henholdsvis program og plakat, som godkendtes med div. små rettelser/tilføjelser.

 

Nyt om januarkoncerten: Tre pianister spiller Rued Lang- gaard.

Intet nyt. Søren holder sig orienteret ved Teddy Teirup

Evt.

Bodil sender ansøgning til Solistforeningen snarest vedr. ”De tre Tenorer i Rebild”

 

Næste møde blev fastsat til torsdag den 6. 12. 2007 kl. 18. 45 i Sognegården (lige før korøvning).                   

    

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 19.11. 2007

Referat fra  bestyrelsesmøde i Skørping Sang og Musikforening på

Kulturstationen den 12.9. 2007

Til stede: Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse:

Meddelelser

Koncertafdeling:

 1. Planlægning af koncerter med Jyske Operas Damekor den 30.9. 2007
 1. De sidste koncerter i 2008 på plads

Korafdeling:

 1. Kulturstationens fødselsdag
 1. Norgestur
 1. Vært for rytmisk korstævne feb. 2008
 1. Korstævne med Thyholm kor
 1. Evt.

Meddelelser:

De kormedlemmer, der ikke har mails/ eller ikke læser disse fast, bedes om at skaffe sig en kontaktperson i koret, som kan underrette om aktuelle nyheder, ændringer og arrangementer.

Tine beder om, at når vi mailer til hende, at vi i emnefeltet altid skriver ssmf.

 

Tine beder om en holdning til følgende problem: Et kormedlem troede, hun havde meldt afbud til Norgesturen, hvad ingen havde registreret. Rejseprisen er derfor efter at hendes afbud er registreret  steget, hvad gør vi?

Vi enedes om, at koret betaler halvdelen af merudgiften samt at medlemmet, som indvilliget, betaler halvdelen.

Vi ønskede ingen principielle regler herom, da det  er et sjældent problem.

Bodil foreslår, at vi spørger Karin, om hun ønsker at være korets kontaktperson til vores venskabskor i Båstad, når Merethe som ønsket stopper på denne post.

 

Sidste nyt: Karin er spurgt og vil gerne, i fald Merethe stadig ønsker at stoppe som kontaktperson

Der orienteres om korstævne med Steen Lindholm på konservatoriet i Aalborg , med efterfølgende koncert i Vor Frelser Kirke, lørdag den 17. nov. 2007.

Tine laver tilmeldingsliste hertil.

Lilly Olesen tilbyder Musikforeningen et musikalsk værk/foredrag om ”Beethovens Hår”, kan måske være aktuelt i 2009.

Der orienteres om, at der er tilsagn om 25.000 kr. i tilskud til koncerterne i 2007 fra Rebild Kommune.

Bodil orienterer om, at der er kommet tilladelse fra Koda til sæsonens koncerter.

Bodil orienterer om, at der er givet tilsagn om 6000 kr. fra Solistforeningen, beløbet fremsendes i januar 2008.

Planlægning af koncerten med Jyske Operas Damekor den 30.9. 2007

Ulla har lagt arrangementet ind på By-info, og sender pressemeddelelse herom til Nordjyske samt Rold Skov bladet, samt annonce til sidstnævnte.

Bestyrelsen mødes på Kulturstationen kl. 17 til modtagelse af kunstnerne samt stoleopsætning og praktiske opgaver ifølge checkliste. (Husk at kigge på den!)

 

Søren kontakter Nordjyske Stiftstidende for at få anmeldelse på koncerten.

De sidste koncerter i 2008 på plads

Calda Kvartet den 29.9. 2008 og Jyske Harpe Trio den 9.11. 2008. Honoraret aftalt, se koncertbudget 2008/2009.

 

Kulturstationens fødselsdag

Koret mødes til opsyngning kl. 17.30 lørdag den 15.9. 2007, arrangementet starter kl. 18.00, og vi er opstillet fra starten. Velkomst, monolog og dernæst synger koret: ”Himmerland” samt ”Hyrden græsser sine får”. Korets medlemmer er velkomne til at blive resten af aftenen. Der vil være servering af sandwich til medvirkende.

Norgestur

Der er uddelt program for Norgesturen + noder til alle deltagere. Der er pt. en ledig plads, da der er et afbud på grund af sygdom, vi forsøger at fylde op på den ledige plads.

 

Vært for rytmisk korstævne feb. 2008

Mette har sagt ja tak, til at vi vil være vært ved et rytmisk korstævne i Nofo regi den 9. februar 2008 under ledelse af Tine Ohrt Nissen, efter forespørgsel fra Maria Ohrt.

Korstævne med Thyholm kor

Arrangementet er som aftalt lørdag den 3. nov. 2007 i Struer og vil starte kl. 11.00.

Søren finder ud af, hvad vi selv skal synge. Fælles for begge kor vil blive et par ting fra Kaj Munks: ”I det fri”

Tine laver tilmelding til Thyholmstævnet/turen.

Evt.

Som tidligere aftalt, ønsker vi at markere Skørping Sang og Musikforenings 25 års jubilæum.

Vi enedes om at få fremstillet en lille pin/nål/emblem der markerer dette og uddele det til alle vores kormedlemmer, samt at markere de medlemmer i koret, der har været med fra starten med en ekstra lille erkendtlighed.

Susanne havde researchet på muligheder herfor og fremviste eksempler på pins og emblemer samt priser.

Tine og Susanne går sammen om udformningen og arbejder videre hermed.

Gerne hurtigst muligt så vi kan nå at få dem inden  2007 rinder ud.

Udgiften hertil vil beløbe sig til ca. 2400 kr. (+ – moms ?) for nåle til alle medlemmer.

Næste møde blev fastsat til:                   

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 14.9. 2007

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde på

Rebildhus den 14.6. 2007

 

Til stede:

Mette Agerskov, Søren Steen Nielsen, Ulla Bidstrup, Gerhardt Kløve Jacobsen, Tine Alling, Susanne Bevensee og Bodil Tvedegaard

Dagsorden ifølge indkaldelse:

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse

Færdiggørelse af koncertprogram (abonnement ) 07/08. Program for resten af 08.

Pris abonnement og løssalg

Budgetter

Norge

Koncert med Thyholmkoret

”Det nye kors” 25 års jubilæum

Evt.

Konstituering  og fordeling af arbejdsopgaver:

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand:                                 Mette Agerskov

                                                                             Musikansvarlig/dirigent:             Søren Steen Nielsen

Kasserer:                                  Tine Alling

PR ansvarlig:                              Ulla Bidstrup

Sekretær:                                  Bodil Tvedegaard

 Suppleanter                              Susanne Bevensee

                                                 Lissi Hyldgaard                       

Revisor og revisorsuppleant       Maria Ohrt.Nisseo

og  Karin Hagemann

Ulla havde en nyudarbejdet liste over de enkelte posteres ansvarsområde. De enkeltes arbejdsområder gennemgås ikke, men et par ændringer noteres:

Under PR ansvarlig, ny adresse på: Sikre opdatering af:  www.kulturen.net.dk

Under Sekretær: Indkøb og opbevaring af drikkevarer til pausesalg under koncerter:  OK, Bodil har aftalt hjælp af sin mand til dette. Vi får plads i et aflåst rum i laden ved Fysioterapi og Træning, Øvrige bestyrelse vil således også have mulighed for at afhente drikkevarerne ved sekretærens forfald.

Øvrige ændringer i ansvarsfordelingen aftales fremover.

.Færdiggørelse af koncertprogram for sæsonen 07/08

Det planlagte program med 6 koncerter gennemgås. Det skal færdiggøres hurtigst muligt, da ”Kulturen” for kommende kvartal har deadline i næste uge.

Der er problemer med planlagt koncert den 27.1. 2008, da denne er aflyst. Søren forsøger at flytte Teddy Teirup med to pianister, fra den 4.11. 2007 til 27.januar, hvilket er lyk -kedes

Pris abonnement og løssalg

Prisfastsættelse for koncerter:

Der vil fremover være enhedspris for abonnementer for voksne og pensionister.

Abonnementspris:

Pensionister og voksne: 295 kr. for 4 koncerter og med tilskud/rabat til to koncerter.

Unge 13-18 år og studerende: 50 kr.

Rabatpris for Pensionister og voksne: 50 kr. pr koncert

Rabatpris for unge og studerende: 25 kr.

Løssalgspris:

Voksne: 100 kr.

Unge, fra 13-18 år og studerende: 25 kr.

Børn under 13 år: gratis

 

Specialpris ved ”Unge Sangtalenter” i maj 2008:

Abonnenter: 30 kr.

Voksne: 50 kr.

Unge + stud.: 25 kr.

Der enedes om at sende orientering om vores koncerter og et abonnement til Formanden for Kultur og Fritidsforvaltningen Flemming Møller  Mortensen, samt invitere ham til at åbne vores sæson i september 2007.

 

Budgetter

Tine gennemgår koncertbudgettet,  som hun tilsender bestyrelsen direkte.

Vi har endnu ikke modtaget koncerttilskud fra den nye Rebild Kommune.

Tine mangler at modtage et par regninger for lokaleleje på Kulturstationen, Søren formoder ikke de faktureres.

Der vises statistik efter markedsføringsundersøgelse, lavet på vores koncertgæster. Væsentlig konklusion heraf: Plakatantallet reduceres. Markedsføringsundersøgelsen vil fortsætte i den kommende  sæson. Tine udsender statistikken til bestyrelsen.

Norge

Efter vores beslutning om at sige ja til invitationen fra vores venskabskor i Norge, er Merethe gået i gang med planlægning af turen fra den 21.9 – 23.9. 2007. Inden hun rejser på ferie den 16.7. 2007 overgiver hun deltagerliste og foreløbig rejseplan til bestyrelsen/ Mette.

Mette kontakter Anders Hagemann, om han evt. kan og vil være chauffør på en fælles bustransport til Båstad i Norge.

 

Koncert med Thyholmkoret  i Struer den 3. november 2007

Søren efterlyser ønsker til repertoire til fællesøvningen/koncerten:

Forslag: Efterårssangene fra ”I det fri”, Erling Kullberg og Kaj Munk

              ”Tidernes sang”, Michael Bojesen

              ”Jomfruen går i dansen”

 

”Det nye kors” 25 års jubilæum

Susanne foreslår at vi får lavet en nål til de medlemmer der har været med fra korets start. Hun undersøger muligheder og priser herfor, samt udformning med udgangspunkt i korets gamle logo.

I forbindelse med korets opstart i september foreslås der, at der laves en artikel om koret i de 25 år, det har eksisteret i nuværende form. Samt at de 25 års jubilarer vi har nævnes og hædres med omtale og evt. nål. I denne skal selvklart også indgå opfordring til at synge i kor med ord som ”stærkt vanedannende” eller lignede.

Evt.

Tine tager sig fremover af gruppemails samt ajourfører adresseliste og liste over de, som ikke kan modtage mails, så de aldrig bliver glemt ved kollektive beskeder.

 

Tenormanglen vendes kort. Bestyrelsen vil tage kontakt til et par personer, som evt. kan være interesseret.

Søren har sagt ja tak fra Terndrup kirke til koroptræden den 10. december 2007, med vores julerepertoire.

Tine laver tilmelding til ”Opera i Rebild”, billetter til firmapris. 

Næste møde blev fastsat til den 4.9. 2007  kl. 19.30 hos Bodil Tvedegaard, Sverighusvej                   

Referent .

Bodil Tvedegaard, den 17.6. 2007

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Gerhardt d. 15.05.07

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Korafdeling

Evalueringer og samarbejdsmuligheder

 1. Koncertafdeling

Planlægning af koncert med unge sangtalenter

Fortsat planlægning af næste koncertsæson

 1. Generalforsamling
 2. Evt.
 1. Meddelelser

Der er endnu ingen endelig dato for koncerten med ”De 3 tenorer”, men vi forestiller os stadig, at den skal ligge i tilknytning til Aalborg Operafestival. Heller ingen endelig dato for koncerten med Calda-kvartetten i januar. Mette har lavet kontrakt med Den Jyske Operas damekor akkompagneret af Randers Kammerensemble.

Bestyrelsen påtænker en Viborg-tur d. 15. september til generalforsamling i Sammenslutningen af danske Musikforeninger.

 

 1. Korafdeling

Der var enighed blandt de deltagende fra bestyrelsen (Søren, Mette, Gerhardt og Ulla) om, at DAFO-landsstævnet i Tønder var en stor succes! Afslutningskoncerten med uropførelsen af Erling Kullbergs ”I det fri” blev optaget af Danmarks Radio.

Mere delte meninger var der om vores fælles forårskoncert med de to rytmiske kor ”Guys and Dolls” og ”De rytmiske unoder”, idet Skørpingkorets profil måske ikke passer ideelt ind i en rytmisk koncert-sammenhæng.

Der var derimod forslag om en fælles koncert med det nye Støvring-korSøren tager kontakt til dirigenten.

Mixos-koret fra Ølstykke vil gerne medvirke til en fælles koncert til foråret (evt. med Gades solop- og nedgangs sange?).

Man kunne også forestille sig et samarbejde med Thyholmer-koret.

Søren oplyste, at Støvring kirke har 100 års jubilæum i oktober 07 – kunne man forestille sig et fællesprojekt i den forbindelse? Vi går videre med ideerne på næste møde efter at have loddet stemningen på generalforsamlingen.

 1. Koncertafdeling

Til koncerten d. 30. maj med unge sangtalenter fra Musikkonservatoriet medvirker 3 sangere og 3 accompagnatører. Som sædvanlig er bestyrelsen med ledsagere inviteret til fællesspisningen efter koncerten. Vi bliver ialt 12 personer og bliver i salen under spisningen. Mette bestiller landgangsbrød hos Lissi og medbringer lys og servietter, Ulla står for vin- og vandforsyningen. Uvist, om der bliver pause i koncerten, Ulla tager for en sikkerheds skyld drikkevarer med til evt pausesalg. Huskelisten blev gennemgået og posterne fordel, som de plejer. Stoleopsætning kl. 17.00. Tine fremstiller 20 plakater (Gerhardt 2, Ulla 8, Kristen 6, Søren 1, 3 til selve koncerten).

Vi  snakkede om at supplere vores igangværende undersøgelse mhp mere målrettet PR gennem indsættelse af en slip på koncertprogrammerne til afløsning af de mini-spørgeskemaer, vi har brugt indtil nu, og som ikke har fungeret optimalt.

Søren har modtaget henvendelse fra Teddy Teirup om en Rued Langgaard- koncert med deltagelse af  Teddy plus  pianisterne Ilja Berg og Irene Hasager. Bestyrelsen er med på ideen, koncerten blev fastsat til søndag d. 4. november kl. 16.00. Vi booker sal og klarer annoncering, kunstnernes honorar er ialt 1000 kr, billetindtægt deles. Vi vil annoncere koncerten som en tilbudskoncert ud over de 4 abonnementskoncerter til alm. løssalgspris med rabat for abonnenter.

Planlægning af generalforsamlingen d. 7. juni kl. 19.00 i Sognegården: Maden bestilles som vanligt hos Lissi.

For at styrke korets nodearkivering blev foreslået nedsættelse af et tomands-udvalg på generalforsamlingen. Gerhardt tager kontakt til Kristen*.

Vi lægger fremover printerpapir i nodeskabet i Sognegården til brug ved supplerende nodekopiering under øvningerne. Vi vil forsøge at få alle kormedlemmer til at aflevere deres kornoder, så vi kan lave status over beholdningen.

På valg til bestyrelsen er Gerhardt (genopstiller ikke) og Tine. Vi diskuterede mulige emner til afløsning af Gerhardt i PR-funktionen. Ulla og Mette udtræder af bestyrelsen næste sommer. Vigtigheden af at arbejde fortløbende med nyrekruttering bl.a. via aktive suppleanter blev understreget.

 

 1. Eventuelt

Hvem vil opbevare korfanen fremover?? Søren vil gerne af med den ifm sin flytning!

Næste møde blev fastsat til  torsdag d. 14. juni  kl. 19.00 på Rebildhus.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde hos Søren d. 28.03.07

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Meddelelser
 1. Koncertafdeling

Planlægning af næste sæson

 1. Korafdeling

Evt markering af 25-års jubilæet for foreningens gendannelse

Nyt venskabskor?

 1. Evt.
 1. Meddelelser:

Ulla har udsendt ”rykkerbreve/mails” til frafaldne medlemmer og har modtaget to sæt noder, som er afleveret til Kristen.

Der er nu så mange tilmeldte fra koret til koncerten med Guys and Dolls på KulturStationen tirsdag d. 8. maj, at vi regner med at stille op med nogle standardnumre. Af samme grund aflyses korsang d. 10. maj.

Søren meddelte, at der d. 10.04 skal vælges et medlem fra kommunens musiske foreninger til Kulturskolens bestyrelse. Tine er ikke uvillig til at opstille. Der vil blive udgivet en ny brochure, som også omfatter voksenundervisning.

Søren er inviteret til møde med Rebildselskabet.

Ulla og Mette orienterede fra dialogmødet om Kulturaftale Nordjylland d. 26.03 på Støvring Højskole, indkaldt af Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

 1. Koncertafdeling:

Mette har kontaktet Caldakvartetten, som er ledige 27. januar 08. Honorar 12.000 kr. Ulla tjekker, om de er medlem af Solistforeningen. I bekræftende fald kunne vi søge om ekstraordinært tilskud fra foreningen til koncerten.

Gerhardt har fået tilsagn fra pianisten John Damgaard om en koncert d. 16. marts 08 kl. 16.00. KulturStationen er reser-veret.

Derudover kommer i foråret 08 som vanligt koncerten med de unge sangtalenter

Fælleskoncerten med Støvring musikforening forventes placeret en søndag i april 08. ”De tre tenorer” er interesserede i at medvirke.

Mette har reserveret KulturStationen til koncerten d. 25. november 07 med Michael Massong.

Søren har fået tilsagn fra Den jyske Operas damekor med orkester (medlemmer af Det jyske Ensemble samt af Randers Kammerorkester) til d. 30. september 07. De byder på Gades Årstidsbilleder og andre lyriske småstykker. Pris 10.000 kr. Denne optræden bliver den eneste i Nordjylland på korets koncertturné.

 1. 3. Korafdeling:

Det blev besluttet at tage ideen om et nyt venskabskor (Mixos fra Ølstykke) udover Båstad op på general-forsamlingen.

Gerhardt mindede om, at årets julekoncert bliver den 25. i rækken efter foreningens gendannelse i 1982. Vi vil overveje, hvordan begivenheden skal markeres.

4.Evt.:

Vi diskuterede, om kontrakten med Sognegården skal tages op igen, bl.a. på grund af de gentagne aflysninger. Fra sognegårdens side er man opmærksom på problemet og beklager det.

Den manglende skabsplads skal også drøftes. Dette problem kunne evt. afhjælpes ved at lægge korets arkivmateriale på en CD-rom. Søren vil tale med Kristen om denne mulighed.

Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 15. maj kl. 20.00 hos Gerhardt.

 

Referent Ulla

Referat af bestyrelsesmøde d. 28.02.07 hos Mette

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

Meddelelser

Korafdeling:

Venskabskor: Norgestur. Nyt dansk venskabskor?

Breve til frafaldne kormedlemmer

Koncertafdeling:

Planlægning af koncert med Sven Birch d. 11.03.

Planlægning af næste sæson

Evt.

Meddelelser

Formand Mette udtrykte tilfredshed med forløbet af fællesmødet d. 14.02.07 med Støvring Musikforening. Ulla har som aftalt sendt referat til Erland Rasmussen samt SSMF’s bestyrelse.

Mette har haft kontakt med Michael Massong vedr. trombonekoncerten til efteråret og vender tilbage med forslag til dato.

Der er tilmeldt 200 til Opera i Kor under Aalborg Operafestival.

Til landsstævnet i Tønder i Bededagsferien er der ”kun”  tilmeldt 325. Mette vil nævne muligheden for en absolut sidste øjebliks tilmelding ved næste koraften. Måske vil vi indkøbe nogle flere nodesæt til eget brug senere.

Til næste forprøve d. 17.03. på Musikkonservatoriet i Aalborg er der tilmeldt 62. Forud er der generalforsamling i NoFo kl. 9.00 i sal 2.

Korafdeling

Bestyrelsen besluttede at melde positivt tilbage på invitationen fra vores norske venner til et besøg i Båstad  i år. Vi prøver at undersøge muligheder for at søge støtte til rejseudgifterne, Nordisk Kulturfond blev nævnt. Mette vil tage forslaget til tidspunkt d. 21-23. september op ved næste koraften.

Søren rejste spørgsmålet om en forårskoncert. Det vil af forskellige årsager nok blive problematisk at samle den gamle kommunes kor i år, desuden bliver kalenderen lovlig pakket på grund af Lands- stævnet.

Til gengæld vil vi arbejde videre med planerne om at oprette en venskabsforbindelse med koret Mixos fra Ølstykke. Det blev foreslået helt konkret at invitere koret med til NoFo-stævnet med Steen Lindholm i Aalborg lørdag d. 17.11.07. Fælles middag (med Lissis hjælp) og privat indkvartering. Besøget kunne evt. sluttes af med en fælles kirkekoncert i Skørping søndag formiddag. Bestyrelsen gik varmt ind for denne ide.

Vi har besluttet at udsende et brev til medlemmer af koret, vi ikke har set længe. Mette og Tine gennemgår korlisten inden næste møde mhp. at indkredse, hvem det drejer sig om.

 

Koncertafdeling

Ifm. koncerten d. 11.03. med Sven Birch blev den reviderede huskeliste gennemgået og ansvarsområderne som vanligt fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Stoleopsætning m.v. kl. 13.00. Ulla og evt. Mette kan først møde til selve koncerten.

 

Planlægning af koncertsæson 07-08:

 1. Søren afventer svar fraDen Jyske Operas Kor, gode datoer vil være 9. el. 16. september.
 2. Michael Massong, trombonespiller i Aalborg Symfoniorkester kommer sammen med pianisten Thomas Böttger. Mette finder mulig ledig dato på KS, evt. d. 25. november, samt skaffer oplysninger om CV og program.
 3. Forslag:Trio con Brio(Søren tager kontakt) eller Calda-kvartetten (Mette tager kontakt). Koncerten skal ligge ret tidligt, gerne i januar.
 4. 4. Pianisten John Damgaardmed datteren Benedikte på violin. Datoforslag: 24. februar eller 16. el. 30. marts. Prisidé 10 000 kr. Gerhardt går videre med sagen.

Herudover skal vi finde plads til fælleskoncerten med Støvring Musikforening, som kunne ligge midt el. sidst i april, og Sangtalenterne i maj.

Eventuelt

Søren gjorde opmærksom på Operakompagniets nye forestilling ”Cappuccino-sanger”, der har premiere i Huset i Hasserisgade i Aalborg mandag d. 5. marts kl. 16.30.

Tine havde udarbejdet et materiale med forskellige regneeksempler over konsekvenser af ændrede abonnements- og løssalgspriser, som blev omdelt og kort kommenteret. Punktet kommer på dagsordenen på næste møde.

Næste møde blev fastsat til  onsdag d. 28. marts kl. 20.00 hos Søren.

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 16.01.07

Til stede hos Ulla: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Koncertafdeling

Planlægning af koncert 28.01.07

 1. Korafdeling:

Brev til nye medlemmer

Brev til gamle medlemmer

Liste til optælling af deltagere til landsstævne

 1. Økonomi
 2. Samarbejde i Rebild kommune
 3. Evt.
 1. Meddelelser

      Koncerten  med nye sangtalenter er fastsat til d. 30. maj kl. 19.30.

      Vi har modtaget  6000 kr fra Solistforeningen i ordinær driftstøtte for sæsonen 06/07.

 

 1. Koncertafdeling

Ifm. koncerten d. 28.01. blev den sædvanlige huskeliste gennemgået og opgaverne fordelt på               bestyrelsesmedlemmerne. Alle møder kl. 14.00 til opsætning af stole mv.

 1. Korafdeling

      I det tidligere godkendte forslag til brev til nye   

      medlemmer foretages flg. rettelser:

      herrernes kordress er sort, brevet underskrives af     

     formanden og kun formandens telefonnummer      

      skal opgives. Ulla laver foreløbig 10 kopier af brevet.

Ulla laver udkast til en kort skrivelse til medlemmer, vi ikke har set længe, vedr. tilbagelevering af tørklæde og udbetaling af depositum.

Tine udarbejder en liste over landsstævnedeltagere.

 

 

 1. Økonomi

Budgettet for koncertåret 2006/2007 blev omdelt og revideret. Kassereren oplyste, at koncertkassen nu er på ca. 12.000 kr og at hele underskudsgarantien er medregnet. Med et fortsat forbrug som i den forgangne sæson vil kassen snart være tom, og kassereren manede til forsigtighed.

Søren mente ikke, at situationen var foruroligende, og så optimistisk på mulighederne i den nye kommune. Kommunen har bedt os oplyse, hvad vores økonomiske behov er.

Mette kontakter Arne Arildsen for at få oplyst, hvorvidt tilskud fra kommunen fremover skal søges for et helt kalenderår ad gangen. Vi er på forhånd garanteret 8000 kr  i de næste 4 år  som erstatning for det tilskud, vi hidtil har fået fra amtet.

Ulla gjorde opmærksom på muligheden for at søge Det Obelske Familiefond til en specifik koncert. Koncerten med Den Jyske Operas kor som start på næste sæson blev foreslået som en mulighed.

 1. Samarbejde i Rebild kommune

Vi aftalte at foreslå et møde med Støvring Musikforening onsdag d. 14.02. kl. 20.00 * på KulturStationen med henblik på arrangement af en fælles koncert i løbet af 2007. Søren kontakter Støvring og reserverer lokale. 

 1. Eventuelt

      Det 1. telefonnummer skal slettes på foreningens logo 

     med tekst.

     Vi vil bede Kristen fjerne ”Ansvar og opgaver for

    bestyrelsen” fra hjemmesiden, da det er et                                                          

rent internt arbejdspapir.

Gerhardt ønskede pga tidspresset i PR-funktionen lige før sommerferien, at alt PR-arbejde med frist inden ferien fremover skal kunne udføres som PR- personens sidste opgave inden generalforsamlingen.

Mette gennemgår inden næste møde alt nyt modtaget materiale med koncerttilbud mhp. næste koncertsæson.

Da foreningens abonnenter langt overvejende er pensionister, foreslog Tine, at vi fremover opererer med én fælles pris for alle voksenabonnementer. Som et forslag nævntes 275 kr, hvilket med den nuværende fordeling (43 pensionister + 6 voksne) vil betyde en merindtægt på 1790 kr. Med en fællespris på 250 kr vil der være ”balance” , dsv. et lille overskud på 565 kr. Sagen tages op på næste møde.

Næste møde blev fastsat til  onsdag d. 28. februar  kl. 20.00 (NB) hos Mette.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.11.06 hos Søren

Til stede: Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Afbud: Mette

Dagsorden

Der var ikke udsendt dagsorden. Flg. dagsorden blev opstillet af de tilstedeværende:

 1. Meddelelser
 2. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert 3.12.

 1. Korafdeling:

Julekoncert d. 17.12.

Brev til kormedlemmer

Revision af korliste

 1. Økonomi
 2. Evt.

     Meddelelser

Ulla oplyste, at Solistforeningen har imødekommet vores ansøgning om almindelig driftstøtte med 6000 kr for sæsonen 2006-2007. Herudover har vi tidligere fået tilsagn om 4000 kr i særlig koncertstøtte til koncerten i januar med Københavns Kammerensemble. Begge beløb fremsendes i januar 2007.

Søren har fra Arne Arildsen  modtaget varsel om dialogmøde for alle kulturaktører i den nye Rebild kommune tirsdag d. 12. december kl. 19.00 på Rådhuset i Terndrup. Endelig invitation og program udsendes i uge 48.

 1. Koncertafdeling

Huskelisten til koncerten d. 3. december blev gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Mette sørger for indkøb af 3 buketter til kunstnerne. Alle møder kl. 13.00 til stoleopsætning m. v. Søren vil forsøge at få en anmeldelse på koncerten.

Søren tjekker lokalereservation til koncerten 28. januar 07. Det blev besluttet, at samtlige lokalereservationer for den følgende sæson normalt tjekkes inden sommerferien for at begrænse risikoen for svipsere.

 1. Korafdeling

Temaet for julekoncerten bliver De hellig tre konger. Mogens Yde læser Johannes Møllehaves digt op alternerende med musikalske indslag. Korets foreløbige program er (i vilkårlig rækkefølge) Alta trinita beata, Vær velkommen, Imellem nattens stjerner, In the bleak midwinter, Pater Noster, Dejlig er den himmel blå, Dejlig er jorden, evt. The shepherds farewell samt fællessalme. Planlægningen af den efterfølgende sammenkomst aftales senere med Mette.

Gerhardt og Ulla havde fremsendt revisionsforslag til Mettes udkast til brev til nye kormedlemmer. Ullas skitse blev godkendt tilføjet lille logo og telefonnumre. Kopi af den endelige version vedhæftes referatet.

Ifm med rundsendelse af gruppemail vedr. korets hyldest til Kirsten og Kristens guldbryllup kunne det konstateres, at korlisten trænger til en opdatering. Tine sørger herfor.

 

 1. Økonomi

Ingen bemærkninger. På forespørgsel oplyste kassereren, at der i øjeblikket er ca. 11.000 kr i korkassen. Herfra skal trækkes den kommende udgift til de bestilte kortørklæder.

 

 1. Eventuelt

Intet.

Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 16. januar kl. 19.30 hos Ulla.

    Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.10.06 hos Gerhardt

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert 6.11.06

Ansøgning om driftstilskud fra Solistforeningen

Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SDM)

Plakatophængning

Samarbejde med Støvring Musikforening

 1. Korafdeling:

Brev til kormedlemmer med praktiske oplysninger

 1. Evt.
 1. Koncertafdeling

Koncert 6.11: Huskelisten blev som sædvanligt gennemgået og ansvarsområder fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Der bliver ingen pause i programmet, som rummer både musik og fortælling, derfor arrangeres salg af drikkevarer inden koncerten. Vi stiller bordene op i ”caféstil” med levende lys. Bestyrelsen møder 18.30.

Vi besluttede at sende ansøgning til Solistforeningen om almindeligt driftstilskud for de resterende koncerter i 2006 samt alle koncerter i 2007. Generelt afhænger støtten af antal seriøse klassiske koncerter (mindst 4 pr sæson) og medvirkende danske kunstnere. Det er ikke en forudsætning for støtte, at vi er medlem af SDM. Ulla udarbejder og sender ansøgningen.

Ulla havde modtaget referat med formandsberetning fra generalforsamlingen i SDM og refererede kort herfra bl. a. omkring vurderingen af musikforeningernes situation efter 1. januar 2007. Kontingentet stiger fra 200 til 300 kr årligt.Vi diskuterede evt. fortsat medlemskab af foreningen. Imod taler, at vi af økonomiske grunde normalt ikke vil kunne drage fordel af fællesplanlæg- ningen af koncerter, idet de typisk er for dyre. For taler, at SDM er et forum, der synes at have fingeren på pulsen rent politisk og som arbejder for musikforeningernes sag. Vi besluttede at forny medlemskabet i 2007.

Listen med plakatsteder blev gennemgået. Gerhardt har ansvaret for ophængning i Rebild, Ulla resten, herunder Kristens afdeling.

Som udspil til et kommende samarbejde med Støvring Musikforening foreslog Søren at starte med et fælles forårsarrangement, fx.  en  trio bestående af Vagn Egon Sørensen og Ib og Tine Buchholt, som byder på et cabaret program. Søren går videre med ideen. Herefter er det håbet, at der kan organiseres et udvidet samarbejde.

Mette oplyste, at Musikkens venner i Haverslev ikke er klar til at stille op i et samarbejde. Men vi inviterer dem med til ovennævnte arrangement.

 1. Korafdeling

Mette omdelte udkast til et brev med praktiske oplysninger  til hhv. nuværende/nye kormedlemmer og medlemmer, vi ikke har set længe. Vi besluttede, at bestyrelsesmedlemmerne individuelt sender Mette kommentarer til de to udkast inden næste møde.

     

     Til koncerten 26/11 er der afbud fra 2 – ud af ialt 3 – tenorer.

      Fremover vil Søren overveje at oplære evt. alt’er med anlæg og    

      interesse herfor som tenor-støtte.

 1. Eventuelt

Vi har brug for flere kortørklæder. Kassereren billigede, at Mette bestiller 5 nye tørklæder hos Bitten Hansen i Døstrup.

Søren oplyste, at vi modtager 4000 kr for koncerten i Valsgaard Kirke d. 26.10. Teddy Teirup og Britta Krarup Møller får heraf hver 1200 kr i honorar for deres medvirken.

 

Koncerten med unge sangtalenter næste forår bliver enten 24.05. eller 30.05.

Der bliver ingen forårskoncert pga landsstævnet.

Vi fastsatte generalforsamlingen til d. 7.06.07.

Søren nævnte ensemblet Phoenix (dansk folkemusik ”på en anden måde”), som en interessant mulighed til en kommende koncert, evt. i samarbejde med Spillemandsmuseet, Musikstationen, Stubhuset eller andre.

Næste møde blev fastsat til  onsdag d. 22. november  kl. 20.00 (NB.)  hos  Søren.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 29.08.06 kl. 19.30 hos Tine

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

Meddelelser

Korafdeling:

Korstart

Egne koncerter

Fællesprøver

Koncertafdeling:

Planlægning af koncert d. 10.09.

Orientering fra SDM (Ulla)

Økonomi

Evt.

Meddelelser

Mette oplyste, at vi nu har modtaget 10.000 i støtte fra Statens Musikråd for kalenderåret 2006. Ansøgning for næste år er sendt. Mette udarbejder ansøgning til kommunen for 1. halvår af 2007. Hun vil søge ansøgningsproceduren til amtet ifm. den nye regionalstruktur afklaret.

Mette har desuden kontaktet såvel Musikkens Venner i Haverslev som koret i Nørager mhp. et evt. kommende samarbejde.

Umiddelbart er de tre foreningers formål så forskellige, at et mere formaliseret samarbejde nok vil være vanskeligt at realisere i øjeblikket. Men vi vil foreslå, at vi som en start kommer over og forsøger at lave noget fælles.

 

Korafdeling

Korstart: Ifm. med annoncen i Roldskovbladet  besluttedes det at indsende en  pressemeddelelse både her og i Nordjyske med en kort koromtale. Ulla sender et udkast til formuleringen til Søren og indsender herefter pressemeddelelsen til de to medier inden fredag kl. 12.00.

Vi beder Kristen indføje dato for kontingentindbetaling (3. koraften) på aktivitetslisten for efteråret.

Det blev foreslået at udarbejde en intro-skrivelse med diverse relevante praktiske oplysninger vedr. noder, tørklæder, adfærd ifm. ind- og udmeldelse m.v. til nye kormedlemmer. Punktet sættes på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne bedes komme med forslag til et udkast.

 

Egne koncerter: Til vores indslag i Gelenau- arrangementet d. 1. oktober kl. 19.30 på KulturStationen overvejer Søren  bl. a. noget Kai Normann Andersen fra standardrepertoiret.

Til korets koncert i Valsgård d. 26. oktober, som i øvrigt er ”Spil dansk”-aften, skal vi synge Pater Noster af Weyse, Mozarts Ave Verum og Sancta Maria, mater Dei samt Hartmanns Forårssang.

Søren refererede et brev fra Lene Holt Nielsen, som foreslår en fælles planlægning i september af julekoncerten.

 

Fællesprøver: Søren oplyste, at Erling Kullberg har leveret noder til fællesprøven på KS ifm landsstævnet d. 7. oktober.

Koncertafdeling

Gerhardt oplyste, at det program, der ligger på hjemmesiden  for koncerten d. 10.09 med Musikstuderendes Kammerkor ikke er det endelige. Trods en klar skriftlig aftale om klokkeslettet, er flere kormedlemmer engageret til anden side søndag eftermiddag, hvorfor koret har bedt om, at koncerten af hensyn til kvaliteten flyttes til søndag aften.

Bestyrelsen finder det uheldigt, at der er programændringer allerede ved sæsonens 1. koncert, men mente dog, at hensynet til kvaliteten måtte veje tungest. Koncerten flyttes derfor til kl. 19.30.

Gerhardt sørger for at kommunikere det ændrede klokkeslæt ud via de sædvanlige medier, og vi besluttede ydermere at kontakte de hidtidige abonnenter og evt. nytilkomne telefonisk. Tine udarbejder og rundsender en fordelingsliste til bestyrelsesmedlemmerne. Huskelisten for koncerten blev gennemgået og ansvarsområderne fordelt.

Ulla beder Lilli Olesen uddele vores sæsonplan over koncerter blandt sine voksne elever i Skørping og Arden.

Vi besluttede at bede vores koncertpublikum om at opgive e-mail adresse (el. evt. telefonnummer), hvis de ønsker at blive kontaktet direkte ifm.  programændringer. Vi sætter et ekstra felt hertil på det lille spørgeskema, vi allerede har planlagt at bede dem  udfylde for at finde ud af, hvordan de er blevet informeret om vores koncerter. Tine laver spørgeskemaet.

Ulla orienterede om den kommende generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger. Vi blev enige om ikke at sende en repræsentant pga det ubelejlige tidspunkt, og vores budget  tillader os alligevel ikke at deltage i den fælles koncertplanlægning.

 

Økonomi

Intet under dette punkt.

 

Eventuelt

Søren oplyste, at der er mulighed for at søge tilskud fra Dansk Korforbund, som Danske Folkekor hører under, til fx korrejser. Ansøgningsskema kan findes på DAFO’s hjemmeside.

Næste møde blev fastsat til  d.  25. oktober  kl. 20.00 (bemærk ændret klokkeslæt) hos  Gerhardt.

 

Referent Ulla.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 08.06.06 på Rebildhus

 

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

Konstituering

Meddelelser

Koncertafdeling

Næste sæsons koncerter, herunder budgetter

Regnskaber for de enkelte koncerter til indberetning

”Hvervebreve”

Korafdeling

Opstramning af proceduren omkring ind- og udmeldelse

Evt.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig uændret.

Listen over opgave- og ansvarsområder blev i den forbindelse gennemgået og revideret. Gerhardt sender filen til Ulla, som opdaterer den (den reviderede liste er vedhæftet referatet).

Meddelelser

Vores venskabskor i Båstad har takket nej til vores invitation til et besøg i Skørping i efteråret. De håber på et besøg hos dem næste år.

Søren meddelte, at der er mulighed for, at vi, udover vores venner i Båstad, kan at få et venskabskor i Ølstykke på Sjælland. Bestyrelsen var positiv overfor tanken om et venskabskor i Danmark. Søren kontakter korlederen.

Tine efterlyste en procedure for plakatopsætning i henhold til den udarbejdede plakatliste over opsætningssteder. Hun giver listen til Gerhardt, som bliver ansvarlig for det videre forløb. Kristen tager sig af opsætning i Terndrup, Ulla sørger sammen med Gerhardt for, at de øvrige plakater sættes op i henhold til listen.

Søren oplyste, at sangfaggruppen på Konservatoriet meget gerne vil fortsætte samarbejdet med SSMF og fremsatte ideen om et arrangement i anledning af kommunesammenlægningen. Mette kontakter Støvring Musikforening og Musikkens Venner i Haverslev for at præsentere dem for ideen.

Koncertafdeling

Bestyrelsen færdiggjorde budgetterne for næste sæsons koncerter.

 Vedr. efteråret 2007 oplyste Søren, at Jyske Operas Kor nok koster omkring 15.000.  Trobonespilleren  Michael Massongs honorar bliver 4-5.000 kr. Vi besluttede at sende de to forslag ind til Statens Musikråd.

I forbindelse med koncerten med Tina Kiberg skal vi gerne have en annonce i Stiftstidende og vil prøve at finde en sponsor. Der skal også plakater op på Konservatoriet.

Fællesplakaten skal også op i Arden, Nørager og Støvring.

Koncerten med Unge Sangtalenter i 07 bliver i maj. Søren prøver at få en dato og vil kontakte højskolen i Støvring mhp. PR for koncerten.

Mette kontakter Inge Merete Sørensen vedr. fremtidig ansøgningsprocedure for amtsstøtten.

Tine afleverede regnskaberne for de enkelte koncerter til formanden.

Hvervebreve: Tine og Søren gennemgår listen mhp revision. Vi vil bede Lili Olesen uddele hvervebreve til sine voksenelever. Desuden vil vi lægge en stak hos Helle Aagaard sammen med sæsonplanen og en gratisbillet til tilflyttere. Brevet skal ud i første uge i august, vi laver ”pakkemøde” efter modellen fra sidste år. Mhp. at sortere i annonceringen snakkede vi om at lave en lille undersøgelse , evt. i form af et kortfattet spørgeskema ved koncerterne, af hvordan vores koncertpublikum er blevet informeret om koncerterne.

Gerhardt sender udkastet til hvervebrevet til Ulla – skal formuleringen peppes lidt op? – og  sæsonplanen til bestyrelsesmedlemmerne mhp. korrektur. Frist for annoncen i Kulturen er 1. juli.

 

Korafdeling

Vi har et problem omkring de kortvarige medlemmer i koret, bl. a med hensyn til aflevering af noder og tørklæder. Vi vedtog, at de første to gange er ”prøvetid” for interesserede nye kormedlemmer, herefter modtager de et girokort. Ved indmeldelse og udmeldelse skal kassereren underrettes, og ved udmeldelse skal korbeklædning og noder afleveres. Vi blev enige om at forsøge en ”blød” løsning, som går ud på, at Tine og Ulla (alter), Mette (sopraner) og Gerhardt (tenorer og basser) sørger for at orientere om tilfælde af længerevarende fravær  i deres stemmegruppe.

 

Eventuelt

Ulla beder Kristen aktivere mail-adressegruppen for at finde ud af, hvor mange kormedlemmer der ønsker rabatbillet (tilbuddet gælder kormedlem og dennes familie) til Opera i Rebild. Søren skal have besked inden 1. august.

Søren tager kontakt til Støvring og Nørager for at undersøge muligheden for et korsamarbejde i den nye storkommune.

Næste møde blev fastsat til  29. august kl. 19.30 hos Tine.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.05.06 hos Ulla

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

Meddelelser

Korafdeling:

Evaluering af Forårskoncerten

Start af ny sæson

Koncertafdeling:

Forslag til de sidste koncerter i 07

Abonnementspriser

Deltagere i spisning 24.05

Generalforsamling

Evt.

Meddelelser

Kristen og Mette har deltaget i Amtsmusikudvalgets debatmøde på Skråen vedr. situationen efter kommunesammenlægningen. Mette oplyste, at der generelt kan forventes samme tilskud de næste 4 år til musikformål som det samlede tilskud fra amt og kommune i 2005. De koordinerede koncerter vil fortsat være en tværkommunal opgave.

Der blev nedsat et 3-mands udvalg til at tage sig af denne opgave. Det blev foreslået at udnytte de særlige udviklingsmidler, der kan søges gennem den Regionale Kulturaftale, til at skabe en slags ”fyrtårn” for den klassiske musik i regionen. Det vil fortsat være muligt herudover at søge tilskud fra Statens Kunststyrelse, som også vil eksistere i den nye struktur.

Søren meddelte, at vi har modtaget 2000 kr for vores medvirken ved afsløringen af  mindesmærket for Jens Told- strup.

Herudover oplyste han, at Vagn Gaarde har spurgt, om koret vil medvirke ved et arrangement søndag aften d. 1. oktober ifm. besøg fra Skørpings venskabsby Gelenau. Bestyrelsen var positiv. Søren kontakter Bælumkoret for at høre, om de vil være med.

Korafdeling

Vi syntes selv, at forårskoncerten var forløbet godt, og har også fået positiv feed-back. I det dejlige forårsvejr tiltrak koncerten dog ikke særligt mange tilhørere, hvorfor vi drøftede muligheden af at placere koncerten om aftenen fremover, fx med øvning fra kl. 16.00 og herefter fælles spisning inden koncerten for at styrke det sociale islæt. Vi vil drøfte til efteråret, om koncerten evt. skal springes over næste år pga. Landsstævnet.

 

Sæsonstart: Første koraften bliver torsdag d. 7. september

 

Koncertafdeling

Søren oplyste, at ansatte i den nye storkommune vil kunne købe billetter til Opera i Rebild til rabatpris 95kr mod normalpris 120kr. Til abonnenter af Nordjyske Stiftstidende tilbydes der billetter med samme rabat via Klub Nordjyskes junitillæg.

Mette har endnu ikke fået svar på vores ansøgning til Statens Musikråd.

Der kom en del forslag på bordet til de to sidste koncerter i 07. Som ”publikumsmagnet” ved 1. koncert kunne vi godt tænke os Jyske Operas Kor, hvis de er til at betale med vores budget. Søren finder ud af prisen. Han kontakter også ”trombonespilleren fra Hellum” for at få nærmere oplysninger om hans koncerttilbud.

Herudover blev der stillet forslag om Adam Ørvad på accordeon, Trio Aurora (fagot, klarinet og klaver), ensemble Zimmermann (renaissancemusik) og Aalborg Symfoni- orkesters kammerensemble Pro Musica.

Vi vil søge midler fra Danske Banks initiativpulje, næste ansøgningsfrist er 1. oktober.

Formanden og kassererens forslag til forhøjelse af abonnementspriserne til 225kr (fra 160kr) for pensionister og 335kr (fra 250kr) for voksne, umiddelbart begrundet i næste sæsons 5 koncerter mod normalt 4,  blev vedtaget efter en længere drøftelse. Desuden blev vi enige om, at kormedlemmer – uanset alder! – tilbydes samme pris som pensionister.

Som nye målgrupper for en mere målrettet PR aktivitet blev nævnt Lili Olesens klaverelever samt musikskolelærerne.

SSMF bliver medlem af ”Kulturen”, som bliver fællesorgan for alle 3 kommuner i den kommende Rebild kommune og dermed vil blive udsendt til samtlige husstande i storkommunen. Det er vigtigt, at SSMF får en markant profil i bladet. Vi drøftede muligheden af direkte abonnements- tegning via en slip i bladet fremover. ”Kulturen” regner med at komme i en netversion fra august/sept. nummeret.

Mette har bestilt landgangsbrød hos Lissi til fælles- spisningen efter koncerten d. 24.05, der deltager 9 fra konservatoriet og 5 fra bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen: Hvis Merete er forhindret, foreslås Poul Mandrup som ordstyrer. Forslaget til vedtægtsændring (som tilføjelse til §4) er lagt på hjemmesiden. Lissi står for traktementet.

    

Eventuelt

Vi blev enige om, at Kristen køber en musikalsk gave fra koret til Anne Marie i anledning af hendes 70 års fødselsdag.

Vi udarbejdede en liste over faste opslagssteder for vores koncertplakater.

Næste møde blev fastsat til  torsdag d. 8. juni kl. 19.00 på Rebildhus. Søren reserverer ”chambre séparée”.

 

Referent Ull

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.04.06 hos Søren

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Ulla

Afbud: Tine

 Dagsorden

1.Meddelelser

 1. Korafdeling:

Forårskoncert

Norgestur

 1. Koncertafdeling:

Sæson 06/07

Abonnementspriser

Planlægning af koncert 24.05

Generalforsamling: vedtægtsændring vedr. regnskabsår

 1. Evt.

Meddelelser

Mette refererede fra DaFo’s repræsentantskabsmøde d. 23. april, som hun og Søren deltog i.

Landsstævnet 2007 i Tønder er fastlagt til Bededagsferien 3.-6. maj. Invitationer udsendes i efteråret. Der bliver 2 fælles forprøver, en på KulturStationen lørdag d. 7.10. og en  på Konservatoriet i Aalborg lørdag  d. 17.03/07, begge dage kl. 10.00-16.00. Søren er stævneleder ved begge forprøver. Samlet pris for deltagelse 100 kr incl. noder til Erling Kullbergs nye værk. Stævneafgiften i Tønder bliver ca 250 kr, hertil kommer udgifter til overnatning og forplejning.

Vi har modtaget invitation til Stormøde i Kinorevyen d. 2.05 kl. 18.00 vedr. samarbejde, markedsføring mv. i den nye storkommune. Arrangør KulturStationen og Kinorevyen.  Søren og evt. Tine deltager.

Samme aften arrangerer Amtsmusikudvalget møde på Støvring Højskole kl. 18.30 med orientering om situationen efter kommunesammenlægningen. Ulla og Mette deltager[1].

Korafdeling

Forårskoncerten d. 7. maj kl. 16.00 (NB. henlagt til  Sognegården):

Gerhardt og Mette har haft koordinerende møde med Bælumkoret. Landsbykoret har ikke meldt tilbage.

Opgaver: Søren sørger for klaverstemning, Tine plakater, Kristen uddeling af samme, Ulla køber et par flasker til akkompagnatøren Teddy Teirup og laver programmer, Gerhardt tager sig som vanligt af annonceringen. Bælum sørger for drikkevarer og byttepenge til pausesalget. Der opkræves ikke entre. Mette aftaler til koraften, hvem der bager kager. Koret møder  kl. 13.00, stoleopsætterne kl. 12.30. Fuld koruniform.

Ved afsløringen af mindesmærket i Rebild d. 5. maj møder vi 13.45, også i koruniform.

 

Norgesturen: Båstad har foreslået et fælles korkursus d. 29. okt.-1. nov. 06. Overnatning på efterskole el. lign., da der er for få medlemmer i koret til at klare privat overnatning.

Da en del af det sociale islæt hermed går tabt, besluttede vi at foreslå vores eget kor på næste koraften, at vi i stedet mødes her. Søren undersøger KS- og egen kalender mhp. at finde et egnet tidspunkt for et besøg.

 

Koncertafdeling

Sæson 06/07: Søren har fået en aftale med Københavns Kammerensemble (med bl. andre Hans Gammeltoft Hansen) til d. 28.01/07. Pressemateriale skal være Gerhardt i hænde senest 1.06.

 

Abonnementspriser: punktet blev udsat til næste møde grundet kassererens fravær.

 

Koncert 24.05: Deltagerne fra Konservatoriet kan ses på Konservatoriets hjemmeside. De tager selv programmet med (uddrag af deres debutprogram), som vi derfor nok først får kendskab til på selve dagen. Huskelisten blev gennemgået og opgaverne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Ulla kan ikke være til stede på dagen pga bortrejse.

 

Generalforsamling: Bestyrelsen vil på næste general forsamling på anmodning fra revisoren stille forslag om, at det indføjes i vedtægterne, at regnskabsåret løber fra 1.05 til 30.04. Forslaget vil blive offentliggjort i korkalenderen samt nævnt ved en koraften inden generalforsamlingen. Søren reserverer Sognegården og taler forplejning med Lissi. Ulla og Mette, samt Lissi er på valg.

Eventuelt

Mette oplyste, at der ventes svar på vores ansøgning til Statens Musikråd, som er ved at blive behandlet, inden for en måneds tid.

Ulla oplyste, at vi nu er blevet medlem af SDM (Sammenslutningen af Danske Musikforeninger), som afholder generalforsamling i Tivoli lørdag d. 9.9. Nærmere oplysninger følger.

Muligheden for at udnytte forårskoncerten til målrettet PR for koncertsæson 2006/2007  blev kort drøftet.

Bestyrelsen opfordredes til at tænke over emner til to koncerter i efteråret 07.

Næste møde blev fastsat til 17. maj kl. 20.00  hos Ulla.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.03.06 hos Gerhardt

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Meddelelser og opfølgning på sidste møde
 1. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert d. 2. april 2006

Indledende drøftelse af repertoire til næste koncertsæson

 1. Korafdeling:

Forårskoncert

Aktiviteter i efteråret

 1. Økonomi
 1. Evt.

Meddelelser og opfølgning på sidste møde

Søren oplyste, at forårskoncerten er flyttet fra d. 21. maj til d. 7. maj

Koret ikke skal medvirke ved Rebildfesten i år.

Koret har givet tilsagn om at medvirke ved afsløringen af et mindesmærke for nedkastningsleder Jens Tholstrup i Rebild Bakker d. 5. maj kl. 14.00. Flyvevåbnets brass-band medvirker og Jesper Langballe holder talen.

Mette oplyste, at vi har fået afslag på støtte fra Kunststyrelsen. Begrundelsen er, at Musikstuderendes Kammerkor under ledelse af Mogens Dahl ikke anses for at være en ”støtteværdig koncert”. Kravet til støtte er, at der afholdes 4 ”støtteværdige” koncerter i et kalenderår.

Vi har derfor arrangeret en ekstra koncert med Finn Svit og Jochen Brusch og søgt igen på den og koncerten med Tina Kiberg m.fl. (udover de to i foråret).

Det blev besluttet, at Mette rykker Kunststyrelsen for svar på den sidste ansøgning og, da vi har svært ved at forstå afslaget på den oprindelige ansøgning, vedlægger supplerende oplysningsmateriale om Kammerkoret og Mogens Dahl, fremskaffet af Gerhardt.

Koncertafdeling

Planlægning af koncerten d. 2. april: Huskelisten blev gen- nemgået og opgaverne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Ulla kontakter de to kunstnere ang. ankomsttidspunkt og forplejning.

 

Koncertsæson 2007: Mette har modtaget programmet til Svit/Brusch koncerten d. 6. november, det bliver et Mozart-program.

Til foråret 07 er fastlagt en koncert med pianisten Sven Birch, pris 7000 kr.

Det blev herudover besluttet, at Mette undersøger prisen på Sjællands Strygekvartet. Søren nævnte Københavns Kammermusikensemble som en mulighed.

Vi regner  også med en koncert med unge sangtalenter eller præ-debutanter i foråret 07.

Korafdeling

Forårskoncerten vil blive afholdt i Sognegåden, da KulturStationen ikke er ledig. Vi kan derfor ikke tage entre. Bælum har givet tilsagn, hvorimod der intet svar er fra Landsbykoret. Søren og Mette kontakter de to kor igen. Repertoiret bliver udover noget fra standardrepertoiret Mozarts Sancta Maria samt Hartmann og H. C. Andersens Forårssang (fælles).

Vi drøftede kort et tidspunkt for den koncert, som pastor Arnbak har bedt os medvirke ved i hans kirke.  Et godt tidspunkt vil være lige inden efterårsferien og gerne en torsdag aften.

Mette vil kontakte Merete ang. et tidspunkt for vores besøg i Båstad, her nævntes august/september som en mulighed.

Der er korlederstævne i Bælum d. 2. september. Bælumkoret vil til lejligheden gerne suppleres op. Man kan se mere om arrangementet på Folkekorets hjemmeside.

Økonomi

Vi har modtaget 1000 kr fra danske Bank som annoncesponsorstøtte.

Tine og Mette havde udarbejdet og fremlagde et budget for 2006/2007, som opererede med en stigning i abonnementsprisen for voksne fra 250 kr til 335 kr og for pensionister fra 160 kr til 225 kr. Det blev besluttet at sætte abonnementspriserne på dagsordenen til et efterfølgende møde.

Mette omtalte muligheden for at søge midler fra Danske Banks initiativpulje på 450 000 kr (se nærmere på www.danskebank.dk/initiativpulje) Vi blev enige om at søge bredt på foreningens generelle formål og aktiviteter evt. suppleret med et par eksempler på afholdte koncerter.

 

Eventuelt

Ulla havde kontaktet formanden for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger (SMF) og fået tilsendt noget orienteringsmateriale om foreningen, som hun kort refererede fra. Prisen for et medlemskab er 200 pr. år.

I den forbindelse havde hun fået oplyst, at Solistforeningen yder et tilskud på 1000 kr pr kunstner (forudsat at denne er medlem Solistforeningen) ved 1 koncert om året pr. musikforening. Det blev besluttet, at Ulla indmelder os i SDM.

Vi diskuterede løst situationen for de lokale musikforeninger i den nye Rebild Kommune under  den kommende forvaltning for Kultur og Fritid, og mulighederne for et evt. samarbejde f. eks. med foreningerne i Støvring.

Vi blev enige om fremover at sætte billetpriserne på koncertplakaterne.

På næste møde vil vi drøfte et forslag til vedtægtsændring, således at regnskabsåret slutter d. 1.maj af hensyn til revisionen.

Næste møde blev fastsat til 25. april kl. 19.30 hos Søren.

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.01.06 hos Ulla.

 

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Ulla

Afbud: Tine

Dagsorden

Koncertafdeling:

Planlægning af koncert med Jutlandia

Nyt om koncert med Tina Kiberg m. fl.

Koncert med unge sangtalenter

(nyt punkt) Vores medvirken ved Rebildfesten 2006

(nyt punkt) Fastsættelse af dato for Forårskoncerten

Korafdeling:

Korstart

Rytmisk korstævne

Opera i kor

Arrangement 5. februar med Ghita Nørby

(nyt punkt) Fastsættelse af dato for generalforsamling

Økonomi

Evt.

Koncertafdeling

I forb. med koncerten med saxofonkvartetten Jutlandia d. 29. januar blev huskelisten gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Stoleopsætning m.v. kl. 14.00.

Ulla har kontaktet musikforeningerne i Hjørring, Hobro og Thisted med henblik på muligheden for at koordinere datoer for en  tourné med Tina Kiberg, Johan Reuter og Tove Lønskov i tilknytning til den koncert, der foreløbig er fastsat til d. 3. december 2006 i Skørping. Umiddelbart ser det vanskeligt ud, idet såvel Hobro som Hjørring musikforeninger allerede har aftalt andre musikarrangementer omkring dette tidspunkt. Thisted vil først kunne melde tilbage ultimo januar. Søren tjekker aftalen med Tove Lønskov samt bookingen af salen på KulturStationen d. 3. december.

I forlængelse heraf drøftede vi kort 07-sæsonen. Det aftaltes, at Søren booker salen d. 11. marts 2007 til den planlagte koncert med pianisten Svend Birch. Muligheden af at lægge en koncert med Forellekvartetten i januar 07 blev også nævnt. Da det imidlertid har knebet med tilbagemelding på vores tidligere henvendelse til dem, står dette punkt foreløbig lidt hen i det uvisse.

Koncerten med de unge sangtalenter 2006 er endeligt fastsat til d. 24. maj.

Vi er indstillet på at medvirke ved Rebildfesten d. 4. juli på samme vilkår som sidste år, se også under punktet Korstart. Søren oplyste, at der kommer et 70-mands orkester fra USA, som vil give en ekstra koncert d. 3. juli i Musikskolens regi.

 

Forårskoncerten, som vi er arrangører af i år, blev fastsat til d. 21. maj kl. 16.00. Bælum har givet tilsagn om at medvirke og foreslår, at vi genopfører H.C. Andersens ”Forårssang”. Søren kontakter både koret i Bælum og det genstartede Landsbykor og aftaler det endelige repertoire.

Korafdeling

Ved korstart d. 19. januar skal vi have rundsendt en tilmeldingsliste til Rytmisk korstævne d. 4. februar i Skalborg

 

Opera i Kor d. 18/19. marts. Pris 280 kr incl. John Rutters bog ”Opera Choruses”. Prisen reduceres med 30 kr, hvis man i stedet ønsker noderne som kopier.

Desuden skal vi have en så vidt muligt bindende forhåndstilkendegivelse af, hvilke kormedlemmer, der kan medvirke ved Rebildfesten d. 4. juli.

Vores medvirken ved arrangementet d. 5. februar med Ghita Nørby og Niels Birger Wamberg, hvor vi skal deltage med vores H.C. Andersen sange, kræver ingen særlige forudgående prøver. Vi synger repertoiret op på de almindelige koraftener forud for arrangementet.

 

Generalforsamlingen blev fastsat til d. 1. juni.

Økonomi

Mette oplyste i Tines fravær, at vi har modtaget 6000 kr i tilskud fra amtet og underskudsgarantien på 7500 fra kommunen. Hun havde på nuværende tidspunkt ingen informationer modtaget om støtte fra Statens Musikråd. Af mail fra Tine fremgår det, at vi har støttet arrangementet med Barok- og spillemandsmusik med 1401,35 kr.

Ulla tjekker Sammenslutningen af Danske Musikforeningers hjemmeside for at undersøge, om vi skulle have interesse i et evt. medlemskab.

Mette har snakket med Danske Bank om sponsorstøtte. De ville tage sagen op.

Eventuelt

Gerhardt har som PR-initiativ sammen med Rold Skovbladet lavet en konkurrence med udlodning  af 2×2 billetter til koncerten med Jutlandia Saxofonkvartetten. Konkurrence og annonce kan ses i Rold Skovbladets nummer d. 17. januar. Sædvanlig annoncering følger d. 24. januar.

Søren oplyste, at Opera i Rebild er fastsat til d. 13. august, hvor hele 1. afdeling bygges op omkring uddrag fra Tryllefløjten.

 

Næste møde blev fastsat til  d. 21.03.06  kl. 19.30 hos  Gerhardt.

 

Referent Ulla.

2005

Referat af bestyrelsesmøde d. 31.10.05 på Hotel Rebild Park

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 

 1. Korafdeling:

Evaluering af korstævne 01.10.05

Julekoncert

Norgestur

Rebildfesten 2006

 1. Koncertafdeling:

Vores opgaver ifm koncerten m. Elisabeth Zeuthen Schneider m. fl. d. 28.11.05

Planlægning af koncert m. Anne Mette Stæhr d. 04.12.05

 1. Økonomi
 1. Evt.
 1. Korafdeling

Bestyrelsen var godt tilfreds med afviklingen af H.C. Andersen-stævnet, omend vi kunne ønske en større deltagelse fra de andre kor. Hartmann-værket kommer nok op igen ved det store stævne i 2007, hvor der forventes min. 600 sangere.

Mht. julekoncerten  ligger der et detaljeret program på korets hjemmeside, se denne. Lene Holst deltager i prøven torsdagen inden koncerten. Som vanligt er der glögg og (Lissi’s) æbleskiver efter koncerten. Måske nogle kor-påhæng kunne overtales til at hjælpe til med at forberede traktementet, så det står klar, når koncerten er slut.

 

Norgestur: det omfattende program for korfestivalen i Trondheim kan ses på www.kor.no/festival2006. Merete har undersøgt priser: flypris Ålborg-Kbhvn-Trondheim kr 2540 t/r, hotel 440 kr/nat, vandrerhjem 200 kr/nat. Hertil kommer stævneafgift, festmiddag, kost i øvrigt mv. Vi skal nok regne med en samlet udgift til turen på ca. 5000 kr pro persona. Vi undersøger, hvilke muligheder der er for at søge økonomisk støtte, fx Obelfonden og Nordisk Kulturråd. Søren kontakter Steen Lindholm (statens amatørmusikkonsulent). Vi satser på omkring 1000 kr’s tilskud pr. deltager. De 5000 kr, som vi har til gode i honorar fra Rebildselskabet (Tine sender en regning snarest!), vil blive brugt som tilskud til turen. Der er tilmeldingsfrist til stævnet ultimo november, så fristen for tilmelding internt i koret blev sat til 10. november.

Der var overvejende stemning i bestyrelsen for at medvirke ved Rebildfesten igen i 2006 trods det upraktiske tidspunkt midt i ferien. Forhåndstilmelding skal ske lige efter jul. Vi besluttede at lægge punktet ind i korets aktivitetsplan for foråret 2006. Honorarkrav som sidst: 5000 kr.

 1. Koncertafdeling

Spillemandsmuseets Musikskole (SM i det flg.) og SSMF er fællesarrangører af koncerten med titlen ”Folkelig barokmusik”, som afholdes på KulturStationen d. 28.11 kl. 19.30.

Medvirkende er Trio Corelli (E. Zeuthen Schneider, Viggo Mangor og Ulrik Spang-Hanssen) og Klaus Pindstrups spillemandsorkester. Se mere om det utraditionnelle arrangement på vores hjemmeside. Vores bidrag til arrangementet udgør 3000 kr. Billetprisen bliver 60 kr. Et evt. overskud deles mellem de to arrangerende foreninger. Det praktiske arbejde fordeltes som følger:

Presseomtale: SM. Lys- og stoleopsætning: SSMF alle. Plakatudbringning: Kristen. Velkomst: SM. Pausesalg af vin og vand: SSMF alle. Oprydning: SSMF alle. Klaverstemning: Søren, som også kommunikerer arbejdsfordelingen ud til hhv. aftaler nærmere med SM – herunder hvem der står for indkøb af blomster og billetsalg.

Søren kopierer og uddeler den flyer, der er fremstillet ifm. arrangementet, til korets medlemmer.

 

Koncerten med Anne Mette Stæhr: Tine har medlemskortene med til koncerten og fremstiller plakaten, som opsættes på KS inden den oprindeligt annoncerede dato d. 20.11. Som sædvanligt blev huskelisten gennemgået, specielt bemærkes: Gerhardt sørger for presseomtale med obs. på den ændrede dato og sender billede af kunstneren til Tine. Mette får afklaret spørgsmålet om annoncesponsorering inden annonceringen. Ulla tjekker hjemmesiden og kontakter Anne Mette Stæhr hurtigt mht. det præcise program/evt. programændringer for koncerten. Stoleopsætning (Mette, Ulla, Søren) kl. 13.00.

 

 1. Økonomi

Tine tjekker, om hun har modtaget regning på 3000 kr fra biblioteket for Operaforestillingen.

Hun oplyste, at der er indbetalt 21 pensionist- og 8 voksenabonnementer via internettet. Hertil kommer de abonnementer, der er solgt ”ved døren”. Koncertkassen er på 18.000 kr.

Mette har afsendt ansøgninger om støtte fra stat og amt, fra staten forventes tilskuddet primo 2006.

 

 1. Eventuelt

Søren oplyste, at arrangementet med de unge sangsolister, der oprindeligt var fastsat til 05.03.06, nok må overspringes af tidsmæssige årsager, han lovede dog at undersøge, om der var andre muligheder.

Næste møde blev fastsat til  17.01.06  kl. 19.30 hos Ulla .

 

Referent Ulla.

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.08.05 hos Søren

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine og Ulla.

Dagsorden

 1. Koncertafdeling:

Salgsbreve og abonnementstegning

Planlægning af koncert 04.09.05

Invitation til koncert m. bl.a. Eugene Mursky

Evt.

 1. Korafdeling:

Korstart 01.09.05

Korstævne 01.10.05. Tilmelding og praktiske opgaver

Evt.

 1. Koncertafdeling

    Tine omdelte renskrevne budgetoversigter for resten af   

    2005 og 2006.

Salgsbreve og abonnementstegning. Vi gennemgik og lugede lidt ud i listen over institutioner og virksomheder, der modtager tilbud om abonnementsordning.

Pga udenlandsrejse i embeds medfør kan Tine ikke nå at få abonnementsbeviserne færdige til vores første koncert, Gerhardt indføjer derfor i teksten til abonnementsbrevet, at  girokvittering hhv. udskrift af betaling via netbank skal bruges som adgangstegn til koncerten (kan også bruges ved de 4 andre musikforeningers koncerter). Abonnementsbeviserne udleveres ved næste koncert.

Tine afleverer kopier af brevet og girokort til Ulla, som pakker brevene og poster de ”udenbys”  senest fredag d. 26. august.  Tines datter omdeler mod en symbolsk betaling  alle breve i Skørping by og Gerhardt omdeler dem i Rebild.

Planlægning af koncert d. 04.09.05. Tine udarbejder og afleverer via Ulla koncertplakaterne til Gerhardt, som sørger for distribution. Ulla udarbejder og kopierer programmer (Rebild Efterskole og Sparekassen Himmerland slettes som sponsorer, indtil vi kender resultatet mht. deres evt. fortsatte abonnementstegning). Gerhardt tager sig som sædvanlig af presseomtale samt annoncering, men uden annoncesponsor. Mette vil senere kontakte Danske Bank for evt. fornyelse af sponsoraftale

Søren har aftalt med biblioteket, at de står for koncerten, hvilket betyder en besparelse på honoraret. Besparelsen kan bruges til at betale honorar til  Rolf Ruggaard fra Det Nordjyske Musikkonservatorium, som overtager koncertintroduktionen efter Peter Wang, der har meldt afbud. Vi regner med 50 min.’s introduktion, 20 min.’s pause og 50 min.’s opera.

Huskelisten blev gennemgået og arbejdsopgaverne fordelt.

Invitation til koncert med bl. a. Eugene Mursky.

Via Finn Bo Møller har foreningen fået tilbudt billetter til en rabatpris af 150 kr til koncerten d. 19.09.05 kl. 20.00 på Hotel Hvide Hus i Aalborg med den russiske pianist Eugene Mursky og Melos Kvartetten. Det er en non profit koncert, hvor overskuddet går ubeskåret til Børneafdelingen for kræft på Aalborg Sygehus.

Billetter kan bestilles på tlf. 98 11 41 22. Mette gør opmærksom på koncerten ved første koraften og Kristen omtaler den på hjemmesiden.

Evt. Udover den allerede eksisterende ordning med fribilletter til tilflyttere blev der – som yderligere PR- initiativ luftet en ide om at bortlodde fribilletter ifm. fx en (let) konkurrence om foreningen i Rold Skov Bladet ved sæsonstart.

Ligeledes blev en ide om at oprette en mailingliste over abonnenter positivt modtaget. Den kunne bruges fx. til at udsende reminder kort før de enkelte koncerter og informere om evt. ændringer i program eller planlægning,

 

 1. Korafdeling

Korstart 01.09.05. Det blev aftalt, at Mette skal minde kormedlemmerne om regelmæssigt at tjekke SSMF’s hjemmeside, hvor alle relevante oplysninger om koret, herunder ændringer med kort varsel, kan findes.

Gerhardt indrykker den  sædvanlige annonce ifm. korstart i Rold Skov Bladet.

Korstævne 01.10.05. Tilmelding til stævnet, der foregår i DaFo-regi, skal ske d. 01.09., prisen er 40 kr. excl. noder, dog er deltagelse gratis for det arrangerende kor. Søren beder Kristen tilføje dette på hjemmesiden. Deltagerne tager selv frokost med. Vi skal have fundet nogle kormedlemmer, der vil bage kager og som vil hjælpe med opsætning af borde og stole. Programmet vil bestå af de to H.C. Andersen korværker, med Bente Frendrup ved klaveret, vores 4 H.C. Andersen sange samt et H.C.Andersen eventyr. Pga ferie i udlandet kan Gerhardt ikke sørge for omtale og annoncering af koncerten i lokalpressen, men påtager sig at foretage annoncering i Kultunaut – med input fra Søren.

Evt. Søren har modtaget et brev fra Rebildselskabet, som var glade for vores medvirken ved Rebildfesten og regnede med et gensyn næste år.

Tine foreslog, at der på aktivitetsplanen på hjemmesiden tilføjes datoer for kontingentindbetaling (typisk 3.+4. koraften i hver sæson). Søren nævner dette for Kristen.

Næste møde blev fastsat til  d. 31.10.05  kl. 19.30 hos  Mette.

 

Referent Ulla.

2005

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 07.06.05 hos Ulla

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Konstituering
 1. Korafdeling
 1. Koncertafdeling:

Budgetter til koncerter 05/06 – året ud

Møde i forbindelse med de nye kommuner

Efterårsarrangementet med Elisabeth Zeuthen  Schneider i samarbejde med Birthe Pindstrup

 1. Evt.
 1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig uændret, cf. referat af 10.06.04. Vedr. fordeling af arbejdsopgaver  besluttedes det at køre videre efter den eksisterende liste, dog med mulighed for ad hoc ændringer, når det skønnedes hensigtsmæssigt. Tine og Ulla snakker sammen vedr. indmelding til Coda ifm. med de afholdte koncerter.

 1. Korafdeling

Mette oplyste, at aftalen med Rebildselskabet vedr. vores medvirken d. 4. juli er gået i orden. Vores honorarkrav på 5000 kr er accepteret.

Vi har modtaget en tak fra Bælumkoret for gaven ifm med deres jubilæum.

 1. Koncertafdeling

Tine oplyste, at der i alt har været 23 voksen- og 33 pensionistabonnementer i sidste sæson, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Koncertbudgetterne til og med 2006 blev færdigudarbejdet.

Søren og Mette orienterede kort om et møde d. 9. juni med repræsentanter fra det musikalske foreningsliv i den kommende Rebild Kommune, hvor emnet var samarbejdsmuligheder efter sammenlægningen, og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at møde op.

Mette oplyste, at arrangementet med Elisabeth Zeuthen Schneider i efteråret 06 skal flyttes fra den oprindeligt fastsatte dato d. 5. november, men den nye dato kendes endnu ikke.

 1. Eventuelt

Der udspandt sig en kort diskussion af udformningen af vores storskærmsreklame ifm Opera i Rebild, hvor diverse mere eller mindre sexede ideer blev vendt. Interessen endte dog – vistnok – med at samle sig om at koble annoncen visuelt til målgruppens operainteresse via et billede fra SSMF’s opførelse af La Serva Padrona. Tine og Gerhardt går videre med projektet.

Gerhardt ønskede mulighed for, at herrerne fik indført en ”sommeruniform” med hvide skjorter. Bestyrelsens kvindelige medlemmer syntes dog, at herrerne er så smukke i sort, så den diplomatiske konklusion blev, at spørgsmålet tages op ved lejlighed med resten af koret.

Næste møde blev fastsat til  d. 22. august  kl. 19.30 hos  Søren.

 

Referent Ulla.

 

2005

Referat af bestyrelsesmøde i Sognegården 19.05.05 kl. 18.00

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Koncertafdeling:

Budgetter for sæsonen 05-06, samt budgetter for efteråret 06 m.h.p. ansøgning til Kunststyrelsen

 1. Korafdeling:

Rebildfest

Startdato for efterårssæsonen

 1. Forberedelse af generalforsamling
 1. Evt.
 1. Koncertafdeling

Vi startede på udarbejdelsen af budgetterne for næste sæson, men besluttede af tidshensyn at udsætte resten til det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Mette meddelte, at koncerten med Svend Birch d. 11.03.07 er på plads, og bestyrelsen accepterede hans honorarkrav på 7000 kr. Mette har endvidere kontaktet ”Forellekvintetten” m.h.p. koncert d. 05.11.06, men har endnu ikke fået svar.

Søren har modtaget en forespørgsel fra  Bente Pindstrup fra Spillemandsmuseet, om vi vil være medarrangør af  et arrangement i oktober/november 06, som skal handle om sammenhængen mellem barok- og spillemandsmusik. Bente, der var blevet inspireret af en radioudsendelse med bl. a. violinistinden Elisabeth Zeuthen Schneider, har fået tilsagn om medvirken fra hende og lutisten Viggo Mangor. Bestyrelsen syntes, det lød som et meget spændende projekt, og vil gerne indgå i et samarbejde, hvis tidsplan og økonomi tillader det, så Søren melder dette tilbage.

 1. Korafdeling

Alt tyder på, at vores medvirken i Rebildfesten bliver til noget, vi mangler dog meget en tenor mere, de to Claus’er kontaktes m.h.p. en endelig afklaring af, om de kan være med. * Vi besluttede at lægge ud med et honorarkrav på 5000 kr. Vi skal udover prøven søndag medvirke ved gudstjenesten mandag formiddag og optræde ca. 10 min. om eftermiddagen (hvor programmet bliver ”I Danmark er jeg født” plus en 3-4 andre  H.C. Andersen sange), samt deltage i fællessangene (de to nationalsange samt ”Skuld gammel venskab”). Mette vil prøve at skaffe noderne til den amerikanske nationalsang.

Startdato for korprøverne efter ferien bliver torsdag d. 1. september.

 1. Generalforsamling

Til ordstyrer foreslås Merete. Tine sørger for, at regnskabet bliver klar til revision inden generalforsamlingen. I Tines fravær vil vi foreslå, at Maria fremlægger regnskabet til godkendelse.

Gerhardt og Tine er på valg, begge genopstiller. Som suppleant er Claus på valg, men ønsker ”helst ikke ” at genopstille. Lissi, Ulla og Mette er ikke på valg (og Søren er født medlem).

Der skal desuden vælges revisor og revisorsuppleant.

Vi besluttede at opfordre suppleanterne til at deltage i bestyrelsesmøderne. De skal desuden have referaterne herfra tilsendt pr. mail, eller hvis de ikke har en mailadresse, have referatet udleveret ved førstkommende koraften.

Vi gennemgik kort de punkter, der skal med i formandsberetningen.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne til punkter, der ønskes taget op på generalforsamlingen.

Vi besluttede at lave en foreløbig tilmelding til H.C. Andersen-stævnet d. 1. oktober på generalforsamlingen. Endelig tilmelding lige efter ferien.

 

      Eventuelt

Mette vil høre Merete, om hun har nyt vedr. Norgesturen næste år.

Søren oplyste, at der bliver arrangeret et rytmisk stævne i NoFo-regi foråret 07, samt at der er forslag om at koble et lille kursus i stemmetræning med en stemmepædagog til et stævne i efteråret 06 som  forberedelse til landsstævnet foråret (Bededag) 07 i Tønder.

 

 1. Gerhardt skal senest midten af juni og helst inden/ifm. det konstituerende møde d. 7. juni have materiale (program + fotos, gerne elektroniske) til næste sæsons koncertprogram, som skal offentliggøres i Kulturens august/september-nummer (deadline 01.07.).Søren er allerede leveringsdygtig i et billede af Den jyske Saxofonkvartet. Ulla kontakter duoen Balling/Buch Rasmussen.

Sparekassen Himmerland har ikke meldt tilbage vedr. sponsorstøtte ifm. et evt. skifte af bank til dem, så vi beholder indtil videre Danske Bank. Da de tilsyneladende ikke længere er annoncesponsorer, skal de enten slettes som sådanne på vores programmer mv. eller have en reminder. Denne tager Mette sig af.  Tine bestiller nye indbetalingskort.

Tine sender Ulla den opdaterede fil (af 14.09.04) til budgetblanketter.

 

Det næste (konstituerende) møde blev fastsat til d. 7. juni kl. 19.30 hos Ulla.         

Referent Ulla.

2005

Referat af bestyrelsesmøde hos Gerhardt 26.04.05

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Forening:

Forslag om udsendelse af dagsorden på mail v/ Ulla

Forslag om mulighed for de øvrige medlemmer for indsendelse af dagsordenforslag v/Ulla

 1. Økonomi.
 1. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert 08.05.05, herunder af spisning.

Budgetter mhp indsendelse af ansøgninger for resten af 05 og 06

Fastlæggelse af Sven Birch koncert forår 07 + honorarforslag

Sidste koncert efterår 06?

 

14 .Korafdeling:

Forårskoncerten

Invitation til Bælumkorets jubilæum, gave mv.

Rebildfesten

Tur til Trondhjem

 

 1. Eventuelt
 1. Forening

Bestyrelsen besluttede, at formanden udsender dagsorden på mail dagen før bestyrelsesmøderne,

så de øvrige medlemmer af bestyrelsen kan få mulighed for at forberede punkter, der måtte kræve overvejelse inden mødet. Mht. muligheden for de øvrige medlemmer af foreningen for at få behandlet særlige punkter på bestyrelsesmøderne var holdningen, at der er rig mulighed  for at komme i dialog med bestyrelsen på fx koraftener, hvilket ansås for tilstrækkeligt.

 1. Økonomi

KS har rykket for leje ifm arrangementet med unge sangtalenter sidste år. Tine undersøger sagen nærmere.

En ansøgning fra Kristen om at få dækket transportudgifter ifm. deltagelse i DaFo’s repræsentantskabsmøde i Odense d. 10.04 blev imødekommet.

Der er lavvande i korkassen, men der er også foreløbig kun blevet indbetalt 1/3 af kontingenterne for forårssæsonen.

Koncertafdelingen har en pæn økonomi. Con Spiration har ikke reageret på Mettes 2 mdr. gamle mail til deres kontaktadresse vedr. manglende betaling for deres koncert i efteråret 04. Mette sender nu som sidste udvej et anbefalet brev, så sagen forhåbentlig kan komme ud af verden.

 1.  Koncertafdeling

Til koncerten d. 08.05. kommer der i alt 7 personer fra Konservatoriet  og 5 personer incl. ægtefæller fra bestyrelsen. Foreningen byder vanen tro disse på spisning efter koncerten. Herudover besluttede vi at invitere Kristen med ægtefælle. Ulla indkøber vin til middagen og til salget i pausen. Mette indkøber servietter, blomster og lys til borddækningen.

Søren har meldt afbud grundet bortrejse og giver Mette nøgler til KS og flyglet samt koden til alarmen. Søren bestiller klaverstemning.

Billetprisen for koncerten blev fastsat til 30 kr for abonnenter, 50 kr for øvrige, dog 20 kr. for studerende og unge mellem 13 og 18 år.

Huskelisten blev gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Alle møder kl. 14.00 til stoleopsætning mv.

Udarbejdelsen af budgetter for resten af 05 og 06 blev udsat til næste møde.

Den planlagte koncert med Sven Birch i efteråret 06 er udsat til foråret 07. Som honorarforslag blev man enige om 6000 kr. Koncerten, der var fastsat til 05.11.06 forsøges erstattet af den nyetablerede ”Forellekvintet”, som vi i anledning af Mozarts 250 års fødselsdag vil prøve at få  til at spille noget af jubilaren. Mette tager kontakt.

Der er lavet kontrakt med ”Den jyske Saxofonkvartet” til d. 29.01.06. Og med duoen Balling/ Buch Rasmussen til d. 23.04.06. Datoen for koncerten med Musikstuderendes kammerkor bliver d. 10.09.06.

For efteråret 2005 er opførelsen af ”La Serva Padrona” med introduktion ved Peter Wang fastsat til d. 04.09, og koncerten med Anne Mette Stæhr d. 20.11. (uden husbond) er også på plads.

Der har været lidt diskussion i bestyrelsen af det forholdsmæssige i de prisstigninger for koncertbilletter, der blev vedtaget på sidste møde. Da bestyrelsen mener, at abonnenter som minimum skal have 1 koncert gratis, besluttedes det i konsekvens heraf at hæve løssalgsprisen fra  80 til 85 kr. Samtidig besluttedes det, at billetpriserne for koncerten næste år med sangsolisterne skal være som i år 50, 30, og 20 kr, cf

ovenfor.

Søren har modtaget et forslag om samarbejde vedr. fælles annoncering af den koncert, der i september skal afholdes i Arden Kulturhus under projektet ”Russerne kommer”. Vi besluttede at bidrage ved at gøre opmærksom på koncerten i vores abonnementsbrev.

 1. Korafdeling.

Forårskoncerten forløb tilfredsstillende, der mødte ikke så mange tilhørere op, men vi var også i skarp konkurrence med en af årets første have-søndage. Tine skal have refunderet leje af lokale hos kassereren for Bælumkoret.

Gerhardt oplyste, at kommunen har udsendt 38 fribilletter til tilflyttere, dog har vi ikke rigtigt set noget til disse billetter ved koncerterne. Vi besluttede dog at fortsætte med tilbudet i hvert fald en sæson mere.

Fra Bælumkoret har bestyrelsen modtaget en invitation til at deltage i deres jubilæumsfest d. 21.05 i år på Skovpavillonen. Programmet byder på en koncert med efterfølgende buffet. Vi skal selv betale de 40 kr for en koncertbillet og 150 kr for buffeten. Mette vil muligvis møde op til koncerten, de andre bestyrelsesmedlemmer var forhindrede. Mette sørger for gave.

Rebildselskabet er positivt indstillet mht honorering af vored deltagelse i Rebildfesten, vi tænker lidt over, hvad honoraret skal være. Vi skal afsætte hele dagen plus forudgående prøve til formålet.

Vedr. turen til Trondhjem næste år går vi i tænkeboks vedr. financiering, flere forslag blev drøftet. Vi regner med at tage emnet op på generalforsamlingen.

 1. Eventuelt

Gerhardt har fundet ud af, at optagelse i ChoralDenmark i mellemtiden er blevet gratis, så i steder for afmelding ajourfører han nu oplysningerne på webstedet.

Kristen har spurgt, om der sker noget med nodearkivet i Sognegården. Vi må tilstå, at sagen foreløbig har ligget underdrejet, men den vil nu blive genoptaget, så der kan findes en tilfredsstillende løsning.

Tine og Gerhardt laver udkast til vores storskærmsreklame ifm. Opera i Rebild.

 

Næste møde blev fastsat til d. 19. maj kl 18.00 i Sognegården.             

 

Referent Ulla.

2005

Referat af bestyrelsesmøde hos Søren 15.03.05

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Koncertafdeling:

Koncertprogram for 2006

      Prisjusteringer

 1. Korafdeling:

Forslag fra Båstad Sangkor

Repræsentantskabsmøde DaFo 10.04.05

 1. Økonomi
 1. Evt.
 1. Koncertafdeling

Som introduktion til opførelsen af La Serva Padrona , som foreslås programsat til d. 18.09.05, vil vi forsøge at skaffe en foredragsholder, gerne Peter Wang, som fx  kunne sætte operaen i et musikhistorisk perspektiv . Søren tager kontakt.

Koncerten med Anne Mette Stæhr er fastsat til 20.11.05 kl. 16.00. Det blev foreslået at forsøge at få hendes mand Claus Skjold Larsen til at supplere med et lille fordrag.

Program for 2006:

Efter nogen drøftelse af forskellige muligheder besluttede bestyrelsen at arbejde videre med følgende forslag til koncerter og datoer:

1)    29.01. el. 05.02. : Den Jyske Saxofonkvartet (som i øvrigt har 10-års jubilæum). Ansvarlig for aftale og lokalereservation: Søren.

2)    23.04 el. 30.04.: Sopranen Anne Mette Balling og pianistinden Lene Buch Rasmussen. Ansvarlig for aftale og lokalereservation: Ulla

3)    Koncerten med sangsolisterne fra Konservatoriet bliver sandsynligvis 05.03.

4)    03.09. el. 10.09.: Musikstuderendes kammerkor. Ansvarlig for aftale og lokalereservation: Gerhardt

5)    05.11 vil vi forsøge at få en koncert med Søren Birchs bror, pianisten Sven Birch. Ansvarlig for aftale og lokalereservation: Mette.

Prisjusteringer:

Vores priser er generelt billige i forhold til de omkringliggende musikforeningers. Bestyrelsen besluttede at foretage følgende justeringer gældende fra næste sæson:

Abonnementsprisen hæves (fra 200 kr) til 250 kr for et normalt abonnement og (fra 125 kr) til 160 kr for pensionister. Studerende og unge fortsat 50 kr, gratis under 13 år.

Løssalgsprisen hæves (fra 75 kr) til 80 kr. for voksne og pensionister, for studerende og unge mellem 13 og 18 år er prisen fortsat 25 kr.

Prisen for vin hæves fra 10 kr til 15 kr., vand koster fortsat 5 kr.

 1. Korafdeling

Koret har gennem Merete modtaget en mail fra Båstad Sangkor, som inviterer os til at deltage i et landsstævne i Trondheim i en week-end i maj/juni 2006. Den endelige dato er ikke fastlagt. Stævnet plejer at samle flere tusinde sangere fra hele Norge. Bestyrelsen går varmt ind for, at vi deltager, og vil præsentere invitationen for koret førstkommende koraften.

Mette oplyste, at der er repræsentantskabsmøde i DaFo i Odense d. 10.04.05, hvortil vi plejer at sende en repræsentant. Mette vil opfordre Kristen til at deltage i mødet.

Den 14.04.05 skal Menighedsrådet bruge Sognegården, hvorfor Søren vil forsøge at få fællesprøven inden Forårskoncerten flyttet til Bælum.

 

 1. Økonomi

Intet, der henvises til Koncertafdeling.

 

 1. Eventuelt

Gerhardt vil undersøge muligheden af at afmelde Koret på ChoralDenmark.

Bestyrelsen diskuterede et muligt fremtidigt samarbejde imellem de forskellige kulturelle foreninger i den kommende Rebild Kommune.

Mette oplyste, at Lissi har sagt ja til at stå for traktementet efter koncerten med de unge sangsolister d. 08.05.05.

Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 26. april  kl. 20.00 hos Gerhardt.               .

Referent Ulla.

2005

Referat af bestyrelsesmøde hos Tine 1.03.05

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert med Amalie Malling og Morthen Zeuthen 10.03.05

Koncertsæson 06

Koncert med Sangtalenterne d. 08.05.05

Evt.

 1. Korafdeling:

Operakor

Nofostævne 13.03.05

Forårskoncert 17.04.05

Dafostævne 1.10.05

      Evt.

 1. Økonomi
 1. Koncertafdeling

Punktet koncertsæson 06 blev indledningsvist flyttet til sidste punkt på dagsordenen.

Salen på KulturStationen er optaget d. 10.03, så koncerten med duoen Zeuthen-Malling bliver i stedet afholdt i Sognegården. Gerhardt sørger for, at rettelsen bliver sendt ud til Roldskov- bladet mv. Der sættes opslag om flytningen op på KulturStationen inden koncerten.

Tjeklisten blev gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Mette finder ud af, hvornår kunstnerne ankommer.

Det blev besluttet at fortsætte traditionen med at arrangere spisning efter koncerten med de unge sangtalenter fra Konservatoriet, som finder sted d. 08.05. Mette kontakter Lissi. Et alternativ kan være Rebildhus, hvis Lissi ikke har tid til at stå for maden. Søren tjekker reservation af salonen og salen på KulturStationen.

Evt.: Ideen med musikalske smagsprøver på hjemmesiden skønnedes at blive for kompliceret at realisere og blev droppet indtil videre.

Søren oplyste, at der er generalforsamling for Kulturstationen d. 05.04, som  foreningen jo er medlem af.

Søren orienterede om ”Opera i Rebild”- projektet. Det er nu sikkert, at det bliver til noget. Der bliver mulighed for at købe  sponsorpakker til forskellige priser. Efter en kort drøftelse vedtog bestyrelsen at købe en sponsorpakke til 1000 kr, hvilket bl. a. giver foreningen ret til storskærms”reklame”dias under koncerten. Søren tilmelder SSMF. Billetpriserne bliver sat ned i forhold til sidste år, fra 200 kr til omkring 120 kr. I det flotte program medvirker bl.a. operakoret, en italiensk tenor, sopranen Nina Pawlowski, Michaela Petri og Lars Hannibal. Der vil endvidere blive foretaget en prisuddeling til en nordjysk sanger.

Der bliver ingen medvirken af Skørpingkorene i år.

 1. Korafdeling

Til Operakor er der tilmeldt 150 til lørdag og lidt flere søndag.

Til Nofostævnet d. 13.03 er der i alt tilmeldt 60 deltagere. Mette tager noder med til første koraften.

Der er kommer positiv tilbagemelding fra de andre kor på vores forslag fra 10.11.04 vedr. program for forårskoncerten, som Bælumkoret er arrangør af i år. Mette tager kontakt. Vores kor  vil synge de 4 H.C. Andersen sange og evt. ”Så skimrande var aldrig havet” og ”Waldesnacht”. Korenes fællessange øves på selve dagen.

Første sæt noder til Dafostævnet 01.10. er kommet, Hartmann-noden kommer senere. Vi anskaffer noden som kornode, idet Hartmann evt. kunne tages op igen til landsstævnet i Tønder i 2007. På programmet til Dafostævnet står de to obligatoriske H. C. Andersen – værker, som skal opføres ved alle de tre stævner, der afholdes i anledning af H.C. Andersen-året. Resten af programmet er op til de enkelte værtskor. Søren arbejder videre med forskellige ideer hertil, bl. a. en eventyroplæsning ved Lotte Hermann. Muligheden af at tage en lille entré blev drøftet.

Evt.: Intet.

Koncertsæsonen 2006:  Brochuren skal ud 18. april og til bogtrykker inden påske.

I efteråret har vi La Serva Padrona på programmet i september og en koncert med Anne Mette Stæhr i november.  Vedr. tilrettelæggelse af program for  foråret 06 blev det besluttet at lade mappen med det modtagne koncertmateriale cirkulere blandt bestyrelsesmedlemmerne og udskyde  punktet til et nyt møde tirsdag d. 15.03 kl. 20.00 hos Søren.

 

 1. Økonomi

Tine har fra biblioteket modtaget en regning til korafdelingen, som går to år tilbage.

Opkrævning af kontingent til foreningen bliver opkrævet efter Nofostævnet.

 

2005

Referat af bestyrelsesmøde hos Mette 19.01.05 kl. 19.30

Til stede: Mette, Søren,. Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Koncertafdeling:

Endelig planlægning af koncert med Lili Olesen og Elisabeth Kloster d. 30.januar

Koncert med Morten Zeuthen og Amalie Malling d. 10.marts

Evt.

 1. Korafdeling:

Nofostævne i Dronninglund og generalforsamling i Nofo

Operakor

H.C. Andersen – stævne

Kordeltagelse i koncert med Nordjyllands Amts Amatørsymfonikere

       Nodearkiv m.v.

       Evt.

 1. Økonomi
 1. Godkendelse af sidste referat

Der var ingen indsigelser kommet til sidste referat. Efter vedtagelse af den nye skriftlige godkendelsesprocedure vil punktet fremover kun blive taget på dagsordenen i særlige tilfælde.

 1. Koncertafdeling

Tine vil undersøge, om der er ophavsretlige problemer med at lægge en lille ”smagsprøve” fra de tidligere afholdte koncerter ud som lydfiler på hjemmesiden.

I forbindelse med koncerten med Lili Olesen og Elisabeth Kloster d. 30. januar kl. 16.00 blev huskelisten gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Stoleopsætning mv. fra kl. 14.00.

Til udarbejdelse af plakaten til koncerten d. 10. marts kl. 19.30 med Morten Zeuthen og Amalie Malling  sender  Gerhardt et fællesfoto af de to kunstnere til Tine. Mette og Kristen har blandt de fremsendte forslag valgt  programmet for koncerten.

Evt: Søren er blevet kontaktet af Finn Bo Møller, som er arrangør af en koncert på Hvide Hus i Aalborg d. 21. september  med den russiske pianist Eugen Mursky og Milos kvartetten vedr. afsætning af et mindre antal billetter (15-20 stykker) blandt foreningens medlemsskare. Prisen bliver 150-180 kr pr. stk. Bestyrelsen besluttede at give tilsagn herom, idet der er udsigt til en stor musikalsk oplevelse.

 1. Korafdeling

Søren oplyste, at  Søren Birch har forespurgt, om det var muligt at flytte Nofostævnet i Dronninglund, som oprindeligt var fastlagt til lørdag d. 12. marts. Der arbejdes på at flytte stævnet – og generalforsamlingen i Nofo – til søndag d. 13. marts. Den endelige dato vil kunne ses på foreningens hjemmeside.

Det er nu ved at være sidste frist for tilmelding til Operakor-week-end’en d. 5.-6. marts ifm Operafestivalen i Ålborg. Der er foreløbig kommet ca. 100 tilmeldinger. Tilmeldingsfristen for Skørpingkorets medlemmer bliver næste koraften, torsdag d. 27. januar, pris 100 kr. Tine sender reminder-mail ud til de medlemmer, der står på mailinglisten. Konceptet er som tidligere omtalt følgende:  Lørdag bliver der  indstudering under ledelse af Erling Kullberg, som pianist medvirker repetitøren ved Den Jyske Opera. Søndag prøve med solisterne Jens Bové og Mette Østergård, inden der kl. 16.00 er koncert med publikum. Program m.v. kan ses på hjemmesiden.

H.C. Andersen-stævnet er fastsat til d. 1. oktober kl. 10-17 på KulturStationen under ledelse af Søren Birch, som via Maria vil sende brev ud vedr. tilmelding. Der afholdes næsten samtidig tilsvarende arrangementer for Sjælland/øerne og Sydjylland.Vi er værtskor for den Nord- og Østjyske region. Der uropføres en suite på 5 sange med den endelige titel ”Du kender da vel et forstørrelsesglas”, med tekst af Poul Feldvoss og musik af Trygve Dreier. Desuden vil programmet indeholde Forårssang af Hartmann og H.C. Andersen og en fællessang  ( I Danmark er jeg født ). Vi vil endvidere prøve af få nogle af de unge talenter fra konservatoriets sangfagklasse til at supplere med nogle numre. Bestyrelsen besluttede at købe noderne til de to værker, som koret skal opføre, som korsæt. Mette bestiller inden 1. marts 40 eksemplarer. Herefter vil deltagerprisen være reduceret til ca 20 kr. pro persona.

Søren har modtaget henvendelse fra den tidligere formand for Nordjyllands Amts Amatørsymfonikere Rolf Werner Christensen, som ifm et orkesterstævne i Bælum d. 20. februar har spurgt, om vi vil medvirke i opførelsen af Gustav Holst ”Planeterne”, hvor der er korledsagelse til sidste sats. Dirigenten bliver englænderen Russel Harris.

Bestyrelsen  håber, at der vil være interesse i koret for at medvirke. Øvningen lægges i forlængelse af de normale koraftener.

Vi har pladsmangel til vores noder i Sognegården, desuden ligger Mette og Søren inde med diverse kor”arkivalier”, som de gerne vil have afsat. Mette forhører sig om mulighederne i Sognegården hos menighedsrådsformanden og Søren undersøger mulighederne på Kulturstationen.

Evt. Intet.

 1. Økonomi

Tine oplyste, at der er indgået honorar for vores optræden på Rebild Park, samt sponsorstøtte for 2004 fra Danske Bank.

Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 1. marts  kl. 19.30 hos Tine.

 

Referent Ulla.

2004

Referat af bestyrelsesmøde hos Søren 10.11.04 kl. 19.30

 

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert med Coro Misto d. 27. november

Koncert med Lili Olesen d. 30. januar 2005

Koncert med unge sangtalenter

 1. Korafdeling:

Planlægning af julekoncert

Orientering om Operafestival, H.C.Andersen-projekt og  henvendelse fra Ålborg Sangforening

Forårskoncert

 1. Økonomi
 2. Eventuelt
 1. Godkendelse af sidste referat

Der var ingen indsigelser kommet til sidste referat. Hvis referenten modtager væsentlige indsigelser inden for fristen vedr. indholdet i referatet, tilsendes disse bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse, inden referatet lægges ud på hjemmesiden.

 1. Koncertafdeling

I forbindelse med koncerten med Coro Misto på KulturStationen d. 27. november kl. 16.00 blev huskelisten gennemgået og ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Søren kan ikke deltage, men sørger for, at der vil være åbent fra kl. 13, hvor resten af bestyrelsen møder. Mette vil forsøge at skaffe hjælpere fra koret til opstilling af stole m. v. inden koncerten.

Vedr. koncerten d. 30. januar vil Mette kontakte Lili Olesen  mhp. bekræftelse af aftalen og  repertoire. Samt forsøge at få et fælles foto af de to medvirkende til avisen og koncertplakaten.

Søren tager kontakt til Musikkonservatoriet inden jul ang. program mv. til koncerten med de unge sangtalenter. Da den oprindeligt planlagte dato 6. marts falder sammen med operafestival-arrangementet, vil han forsøge at aftale en anden dato i marts/april for koncerten.

 1. Korafdeling

Programmet for julekoncerten er nu på plads, og Søren har fået tilsagn fra den nye præst om at medvirke. Udover Lene Holt Nielsen medvirker en trompet- og en fløjteelev fra musikskolen og sopranen Britta Krarup Møller. På programmet står bl. a. César Franck og Fauré. Koret synger  a capella 3 af Johan August Södermans Andeliga  Sånger plus nogle julesange. Aftenen afsluttes med glögg og æbleskiver i sognegården for medvirkende plus ægtefæller. Vi håber at kunne formå nogle af ægtefællerne til at forberede traktementet, mens koret varmer op før koncerten.

Søren orienterede om Operafestivalen i Ålborg i foråret 2005. I Danske Folkekor og K72’s regi udbygges ”Berømte operakor” til  et 2-dages arrangement på Nørresundby Gymnasium d. 5.og  6. marts . Under ledelse af Erling Kullberg vil der blive korprøve lørdag og koncert søndag eftermiddag med publikum. Prisen for at deltage bliver 100 kr. inclusive noder.

I anledning af H.C. Andersens runde fødselsdag næste år arrangeres i Nofo-regi et korstævne på KulturStationen, hvortil komponisten Trygve Dreier er i gang med at skrive et værk til uropførelse med titlen ”Forstørrelsesglasset eller  Som skrevet står” . Komponisten vil selv stå for instuderingen af sit værk. Desuden  planlægges opførelse af et værk af JPE Hartmann med tekst af H.C. Andersen. Selv om det kunne være fint at lægge arrangementet tæt på fødselsdagen d. 2. april, var der enighed om, at forårsprogrammet er så presset, at det nok er mere realistisk at vente til efterårssæsonen med stævnet.

Søren har modtaget en henvendelse fra Ålborg Sangforening om et korstævne i Viborg 3.-5. februar med deltagelse af  kor fra Norge og koncert i Viborg domkirke. Dirigent bliver Erling Kullberg. Mette tager materialet med til koraften, så eventuelle ikke arbejdsramte interesserede kormedlemmer kan studere det spændende tilbud nærmere!

Ifm. forårskoncerten d. 17.april har vi modtaget en henvendelse fra korlederen  for Bælumkoret. Pga travlhed ifm korets jubilæum næste år foreslås det, at repertoiret til forårskoncerten kommer til at bestå af sange fra korenes repertoire samt et par fællessange. Bestyrelsen mener, det er vigtigt at holde traditionen med den fælles koncert i live, så vi melder positivt tilbage på henvendelsen, og drøftede kort muligheden af evt. at indøve nogle ekstra ting med koret fra St. Brøndum, hvis der var interesse for det.  Hver kordirigent kunne så vælge en fælles dansk sommersang til programmet.

4.    Økonomi

Søren har talt med Danske Bank, som er interesseret i at fortsætte sponsoratet.

Tine omdelte det renskrevne eksemplar af koncertbudgettet for 2005.

 1. Eventuelt

Der udspandt sig en livlig diskussion om yderligere tiltag for at sætte foreningen på det lokale landkort. Følgende  to konkrete forslag blev fremsat:  (Evt gratis) operafilmaften med indledende præsentation af foreningen og alt det, den har at tilbyde, og et specielt arrangement for folkeskoleeleverne på et bestemt klassetrin med et ensemble fra Aalborg Symfoniorkester. Vi tænker videre…og kreative forslag fra medlemmerne modtages også  gerne!

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 19. januar kl. 19.30 hos Mette.

 

Referent Ulla 

 

 

2004

Referat af bestyrelsesmøde hos Ulla 19.10.04 kl. 19.30

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Koncertafdeling:

Planlægning af koncert 24.10. kl. 16

Næste koncert med Coro Misto

 1. Korafdeling:

Norgesbesøg-evaluering

Fællesprøver og korstævne

Julekoncert

 1. Økonomi
 2. Evt.
 1. Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt. Det er efterfølgende blevet besluttet, at fribilletten til nye tilflyttere skal gælde en hvilken som helst abonnementskoncert (og ikke blot den første, som anført i referatet)

Fremover vil referatet blive tilsendt bestyrelsesmedlemmerne pr. mail med en indsigelsesfrist på 1 uge, hvorefter det bliver lagt ud på foreningens hjemmeside. Der tages en papirkopi til arkiv.

 1. Koncertafdeling

Gerhardt berettede om sine fortsatte PR-fremstød blandt institutioner, virksomheder mv. og opsætning af plakater på diverse strategiske steder i kommunen.

I forbindelse med koncerten på KulturStationen d. 24. oktober blev huskelisten gennemgået og

ansvarsområderne fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen møder kl. 14.00 til stoleopsætning m.v.

Programmet til Coro Misto-koncerten d. 27. november kendes endnu ikke, Søren vil kontakte Søren Birch, så vi kan få programmet ud på hjemmesiden. Planlægning af øvrige forberedelser til koncerten venter til næste bestyrelsesmøde.

 1. Korafdeling

Arrangementet ifm.besøget fra vores norske venskabskor fra Båstad blev meget vellykket, både musikalsk, socialt og vejrmæssigt for ikke at tale om ”den nytelige mat”, som gjorde  indtryk på vores venner!

Der er fællesprøve i sognegården d. 21. og 28. oktober til korstævnet i Mariager d. 30. oktober.

Da programmet er delvis sammenfaldende med programmet til vores julekoncert, er det vigtigt, at alle kormedlemmer, også dem der ikke deltager i Mariagerstævnet, møder op.

Søren vil sammen med Lene Holt Nielsen sammensætte det endelige program, som udover Andeliga Sånger vil indeholde nogle a capella julesange og instrumentale indslag.

 1. Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt tegnet 27 pensionistabonnementer og 22 voksenabonnementer, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Vi har ikke modtaget nogen reaktion fra Himmerlandsbanken efter Tines henvendelse til dem vedr. bankskifte, så vi betragter sagen som ”død” og beholder indtil videre Danske Bank. Tine tjekker, om sponsorstøtten fra DB er gået ind på foreningens konto for denne sæson, i modsat fald vil Søren kontakte banken.

 1. Eventuelt

Ideen med at afholde en korweek-end eller anden form for socialt samvær i tilknytning til fx et korstævne blev taget op igen, til hvilket formål den nedsatte arbejdsgruppe med Tine, Anny og Karin foreslås genoplivet.

Tine refererede fra nodeudvalget: alle noder til standard-repertoiret er  nu samlet i mapper og ordnet alfabetisk med register. De vil blive lagt frem hver koraften, så medlemmer, der mangler en node fra repertoiret, selv kan hente et eksemplar. Medlemmer, der ligger inde med overskydende eksemplarer, opfordres til at lægge dem tilbage i mapperne eller aflevere dem til Tine.

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 10. november kl. 19.30 hos Søren.

 

Referent Ulla.

2004

Referat af bestyrelsesmøde hos Gerhardt 14.09.04 kl. 19.30

Til stede: Mette, Søren, Gerhardt, Tine, Ulla

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat
 2. Korafdeling:

Norgesbesøg: budget, program

      Kortørklæder

      Evt.

 1. Musikafdeling:

Abonnementstegning

Gerhardts ”PR-vandring”

Tine: økonomi m.v.

Evt.

 1. Godkendelse af referat

Referatet godkendtes med enkelte rettelser, det reviderede referat er vedlagt. Mette oplyste i den forbindelse, at hun har sendt ansøgning til  både stat, amt og kommune, som alle har bekræftet modtagelsen.

 1. Korafdeling

Norgesbesøg:

Budget: Merete har udarbejdet et forslag til foreløbigt budget for arrangementet, som blev omdelt og gennemgået.

Der var enighed i bestyrelsen om, at al forplejning, bortset fra drikkevarer, skal være gratis, også for kormedlemmer.  Det vil blive diskuteret på næste koraften, om ægtefæller skal

inviteres med til festmiddagen mod en betaling på 125* kr plus drikkevarer pro persona.

Sangrepertoire:

Ved velkomsten synges udover den obligatoriske ”Vänskap” en eller to sange fra standardrepertoiret. Ved kirkekoncerten kl. 14.00 ifm. almindelig gudstjeneste i Nykirken synges Gades Benedictus og Amen, Morgensang af Elverskud, samt en korsats af Trond Kverno i  Lene Holt Nielsens arrangement. Og hertil kan forhåbentlig føjes et ukendt antal spontane udbrud i sang under festmiddag m.v…

Kortørklæder:

Mette oplyste, at vi efter den sidste tilgang af 5 nye kormedlemmer er i underskud med 1 tørklæde. Hun vil rette henvendelse  til Bitten Hansen vedr. pris og  evt. bestilling af  5 mere, så der er lidt på lager.

Evt.:

Tine deltager sammen med Mette i det møde vedr. det fremtidige samarbejde, som er aftalt med de to andre kor. Mødet er fastsat til d. 29.09.

Tine refererede fra et vellykket ”Sang over ækvator”-stævne i Frederikshavn. Udover Tine deltog Samuel og Kristen.

 

 1. Musikafdeling

Abonnementstegning:

Indtil nu er der tegnet 22 pensionistabonnementer og 16 voksenabonnementer.

Det blev besluttet at arbejde videre med ideen fra sidste møde om at udsende en fribillet til 1. abonnementskoncert sammen med et velkomstbrev til alle nye tilflyttere i kommunen. Gerhardt tager kontakt til kommunen herom.

Gerhardts ”PR-vandring”:

Gerhardt har ihærdigt fortsat sin PR-aktivitet blandt større lokale firmaer, som tilbydes at få deres logo gratis på koncertprogrammet mod tegning af abonnementer for mindst 800 kr. Der fremkom en del forslag til yderligere firmaer og institutioner i kommunen, som kunne komme på tale i den forbindelse. Gerhardt går videre. Også  egnede steder til anbringelse af foreningens programmer og plakater blev diskuteret.

Økonomi m.v.:

Tine foreslog, at foreningen skifter bank fra Den Danske Bank til Sparekassen Himmerland. Bestyrelsen gav hende carte blanche til at forhandle vilkår, og til at foretage skiftet, såfremt Sparekassen Himmerland kan tilbyde foreningen bedre vilkår end Den Danske Bank.

Evt.

Der bliver brug for at få trykt 15-20 store plakater til opsætning rundt omkring i kommunen. Herudover skal der bruges et antal enkeltkoncertplakater. Alt materiale skal så vidt muligt udføres i samme design. Tine undersøger, om hun kan få  enkeltkoncertplakaterne (i A3 format) lavet billigere end det, vi ellers skal give.

Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 19. oktober kl. 19.30 hos Ulla.

Referent Ulla.

2004

Referat af bestyrelsesmøde på Rebildhus 10.06.04 kl. 19.00                             

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat
 2. Konstituering
 3. ”Overdragelsesforretninger”
 4. Ansvarsområdefordeling
 5. Planlægning af de sidste koncerter i 2005
 6. Budgetter til ansøgning om støtte