Præsentation af koret

Præsentation af koret og sangforeningens love:

Vi er et blandet kor for 4 stemmer og synger et bredt repertoire fra klassisk til rytmisk. Korets dirigent er Søren Rasmussen. Med ham mødes vi hver torsdag aften fra kl. 19.30 – 21.50 i Sognegården, hvor vi dyrker sangglæden og fællesskabet.

Hvordan bliver du medlem af koret?

Det gør du ved at møde frem ved den første koraften i Skørping Sognegård den første torsdag i september måned kl.19.30, eller ved til enhver tid at henvende dig til formanden,  Lisbeth Stenstrop Jensen  60 92 92 54.

I vort repertoire er vi tro mod den danske sangskat, men tilstræber  bestandig at forny os, idet vi som medlemmer af Kor72 har rig mulighed for at deltage i diverse korstævner med skiftende instruktører.

Forårs- og julekoncerten/erne.

Hvert forår afholder kommunens kor en fælles koncert, og det er ikke rigtig jul uden at vi har afviklet den traditionsrige koncert i byens kirke. Vi holder også hyppigt advents/julekoncerter i andre kirker

Venskabskor

Koret har tidligere haft venskabskor i henholdsvis Norge og på Sjælland. I de sener år har vi samarbejdet med Støvringkoret omkring den årlige Forårskoncert.

Påklædning

Ved vore koncerter er kvinderne udsmykket med et meget smukt designet tørklæde, der anvendes på sort påklædning.  Mændenes særkende er et ensfarvet slips, der i farven matcher kvindernes tørklæde. Mændenes påklædning er sort eller hvid skjorte og sorte benklæder.

Der skal erlægges kr. 100 som lån af udstyret som afleveres, når du – ad åre – forlader koret – tillige med de noder, du er kommet i besiddelse af og som bærer foreningens stempel.

Nodelæsning er ikke nogen forudsætning.

Koret finder det naturligt, at du bruger tre øveaftener til at finde ud af, om dette er noget for dig. Herefter betragter vi dig som værende fast kormedlem.

Du kan få mere at vide om koret og dets aktiviteter ved at klikke på andre emner på indekssiden.

I det følgende ses foreningens love, der så vidt muligt er en tro gengivelse af de originale fra foreningens stiftelse i 1895. Vedtægterne for den inkluderede musikforening rummes i § 1.

Musikdelen ophørte ved udgangen af år 2010. Den nye forening hedder Rebild Musikforening.

På generalforsamlingen den 3. juni 2010 blev det besluttet at vedtage neden stående love (vedtægter) for den forening, der per 1. januar 2011 hedder Skørping Sangforening:

Love for Skørping Sangforening af 1895

Navn, hjemsted og formål

§1

Skørping Sangforening, der stiftedes den 5. maj 1895, har hjemsted i Skørping. Korets navn er Skørpingkoret

§2

Sangforeningen er et blandet kor og optager derfor både dame- og herrestemmer. Sangforeningen har det generelle formål at fremme sangglæden og det specielle formål at uddanne medlemmernes stemme og anlæg for sang, samt at forestå og deltage i sang- og musikarrangementer.

Medlemskab

§3

Dens medlemmer underkaster sig de på generalforsamlingen vedtagne love.

§4

Begæring om indmeldelse i foreningen sker til et af bestyrelsens medlemmer, og den afgørende bestemmelse om optagelse træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Udmeldelse af foreningen kan ske uden varsel – men uden refusion af kontingent.

§5

Enhver sanger må give møde til øvelserne til den for disses bestemte tid og rette sig efter de af dirigenten, formanden eller et andet tilstedeværende bestyrelsesmedlem givne bestemmelser og påbud vedrørende orden og rolighed m.v., ligesom ingen sanger uden dirigentens tilladelse må ombytte den sangeren én gang anviste stemme med en anden. Tobaksrygning under øvelserne er absolut forbudt, ligesom også højrøstet samtale og al anden forstyrrelse må undgås.

§6

Har en sanger forsømt øvelserne i den grad, at bestyrelsen anser det for at være uheldigt, at vedkommende deltager i korsangene ved aftenunderholdninger og koncerter, må sangeren underkaste sig den i så henseende af bestyrelsen trufne bestemmelse.

§7

Skulle der opstå uenighed mellem dirigenten og medlemmerne eller mellem disse sidste indbyrdes, da har bestyrelsen den afgørende myndighed, og enhver må underkaste sig denne. Er man ikke tilfreds med bestyrelsens kendelse, kan sagen indankes for den førstkommende generalforsamling.

§8

Udviser en sanger upassende opførsel eller nægter at rette sig efter de af dirigenten eller bestyrelsen trufne bestemmelser, kan sangeren af bestyrelsen foreløbig udelukkes, og hvis sagen ikke kan bilægges og ordnes på anden måde, skal en sammenkaldt generalforsamling tage bestemmelse om vedkommendes medlemsret.

Generalforsamling

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Den årlige generalforsamling afholdes i tidsrummet april til maj.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan  ske elektronisk.

Stk. 4. Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk.6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten bestyrelsen ønsker det, eller når bestyrelsen modtager en skriftlig dagsorden, underskrevet af mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter anmodning om dens afholdelse.

Stk.7. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har indbetalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk.8. Beslutninger på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for at blive vedtaget.

Stk.9. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Foreningens daglige ledelse

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, blandt hvilke dirigenten er født medlem.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og de 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen:

 • To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.
 • To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.
 • Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4. Formanden henholdsvis næstformanden tegner foreningen overfor offentligheden.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov på foranledning af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder skal søges afholdt på tidspunkter, hvor alle medlemmerne har mulighed for at deltage.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for, at sager til behandling er tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 8. Beslutninger kræver almindeligt flertal for at blive vedtaget.

Stk. 9. Ethvert medlem af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden den normale funktionsperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

Stk. 11. Referat af bestyrelsens møder udarbejdes af sekretæren og godkendes af bestyrelsen senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 §11

Korets dirigent, hvis løn aftales med bestyrelsen, antages af denne efter forud gået konference med de syngende medlemmer, ligesom dirigenten kun kan opsiges på samme måde. Dog kan opsigelsen kun ske med 3 måneders varsel fra én af siderne.

Økonomi og regnskab

§12

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april. Kassereren fører foreningens kassebog og regnskab og disponerer over foreningens kassebeholdning og indestående i pengeinstitutter.

§13

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag og budget fra bestyrelsen. Kontingent betales for et halvt år ad gangen til kassereren eller til en af denne antaget inkassator. Pådrager en sanger sig restance udover 1 måned og ikke har betalt restancen inden 8 dage efter skriftlig påmindelse, kan sangeren udslettes af foreningen, medmindre bestyrelsen vedtager at eftergive sangeren den pådragne gæld.

 §14

Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Stk. 2. Regnskabet afleveres til revisor senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal foreligge i skriftlig form og i et passende antal eksemplarer ved generalforsamlingen.

§15

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til efter behov at idømme medlemmerne mulkter for forsømmelser, uartigheder og utilstedeligheder i henhold til §§ 5-8.

 Ændringer af foreningens love og foreningens opløsning

§16

Forandringer i disse love vedtages ved almindeligt flertal. Samme regler gælder for foreningens ophævelse, som dog skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I forbindelse med foreningens opløsning tildeles dens eventuelle formue en eller flere foreninger i Rebild kommune med et lignende formål.

Vedtaget på foreningens generalforsamling, den 3. juni 2010 til ikrafttrædelse den 1. januar 2011.

 

Sang- og musikforeningens oprindelige love:

Love for Skørping Sang og Musikforening af 1895

§1

Skørping Sangforening, der stiftedes den 5. maj 1895, har det formål at uddanne dens aktive medlemmers stemme og anlæg for sang, samt at varetage sang- og musikarrangementer i Skørping kommune.

§2

Dens medlemmer deles i aktive og passive, der alle underkaster sig de på generalforsamlingen vedtagne love.

§3

Begæring om indmeldelse i foreningen sker til et af bestyrelsens medlemmer, og den afgørende bestemmelse om optagelse træffes af bestyrelsen.

§4

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forsalg og budget fra bestyrelsen. Foreningens regnskabsår løber fra 1.5-30.4.

§5

Enhver sanger må give møde til øvelserne  til den for disses bestemte tid og rette sig efter de af dirigenten, formanden eller et andet tilstedeværende bestyrelsesmedlem givne bestem- melser og påbud vedrørende orden og rolighed m.v., ligesom ingen sanger uden dirigentens tilladelse må ombytte den ham anviste stemme med en anden. Tobaksrygning under øvelserne er absolut forbudt, ligesom også højrøstet samtale og al anden forstyrrelse må undgås.

§6

Har et medlem forsømt øvelserne i den grad, at bestyrelsen anser det for at være uheldigt at vedkommende deltager i korsangene ved aftenunderholdningerne og koncerter, må han underkaste sig den i så henseende af bestyrelsen trufne bestemmelse.

§7

Skulle der opstå uenighed mellem dirigenten og medlemmerne eller mellem disse sidste indbyrdes, da har bestyrelsen den afgørende myndighed, og enhver må underkaste sig denne. Er man ikke tilfreds med bestyrelsens kendelse, kan sagen indankes for den førstkommende generalforsamling.

§8

Udviser noget medlem upassende opførsel eller nægter at rette sig efter de af dirigenten eller bestyrelsen trufne bestemmelser, kan han af bestyrelsen foreløbig udelukkes, og hvis sagen ikke kan bilægges og ordnes på anden måde, skal en sammenkaldt generalforsamling tage bestemmelse om vedkommendes medlemsret.

§9

Den årlige generalforsamling afholdes omkring 1. juni. General- forsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt til for- manden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 • Aflæggelse af regnskab
 • Behandling af rettidigt indkomne forslag
 • Fastlæggelse af indskud og kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf dirigenten er fast medlem. Bestyrelsen og 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

 • To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.
 • To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.
 • Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal

Ethvert medlem af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten bestyrelsen ønsker det, eller når der sendes en skriftlig dagsorden, underskrevet af mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Ekstra- ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter anmodning om dens afholdelse.

§12

Dirigenten, hvis løn fastsættes af bestyrelsen, antages af denne efter forud gået konference med de syngende medlemmer, ligesom han kun kan opsiges på samme måde. Dog kan opsigelsen kun ske med 3 måneders varsel fra én af siderne.

§13

Kontingent betales for et halvt år ad gangen til kassereren eller til én af ham antaget inkassator. Pådrager noget medlem sig restance udover 1 måned og ikke har betalt restancen inden 8 dage efter skriftlig påmindelse, kan han/hun udslettes af foreningen, medmindre bestyrelsen vedtager at eftergive ham/hende den pådragne gæld.

§14

Forandringer i disse love vedtages ved simpelt flertal. Samme regler gælder for foreningens ophævelse, som dog skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 1993.